Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ม611(แก้)

476 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ม611(แก้)

 1. 1. ชื่อเรื่อง ดาราศาสตร์น่ารู้ ... ยู้ฮู ชื่อกลุ่ม : ดาวระยิบระยับ รายชื่อในกลุ่ม นางสาวภรสุภา ชนัทรัชชานนท์ ม .6/1 เลขที่ 1 นางสาวจิตรลดา จารุกรวศิน ม .6/1 เลขที่ 2 นางสาวกรวรรณ จรูญสมิทธิ์ ม .6/1 เลขที่ 4 นางสาวเกสรา มากโพธิ์ ม .6/1 เลขที่ 19 นางสาวสมัชญา ลี้ประจง ม .6/1 เลขที่ 20
 2. 2. จุดประสงค์
 3. 3. ดาราศาสตร์น่ารู้ ... ยู้ฮู การกำหนดเวลาบนโลก การทำปฏิทินทั้งทางจันทรคติ และสุริยคติ กำหนดทิศบนโลกเพื่อประโยชน์ในการนำทาง ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การกำเนิดโลกและตัวเราเอง การปรับสภาวะดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับฤดูกาล
 4. 4. การกำหนดเวลาบนโลก
 5. 5. เนื่องจากขนาดของโลกซึ่งมีขนาดใหญ่เราจึงมีการกำหนดที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ บนพื้นโลก โดยอาศัยการลากเส้น 2 ชุด คือ ละติจูด และลองติจูดได้มีการกำหนดให้แนวเส้นลองติจูดที่ 180 องศา เป็นเส้นแบ่งเขตวันสากล นอกจากนั้นได้มีการกำหนดเวลาของแต่ละพื้นที่ขึ้น โดยกำหนดโซนละ 15 องศา แต่ละโซนจะมีเวลาแตกต่างกัน 1 ชั่วโมง
 6. 6. การทำปฏิทิน
 7. 7. ปฏิทินสุริยคติ คือ ปฏิทินที่สอดคล้องกับฤดูกาลและเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ ความยาวนานของปีโดยเฉลี่ย มีค่าใกล้เคียงกับปีฤดูกาลมี 365 วัน ในหนึ่งปี และเพิ่มวันหนึ่งวันใน ปีอธิกสุรทิน
 8. 8. <ul><li>ปฏิทินสุริยคติ ได้แก่ </li></ul><ul><li>- ปฏิทินเกรกอเรียน </li></ul><ul><li>- ปฏิทินจูเลียน </li></ul><ul><li>- ปฏิทินคอปต์ ( ไอยคุปต์ ) </li></ul><ul><li>- ปฏิทินญะลาลีย์อิหร่าน </li></ul><ul><li>ปฏิทินสุริยคติไทย </li></ul>
 9. 9. ปฏิทินเกรกอเรียน เป็นปฏิทินที่ดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก เหตุที่มีการคิดค้นปฏิทินเกรกอเรียนขึ้นใช้แทน เนื่องจากปีใน ปฏิทินจูเลียน ซึ่งยาวนาน 365.25 วันนั้น มีนานกว่าปีฤดูกาลจริง (365.2425 วัน ) อยู่เล็กน้อย ทำให้วันวสันตวิษุวัตของแต่ละปี ขยับเร็วขึ้นทีละน้อย เพื่อที่จะให้วันอีสเตอร์ตรงกับวันที่ 21 มีนาคม ( วันวสันตวิษุวัต ) จึงจำเป็นต้องปฏิรูปปฏิทิน
 10. 10. ปฏิทินสุริยคติไทย คือปฏิทินอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นระบบ ปฏิทินสุริยคติ อ้างวันเดือนปีตรงตามปฏิทิน เกรกอเรียน ที่มีจำนวนวัน 365 หรือ 366 วัน ในแต่ละปี โดยปรับเปลี่ยนจากปฏิทินจันทรคติไทย ระยะห่างระหว่างปีคริสต์ศักราชกับปีพุทธศักราชจะต่างกัน 543 ปี ( ซึ่งปี พ . ศ . 2543 จะตรงกับปี ค . ศ . 2000 พอดี )
 11. 11. ปฏิทินสุริยคติ ที่แสดงดิถีจันทร์ด้วย เรียกว่า ปฏิทินสุริยจันทรคติ ได้แก่ - ปฏิทินฮิบรู - ปฏิทินจีน - ปฏิทินจันทรคติไทย
 12. 12. ปฏิทินจันทรคติไทย คือ ปฏิทินที่นับตามคติการโคจรของดวงจันทร์ โดยดูจากปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม สำหรับปฏิทินจันทรคติ ของไทย จะมีด้วยกัน 2 แบบ ดังนี้
 13. 13. 1. ปฏิทินจันทรคติปักขคณนา เป็นแบบที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ มีสูตรคำนวณที่แน่ชัด และมีความแม่นยำตามธรรมชาติกว่า แบบราชการอยู่มาก และให้ทรงนำมาใช้ ในพระสงฆ์ไทย คณะธรรมยุตินิกาย
 14. 14. 2. ปฏิทินจันทรคติราชการ หรือปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิม อาศัยการกำหนดรูปแบบปีทางจันทรคติ อย่างไรก็ตามหลักการคำนวณหารูปแบบปีจันทรคติ ยังไม่มีการสรุปเป็นสูตรที่ตายตัวแน่ชัด ใช้เป็นปฏิทินจันทรคติราชการทั่วไป ตลอดจนพระสงฆ์ไทย คณะมหานิกาย
