Investinginequity 8aug10

1,024 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,024
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Investinginequity 8aug10

 1. 1. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  พื้นฐานการลงทุนในหุน  1พืนฐานการลงทุนในหุน ้  นํารอง 1. ลงทุนในหุนไมวุนอยางที่คิด 2. รูจักหุนสักนิด กอนคิดเทรด 3. เทรดหุนอยางมั่นใจ ตองวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน  4. จับจังหวะลงทุนอยางมั่นใจ ตองวิเคราะหปจจัยเทคนิค  5. รอบรูเรื่องสิทธิและหนาที่ของผูลงทุน 2
 2. 2. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  1. ลงทุนในหุน ไมวุนอยางที่คิด กอนเริ่มลงทุน ตองรูจกตลาด ั จะเริ่มลงทุนในหุนตองทําอยางไร ใครชวยบอกที ซื้อขายใหถูกกฎ ตองรูจักเครื่องหมาย  3พืนฐานการลงทุนในหุน ้  กอนเริ่มลงทุน ตองรูจักตลาด ตลาดการเงินผูมีเงินทุนสวนเกิน ผูขาดแคลนเงินทุน สถาบันการเงิน การระดมทุนโดยตรงภายในกิจการ 4
 3. 3. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  รูจักตลาดการเงิน ตลาดเงิน (Money Market) เปนแหลงระดมเงินทุนระยะ สั้น (ไมเกิน 1 ป) ตลาดทุน (Capital Market) เปนแหลงระดมเงินทุนระยะ ยาว (มากกวา 1 ป ขึ้นไป) สําหรับหนวยงานซึ่งตองการเงินทุน ระยะยาวนําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ เชน การขยายธุรกิจของ ผูประกอบกิจการเอกชน หรือ การลงทุนดานสาธารณูปโภคของ ภาครัฐบาล เปนตน 5พืนฐานการลงทุนในหุน ้  รูจักตลาดแรกและตลาดรอง ตลาดแรก คื อ ตลาดที่ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ที่ อ อกใหม (Initial Public Offering) ซึ่งถือเปนการซื้อขายหลักทรัพย ที่บริษัทผูออกหลักทรัพยไดรับเงินทุนจากผูซื้อหลักทรัพยใหม เพื่อใชในการลงทุน บริษทผูออกหลักทรัพย ั ผูมีเงินออม 6
 4. 4. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  รูจักตลาดแรกและตลาดรอง (ตอ) ตลาดรอง คื อ ตลาดที่ ซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ย มื อ สองที่ มีก าร ซื้อขายครั้งแรกในตลาดแรกแลว ขายหลักทรัพย ซื้อหลักทรัพย นายมีหุน ไดรับเงิน ชําระเงิน น.ส. มีเงิน SET การซื้อขายในตลาดรองเปนเพียงการเปลี่ยนมือระหวางผูถือหลักทรัพย 7พืนฐานการลงทุนในหุน ้  รูจักตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สถานภาพ สถานภาพ มีสถานะเปนนิตบคคล ิ ุ ทางกฎหมาย ทางกฎหมาย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 เปดดําเนินงานวันที่ 30 เมษายน 2518 ปจจุบนอยูภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพย ั และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 8
 5. 5. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  องคประกอบของตลาดหลักทรัพยฯ 1. สินคา หลักทรัพยจดทะเบียน 2. ผูซื้อขาย ผูลงทุน 3. นายหนาผูซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย SET 9พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ดัชนี SET Index เปนดัชนีราคาหุนที่คํานวณถัวเฉลี่ยราคาหุนสามัญแบบถวงน้ําหนัก ดวยจํานวนหุนจดทะเบียน ใชสาหรับเปรียบเทียบตลาดหุนเมื่อวานกับวันนี้ โดยจะเทียบกับ ํ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยฯ ในวันเปดซื้อขายวันแรก คือ วันที่ 30 เมษายน 2518 เทากับ 100 จุด SET Index = มูลคาตลาดรวมของวันนั้น * 100 มูลคาตลาดรวมของวันฐาน 10
 6. 6. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ความเคลือนไหวดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ป พ.ศ. 2518 - 2550 ่ วิกฤตเวิลดคอม ดัชนีต่ําสุดในป 2519 ที่ระดับ 76.43 จุดเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2519 (มิ.ย. 2545) สงครามสหรัฐฯ ดัชนีสูงสุดในป 2537 ที่ระดับ 1,753.73 จุดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2537 วิกฤติสถาบันการเงิน ในเอเชีย (2540) กับอิรัก (ก.ค. 45-เม.ย. 46) คลัง-ธปท. ประกาศ การแพรระบาด วิกฤติคาเงินเปโซของ คาเงินบาทลอยตัว ของโรค SARS เม็กซิโก (ม.