Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Życie Uczelni 03.2011

2,572 views

Published on

Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Życie Uczelni 03.2011

 1. 1. W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ ODBYWA SIĘ WIELE CIEKAWYCH ZAJĘĆ TAKŻE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 2. 2. Życie Uczelni 1/2011 2Laboratorium „elektroniki plastikowej” WYDARZENIA Nowe laboratorium elektroniki organicznej otwarto w Katedrze Fizyki Molekularnej.Wyposażone w zespół pięciu komór rękawicowych laboratorium umożliwi rozwój badań nadnajnowszymi urządzeniami z dziedziny tzw. „elektroniki plastikowej”. (więcej str. 4) Laboratorium „elektroniki plastikowej” ................ 4 Nagrodzony u szczytu kariery ..... 5 Certyfikaty dla absolwentów IFE ....................... 6 Wprowadzić w ciekawy świat nauki .................... 7 Porozumienie „Łódź Akademicka” .......................... 8 Zmagania młodych matematyków ................. 8Certyfikaty dla absolwentów IFE Nauka i biznes Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) od kilkunastu lat organizuje uroczyste za-kończenie studiów. Certyfikaty zawierające ranking najlepszych Absolwentów IFE 2010 roku w Politechnice Łódzkiej .................. 9zostały wręczone w Auli IFE. (więcej str. 6) Nowy skład zespołu odwoławczego ................. 9 Norwegowie zapraszają do stołu .............................................. 10 Projekt PŁ wyróżniony .................. 12 Zaprogramowany do rehabilitacji ................................. 13 Jubileusz Katedry Informatyki Stosowanej ............... 14 Odnawialne źródła energii na Politechnice Łódzkiej .............. 16Nauka i biznes Politechnika Łódzka jako pierwsza uczelnia w naszym regionie podpisała porozumienie Zespół specjalistyczny ds.o współpracy z Łódzką Lożą Business Centre Club, pozwalające na szybsze wdrażanie innowa-cyjnych rozwiązań w gospodarce, nauce i edukacji. (więcej str. 9) infrastruktury informatycznej .... 17 Kongres Tomografii Procesowej w Pekinie ........................................... 18 Pierwsze certyfikaty ....................... 19 E-learning na Politechnice Łódzkiej .............. 20 Studenci zagraniczni w Polsce ... 22 Cytowani najczęściej ..................... 22 Polsko-francuskie seminarium w Paryżu ............................................ 23 Festiwal Kół Naukowych .............. 24
 3. 3. 3 Życie Uczelni 1/2011Uczelnia chętnie wybierana ....... 26 Norwegowie zapraszają do stołuZjazd Krajowy .................................. 26 Wsparcie finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – zwanych funduszami norweskimi daje realne efekty w postaci coraz intensyw-Prof. Michał Jabłoński niejszej wymiany pracowników i studentów. (więcej str. 10-11)w Galerii Zasłużonych ................... 27Judocy z PŁ w Japonii ................... 28Udany debiut ................................... 29Bal Sportowca .................................. 30Towaroznawstwo ............................ 32 STUDENCINagroda im. prof. OsmanaAchmatowicza ................................. 33 Prof. Michał Jabłoński w Galerii Zasłużonych Uroczysta sesja poświęcona prof. M. Jabłońskiemu odbyła się na Wydziale Elektrotechniki,Minister przyznał stypendia ....... 34 Elektroniki, Informatyki i Automatyki. W Galerii zasłużonych elektryków odsłonięto tablicę pa- miątkową. (więcej str. 27)Sesja szybko i bezboleśnie .......... 34C.A.R.S. – Centrum AkademickichRajdów Samochodowych ............ 35Poloko pomoże dojechać ............ 36Sukces jest możliwy ....................... 38 ROZMAITOŚCISzkolenie wojskowe ...................... 39Polska w obiektywie ...................... 42 Sukces jest możliwyGrudniowe wernisaże ................... 42 Poza oczywistym faktem skończenia studiów dodatkowym miłym zaskoczeniem było dla mnie uzyskanie najlepszego wyniku na moim kierunku – pisze Izabela Iwańczyk, studentka kierunkuCzwartkowe Forum Kultury Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, która pracę dyplomową wykonała w Coventry University. (więcej str. 38)Politechniki Łódzkiej ..................... 43PŁ kibicujemłodym hokeistom ....................... 44Kszczot wśród najlepszychsportowców ...................................... 44Dwa pucharydla Ryminieckiego .......................... 45Wyciskanie leżąc ............................. 45Kronika IV kwartału1958 roku .......................................... 46
