Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Declaracion institucionalbilingue

485 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Declaracion institucionalbilingue

  1. 1. ERABAKI PROPOSAMENA, 2012KO PROPUESTA DE ACUERDO POR LAMAIATZAREN 17AN HOMOFOBIA, QUE SE APRUEBA LA DECLARACIONLESBOFOBIA ETA TRANSFOBIAREN INSTITUCIONAL DE 17 DE MAYO DEAURKAKO EGUNA OSPATZEN DELA-ETA 2012: DIA INTERNACIONAL CONTRA LABIZKAIKO FORU ALDUNDIAK EGINGO DUEN HOMOFOBIA, LESBOFOBIA Y TRANSFOBIA.ADIERAZPENA ONARTZEKO. Hoy en día, la norma heterosexual se presentaGaur egun, arau heterosexuala posible den como la única posible y el resto de opcionesarau bakar gisa aurkezten da, eta gainerako siguen siendo culpabilizadas. Ello coloca alaukerak errudun gisa agerrarazten dira. Horren colectivo de lesbianas, gays, transexuales,ondorioz, lesbiana, gay, transexual, bisexual eta bisexuales y personas transgénero (LGTB)transgeneroak (LGTB) benetako egoera ahulean en una situación de efectiva vulnerabilidad yeta diskriminatuta daude gizartean, eta, sarritan, discriminación que en ocasiones llega incluso aindarkeriaren biktima ere badira. la violencia contra sus personas. Para la definitiva erradicación de estas discriminaciones es precisa una intervenciónDiskriminazio horiek behin betiko conjunta e integral en todos los ámbitos y eldesagerrarazteko ezinbestekoa da eremu guztien rechazo tajante de la sociedad (manifestado deesku-hartze bateratu eta integral bat, eta, zentzu un modo específico el 17 de mayo) adquiere unhorretan, funtsezkoa da gizartearen errefus irmoa valor fundamental.(maiatzaren 17an adierazpen berezi bat duena). Consciente de esta realidad,el Ayuntamiento deErrealitate horretaz jabetuta, Portugaleteko Portugalete quiere sumarse a todos los actosUdalak bat egin nahi du Homofobia, Lesbofobia que se celebren este 17 de mayo con motivoeta Transfobiaren aurkako Eguna ospatzeko del Día contra la Homofobia, Lesbofobia ymaiatzaren 17an egiten diren ekintza guztiekin Transfobia e invita a la ciudadanía a participareta dei egiten die herritarrei ekintza horietan activamente en ellos y a expresar su adhesión aaktiboki parte hartzeko eta kausa honekiko esta causa.atxikimendua adierazteko. Por ello, quien suscribe eleva propuesta paraHorregatik guztiagatik, sinatzen duenak que someta a la consideración del plenoproposatuta eta gaurko udal osoko bilkuran municipal, para su estudio y aprobación, siaztertu ondoren, honako hau: procede, la siguiente: PROPUESTA DE ACUERDO ERABAKI DA PRIMERO.- Aprobar la DeclaraciónBAKARRA.- Homofobia, Lesbofobia eta Institucional de 17 de mayo, Día InternacionalTransfobiaren aurkako Eguna dela-eta Bizkaiko contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia,Foru Aldundiak egindako, eta proposamen honi cuyo texto se anexa a la presente propuesta.itsatsita doan, adierazpena onartzea. En Portugalete, a 26 de abril de 2012.Portugalete, 2012ko apirilaren 26a. 1
  2. 2. ERAKUNDE-MANIFESTUA, SEXU ASKATASUNARI ETA SEXUDIBERTSITATEARI BURUZKOA2012ko maiatzaren 17an Homofobia, Lesbofobia eta Transfobiaren aurkako Egunaospatzen dugu. Portugaleteko Udalak berretsi gura du orientazio-sexuala eta genero-identitatean oinarritutako diskriminazioaren aurkako borrokan duen konpromisoa. Izanere, diskriminazio horren funtsean aurreiritziak eta ezjakintasuna baitaude, eta horiberdintasun printzipioaren aurkakoa baita –printzipio horren arabera, pertsona guztiakberdinak gara eta eskubide berberak ditugu, gure orientazio sexuala edo genero-identitatea edozein dela ere–.Egia da azken urteetan aurrerapauso handiak lortu dituela LGTB taldeakmendebaldeko herrialde asko eta askotan, berdindu egin baitira zenbait lege etaeskubide. Dena dela, oraindik ere badago zer lortu gizartean, esaterako, orientaziosexualaren eta genero-identitatearen ondorioz sortutako indarkeria, munduko hainbatherrialdetan eragiten diena lesbiana, gay, transexual, bisexual, eta transgeneropertsonei.Gaur