จุดประสงการเรียนการสอน<br />
ความหมายของจุดประสงค์การเรียนการสอน<br />ความหมายของจุดประสงค์ คือข้อความที่ระบุคุณลักษณะการเรียนรู้และความสามารถที่ครู ให...
จุดประสงค์การเรียนการสอน<br />		หลังจากนักเรียนได้ผ่านกิกรรมการเรียนการสอนการเรียนการสอน เรื่องการฟัง เกี่ยวกับการจับใจควา...
๑.จุดหระสงค์ทั่วไป<br />เป็นจุดประสงค์ที่มีความหมายกว้างไม่เฉพาะเจาะจง และเป็นจุประสงค์ที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัด...
๓.ทักษะพิสัย(Psychomotor Domain)<br />พุทธิสัย<br />		เป็นจุดประสงค์ทางการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านปัญญา คือ ความรู...
๓. การนำไปใช้ หมายถึง การนำเอาเนื้อหาสาระ หลักการ ความคิดรวบยอดและทฤษฎีต่างๆ ไปใช้ในรูปแบบใหม่สถานการณ์ ตังอย่าง เช่น<br /...
จิตพิสัย<br />		เป็นจุประสงค์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางจิตใจ ซึ่งรวมถึง ความสนใจ อารมณ์ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม กระบวนการ...
๓.การเห็นคุณค่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่รับรู้สิ่งแวดล้อมและมีปฏิกิริยาโต้ตอบสังเกตได้จากพฤติกรรมที่ยอมรับค่านิยมใ...
วัตถุประสงค์ทางด้านทักษะพิสัย     เป็นการแบ่งระดับพฤตกิจกรรมที่เกี่ยวกับทักษะ ความชํานาโดยมุ่งเน้นทักษะทางกล้ามเนื้อในรูปข...
4  ขั้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและผสมผสาน (Articulation)<br />  5  ขั้นการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ (Naturalization)...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จุดประสงการเรียนการสอน

326 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
326
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จุดประสงการเรียนการสอน