ค. 2538) (ก.ค. 2540) (มี.ค. 46) แบริ่ง ซิเคียวริตี้สใน  การไดรับความชวยเหลือ การฟนตัวของ  สิงคโปรขาดทุนจาก เศรษฐกิจประเทศ ดัชนี การคาตราสาร จาก IMF (ส.ค. 2540) (ม.ค.-ธ.ค. 46) อนุพันธ (ก.พ. 2538) การปดสถาบันการเงิน การแพรระบาด 1800 เหตุการณจลาจลขั้น (ธ.ค. 2540) ของโรคไขหวัดนก รุนแรงจากการประทวง (ม.ค.-ก.พ. 47) พฤษภาทมิฬ(พ.ค. 2535) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ (มี.ค. 2542) ความไมสงบใน 1600 พืนที่ 3 จังหวัด ้ สงคราม มาตรการกระตุนการใชจาย ชายแดนภาคใต เกิดรัฐประหาร อาวเปอรเซีย ภาคเอกชน (ส.ค. 2542) (ก.พ.- เม.ย. 47) (ก.ย. 2549) 1400 (ส.ค. 2533) การเก็งกําไรจากการ มาตรการฟนฟูสถาบันการเงิน  การตอตานการ เพิ่มขึ้นของราคา คณะ รสช. ปฏิวัติ (14 ส.ค. 2542) แปรรูป กฟผ. มาตรการ 1200 อสังหาริมทรัพย (2532) (ก.พ. 2534) (ก.พ. - มี.ค. 47) กันสํารอง 30% การเลือกตังรัฐบาลใหม ้ Mini Black (ม.ค. 2544) แนวโนมราคาน้ามัน (ธ.ค. 2549) ํ 1000 Monday และอัตราดอกเบี้ย (ต.ค. 2532) การลดน้ําหนักการลงทุนของ เพิ่มขึ้น Black MSCI (พ.ค. 2544) (พ.ค. – ก.ค. 47) 800 วิกฤตการณน้ํามัน เกิดรัฐประหาร และปญหาบริษัท (เม.ย. 2524) Monday การกอวินาศกรรมใน ราชาเงินทุน (ต.ค. 2530) สหรัฐฯ (11 ก.ย. 2544) 600 (2522) เงินตึง และอัตรา ยุบสภา ดอกเบี้ยสูงทั่วโลก (พ.ค. 2529) 400 (2524) เกิดรัฐประหาร (ก.ย. 2528) 200 0 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 Source : The Stock Exchange of Thailand 11พืนฐานการลงทุนในหุน ้  จะเริมลงทุนในหุนตองทําอยางไร ใครชวยบอกที..?? ่ ขั้นตอนการลงทุนในหุนสามัญ 1 2 กําหนด วิเคราะหปจจัยพื้นฐาน วัตถุประสงค และระยะเวลา วิเคราะห การลงทุน วิเคราะหเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิเคราะหบริษัท เพื่อกําหนด เพื่อประเมินสถานการณ กลยุทธการลงทุน และผลกระทบของ เพื่อเลือกบริษัท และสัดสวน เศรษฐกิจที่มีตอ ที่ตองการลงทุน เงินลงทุน อุตสาหกรรม 3 4 5 6 ประเมิน หาจังหวะ ติดตามผล การลงทุน ตัดสินใจซื้อขาย การลงทุน มูลคาที่แทจริง 12
 7. 7. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  เตรียมความพรอมกอนการลงทุน วัตถุประสงค ในการลงทุน เงินลงทุน ภาระทีตอง ่ ความเสียงและ ่ รับผิดชอบ ผลตอบแทน 13พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ชองทางการลงทุน ผานเจาหนาที่การตลาด คาคอมมิชชัน 0.18 - 1% ่ ผานระบบอินเทอรเน็ต คาคอมมิชชัน 0.11 - 1% ่ มูลคาการซื้อขายตอวัน อัตราคา Commission อัตราคา Commission (บาท) ผานเจาหนาที่ ผานอินเตอรเน็ต* (%) การตลาด* (%) Cash Account Cash Balance/Credit Balance X < 5 ลาน > 0.25-1 > 0.20-1 > 0.15-1 5 ลาน < X < 10 ลาน > 0.22-1 > 0.18-1 > 0.13-1 10 ลาน < X < 20 ลาน > 0.18-1 > 0.15-1 > 0.11-1 X > 20 ลาน อัตราที่ตกลงกัน แตไมเกินกวารอยละ 1 * คาคอมมิชชั่นยังไมรวม VAT 7% ** เริ่มใชคา Commission แบบขั้นบันได ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 53 เปนตนไป 14
 8. 8. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  การลงทุนผานเจาหนาที่การตลาด เปนการซื้อขายหลักทรัพยผานเจาหนาที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย เจาหนาที่การตลาดสามารถรับคําสั่งซื้อขาย รวมทั้งการยืนยันคําสั่งซื้อ ขายวาซื้อหรือขายไดหรือไม ผานทางโทรศัพทหรือที่หองคาก็ได บริษัทหลักทรัพย คือ บริษทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ั ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือคาหลักทรัพย เจาหนาที่การตลาด คือ เจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่ติดตอ ชักชวนรับคําสังซื้อขายหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนแกลูกคา ่ 15พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีแคชบาลานซ โบรกเกอรจะกําหนดวงเงินซือขายใหคุณ ้ (Cash Balance/Pre-paid/ Cash Deposit) ตามความนาเชื่อถือทางการเงิน ฝากเงินไวกับโบรกเกอรจํานวนหนึงกอน ่ ซือขายหุนไดไมเกินวงเงินนัน ้  ้ ไดวงเงินซือขายหุนเทากับจํานวนเงินฝาก ้ ชําระเงินคาซือขายหุนโดยตัดบัญชีธนาคาร ้  เงินฝากจะไดรับดอกเบี้ย** (ระบบ ATS-Automatic Transfer System) ถาตองการซื้อแตวงเงินไมพอ ก็สามารถโอนเงินเพิม ่ ขอดี วางเงินประกันเพียง 15% ของวงเงินอนุมัติ ขอดี ปองกันการซื้อหุนมากเกินความสามารถใน ทําใหไมจําเปนตองนําเงินลงทุนทั้งหมดไปฝาก การชําระเงิน ไวกับ Broker กอนการลงทุน ขอควรระวัง ไมไดรับประโยชนจากการเพิ่ม ขอควรระวัง อาจซื้อหุนมากเกินกวาเงินลงทุนที่มอยู ี อํานาจซื้อของเงินที่มีอยู ** อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จะขึ้นอยูกับแตละ Broker โดยคํานวณตามวันที่เงินอยูในบัญชี 16
 9. 9. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  บัญชีเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย หรือ บัญชีมารจ้น ิ (Margin Account) เปนบัญชีที่ผูลงทุนจายชําระคาซื้อหลักทรัพยสวนหนึง และกูยืมเงินจากโบรกเกอร ่ อีกสวนหนึง ่ โดยมีหลักทรัพยท่ซื้อวางเปนหลักประกัน และมีขอตกลงวา ผูลงทุนจะตองจาย ี ดอกเบี้ยสําหรับเงินในสวนที่กยมดวย ูื ปจจัยทีกําหนดหลักทรัพยและอัตรามารจิ้น โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ความผันผวน ่ ของราคา ความเสี่ยงของแตละหลักทรัพย 17พืนฐานการลงทุนในหุน ้  การลงทุนผานอินเตอรเน็ต โปรแกรมการซื้อขายหุนทางอินเทอรเน็ต ประกอบดวยหนาจอหลัก 3 สวน ดังนี้  สวนที่ 1 เมนูหลัก และ ขอมูลภาพรวมตลาดหลักทรัพย สวนที่ 2 ขอมูลที่แสดงตาม การเลือกจากเมนูหลัก สวนที่ 3 การสงคําสั่งซื้อขาย และแสดงรายละเอียดคําสั่ง พรอมสถานะ 18
 10. 10. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  เลือกซื้อหลักทรัพย 1. วิธวเคราะหปจจัยพืนฐาน ีิ ้ • วิเคราะหเศรษฐกิจโดยรวม • วิเคราะหอุตสาหกรรม • วิเคราะหบริษัท • ประเมินมูลคาหลักทรัพย 2. วิธวเคราะหปจจัยทางเทคนิค ีิ • เพื่อหาจังหวะในการซื้อหรือขาย 19พืนฐานการลงทุนในหุน ้  สั่งซือสั่งขาย งายนิดเดียว ้ 1. วัน - เวลาทําการซื้อขายหลักทรัพย 2. กระบวนการซื้อขายและสงมอบหลักทรัพย 3. การจับคูคาสั่งซื้อขายผานระบบคอมพิวเตอร ํ 4. การจัดเรียงลําดับคําสังตามหลัก Price Then Time Priority ่ 5. ชวงราคาและ Ceiling & Floor 6. ประเภทคําสั่งซื้อขาย 20
 11. 11. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  วัน - เวลาทําการซื้อขายหลักทรัพย วันทําการ : วันจันทร – ศุกร (ยกเวนวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย) เวลาทําการ : 9.30 – 17.00 น.9.30 T1 12.30 14.00 T2 16.30 T3 17.00 Pre - Trading Session I Intermission Pre - Afternoon Trading Call Off-hour Trading and Opening I Opening II Session Market Market Runoff Period T1 เปนเวลาที่ไดรบการสุมเพื่อเลือกหาเวลาเปดในชวง 9.55 – 10.00 น. ั T2 เปนเวลาที่ไดรบการสุมเพื่อเลือกหาเวลาเปดในชวง 14.25 – 14.30 น. ั T3 เปนเวลาที่ไดรบการสุมเพื่อเลือกหาเวลาปดในชวง 16.35 – 16.40 น. ั 21 พืนฐานการลงทุนในหุน ้  กระบวนการซื้อขายและสงมอบหลักทรัพย สั่งซื้อ สั่งขาย ผูซื้อ โบรกเกอร โบรกเกอร ผูขาย ระบบการซื้อขาย (ARMS) ยืนยัน ยืนยัน ยืนยัน ยืนยัน ชําระราคาและสงมอบหุน 22
 12. 12. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  การจับคูคาสังซื้อขายผานระบบคอมพิวเตอร  ํ ่ Automatic Order Matching (AOM) จับคูอัตโนมัติโดยใชหลักราคาและเวลาทีดีที่สุด ่ • คําสั่งเสนอซื้อหุนตามราคา (Price Then Time Priority) • คําสั่งเสนอขายหุนตามราคา และหรือเงื่อนไขที่กําหนด และหรือเงื่อนไขที่กําหนด • ราคาเสนอซื้อหุนทีแพงที่สด ่ ุ ARMS • ราคาเสนอขายหุนที่ถูกที่สุดจะ จะอยูในลําดับแรก อยูในลําดับแรก • หากราคาเสนอซื้อที่แพง • หากราคาเสนอขายทีถูกที่สุดมี ่ ที่สดมีมากกวา 1 ราคา ุ มากกวา 1 ราคา ราคาที่สงซื้อ ั่ ราคาที่สงซื้อกอนจะไดอยู ั่ กอนจะไดอยูในลําดับแรก ในลําดับแรก Advanced Resilience Matching System คําสั่งซื้อ (Bid) คําสั่งขาย (Offer) กอนสงคําสั่งตองรูชวงราคา Ceiling/Floor   และจํานวนซื้อขาย (ขั้นต่ํา 1 Board Lot = 100 หุน)  23พืนฐานการลงทุนในหุน ้ การจัดเรียงลําดับคําสัง ตามหลัก Price Then Time Priority ่ Vol Bid Time Vol Offer Time 1,000 100 11:05 1,500 101 11:03 1,500 100 11:06 1,000 101 11:04 1,000 99.5 11:07 1,000 102 11:05 3,500 99 11:10 2,500 103 11:06 24