 15. 15. ปฏิทินฮีบรู ( ฮีบรู : הלוח העברי ‎ ) หรือ ปฏิทินยิว เป็นปฏิทินประจำปีใช้ในศาสนายูดาย ภายในระบุวันหยุดทางศาสนายิว คำสอนทั่วไปในคัมภรีโตราห์ ยาร์ทเซียส ( วันระลึกถึงวันตายของญาติสนิท ) และ ซาล์ม ( เพลงสวด )
 16. 16. รูปแบบหลักที่ใช้ในปฏิทินฮีบรูมี 2 แบบ 1. แบบสังเกต ใช้ในยุคการล้มสลายของโบสถ์ที่สอง เทียบได้กับปีค . ศ . 70 โดยมีพื้นฐานมาจากการสังเกตระยะต่างๆ ของดวงจันทร์ และ 2. แบบตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การกำหนดวันที่ตามที่ ไมโมไนส์ ระบุไว้ในปี ค . ศ . 1170 ซึ่งนำมาใช้ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงจาก ปีค . ศ . 70 และค . ศ . 1170
 17. 17. นอกเหนือจากนี้ ยังมีปฏิทินที่ไม่ใช่ ปฏิทินสุริยคติ เช่น ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ อันเป็น ปฏิทินจันทรคติของศาสนาอิสลาม , ปฏิทิน ที่สอดคล้องกับคาบซินอดิกของ ดาวศุกร์ และปฏิทินที่สอดคล้องกับ การขึ้นของดาวฤกษ์ ในท้องฟ้า
 18. 18. คำถามท้ายบท 1. เส้นแบ่งเขตวันสากลจะอยู่ที่ลองติจูดที่เท่าไหร่ ก .189 ข .180 ค .250 ง .400
 19. 19. ข . 180 ถูกต้องค่ะ
 20. 20. ผิดค่ะ ลองใหม่อีกครั้งนะค่ะ
 21. 21. 2. เนื่องจากขนาดของโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่เราจึงมีการกำหนดที่ตั้งของสถานที่ต่างๆบนพื้นโลกโดยอาศัยสิ่งใด ก . เส้นละจิจูดและเส้นลองติจูด ข . เส้นผ่าศูนย์กลาง ค . เส้นแบ่งเขตวันสากลโลก ง . เส้นแบ่งโซนเวลาโลก
 22. 22. ถูกต้องค่ะ ก . เส้นละจิจูดและเส้นลองติจูด
 23. 23. การกำหนดทิศบนโลกเพื่อประโยชน์ในการนำทาง
 24. 24. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ กลุ่มดาวนายพราน คือ กลุ่มดาว นำทางของทางทิศใต้ คนไทยเรียกว่ากลุ่มดาวเต่า
 25. 25. ภาพกลุ่มดาวนายพราน
 26. 26. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใช้ประกอบการเก็บข้อมูล เพื่อการบรรยายเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น จีพีเอสหรือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลก เข็มทิศ เครื่องมือบางชนิดใช้ประกอบการเรียนและการสอนในห้องเรียนหรือในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือบางชนิดใช้ประกอบการศึกษาและเก็บข้อมูลเฉพาะในสนามเท่านั้น ได้แก่
 27. 27. เข็มทิศ เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการหาทิศของจุดหรือวัตถุ โดยมีหน่วยวัดเป็นองศา มีประโยชน์ในการเดินทาง เช่น การเดินเรือทะเล
 28. 28. รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม เป็นรูปหรือข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคพื้นดินจากกล้องที่ติดอยู่กับพาหนะ เช่น เครื่องบิน หรือดาวเทียม ทำให้เห็นภาพรวม ของการใช้พื้นที่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก เช่น การเกิดอุทกภัย ไฟป่า การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
 29. 29. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
 30. 30. เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร์ คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS (Geographic Information System) และระบบกำหนดตำแหน่งพื้นผิวโลกหรือ GPS (Global PositioningSystem)