 4. 4. Życie Uczelni 1/2011 4Nowe laboratorium elektroniki organicznej otwarto 19 stycznia 2011 r. Wyposa-żone w zespół pięciu komór rękawicowych laboratorium umożliwi rozwój badańnad najnowszymi urządzeniami z dziedziny tzw. „elektroniki plastikowej”. To uni-katowe w Polsce laboratorium powstało w Katedrze Fizyki Molekularnej PŁ.Laboratorium „elektroniki plastikowej” Otwarcie laboratorium zbiegło oparta na półprzewodnikach nie- które zastąpią kody paskowe. Prof.się z trwającymi dwa dni obradami organicznych, np. na bazie krzemu, Ulański twierdzi, że technicznieMiędzynarodowego Komitetu Do- jest bardzo kosztowna. Myślę, że wytwarzanie tego typu urządzeńradczego Europejskiego Centrum z  tego względu w Polsce na pewno jest już możliwe, a obecnie trwająBio- i Nanotechnologii skupiające- nie powstanie fabryka półprzewod- prace nad poprawą ich parame-go znakomitych uczonych z Euro- ników – mówi prof. Jacek Ulański trów (w  szczególności trwałości)py i USA, któremu przewodniczy i dodaje – Elektronika organiczna oraz dalszym obniżeniem kosztówwybitny chemik prof. Krzysztof stwarza nowe możliwości, bowiem wytwarzania.Matyjaszewski z Cornegie Mellon elementy elektroniczne są wytwa- Zespół Katedry od wielu latUniversity. rzane prostymi metodami, stosowa- prowadzi badania w dziedzinie elektroniki organicznej w ramach projektów krajowych i międzyna- rodowych i ma liczne osiągnięcia w wytwarzaniu i badaniu organicz- nych tranzystorów z efektem polo- wym, diod elektroluminescencyj- nych i ogniw słonecznych. Nowe laboratorium, wyposażone w sys- tem pięciu zintegrowanych komór rękawicowych, w których jest at- mosfera pozbawiona tlenu i wody, pozwoli na realizację nowych, bar- dziej zaawansowanych projektów. Możliwe będzie przeprowadzenie pełnego cyklu badań, czyli wytwo- rzenie materiałów, zbudowanie z  nich elementów elektronicznych (takich jak np. tranzystory emitują- ce światło) i zbadanie ich charakte- rystyk. To jedyny w Polsce tej wielko- Projekt budowy nowego gmachu nymi w przetwórstwie polimerów ści układ – podkreśla prof. Ulański.dla ECBNT dopiero powstaje, ale lub w poligrafii. Np. wykorzystuje Remont i wyposażenie laborato-pierwsze bardzo nowoczesne labo- się tutaj urządzenia podobne do rium kosztowało ponad 2,5  mln  zł.ratoria, które wejdą w jego skład już zwykłych drukarek atramentowych, Środki te udało się Katedrze zebraćzaczynają działać – mówił z satys- w  których jako „atramenty” stosu- dzięki zaangażowaniu zespołu w re-fakcją prof. Jacek Ulański – kierow- je się roztwory różnych materiałów alizację licznych projektów euro-nik Katedry i jednocześnie pełno- organicznych. Ważną cechą elek- pejskich. Z laboratorium korzystaćmocnik Rektora PŁ ds. ECBNT. troniki organicznej jest elastyczność będą nie tylko pracownicy oraz Choć sformułowanie „elektro- tak wytworzonych elementów. Jako doktoranci Katedry, ale także innenika plastikowa” nie jest bardzo przykłady nowych zastosowań zespoły badawcze skupione w Eu-precyzyjne i naukowcy niechęt- prof. Jacek Ulański podaje elastycz- ropejskim Centrum Bio- i Nanotech-nie go używają zamiast określe- ne monitory, wielkopowierzch- nologii oraz z ośrodków naukowychnia „elektronika organiczna”, to niowe baterie słoneczne, które w Polsce i za granicą, z którymi Ka-w  sposób popularny przybliża można zwijać w rulon, czy druko- tedra współpracuje od wielu lat.ono istotne cechy nowej ery elek- wane elektroniczne etykiety RFIDtroniki. Elektronika „tradycyjna” (Radio - frequency identification), n Ewa Chojnacka