egun, helduen arau heterosexuala posible den arau bakar, osasuntsu, normaleta legezko gisa aurkezten da eta gainerako aukerak errudun gisa agerrarazten dira,oraindik ere. Mendebaldeko sexualitatearen eskuliburua mugatuta dago, beraz, etaonargarritasun soziala, legitimitate morala eta legezko eskubideak galarazten dizkiegainerako sexu praktikei eta identitateei.Egoera horren ondorioz, LGTB taldeen barruan ageri-agerikoa da jendaurreanadierazpen afektibo-sexualak egiteko beldurra. Gay, lesbiana, transexual, bisexual etatransgeneroek askotan intimitatean eta sekretupean baino ez dituzte egiten adierazpenafektibo-sexualak eta identitatearekin lotutakoak, mendeetan zehar jasandakoerrepresioaren beldur.Gaur egun, dibertsitate afektibo-sexuala eta genero-identitatean oinarritutakodibertsitatea oraindik ere tabu diren eremuetako bat kirolarena da. Besteak beste,egin nahi duten kirola aukeratzeko eta lanbide-sustapenerako mugak, talde barrukobazterkeria edo gizartean nabarmen uzten dituzten jarrerak jasaten dituzte LGTBpertsonek; heterosexualei eskatzen ez zaien diskrezioa eskatzen zaie gehienei, etabaldintza diskriminatzaileak ezartzen zaizkie bai amateur mailan bai profesional mailankirola egiten jarraitu ahal izateko.Kirolak balio hezitzailea, inklusiboa eta eredugarria izan dezakeela jakinda, eskolamailako kirolean, kirol federatuan eta kirol profesionalean orientazio sexual eta genero-identitate oro normalizatzeak daukan garrantzia nabarmendu nahi du PortugaletekoUdalak 2012an.Horretarako, Portugaleteko Udalak manifestu hau aldarrikatzen du eta konpromisoahartzen du, jarraian adieraziko diren premisak aintzat hartuta, Bizkaia bidezkoago etaberdintasunezkoago bat eraikitzeko:1. Herritar guztiak errespetatzea, haien orientazio sexuala eta genero-identitatea edozein dela ere. 2. Pertsonen duintasuna eta osotasun fisikoa —estatuetako gobernuen legeen bidez bermatu beharrekoak biak— errespetatzea. Espazio publikoan eta, bereziki, kirolaren arloan ematen diren adierazpen homofobo, lesbofobo eta transfoboak irmotasunez kondenatzea. 3. Mundu osoan erabat despenalizatzeko eskatzea, hori baita herritar guztien 2
  3. 3. artean benetako sexu askatasuna eta berdintasuna egotearen seinale. Bereziki kondenatzea LGTB taldeko pertsonen aurkako heriotza zigorra oraindik ere sexu- askatasuna despenalizatu ez duten herrialdeetan, eta zigor horren aurka egitea.4. Transexualitatea despatologizatzeko eta DSM eta CIE psikiatriako eskuliburuetatik kentzeko eskatzea.5. Espazio publikoan eta bereziki kirolaren arloan egindako adierazpen afektibo- sexualen eta genero-identitateen ikusgarritasuna errespetatzea.6. Lanerako, kirola egiteko eta aisialdirako guneak erabiltzeko eskubidea bermatzea, sexuaren edo genero-identitatearen ondoriozko inolako diskriminaziorik gabe. 7. Aukera sexual eta genero-identitate bakoitzaren irudi duina sustatzea komunikabideetan, bai eta agerraldi kulturaletan, sozialetan, artistikoetan eta, bereziki, kirolaren arlokoetan.8. Gizarte anitzago, ireki eta integratzaileago baten alde lan egiteko esperientziak eta jarrerak sustatzea, gizarte bat non orientazio sexuala eta genero-identitatea ez diren inorentzat oztopo izango.9. Sexualitate anitzerako bidea egitea, mitorik gabe, konparaziorik gabe, inposiziorik gabe, eta sexualitate askearen —aukera eta orientazio sexualerako eta genero- identitaterako askatasuna barne— aurkako jokabide guztien kontra egitea. 3
