Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์           รายวิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242)        กลุมสาระ...
ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กาลังเป็ นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้ านในปั จจุบน ทาให้ ทกคน ทุกสังคมต้ องมีก...
ดังนัน ผู้จดทาจึงได้ มีความคิดที่จะนาเอารูปแบบของ WebBlog ด้ วยเว็บไซต์   ้ ัWordpress มาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยว...
ซึ่งทาให้ ผ้ เู ขียนสามารถได้ ผลตอบกลับโดยทันที คาว่า "บล็อก" ยังใช้ เป็ นคากริยาได้ ซึ่งหมายถึงการเขียนบล็อก และนอกจากนี ...
1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็ นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ ในบล็อก Vlog เป็ นบล็อกที่เรียกได้ วาเป็ นบล็อกที่นิยมทากันมากใ...
3.1 Filter Blog เป็ นบล็อกที่ผ้ จดทา จะใช้ สาหรับนาเสนอแหล่งข้ อมูลที่ตนสนใจ (เว็บเพจ                ูัหรื...
แล้ ว ก็ยงมีจดประสงค์หลักเพื่อการค้ นหาและสะสมเพื่อนจากทัวโลก ตัวอย่าง Social     ั ุ                 ...
www.sumhua.comwww.diaryi.netwww.istoreblog.comwww.skypream.comwww.thailandspace.comwww.sungson.comwww.gujaba.comwww.sabuyb...
เรื่อง GPS    2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ ในการพัฒนา ได้ แก่        2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ...
นาเสนอรายงานความก้ าวหน้ า              6     ของโครงงานครังที่ 2           ้ 7    ปรับปรุง...
12. เอกสารอ้ างอิงขอขอบคุณความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) ข้ อมูลจากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%8...
ลงชื่อ.พงศ์เทพ. (นาย พงศ์เทพ บังกิโล)   ผู้เสนอโครงงานลงชื่อ................... (นางสมร ตาระพันธ์) ครูที่ปรึกษาโครงงาน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร

2,578 views

Published on

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร

 1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242) กลุมสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) ่ ปี การศึกษา 2554 ----------------------------------------------------1. ชื่อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpress เรื่อง GPS2. ประเภทของโครงงาน (เลือก 1 โครงงาน) โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 3. ชื่อ สกุลผู้เสนอโครงงาน นาย พงศ์เทพ บังกิโล ชัน ม.5/4 เลขที่ 3 ้4. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานนางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ5. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ ามี) -6. แนวคิด ที่มา และความสาคัญปั จจุบนเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้ เข้ ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของเรามากขึ ้น ัซึ่งเราอาจไม่ร้ ูสกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวิตในยุคข้ อมูล ึข่าวสารมีความสาคัญ คนหันมาบริโภคข้ อมูลข่าวสารกันมากขึ ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนนสาหรับการเข้ าไปถึงข้ อมูลที่ต้องการ เรายังต้ องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้ างเนื ้อหาและข้ อมูลต่างๆ ไว้ รองรับการเข้ าถึง นันก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็ นตัวกลางคอยให้ ่ข้ อมูลต่างๆ แก่ผ้ ใช้ โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ ถกเปลี่ยนแปลงจาก ู ูเดิมไปมาก
 2. 2. ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กาลังเป็ นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้ านในปั จจุบน ทาให้ ทกคน ทุกสังคมต้ องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ ทนต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใน ั ุ ัโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW)จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลกษณะเป็ น Static Web คือมีการนาเสนอข้ อมูลทางเดียว ั(one-way communication) ด้ วยการแปลงข้ อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้ อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้ าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้ แต่ไม่สามารถเข้ าร่วมในการสร้ างข้ อมูลได้ แต่เมื่อก้ าวเข้ าสูยคที่ 2 ของ ่ ุเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web 2.0 เป็ นยุคที่ทาให้ อินเทอร์เน็ตมีศกยภาพในการใช้ งาน ัมากขึ ้น เน้ นให้ ผ้ ใช้ มีสวนร่วมในการสร้ างสรรค์ ู ่ จุดกาเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้ าวผ่านเข้ าสูยค Web 3.0 ความนิยมขอ ่ ุSocial Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยังและมีแนวโน้ มของผู้ใช้ บริการทัวโลก ปั จจุบน ้ ่ ัSocial Network Website ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใช้ ได้ เข้ าไปมีสวน ู ่ร่วมในการใช้ ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ ้น ไม่วาจะเป็ น Facebook หรือ การสร้ างเว็บ Blog ่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆGPS ระบบบอกตาแหน่งบนผิวโลกโดยอาศัยการคานวณจากสัญญาณที่สงมาจากดาวเทียม ที่ ่ทราบตาแหน่งที่โคจรอยู่รอบโลก แนวคิดในการพัฒนาระบบจีพีเอสเริ่มตังแต่ปี ค.ศ.1957 เมื่อ ้นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานาโดยDr.Richard B.Kershner ได้ พบปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของคลื่นวิทยุ ที่สงมาจากดาวเทียมพวก เขาพบว่าหาก ทราบตาแหน่งบน ่พื ้นผิวโลก Global Positioning System (GPS) หรือชื่อภาษาไทย "ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก" คือระบบบอกตาแหน่งบนผิวโลก โดยอาศัยการคานวณจากสัญญาณที่สงมา ่จากดาวเทียม ที่ทราบตาแหน่งที่โคจรอยู่รอบโลก
 3. 3. ดังนัน ผู้จดทาจึงได้ มีความคิดที่จะนาเอารูปแบบของ WebBlog ด้ วยเว็บไซต์ ้ ัWordpress มาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องGPS.เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสูผ้ สนใจต่อไป ่ ู7. วัตถุประสงค์7.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpress เรื่อง GPS 7.2 เพื่อศึกษาค้ นคว้ าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ GPS 7.3 เพื่อให้ ผ้ เู รียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ ให้ เข้ ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ ้น 7.4 เพื่อให้ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทัวไป ่8. หลักการและทฤษฎี1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)บล็อก (อังกฤษ: blog) เป็ นคารวมมาจากคาว่า เว็บล็อก (อังกฤษ: weblog) เป็ นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ ้นในลาดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้ อมูลที่เขียนล่าสุดไว้ แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้ วย ข้ อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่งบางครังจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ ้ว่า เพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ ามาอ่านข้ อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ ายข้ อความที่เจ้ าของบล็อกเป็ นคนเขียน
 4. 4. ซึ่งทาให้ ผ้ เู ขียนสามารถได้ ผลตอบกลับโดยทันที คาว่า "บล็อก" ยังใช้ เป็ นคากริยาได้ ซึ่งหมายถึงการเขียนบล็อก และนอกจากนี ้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็ นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า "บล็อกเกอร์"บล็อกเป็ นเว็บไซต์ที่มีเนื ้อหาหลากหลายขึ ้นอยู่กบเจ้ าของบล็อก โดยสามารถใช้ เป็ นเครื่องมือ ัสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้ านไม่วา ่อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าวปั จจุบน นอกจากนี ้บล็อกที่ถกเขียนเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือจะ ั ูเรียกว่าไดอารีออนไลน์ ซึ่งไดอารีออนไลน์นี่เองเป็ นจุดเริ่มต้ นของการใช้ บล็อกในปั จจุบน ันอกจากนี ้ตามบริษัทเอกชนหลายแห่งได้ มีการจัดทาบล็อกของทางบริษัทขึ ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ใหักบลูกค้ า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสัน และได้ รับการ ั ้ตอบรับจากทางลูกค้ าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้ าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. ประเภทของเว็บบล็อกบล็อกมีด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปทังผู้เขียนและผู้เข้ าชม โดยบล็อกจะ ้เน้ นไปที่เรื่องต่างๆ เช่น learner blogs, political blogs, travel blogs,fashion blogs, project blogs,legal blogs และอื่นๆบล็อกที่เราเห็นอยู่ในปั จจุบน ันี ้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็ นตัวหนังสือและรูปภาพเท่านัน