 13. 13. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  การจับคูคาสัง ตามหลัก Price Then Time Priority  ํ ่ Vol Bid Offer Vol Bid 100 บาท Vol Bid Offer Vol จํานวน 500 หุน 1,000 100 101 1,500 1,500 100 101 1,500 - ยังจับคูไมได 1,000 99.5 102 1,000 - ถูกจัดเปน Bid ที่ 1,000 99.5 102 1,000 100 บาท 3,500 99 103 2,500 3,500 99 103 2,500 Bid 101 บาท จับคูกับคําสั่งขาย จํานวน 1,000 หุน ที่ 101 บาท Vol Bid Offer Vol Bid 102 บาท จํานวน 2,000 หุน Vol Bid Offer Vol 500 102 103 2,500 1,000 100 - จับคูกับคําสั่งขาย 1,500 100 101 500 ที่ 101 และ 102 บาท 1,000 99.5 102 1,000 1,000 99.5 - จํานวนทีเหลือ 500 หุน ่ 3,500 99 ตั้งรอเปน Bid ที่ 102 บาท 3,500 99 103 2,500 25พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ชวงราคา (Price Spread) ราคาหลักทรัพยที่จะเสนอซื้อหรือเสนอขายขึ้นกับระดับราคาตลาดของหลักทรัพย ระดับราคาตลาด ชวงราคา ตํ่ากวา 2 บาท 0.01 บาท ตั้งแต 2 บาท แตต่ํากวา 5 บาท 0.02 บาท ตั้งแต 5 บาท แตตํ่ากวา 10 บาท 0.05 บาท ตั้งแต 10 บาท แตต่ํากวา 25 บาท 0.10 บาท ตั้งแต 25 บาท แตต่ํากวา 100 บาท 0.25 บาท ตั้งแต 100 บาท แตต่ํากวา 200 บาท 0.50 บาท ตั้งแต 200 บาท แตต่ํากวา 400 บาท 1.00 บาท ตั้งแต 400 บาท ขึ้นไป 2.00 บาท 26
 14. 14. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  Ceiling & Floor Price Spread ราคาเคลื่อนไหวได ไมเกิน 30% ของราคาปด หุน PTT ราคา 244.50 (Close) ของวันทําการ กอนหนา 1,000 หุน  27พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ประเภทคําสั่งซื้อขาย คําสั่งซื้อขายที่ระบุราคาแนนอน (Limit Price Order) – คําสั่งซื้อขายหลักทรัพย ณ ราคาที่กําหนดหรือราคาที่ดีกวา (หรือตั้งซื้อ/ตั้งขาย) คําสั่งซื้อขายแบบมีเงือนไขอืนๆ ่ ่ ชวงเวลา ประเภทคําสั่งซื้อขายที่สงได – At-the-open order (ATO) First ชวงกอนเปดตลาด (Pre-Open) - คําสั่งซื้อขายที่ระบุราคา – At-the-close order (ATC) Priority - คําสั่ง ATO – Market Price (MP) ชวงซื้อขาย (Market Open) - คําสั่งซื้อขายที่ระบุราคา. – Immediate or Cancel (IOC) - คําสั่ง MP ชวงกอนปดตลาด (Pre-close) - คําสั่งซื้อขายที่ระบุราคา – Fill or Kill (FOK) - คําสั่ง ATC – Publish Volume ชวงปดตลาด (Market Close)** - คําสั่งซื้อขายที่ระบุราคา ** มีเฉพาะใน Internet Trading การสงคําสั่งซื้อขายในชวงปดตลาดนั้นจะถูกนํามาใชในการคํานวณหาราคาเปดของหุนนั้น ๆ 28
 15. 15. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ประเภทของกระดานซื้อขาย (Trading Boards) กระดานหลัก (Main Board): รองรับการซื้อขายหลักทรัพยที่มีปริมาณหรือจํานวนหุน ที่ตรงตามหนวยการซื้อขาย (Board Lot) กระดานใหญ (Big Lot Board): รองรับการซื้อขายหลักทรัพยตั้งแต 1 ลานหลักทรัพย ขึ้นไป หรือมีมูลคาการซื้อขายตั้งแต 3 ลานบาทขึ้นไป กระดานตางประเทศ (Foreign Board): รองรับการซื้อขายหลักทรัพยระหวางผูลงทุน ตางประเทศดวยกัน กระดานหนวยยอย (Odd Lot Board): รองรับการซื้อขายหลักทรัพยต่ํากวา 1 หนวย การซื้อขาย (Board Lot) กระดานพิเศษ: รองรับการซื้อขายพันธบัตร หุนกู หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญ  แสดงสิทธิ์ซื้อหุนกู  29พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ซื้อขายใหถูกกฎ ตองรูจักเครื่องหมาย 1. XD (Excluding Dividend): ผูซ้อหลักทรัพยไมไดสิทธิรบเงินปนผล ื ั 2. XI (Excluding Interest): ผูซื้อหลักทรัพยไมไดสิทธิรบดอกเบี้ย ั 3. XR (Excluding Right): ผูซื้อหลักทรัพยไมไดสทธิจองซื้อหุนออกใหม ิ 4. XW (Excluding Warrants): ผูซื้อหลักทรัพยไมไดสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่  จะซื้อหลักทรัพย 5. XA (Excluding All): ผูซ้อหลักทรัพยไมไดสิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศใหใน ื คราวนั้น 30