 31. 31. GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ            1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียม 3 ค่าย คือ 1.1 อเมริกา รัสเซีย ยุโรป ของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวง เป็นตัวสำรอง ดาวเทียมแต่ละดวงใช้เวลาในการโคจรรอบโลก   12  ชั่วโมง
 32. 32. 1.2 ยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง บริหารงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008 1.3 รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)
 33. 33. 2. ส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน   สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา และศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก                 3. ส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องมีเครื่อง รับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปรรหัส จากดาวเทียมเพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสม กับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
 34. 34. ประโยชน์ของเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภูมิศาสตร์ จะคล้ายกับการใช้ประโยชน์ จากแผนที่ เช่นจะให้คำตอบว่า ถ้าจะต้องเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในแผนที่จะมีระยะทางเท่าใด และถ้าทราบความเร็วของรถจะทราบได้ว่าจะใช้เวลานานเท่าใด
 35. 35. รูปเข็มทิศ รูปถ่ายทางอากาศ
 36. 36. 1. รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม สามารถทำให้มนุษย์ทราบถึงสิ่งใดที่ปรากฏให้เห็นและเพราะอะไรทำไมถึงต้องใช้ คำถามท้ายบท ก . เป็นเสียงละติจูดและลองติจูด เพราะเราจะได้ทราบการเคลื่อนไหวต่างๆ ข . เป็นเส้นวงแหวนของโลกเพราะ เราจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางการพัฒนาของมนุษย์ ค . เป็นรูปหรือข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคพื้นดิน เพราะ เราจะสามารถเห็นภาพรวมของพื้นที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆตามที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก ง.เป็นฝุ่นผงที่กระจายตัวอยู่ในอากาศ เพราะ การเปลี่ยนแปลงต่างๆตามที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก
 37. 37. ถูกต้องค่ะ ค . เป็นรูปหรือข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคพื้นดิน เพราะ เราจะสามารถเห็นภาพรวมของการใช้พื้นที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆตามที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก
 38. 38. 2. การใช้ประโยชน์ของเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์ มีส่วนที่ใช้ประโยชน์จากแผนที่อย่างไรที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ก . ถ้าจะต้องเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง สามารถทราบระยะทาง ความเร็ว และเวลา ข.ถ้าจะต้องเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง สามารถทราบที่ตั้งและสถานที่ ค.ถ้าจะต้องเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง สามารถทราบแหล่งท่องเที่ยว จำนวนประชากร ง.ถ้าจะต้องเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง สามารถทราบภูมิอากาศ
 39. 39. ถูกต้องค่ะ ก . ถ้าจะต้องเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง สามารถทราบระยะทาง ความเร็ว และเวลา
 40. 40. การศึกษาปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
 41. 41. 1. อุปราคา ( Eclipse) เกิดจาก การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์และโลกรอบดวงอาทิตย์