หรือ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อก ้ออกได้ ดังต่อไปนี ้1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้ แก่1.1. Linklog บล็อกแบบเป็ นบล็อกรุ่นแรก ๆ ที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้ าของบล็อกสนใจเอาไว้ แม้ วาจะ ่บล็อกแบบนี ้จะเป็ นการรวมลิ๊งก์เท่านัน แต่ก็ไม่เรียงเหมือนว็บไดเร็กทอรี่ เพราะเจ้ าของบล็อกจะ ้โพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ตอโพสต์เท่านัน ่ ้1.2 Photoblog บล็อกประเภทนี ้เน้ นโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้ าของบล็อกอยากนาเสนอ และมักจะไม่เน้ นเขียนข้ อความมากนัก
 5. 5. 1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็ นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ ในบล็อก Vlog เป็ นบล็อกที่เรียกได้ วาเป็ นบล็อกที่นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปี ด อินเตอร์เน็ต ่หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ที่ทาให้ การถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว movie2.แบ่งตามประเภทเนื ้อหา ได้ แก่2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้ าของบล็อกเป็ นหลัก2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็ นหลัก2.3 บล็อกกลุม(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุม เช่น ่ ่blognone.com2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้ วยเรื่องการเมืองล้ วน ๆ2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้ อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้ อม2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็ นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อ เช่นoknation.net/blog/black ของสุทธิชย หยุ่น ั2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่องราวบันเทิงทังทางจอแก้ ว ้และจอเงิน เรื่องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้ บล็อกเป็ นสื่อในการสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็ นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง3.แบ่งตามรูปแบบของเนื ้อหาเฉพาะที่เห็นเด่นชัด
 6. 6. 3.1 Filter Blog เป็ นบล็อกที่ผ้ จดทา จะใช้ สาหรับนาเสนอแหล่งข้ อมูลที่ตนสนใจ (เว็บเพจ ูัหรือเว็บไซต์) โดยปกติมกจะเป็ นข่าว บทความ หรือความคิดเห็นของบุคคลในวงการที่เผยแพร่ใน ัเว็บไซต์ตาง ๆ อาจเรียกได้ วา เป็ น บล็อก “Bookmark” หรือ มีชื่อเฉพาะ ว่า Social ่ ่Bookmarkบล็อกลักษณะนี ้ จะนาเสนอแค่หวข้ อเรื่อง และ URL ของเว็บเพจหรือเว็บไซต์ ับางทีอาจเพิ่มคาอธิบายเว็บเพจหรือเว็บไซต์นน ๆ ได้ ด้วย และบางที่อาจจะสามารถเพิ่มความ ั้คิดเห็นของผู้จดทาบล็อกได้ อีกด้ วย เป็ นเหมือนการกลันกรองข้ อมูลให้ ทราบว่าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ ั ่ใดกาลังได้ รับความนิยม ซึ่งจะเป็ นการช่วยจัดลาดับความน่าเชื่อถือของเว็บเพจหรือเว็บไซต์นน ๆ ั้ได้ เช่นกัน ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี ้ได้ แก่ http://del.icio.us/ เป็ นต้ น3.2 Personal Journal Blog เป็ นบล็อกที่ผ้ จดทา จะใช้ สาหรับนาเสนอความคิดเห็นหรือ ูัประสบการณ์ของตนเองผ่านข้ อเขียน โดยอาจจะมีภาพประกอบ หรือมีการเชื่อมโยงออกไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้ ข้อมูลดูน่าเชื่อถือหรือมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น ซึ่งบล็อกลักษณะนี ้ เป็นบล็อกตามความเข้ าใจของบุคคลทัวไป ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี ้ได้ แก่ ่http://www.exteen.comหรือ http://www.blogger.com เป็ นต้ น3.3 Photo Blog เป็ นบล็อกที่ใช้ สาหรับเก็บภาพ (ภาพถ่าย, ภาพวาด ฯลฯ) และสามารถใส่รายละเอียดของภาพ ใส่คาค้ น (tag) ได้ ทาให้ การเก็บภาพเป็ นระบบและง่ายต่อการค้ นหามากขึ ้น ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี ้ได้ แก่ http://www.flickr.com เป็ นต้ น3.4 Video Blog หรือ เรียกว่า Vlog เป็ นบล็อกที่ใช้ สาหรับเก็บวีดิทศน์สวนตัว สามารถใส่ ั ่รายละเอียดของวีดิทศน์ ใส่คาค้ น (tag) ได้ ทาให้ การเก็บวีดิทศน์เป็ นระบบและง่ายต่อการค้ นหา ั ัมากขึ ้น ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี ้ได้ แก่ http://www.aolvideoblog.com เป็ นต้ น3.5 บล็อกผสม มีลกษณะเป็ นบล็อกที่สามารถเก็บข้ อมูลต่าง ๆ ได้ หลายประเภท ทังเก็บรูปภาพ ั ้เก็บเพลง เก็บวีดิโอ เก็บลิงค์ (link) ต่าง ๆ หรือบันทึกประจาวัน และใส่ปฏิทินรายการงานที่ต้องทา ฯลฯ ได้ ด้วย ปั จจุบนเป็ นบริการที่ได้ รับความนิยมสูงมาก โดยมีชื่อเฉพาะด้ วย เรียกว่าSocial ัNetwork Service ซึ่งนอกจากจะมีจดประสงค์เพื่อให้ สมาชิกแลกเปลี่ยนข้ อมูลต่าง ๆ กัน ุ