 16. 16. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ซื้อขายใหถูกกฎ ตองรูจักเครืองหมาย (ตอ) ่ 6. NP (Notice Pending): บริษัทจดทะเบียนตองรายงาน และตลาดหลักทรัพยฯ อยูระหวางรอขอมูลจากบริษท ั 7. NR (Notice Received): ตลาดหลักทรัพยฯ ไดรับการชี้แจงขอมูลจากบริษท ั จดทะเบียนที่ขึ้นเครืองหมาย NP แลว และจะขึ้นเครื่องหมาย NR เปนเวลา 1 วัน ่ 8. SP (Suspension): หามซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนการชั่วคราว โดยแต ละครั้งมีระยะเวลาเกินกวาหนึ่งรอบการซื้อขาย 9. H (Halt): หามซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนการชั่วคราวโดยแตละครั้งมี ระยะเวลาไมเกินกวาหนึ่งรอบการซื้อขาย 31พืนฐานการลงทุนในหุน ้  2. รูจักหุนสักนิด กอนคิดเทรด รูจักหุนสามัญ เขาใจผลตอบแทนและความเสี่ยง ภาษีจากการลงทุนในหุนสามัญ 32
 17. 17. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  รูจักหุนสามัญ เปนตราสารประเภทหุนทุน ออกโดยบริษัทจํากัดมหาชน ที่ตองการระดมเงินทุน ผูลงทุนมีสวนรวมเปน เจาของกิจการ เจาของกิจการ มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและลงคะแนนเสียง เพือรวมตัดสินใจในปญหาสําคัญๆ ของบริษัท ่ 33พืนฐานการลงทุนในหุน ้  เขาใจผลตอบแทนและความเสี่ยง ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญ ฿ ไมคงที่ ขึนอยูกับ ้ นโยบายของบริษัท และผลประกอบการ หุนสามัญ  ของบริษัทในปนนๆ ั้ สิทธิ เงินปนผล / หุนปนผล  สิทธิในการจองซื้อหุนใหม  ซื้อ ขาย “ซื้อถูก ขายแพง” กําไรจากการขายหุน  34
 18. 18. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ความเสียงจากการลงทุนในหุนสามัญ ่ หุนสามัญ ความเสี่ยงทางธุรกิจ  ง เจาขอ ความเสี่ยงทางการเงิน 35พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ผลกระทบที่เกิดขึนจาก Corporate Action ้ Corporate Action คือ การประกาศดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ของกิจการ ซึ่งจะมีผลตอมูลคาของสวนของผูถอหุน เชน ื • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการดําเนินงาน • การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน (โครงสรางเงินทุน) Stock Right Stock Split Dividend Issue จํานวนหุนจดทะเบียน มากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น สวนของผูถือหุน  คงเดิม คงเดิม เพิ่มขึน ้ มูลคาตอหุน ลดลง ลดลง ลดลง* 36
 19. 19. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ภาษีจากการลงทุนในหุนสามัญ ในตลาดหลักทรัพยฯ กําไรจากการ หุน ขายหุน ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นอกตลาดหลักทรัพยฯ ถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตรากาวหนา และตองนํามารวมคํานวณตอนสินป ้ ถูกหักภาษี ณ ทีจาย 10% ่  เงินปนผล โดยมีสิทธิเลือกไมนําไปรวมคํานวณภาษี หรือ เงินสวน ตอนสินปได และถาเลือกนํามารวมคํานวณภาษี ้ แบงกําไร สิ้นป มีสิทธิไดรับเครดิตภาษีเงินปนผล 37พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ภาษีจากการลงทุนในหุนสามัญ (ตอ) เครดิตภาษีเงินปนผล เงินปนผล และ/หรือ เงินสวนแบงกําไร x อัตราภาษี 100 - อัตราภาษี อัตราภาษีเงินได ของนิตบุคคลที่จายเงินปนผล ิ 38
 20. 20. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  3. เทรดหุนอยางมั่นใจ ตองวิเคราะหปจจัยพืนฐาน ้ เรียนรูวิธีวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน การประเมินมูลคาหลักทรัพย 39พืนฐานการลงทุนในหุน ้  เรียนรูวิธีวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน การวิเคราะหปจจัยพืนฐาน ้• มุงประเมินมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยในปจจุบัน เพื่อตัดสินใจซื้อหรือ ขาย – ราคาตลาดของหลักทรัพยต่ํากวามูลคาทีแทจริง (Underpriced) ่ ตัดสินใจ ซื้อ – ราคาตลาดของหลักทรัพยสูงกวามูลคาทีแทจริง (Overpriced) ่ ตัดสินใจ ไมซื้อหรือขาย 40
