Wniosek o płatność RPO WP

1,430 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wniosek o płatność RPO WP

 1. 1. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – RPO Województwo Pomorskie LUCYNA KUBIAK ZESPÓŁ DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI REFERAT MONITORINGU DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: l.kubiak @ pomorskie.eu
 2. 3. <ul><li>Umowa o dofinansowanie projektu, </li></ul><ul><li>Wniosek o dofinansowanie projektu, </li></ul><ul><li>Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność – załącznik nr 9 do Przewodnika beneficjenta RPO WP 2007-2013 </li></ul>Dokumenty niezbędne przy wypełnianiu wniosku o płatność:
 3. 4. Kiedy należy złożyć wniosek o płatność? Wnioski o płatność należy składać raz na trzy miesiące, za wyjątkiem wniosków z kwotą dofinansowania do wypłaty powyżej 400 tys. złotych , które mogą być składane przez beneficjenta w terminach częstszych niż raz na trzy miesiące, jednakże nie częściej niż raz na miesiąc. W jednym wniosku o płatność można ująć zarówno wydatki do refundacji, jak i rozliczające zaliczkę. W przypadku pierwszego wniosku o płatność termin ten liczy się od dnia podpisania umowy o dofinansowanie . Termin graniczny złożenia kolejnego wniosku o płatność zostanie wskazany przez IZ RPO WP w przesłanej do beneficjenta informacji o wynikach weryfikacji bieżącego wniosku o płatność. Brak pozytywnej weryfikacji bieżącego wniosku o płatność nie zwalnia z obowiązku złożenia kolejnego wniosku, chyba, że IZ RPO WP wskazała inaczej.
 4. 5. Kolejny: Przykład: Umowa o dofinansowanie (…) Pierwszy wniosek o płatność powinien zostać złożony nie później, niż po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy , tj. 6 stycznia 2012 roku , obejmując okres sprawozdawczy od początku realizacji Projektu. najpóźniej
 5. 6. Generator można pobrać ze strony http://dpr.pomorskie.eu , zakładka RPO WP , zakładka Generator Wniosków o Płatność . Generator wniosków o płatność IZ RPO WP 2007-2013: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta zawiera szczegółową instrukcję wypełniania wniosku o płatność .
 6. 7. UWAGA!!! Brak wydatków w okresie sprawozdawczym po stronie beneficjenta NIE ZWALNIA z obowiązku przedkładania wniosku o płatność do IZ RPO WP z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu!
 7. 8. Część ogólna (A) wniosku o płatność: Szare pole wypełnia pracownik IZ RPO WP Każda, nawet najdrobniejsza zmiana w Generatorze powoduje zmianę sumy kontrolnej!
 8. 9. Część ogólna (A) wniosku o płatność: Ważne jest, aby podawać dane osoby faktycznie sporządzającej sprawozdanie. Numer umowy o dofinansowanie należy aktualizować w oparciu o podpisywane aneksy.
 9. 10. Część dotycząca przebiegu realizacji projektu (C): W punkcie C.1 należy podać informacje dotyczące stanu realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym: przedmiot zamówienia, tryb zamówienia, status zamówienia, datę podpisania umowy podstawowej z wykonawcą, wartość podpisanej umowy podstawowej z wykonawcą oraz zamawiającego. W punkcie C.2 należy podać informacje dotyczące postępu rzeczowo-finansowego w realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym m.in. nazwę kategorii wydatków, stan realizacji, wydatki przypisane poszczególnym kategoriom w harmonogramie rzeczowo-finansowym (kolumna 3 i 4), wydatki poniesione od początku realizacji projektu (kolumna 5 i 6), wydatki na zakup gruntów czy wydatki na cross-financing. Uwaga : punkt ten należy wypełnić również w przypadku wniosku rzeczowego!
 10. 11. Za pomocą przycisków Dodaj/Usuń należy wpisać wszystkie wymagane przedmioty zamówienia (C.1) oraz kategorie wydatków (C.2) zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie. Kolumnę 3 i 4 należy wypełnić zgodnie z harmonogramem ! Jak to wygląda w Generatorze Wniosków o Płatność? Stan realizacji jest ściśle powiązany z wydatkowaniem funduszy. Do momentu opłacenia pierwszych faktur w ramach danej kategorii wydatków, kategoria ta pozostaje nierozpoczęta . UWAGA!!!
 11. 12. Wskaźniki: Wskaźniki produktu (C.3) i rezultatu (C.4) należy wybrać z listy rozwijanej za pomocą przycisków Dodaj/Usuń zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Okno wskaźników rezultatu nie będzie aktywne , dopóki w sekcji B (B.1) nie zaznaczymy, że wniosek dotyczy płatności końcowej! Dla wskaźników rezultatu automatycznie pojawią się wskaźniki dotyczące liczby bezpośrednio utworzonych miejsc pracy. Pozostałe należy wybrać ręcznie.
 12. 13. Sprawozdawczość: Kolejne dwa punkty stanowią część ściśle sprawozdawczą – dotyczą problemów, które pojawiły się w bieżącym okresie sprawozdawczym (C.5) oraz planowanego przebiegu realizacji projektu, czyli co się będzie działo do momentu złożenia kolejnego wniosku o płatność (C.6). Harmonogram wydatków (C.7) stanowi podstawę do planowania wydatkowania funduszy na kolejne kwartały. Jeśli w danym okresie nie są przewidziane żadne płatności, należy wpisać wartość „0.00”. Suma kwot planowanych do wydania oraz już wykazanych nie może przekroczyć całkowitych wydatków kwalifikowalnych!
 13. 14. Pozostałe punkty zawierają informacje dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego (C.8, C.9 oraz C.9.1), informacje dotyczące zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych oraz oświadczenia i podpis. Data podpisania wniosku jest datą bieżącą – dla wniosku pierwotnego powinna być tożsama z datą „do…” w punkcie A.1, natomiast dla korekty powinna być datą jej sporządzenia . Na wniosku o płatność powinna się podpisać przynajmniej jedna osoba, której podpis widnieje na karcie wzorów podpisów. W punkcie C.8 należy ująć kontrole przeprowadzone przez instytucje inne niż IZ RPO WP
 14. 15. Co się zmieni we wniosku o płatność po podpisaniu aneksu? <ul><li>Przede wszystkim należy uaktualnić punkt A.17 wpisując aktualny nr aneksu – w tym wypadku zamiast „-00” będzie to „-01”. </li></ul><ul><li>Jeśli zmianie ulega: </li></ul><ul><li>kwota wydatków kwalifikowalnych – aktualizujemy punkty C.2 oraz C.7. </li></ul><ul><li>wskaźniki – aktualizujemy punkty C.3 oraz C.4 (w przypadku płatności końcowej), </li></ul><ul><li>Aneks obowiązuje od momentu podpisania przez obie strony! </li></ul><ul><li>Dopóki ten warunek nie będzie spełniony, podstawą do weryfikacji wniosku o płatność będą dokumenty dotyczące umowy pierwotnej (w powyższym przypadku) lub aktualnego aneksu, nawet mimo zaakceptowania planowanych zmian przez IZ RPO WP. </li></ul>
 15. 16. Dziękuję za uwagę

×