 7. 7. แล้ ว ก็ยงมีจดประสงค์หลักเพื่อการค้ นหาและสะสมเพื่อนจากทัวโลก ตัวอย่าง Social ั ุ ่NetworkingWebsites ซึ่งให้ บริการลักษณะนี ้ ได้ แก่ http://hi5.com หรือhttp://multiply.com หรือhttp://spaces.live.com เป็ นต้ น (ซึ่งปั จจุบน คาว่า ัblog ใน Social Networking Websites นันจะกลายเป็ นแค่สวนที่ใช้ เขียนข้ อความ ้ ่เช่นบันทึกประจาวันแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน และยังอาจใช้ คาว่า journal แทนคาว่า blog ้ด้ วย แต่เนื่องจากบริการนี ้ เป็ นการรวมเอาบล็อกลักษณะต่าง ๆที่เคยมี มาอยู่ในที่เดียว ทาให้ผู้ใช้ งานได้ รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น เพราะเพียงแค่เปิ ดใช้ บริการที่เดียว ก็ได้ ใช้ บริการครบถ้ วน ไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครใช้ งานจาก เว็บไซต์หลายที่ให้ จดจายากอีกด้ วย) 3. เว็บไซต์ที่ให้ บริการเว็บบล็อกwww.blogger.comwww.exteen.comwww.mapandy.comwww.buddythai.comwww.imigg.comwww.5iam.comwww.blogprathai.comwww.ndesignsblog.comwww.idatablog.comwww.inewblog.comwww.onblogme.comwww.freeseoblogs.com
 8. 8. www.sumhua.comwww.diaryi.netwww.istoreblog.comwww.skypream.comwww.thailandspace.comwww.sungson.comwww.gujaba.comwww.sabuyblog.comwww.ugetblog.comwww.jaideespace.comwww.maxsiteth.comwww.my2blog.com9. ขอบเขตของโครงงาน1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpress
 9. 9. เรื่อง GPS 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ ในการพัฒนา ได้ แก่ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้ อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2.2 เว็บไซต์ที่ให้ บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.comwww.hotmail.com www.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4และ PhotoScape2.010. ขันตอนและแผนดาเนินงาน ้ ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนสิงหาคม เดือนกันยายนที่ ขันตอนการดาเนินงาน ้ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 21 คิดหัวข้ อโครงงาน 2 ศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูล 3 จัดทาโครงร่างเพื่อนาเสนอ 4 ปฏิบติการจัดทาโครงงาน ั  นาเสนอรายงานความก้ าวหน้ า5  ของโครงงานครังที่ 1 ้
 10. 10. นาเสนอรายงานความก้ าวหน้ า  6 ของโครงงานครังที่ 2 ้ 7 ปรับปรุง ทดสอบ  6 จัดทาเอกสารรายงานโครงงาน  8 ประเมินผลงาน  9 นาเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog 10. สถานที่ดาเนินงาน ห้ องเรียนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรียนเลยอนุกลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย ู11. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ 11.1 ได้ รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpressเรื่องGPS 11.2 ได้ รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นามาเป็ นบทเรียนในการสร้ างเว็บบล็อกคือเรื่องGPS 11.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ ให้ เข้ ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ ้น 11.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทัวไป ่เพื่อสร้ างเป็ นเครือข่ายการเรียนรู้ผานเว็บบล็อกได้ ่ 11.5 ได้ นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้ อย่างมีคณค่า และสร้ างสรรค์ ุ
 11. 11. 12. เอกสารอ้ างอิงขอขอบคุณความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) ข้ อมูลจากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81ประเภทของเว็บบล็อก ข้ อมูลจากhttp://www.google.co.th/#hl=th&q=2.+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81&oq=2.+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2762l2762l0l4087l1l1l0l0l0l0l201l201l2-1l1l0&fp=bdfc4ba03b6c1ca9&biw=1366&bih=667เว็บไซต์ที่ให้ บริการเว็บบล็อก ข้ อมูลจากhttp://book.manacomputers.com/free-make-blog-list-and-adsense/
 12. 12. ลงชื่อ.พงศ์เทพ. (นาย พงศ์เทพ บังกิโล) ผู้เสนอโครงงานลงชื่อ................... (นางสมร ตาระพันธ์) ครูที่ปรึกษาโครงงาน

×