 21. 21. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  องคประกอบของการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน การวิเคราะหเศรษฐกิจ องคประกอบที่ตองวิเคราะหเศรษฐกิจมหภาค : วัฏจักรธุรกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบื้องตน ผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราดอกเบี้ยทั้งในและตางประเทศ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน นโยบาย เศรษฐกิจอื่นๆ ฯลฯ การวิเคราะหอุตสาหกรรม องคประกอบที่ตองวิเคราะห : วัฏจักรธุรกิจ วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม โครงสรางการแขงขัน ของอุตสาหกรรม ฯลฯ การวิเคราะหบริษัท องคประกอบที่ตองวิเคราะห : ประเภทของบริษัท ลักษณะของบริษัทในเชิงคุณภาพ (ขนาดของบริษัท อัตราการขยายตัวในอดีต เปนตน) ลักษณะของบริษัทในเชิงประมาณ ฯลฯ หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทน หลักทรัพย ABCกลุมหลักทรัพย สูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง ที่เลือกลงทุน (ABC) XYZ,000,MNO,JKL,PQR และหลักทรัพยอื่นๆ 41พืนฐานการลงทุนในหุน ้  1. การวิเคราะหเศรษฐกิจ (Economic Analysis) คือ การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศ โดยรวม และปจจัยที่ตางๆ ที่มีผลกระทบ ปจจัยทางเศรษฐกิจที่ผูลงทุนควรคํานึงถึง ไดแก นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และขอมูลทางเศรษฐกิจ 42
 22. 22. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการคลัง งบประมาณแผนดิน ประกอบดวยประมาณการรายรับและ รายจายของรัฐบาล - งบประมาณสมดุล เกินดุล ขาดดุล นโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย เปนผูดําเนินนโยบาย ไดแก  - การเปลี่ยนแปลงเงินสํารองตามกฎหมาย - การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซื้อลด (Discount Rate) - การซื้อหรือขายหลักทรัพยในตลาดพันธบัตร (Open Market Operation) 43พืนฐานการลงทุนในหุน ้  วัฏจักรธุรกิจ และขอมูลทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 1 (Gross Domestic Product : GDP) 5 Expansion Revival ขยายตัว ผลผลิตอุตสาหกรรม ฟนตัว (Industrial Production) รายไดสวนบุคคล (Personal Income) 2 4 วัฏจักรธุรกิจ Boom ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index) รุงเรือง Depression ดัชนีราคาผูผลิต (Producer Price Index) ตกต่ํา อัตราการวางงาน (Unemployment Rate) 3 Recession อัตราดอกเบี้ยในประเทศและอัตราดอกเบี้ย ถดถอย ตางประเทศ ปริมาณการขายปลีก (Retail Sales) 44
 23. 23. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  2. การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) คือ การศึกษาศักยภาพในดานการเติบโตของยอดขายและ การทํ า กํ า ไรของอุ ต สาหกรรมต า งๆ เพื่ อ คั ด เลื อ กอุ ต สาหกรรม ที่เหมาะสมนาลงทุนที่สุด โดยตองพิจารณาถึง วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม โครงสรางการแขงขันของอุตสาหกรรม 45พืนฐานการลงทุนในหุน ้  วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม (Industry Life Cycle) 46
 24. 24. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  โครงสรางการแขงขันของอุตสาหกรรม เป น การจํ า แนกประเภทอุ ต สาหกรรม โดยจํ า แนกตาม โครงสรางทางเศรษฐกิจ ซึ่งจําแนกออกเปน 4 ประเภท การแขงขันสมบูรณ (Pure Competitions) การแขงขันกึ่งสมบูรณ (Imperfect Competitions) ผูผลิตนอยราย (Oligopoly) การผูกขาด (Monopoly) 47พืนฐานการลงทุนในหุน ้  3. การวิเคราะหบริษัท (Company Analysis) คื อ การวิ เ คราะห ข อ มู ล ของบริ ษั ท เพื่ อ หาบริ ษั ท และ ประเภทหลักทรัพยที่นาสนใจลงทุน ซึ่งจะตองวิเคราะหทั้ง วิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) วิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 48