 42. 42. อุปราคาแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 1.1 จันทร์ทรุปราคา เกิดเมื่อดวงจันทร์ อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เคลื่อนผ่านเข้าไปในเงา ของโลก จันทรุปราคา ยังมีลักษณะการเกิดได้อีกหลายแบบ ได้แก่จันทรุปราคาแบบเงามัว แบบบางส่วน และ แบบเต็มดวง
 43. 43. จันทรุปราคา
 44. 44. 1.2 สุริยุปราคา เกิดเมื่อดวงจันทร์ อยู่ตรงกับดวงอาทิตย์เงาของดวงจันทร์ทอดยาวตกลงบนพื้นโลก สุริยุปราคาแบ่งย่อย ตามลักษณะการเกิดได้หลายแบบเช่นกัน ได้แก่ สุริยุปราคาแบบบางส่วน แบบเต็มดวง และแบบวงเเหวน
 45. 45. สุริยุปราคา
 46. 46. รูปจันทรุปราคา รูปสุริยปราคา
 47. 47. 2. ฝนดาวตก ฝนดาวตก เกิดขึ้นจากการที่วงโคจรของโลกได้เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในแนวเส้นทางที่ดาวหางเคยผ่านมาก่อน ซึ่งจะทิ้งเศษซากก้อนหิน และฝุ่นผงไว้มากมาย ในอวกาศ แล้วโลกก็ดูดฝุ่นผง เหล่านั้น ตกลงมาในชั้นบรรยากาศของโลก
 48. 48. 3. จุดดำบนดวงอาทิตย์ ( sunspot) เป็นปรากฏการณ์บนพื้นผิวดวงอาทิตย์ ที่สังเกตได้ง่ายที่สุด มักจะเกิดเป็นกลุ่ม และสลายตัวได้เร็ว
 49. 49. 4. ดาวหาง ประกอบด้วยฝุ่นและ น้ำแข็งสกปรกเมื่อโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์น้ำแข็งจะระเหิดกลายเป็นหางก๊าซและ หางฝุ่น ทำให้เราเห็นเป็นระยะทางยาว ดาวหางมีคาบการโคจรสั้นก็จะวนเวียนอยู่ในระบบสุริยะ
 50. 50. รูปฝนดาวตก รูปจุดดำบนดวงอาทิตย์ รูปดาวหาง
 51. 51. คำถามท้ายบท 1. ลักษณะของจุดดำบนดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นอย่างไร ก . เกิดเป็นก้อน สลายตัวช้า ข . เกิดเป็นผง ล่องลอยอยู่ในอากาศ ค . เกิดเป็นกลุ่ม สลายตัวช้า ง . เกิดเป็นกลุ่มสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว
 52. 52. ถูกต้องค่ะ ง . เกิดเป็นกลุ่มสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว
 53. 53. 2. ดาวหางประกอบด้วยอะไรบ้าง ก . ฝุ่นและก๊าซไนโตรเจน ข . ฝุ่นและก๊าซออกซิเจน ค . ฝุ่นและน้ำ ง . ฝุ่นและน้ำแข็ง
 54. 54. ถูกต้องค่ะ ง . ฝุ่นและน้ำแข็ง
 55. 55. การปรับสภาวะดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับฤดูกาล
 56. 56. การปรับตัว ( Adaptation) หมายถึง กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ที่อาศัยอยู่ เพื่อการอยู่รอดและ สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้
 57. 57. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตมีหลายประการ ได้แก่ การแสวงหาอาหาร การสืบพันธุ์ การต่อสู้กับศัตรู และ การหลบหลีกศัตรู
 58. 58. รูปการสืบพันธุ์ รูปการหลบหลีกศัตรู
 59. 59. คำถามท้ายบท 1. ปัจจัยทีเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้าง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ก . การแสวงหาอาหาร การสืบพันธุ์ การต่อสู้ศัตรู ข . การพึ่งพาอาศัยกัน การออกล่าอาณาเขต การหวงถิ่น ค . การมีหัวหน้าฝูง การแสวงหาอาหาร การสืบพันธุ์ ง . การมีหัวหน้าฝูง การสืบพันธุ์ การต่อสู้ศัตรู
 60. 60. ถูกต้องค่ะ ก . การแสวงหาอาหาร การสืบพันธุ์ การต่อสู้ศัตรู
 61. 61. 2. การปรับตัวมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด ก . กระบวนการที่สิ่งมีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เพื่อการอยู่รอดและสามรถสืบพันธุ์ต่อไปได้ ข . กระบวนการที่สิ่งมีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เพื่อการอยู่รอด ค . กระบวนการที่สิ่งมีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เพื่อการอยู่รอดและสามรถเป็นจ่าฝูง ง . กระบวนการที่สิ่งมีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เพื่อการอยู่รอดและสามารถเลี้ยงลูกได้