 1. 1. จุดประสงการเรียนการสอน<br />
 2. 2. ความหมายของจุดประสงค์การเรียนการสอน<br />ความหมายของจุดประสงค์ คือข้อความที่ระบุคุณลักษณะการเรียนรู้และความสามารถที่ครู ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน หลังจากที่นักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง หรือบทหนึ่งๆแล้ว<br />ความสำคัญของจุดประสงค์การเรียนการสอน<br /> จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นจุหมายปลายทางของการเรียนการสอนที่ได้แนวทางมาจากความคิดรวบยอดของการเรียนการสอน ดังนั้นจุดประสงค์การเรียนการสอนจึงมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน<br />
 3. 3. จุดประสงค์การเรียนการสอน<br /> หลังจากนักเรียนได้ผ่านกิกรรมการเรียนการสอนการเรียนการสอน เรื่องการฟัง เกี่ยวกับการจับใจความสำคัญจากคำพูด หรืองานเขียนที่ที่มีผู้อ่านให้ฟังแล้วนักเรียนสามารจับใจความสำคัญบรรยายในเครื่องบันทึกเสียงได้ใจความสำคัญที่สมบูรณ์<br />ลักษณะการเรียนกาเรียนการสอน<br /> จุดประสงค์การทางการศึกษา อาจแบ่งได้ ๒ ระดับ คือจุดประสงค์ทั่วไป และจุกประสงค์เฉพาะ<br />
 4. 4. ๑.จุดหระสงค์ทั่วไป<br />เป็นจุดประสงค์ที่มีความหมายกว้างไม่เฉพาะเจาะจง และเป็นจุประสงค์ที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้ง ตรวจสอบได้ ตังอย่างเช่น<br />๑.นักเรียนสามารถอธิบายถึงข้อควรปฏิบัติในการฟัง และพูดในโอกาสต่าง ได้<br />๒. นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งได้<br />๓.นักเรียนสามารถบอกได้ว่าว่าอาหารชนิดใดอยู่ในหมู่ใดได้ถูกต้องทั้ง ๘ ชนิด<br />๒.จุดประสงค์เฉพาะ<br />จะชี้ให้เห็นสิ่งที่ต้องการจากการศึกษาอย่าเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาโดยตรง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียนนั่นเองจุดประประสงค์ทางศึกษา นอกจากจะแบ่ง๒ระดับดังกล่าวแล้ว  ยังแบ่งตาลักษณะการเรียนรู้ได้ป็น๓ด้านดังนี้<br /> ๑.พุทธิพิสัย(Cognitive Domain)<br /> ๒.จิตพิสัย(Affective Domain)<br />
 5. 5. ๓.ทักษะพิสัย(Psychomotor Domain)<br />พุทธิสัย<br /> เป็นจุดประสงค์ทางการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านปัญญา คือ ความรู้ ความเข้าใจ การใช้ความคิด พุทธิพิสัยแบ่งเป็น  ๖ ระดับ คือ<br /> ๑.ความรู้ หมายถึงความสามารถในการจัดเนื้อหาความรู้และระลึกได้เมื่อต้องการนำมาใช้สิ่งที่จำเป็นได้แก่ ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง ความรู้เกี่ยวกับวิชาการ และความรู้ที่เกี่ยวหลักการ เช่น<br /> - นักเรียนสามารถบอกคำแปลของหมายเลขได้<br /> -นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้<br /> ๒.ความเข้าใจหมายถึง การเข้าใจความหมายเนื้อหาสาระไม่ได้จำเพียงอย่างเดียว การแปลความหมาย ตีความหมายและสรุปได้ เช่น<br />- นักเรียนสามารถเขียนรูปเรขาคณิตจากโจทย์ที่กำหนดได้ถูกต้อง<br /> - นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการอนุรักษ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกต้อง<br />
 6. 6. ๓. การนำไปใช้ หมายถึง การนำเอาเนื้อหาสาระ หลักการ ความคิดรวบยอดและทฤษฎีต่างๆ ไปใช้ในรูปแบบใหม่สถานการณ์ ตังอย่าง เช่น<br /> - นักเรียนสามารถทำโจทย์เรขาคณิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยใช้ทฤษฎีที่เรียนมาได้ถูกต้อง<br /> - นักเรียนมารถเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้<br /> ๔. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกเนื้อหาสาระให้เป็นส่วนย่อยเพื่อค้นหาองค์ประกอบ โครงสร้าง หรือความสัมพันธ์ระหว่างส่วยย่อยนั้น ซึ่งนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ก็ต่อเมื่อนัดเรียนได้เข้าใจเนื้อหาสาระที่ได้เรียนมาแล้ว<br /> - นักเรียนสามารถแยกองค์ประกอบของหลักสูตรได้<br /> - นักเรียนสามารถจำแนกวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นประเภทได้<br />
 7. 7. จิตพิสัย<br /> เป็นจุประสงค์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางจิตใจ ซึ่งรวมถึง ความสนใจ อารมณ์ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเหล่านี้จะเกิดตามลำดับขั้น ดังต่อไปนี้<br /> ๑.การรับ คือ การที่นักเรียนได้รับประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม เช่นนักเรียนได้รับการแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมทางด้านสังคม<br /> ๒.การตอบสนอง คือ การมีกฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมที่รับเข้ามาด้วยความเต็มใจ เช่น  นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มในเรื่องที่ครู่บรรยาย<br />
 8. 8. ๓.การเห็นคุณค่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่รับรู้สิ่งแวดล้อมและมีปฏิกิริยาโต้ตอบสังเกตได้จากพฤติกรรมที่ยอมรับค่านิยมใดค่าค่านิยมหนึ่ง การชื่นชอบค่านิและการปฏิบัติตามค่านิยม เช่น<br /> - นักเรียนแสดงความสนใจวัฒนธรรมโดยติดตามอ่าหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ<br /> ๔.การจัดรวบรวม เป็นการคิดพิจารณา และรวบรวมค่านิยม หรืสร้างมโนทัศน์ของค่านิยม เช่น<br /> - นักเรียนสามารถจัดโครงของวัฒนธรรมได้<br /> ๕.การพิจารณาคุณลักษณะจากค่านิยม เป็นเรื่องความประพฤติ คุณสมบัติ และคุณลักษณะของแต่ละบุคคลที่เป็นผลของความรู้สึก ความคิด และการสร้างค่านิยม เช่น<br /> - นักเรียนสามารถสร้างค่านิยมต่อวัฒนธรรมได้<br />
 9. 9. วัตถุประสงค์ทางด้านทักษะพิสัย     เป็นการแบ่งระดับพฤตกิจกรรมที่เกี่ยวกับทักษะ ความชํานาโดยมุ่งเน้นทักษะทางกล้ามเนื้อในรูปของการกระทําหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับระบบการทํางานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย จําแนกออกเป็น 5 ระดับตามพฤติกรรมที่มีความชํานาญน้อยไปหามาก ดังนี้<br />  ทักษะพิสัย<br />   1  ขั้นการเลียนแบบ (Imitation)<br /> 2 ขั้นการปฏิบัติได้โดยลําพัง (Manipulation) 3  ขั้นการปฏิบัติได้ถูกต้องแม่นยํา (Precision) <br />
 10. 10. 4  ขั้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและผสมผสาน (Articulation)<br />  5  ขั้นการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ (Naturalization)<br />

×