  4. 4. MANIFIESTO INSTITUCIONAL SOBRE LA LIBERTAD Y DIVERSIDADSEXUALEl 17 de mayo de 2012 celebramos el Día contra la Homofobia, Lesbofobia y laTransfobia. Desde el Ayuntamiento de Portugalete queremos reiterar nuestrocompromiso en la lucha contra la discriminación por motivo de orientación sexual y deidentidad de género. Una discriminación causada fundamentalmente por prejuicios eignorancia y que atenta contra el principio de igualdad, por el que todas las personassomos iguales y tenemos los mismos derechos, sea cual sea nuestra orientaciónsexual o identidad de género.Es cierto que en los últimos años se han logrado grandes avances de los colectivosLGTB en gran parte de los países occidentales donde algunas leyes y derechos hansido equiparados. Sin embargo, restan numerosas conquistas sociales que superar,como la supresión de la violencia generada a causa de la orientación sexual y laidentidad de género, que afecta en numerosos rincones del mundo a lesbianas, gays,transexuales, bisexuales y personas transgénero.Hoy en día, la norma heterosexual y adulta se presenta como la única posible, sana,normal y legal, y el resto de posibilidades siguen siendo culpabilizadas. El manualde la sexualidad occidental se ve así limitado, privando de aceptabilidad social,legitimidad moral y derecho legal al resto de las prácticas e identidades posibles.Como consecuencia de esta situación, el temor a las manifestaciones públicas decarácter afectivo-sexual es palpable en el caso de los colectivos LGTB. Lesbianas,gays, transexuales, bisexuales y personas transgénero relegan muchas veces lasmanifestaciones de tipo afectivo-sexual e identitario a la mas estricta intimidad ysecretismo, sintiendo temor por las represiones mantenidas durante siglos.Un ámbito dónde aún hoy la diversidad afectivo-sexual y la diversidad de identidadde género siguen siendo tabú es el deporte. Desde la elección del deporte quese quiere practicar hasta la promoción profesional, pasando por la marginación alinterior del equipo o la señalización social, a las personas LGTB se les exige, deforma mayoritaria, una discreción que no se exige al resto, poniéndoles condicionesdiscriminatorias para poder seguir practicando deporte, tanto a nivel amateur comoprofesional.Consciente del valor educativo, inclusivo y ejemplarizante que puede tener el deporte,este 2012 el Ayuntamiento de Portugalete quiere subrayar la importancia de lanormalización de toda orientación sexual e identidad de género en el ámbito deportivoescolar, federado y profesional.Para ello, el Ayuntamiento de Portugalete asume la promulgación del presentemanifiesto, comprometiéndose mediante las siguientes premisas en la construcción deuna Bizkaia más justa e igualitaria:1. Respetar a todo ciudadano y ciudadana sea cual sea su orientación sexual y su identidad de género.2. Respetar la dignidad personal e integridad física que deben ser garantizadas por las leyes gubernamentales de cada Estado. Condenar firmemente las expresiones homófobas, lesbófobas y tránsfobas que tengan lugar en el espacio público y especialmente en el ámbito deportivo.3. Exigir la total despenalización a nivel mundial como señal de auténtica libertad e igualdad sexual entre toda la ciudadanía. Especialmente condenar y luchar contra 4
  5. 5. la pena de muerte a personas LGTB en los países que aún no han despenalizado la libertad sexual.4. Exigir la despatologización de la transexualidad y su exclusión de los manuales psiquiátricos DSM y CIE. 5. Respetar la visibilidad de las diversas manifestaciones afectivo-sexuales e identidades de género en el espacio público, especialmente en el ámbito deportivo.6. Garantizar el derecho al acceso al trabajo, al deporte y a los espacios de ocio sin discriminaciones de carácter sexual o por identidad de género.7. Promover una imagen digna de las diferentes opciones sexuales e identidades de género en los medios de comunicación, así como en manifestaciones de tipo cultural, social, artístico y, especialmente, deportivo.8. Promover experiencias y actitudes para trabajar por una sociedad más plural, más abierta e integradora, en la cual la orientación sexual y la identidad de género no sean obstáculo para ningún ciudadano o ciudadana. 9. Avanzar hacia una sexualidad diversa, sin mitos, sin comparaciones ni imposiciones, y oponernos a toda conducta que atente contra el libre ejercicio de la sexualidad, incluida la libertad de opción, la orientación sexual y la identidad de género. 5

×