 62. 62. ถูกต้องค่ะ ก . กระบวนการที่สิ่งมีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เพื่อการอยู่รอดและสามรถสืบพันธุ์ต่อไปได้
 63. 63. การกำเนิดโลกและตัวเราเอง
 64. 64. การกำเนิดโลก โลก ดวงอาทิตย์ และระบบสุริยะกำเนิดขึ้นมาพร้อมกัน เมื่อราว 4,600 ล้านปีก่อน จากกลุ่มก๊าซ หรือเนบิวลากลุ่มหนึ่ง เกิดจากการหมุนรอบตัวเองตลอดเวลา ทำให้กลุ่มก๊าซค่อยๆหดตัวลง ในขณะที่ความเร็ว ในการหมุนรอบตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 65. 65. กลุ่มก๊าซที่อยู่ด้านในจะเริ่มรวมตัวเป็นดวงอาทิตย์ กลุ่มก๊าซที่อยู่ด้านนอกจะค่อยๆแยกตัวออกมาเป็นวง - แหวนหลายวงแหวน และ ในแต่ละวงแหวน จะเกิดการรวมกลุ่มกัน กำเนิดเป็นดาวบริวาร หรือดาวเคราะห์ ทั้ง 8 ดวง รวมทั้ง โลกของเรา และ ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ แต่ละดวงด้วย ส่วนที่เหลือกลายเป็น ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกาบาตร และเทหวัตถุอื่นๆ ในระบบสุริยะ
 66. 66. จากองค์ประกอบของโลกในช่วงกำเนิดใหม่ๆที่ประกอบไปด้วย ไฮโดรเจน ฮีเลี่ยม คาร์บอน และธาตุ ที่หนักกว่า จึงมีลักษณะเป็นก้อนกลมของเหลว ที่หลอมละลาย หมุนรอบตัวเอง และโคจรรอบ ดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลา ธาตุหนัก เช่นเหล็ก จะจมลง ไปอยู่แกนกลางของโลก
 67. 67. เมื่อเวลาผ่านไป เปลือกนอกของโลก จะค่อยๆเย็นตัวลง กลายเป็นชั้นหิน ส่วนด้านในของโลกส่วนมากจะยังคงเป็นธาตุหลอมเหลว ช่วงแรกของโลกจึงปกคลุมไปด้วยภูเขาไฟ ลาวา ทะเลเพลิง ทะเลเมฆ ทะเลหมอก พื้นผิวของโลก ก็ยังไม่ใช่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน มีการเกิดภูเขา ทำให้แผ่นดินสูงขึ้นมา แผ่นดินไหว ทำให้แผ่นดินพัง หรือยุบตัวหายไป อยู่ตลอดเวลา
 68. 68. ฝนที่ตกลงมา จะละลายรวมเอาก๊าซ บางอย่างเช่น มีเทน แอมโมเนีย หรือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทำให้ มีสภาพ เป็นกรด กัดกร่อนพื้นผิวโลก กลายเป็นหิน และดินต่างๆ กลายเป็นแผ่นดิน และทวีปขึ้นมา
 69. 69. การกำเนิดตนเอง
 70. 70. โครงสร้างพื้นฐานของชีวิต คือเซลล์ ประกอบด้วย โปรตีน และ ดีเอ็นเอ หรือ อาร์เอ็นเอ จากสภาพของโลกในอดีต ด้วยความบังเอิญ จึงเกิดสภาพการเหมาะสม อย่างพอดิบพอดี ทำให้เกิดเซลล์ อย่างง่ายๆ ลักษณะคล้ายเซลล์ของแบคทีเรียในปัจจุบันขึ้นมา   เซลล์คล้ายแบคทีเรียนี้ เรียกว่า โปรคาริโอต ( Prokaryotes) ยังไม่มีนิวเคลียส สารพันธุกรรม จึงกระจายอยู่ทั่วไปในเซลล์ โปรคาริโอต
 71. 71. สามารถสืบพันธุ์ได้โดยไม่อาศัยเพศ เป็นการกำเนิดชีวิต บนโลกรุ่นแรก สาหร่ายสีเขียวแกม - น้ำเงินเป็น โปรคาริโอต ที่สามารถสังเคราะห์แสง ได้ผลผลิตเป็น ก๊าซออกซิเจน ลอยขึ้น สู่ชั้นบรรยากาศโลก   โปรคาริโอต ( Prokaryotes) ปัจจุบันแบ่งโปรคาริโอต เป็น อาร์เคีย และแบคทีเรีย
 72. 73. คำถามท้ายบท 1. การกำเนิดโลก ดวงอาทิตย์ และ ระบบสุริยะ กำเนิดเมื่อใด ก . 4,601 ล้านปีก่อน ข . 7,00 ล้านปีก่อน ค . 4,600 ล้านปีก่อน ง . 4,660 ล้านปีก่อน
 73. 74. ถูกต้องค่ะ ค . 4,600 ล้านปีก่อน
 74. 75. 2. สิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่เกิดขึ้นบนโลก คือ ก . สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ข . สาหร่ายสีเขียว ค . สาหร่าย ง . แบคทีเรีย
 75. 76. ถูกต้องค่ะ ก . สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

×