 25. 25. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการประเมินระดับความสามารถในการแขงขันและทํา กําไรของบริษัทในดานตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับตัวเลข เชน ขนาดของบริษัท ลักษณะของผลิตภัณฑ การกระจายของผลิตภัณฑ โครงสรางเงินทุน 49พืนฐานการลงทุนในหุน ้  การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหตัวเลขตาง ๆ ใน งบการเงิ น อั น ได แ ก งบดุ ล งบกํ า ไร ขาดทุน ซึ่งปกติจะใชเครื่องมือวิเคราะห อัตราสวนทางการเงิน และการประเมิน ราคาหลักทรัพยเปนหลัก 50
 26. 26. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  เรียนรูวิธีการอานรายงานการเงินอยางงาย งบดุล 51พืนฐานการลงทุนในหุน ้  งบกําไรขาดทุน 52
 27. 27. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  งบกระแสเงินสด 53พืนฐานการลงทุนในหุน ้  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 54
 28. 28. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ROE กําไรสุทธิ x ยอดขาย x สินทรัพยรวม ยอดขาย สินทรัพยรวม สวนของเจาของ ความสามารถ ในการทํากําไร ประสิทธิภาพ การใชสินทรัพย ความสามารถ ในการกอหนี้ 55พืนฐานการลงทุนในหุน ้  อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) 1. รูสภาพคลองของบริษัท อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพยหมุนเวียน (Current Ratio) หนี้สินหมุนเวียน 56
 29. 29. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) (ตอ) 2. รูประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของบริษัท อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover) อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ = ขายเชื่อสุทธิ (Receivable Turnover) ลูกหนี้เฉลี่ย 57พืนฐานการลงทุนในหุน ้  อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) (ตอ) 2. รูประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของบริษัท อัตราหมุนเวียนของสินคาคงคลัง (Inventory Turnover) อัตราหมุนเวียนของสินคาคงคลัง = ตนทุนสินคาการขาย (Inventory Turnover) สินคาคงเหลือเฉลี่ย 58
 30. 30. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) (ตอ) 3. รูความสามารถในการบริหารงาน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Asset) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไรสุทธิ * 100 (Return on Asset) สินทรัพยทั้งหมด 59พืนฐานการลงทุนในหุน ้  อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) (ตอ) 3. รูความสามารถในการบริหารงาน อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (Return on Equity) อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน = กําไรสุทธิ * 100 (Return on Equity) สวนของผูถือหุนทั้งหมด 60
 31. 31. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) (ตอ) 4. รูความสามารถในการชําระหนี้ อัตราสวนแหงหนี้ (Debt Ratio) อัตราสวนแหงหนี้ = หนี้สินรวม (Debt Ratio) สินทรัพยรวม 61พืนฐานการลงทุนในหุน ้  อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) (ตอ) 4. รูความสามารถในการชําระหนี้ อัตราสวนของแหลงเงินทุน (Debt to Equity Ratio) อัตราสวนของแหลงเงินทุน = หนี้สินทั้งหมด (Debt to Equity Ratio) สวนของผูถือหุน 62
 32. 32. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  สรุปการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 1. รูสภาพคลองบริษัท 2. รูประสิทธิในการใชสินทรัพยของบริษัท อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน สูง อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ สูง (มีสภาพคลองสูง) อัตราหมุนเวียนของสินคาคงคลัง สูง (บริหารสินทรัพยไดดี) 3. รูความสามารถในการบริหารงาน 4. รูความสามารถในการชําระหนีสิน ้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย สูง อัตราสวนแหงหนี้ ต่ํา อัตราผลตอบแทนจากสวนผูถือหุน สูง  อัตราสวนหนี้สินตอทุน ต่ํา (มีผลประกอบการที่นาพอใจ) (มีความสามารถในการชําระหนี้สินสูง) 63พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ประเภทของหลักทรัพย หลังจากวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัทที่ควรลงทุน เพื่อศึกษาถึงภาวะการลงทุนและประเภทของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่จะเลือกลงทุนแลวขั้นตอไปจะเปนการศึกษาถึงประเภทของหลักทรัพย โดยจําแนกไดเปน 4 ประเภท คือ 1. Growth Stock: ใหผลตอบแทนสูงกวาหุนอื่น ณ ระดับความเสี่ยงที่เทากันมีราคา ต่ํากวามูลคาที่แทจริง (Under Valued) 2. Defensive Stock: ใหอตราผลตอบแทนในระดับทีไมตกต่าตามตลาดหลักทรัพย ั ่ ํ หรือถาตกต่ําลงก็จะไมต่ําลงเทาตลาด มีคาเบตาต่ํา 3. Cyclical Stock: มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลง ของอัตราผลตอบแทนของตลาด มีคาเบตาสูง 4. Speculative Stock: มีการเปลี่ยนแปลงของราคารวดเร็ว 64
 33. 33. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  การประเมินมูลคาหลักทรัพย ใชเปนเกณฑการตัดสินใจวาจะซื้อหรือขายหุน เกิดจากการเปรียบเทียบระหวางมูลคาที่แทจริงที่ไดจากการ ประเมินกับราคาตลาด ณ ปจจุบนั ขาย ซื้อ มูลคาทีแทจริง ่ มูลคาทีแทจริง ่ มากกวา ราคาตลาด ณ ปจจุบัน นอยกวา ราคาตลาด ณ ปจจุบัน 65พืนฐานการลงทุนในหุน ้  วิธีการประเมินมูลคาหลักทรัพย 1. การประเมินมูลคาที่เหมาะสม (Intrinsic Value) แบบจําลองเงินปนผลคิดลด (Dividend Discounted Model) 2. การประเมินมูลคาที่ตลาดตอบรับ ราคาตลาดตอกําไรตอหุน (P/E Ratio : PER) ราคาตลาดตอมูลคาหุนตามบัญชี (Price to Book Value : PBV) 66
 34. 34. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  การประเมินมูลคาที่เหมาะสม (Intrinsic Value)แบบจําลองเงินปนผลคิดลด (Dividend Discounted Model : DDM) เปนการประเมินราคาหุนจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดทีนักลงทุนได  ่ มีพื้นฐานมาจากหลักการ Discount Cash Flow วา มูลคาของสินทรัพย ณ ขณะ ใดๆ มีคาเทากับกระแสเงินสดทีจะไดรับจากการลงทุนในสินทรัพยนั้นๆ ในอนาคต  ่ ทั้งหมดคิดลดมาเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราผลตอบแทนทีนักลงทุนตองการ ่ ∝ P0 = D1 + D2 + ... + Dt = ∑ Dt t (1 + k s )1 (1 + k s ) 2 (1 + k s ) t (1 + k ) t =1 s โดยที่ P = มูลคาที่แทจริงของหุนสามัญ Dt = เงินปนผลในปที่ t โดย t = 1,2,3…, ∝ ks = อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่นักลงทุนตองการ (Required Rate of Return) 67พืนฐานการลงทุนในหุน ้  การประเมินมูลคาที่ตลาดตอบรับ ราคาตลาดตอกําไรตอหุน (P/E Ratio : PER)  ราคาตลาดของหุน P/E Ratio กําไรตอหุน (EPS)* เปนอัตราสวนทีแสดงวา ราคาตลาดของหุนเปนกี่เทาของกําไรตอหุน ่ นักลงทุนจะเต็มใจซื้อหุนนี้ในราคาเทาใดเพื่อแลกกับกําไรและเงินปนผลที่จะไดรับในอนาคต หุนตัวนันจะใชเวลากี่ปท่ผลตอบแทนหรือกําไรที่บริษัททําไดจะรวมกันเทากับเงินทังหมดที่ใช ้ ี ้ ซื้อหุนไป  *กําไรตอหุน (EPS) = กําไรกอนรายการพิเศษ - เงินปนผลหุนบุริมสิทธิ จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว 68
 35. 35. พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ราคาตลาดตอกําไรตอหุน (ตอ)  เราสามารถใช P/E Ratio ประเมินมูลคาที่เหมาะสม ของหุนสามัญไดโดย มูลคาที่เหมาะสมของหุนสามัญ = PER * EPS หุนที่มีคา P/E ระดับสูง แสดงวา ผูลงทุนในตลาดยินดีจะจายเงินลงทุนซื้อหุนดังกลาวในราคาสูง คาดหมายวาผลกําไรของบริษัทผูออกหุนจะขยายตัวในอัตราที่สูง มีความเสี่ยงสูง 69พืนฐานการลงทุนในหุน ้  ราคาตลาดตอกําไรตอหุน (ตอ)  ตั ว อย า ง 1 หุ น ข มี กํ า ไรต อ หุ น (EPS) เท า กั บ 3 บาท และราคาตลาดใน ปจจุบันเทากับ 15 บาทตอหุน PER = 15 / 3 = 5 เทา ถาสํารวจหุนตัวอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันพบวามี PER เทากับ 7 เทา แสดงวาราคาหุน ข ต่ําเกินไป เพราะ หุน ข มี PER ต่ํากวาคาเฉลี่ยของ อุตสาหกรรม ดังนั้น มูลคาหุนที่เหมาะสมของหุน ข ควรมีคาเทากับ PER ของ อุตสาหกรรม x EPS ซึ่งก็คือ 21 บาท (คิดจาก 7 * 3) 70

×