 5. 5. 5 Życie Uczelni 1/2011Profesor Jan Awrejcewicz, kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki PŁ zo-stał uhonorowany prestiżową nagrodą badawczą przyznaną przez niemieckąFundację im. Alexandra von Humboldta. Humboldt Research Award jest wyróż-nieniem dla naukowców spoza Niemiec, którzy mają osiągnięcia fundamentalnedla dziedziny, w której prowadzą badania. Nagrodę tę można otrzymać tylko razw życiu.Nagrodzony u szczytu kariery Nagroda badawcza im. Alexan- mierzam przeprowadzić w Instytucie szarze badań naukowych i pracy dy-dra von Humboldta skierowana jest Mechatroniki Uniwersytetu Tech- daktycznej – wspomina prof. J. Aw-do naukowców będących u szczy- nicznego w Darmstadt. rejcewicz.tu swej kariery naukowej – mówi Prof. Jan Awrejcewicz jest świa- Ostatnio we współpracy z pra-prof. Jan Awrejcewicz. – Nominacje towej sławy uczonym, specjalistą cownikami Katedry udało się zbu-w  poszczególnych obszarach nauk w obszarze mechaniki nieliniowej dować układ mechaniczny (ma-zgłaszają niemieccy profesorowie. obejmującej nieklasyczne zagad- szynę) generującą ruch chaotycznyOstateczną decyzję, po otrzymaniu nienia dynamiki bifurkacyjnej oraz wyjaśnić zagadkowy ruch ka-od kandydata dokumentacji zwią- i chaotycznej w dynamice maszyn mienia celtyckiego (plemię Celtówzanej z dorobkiem oraz planu badań i konstrukcji. Przez wiele lat zaj- używało go do wróżb).naukowych w Niemczech, podejmuje mowałem się dynamiką nieliniową Jakie plany na przyszłość? MoimKomitet Selekcyjny Fundacji złożony układów mechanicznych dyskret- marzeniem jest przeniesienie zdo-z wybitnych przedstawicieli nauki nych – mówi o swojej pracy na- bytej wiedzy związanej z dynamikąniemieckiej. Wcześniej zasięga on ukowej. – Następnie, głównie we nieliniową do układów mechatro-jeszcze trzech opinii przedstawicieli współpracy z kolegami z Rosji i Ukra- nicznych i do modelowania zjawiskświatowego środowiska naukowego. iny prowadziłem badania związane zachodzących w komórkach ludz- Nagroda badawcza im. Alexan- z dynamiką regularną i nieregularną kich oraz modelowania DNA i RNA.dra von Humboldta została usta- układów mechanicznych ciągłych Myślę też o wypoczynku i urlo-nowiona w roku 1860, 18 miesięcy takich jak belki, płyty czy powłoki. pie, którego mi brakuje. Nieoczeki-po śmierci tego wszechstronnego Przez wiele lat zajmowałem się też wany sukces związany z naboremuczonego, przyrodnika i podróż- stosowaniem i modyfikacją metod studentów na studia z Mechatronikinika. Fundacja uhonorowała róż- przybliżonych analitycznych do ana- i związana z tym coraz większa pra-nego rodzaju nagrodami 24 000 lizy układów dynamicznych nawet ca – jestem kierownikiem tego kie-naukowców z ponad 130 krajów silnie nieliniowych. Ostatni obszar runku – daje jednak słabą prognozęświata, w tym 44 noblistów. Na- moich zainteresowań naukowych na realizacje tych planów – śmiejegrody badawcze im. Alexandra stanowi biomechanika, a w szcze- się prof. Jan Awrejcewicz.von Humboldta otrzymuje rocz- gólności biodynamika. Już wcześniej Profesor otrzy-nie około 80 naukowców w ob- Profesor nie stroni też od pro- mał znaczące nagrody, stypendiaszarze wszystkich dziedzin nauki. wadzenia zajęć dydaktycznych i jak i wyróżnienia, jak np. fundacji: Ful-Najwięcej nagrodzonych pochodzi mówi w ostatnich 3 latach w związ- brighta, Alexandra von Humbold-z USA – mówi prof. Awrejcewicz. ku ze znacznym przekroczeniem ta, im. Tadeusza Kościuszki (Nowy– Dla mnie dodatkową satysfak- pensum dydaktycznego nazywany Jork), Japońskiej Fundacji Promocjicją jest to, że bardzo nieliczna jest był przez kolegów z Wydziału Me- Nauki (Tokio), Centrum Badaw-grupa nagrodzonych związanych chanicznego „rekordzistą”. Zajęcia czego Nauki i Inżynierii (Uniwer-z naukami technicznymi. W 2009 prowadziłem również za granicą, sytet Tokijski i Mitsubishi), NATO,roku pośród 70 naukowców był ich np. na Uniwersytecie Kalifornijskim rządu francuskiego i wiele innych.jedynie 7. O  ile wiem w dyscyplinie w Berkeley gdy byłem tam przez rok W kraju w ostatnich latach zostałmechanika żaden Polak jak dotąd jako stypendysta Fulbrighta. Mówię uhonorowany prestiżową nagrodąnie był uhonorowany tą nagrodą. o tym, ponieważ w liście, jaki otrzy- Złota Lampa (PGNiG, 2006 r.) orazW związku z  otrzymaniem nagrody małem z informacją o przyznanej grantem Mistrz (Fundacja na rzeczzostałem zaproszony do współpracy nagrodzie prof. Helmut Schwarz Nauki Polskiej, 2009 r.).naukowej z instytucjami naukowymi pisze, że jest ona wyrazem uznaniaw Niemczech. Większość badań za- dla moich ostatnich osiągnięć w ob- n Ewa Chojnacka
 6. 6. Życie Uczelni 1/2011 6 Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej już od kilkuna- stu lat organizuje uroczyste zakończenie studiów. Certyfikaty ukończenia IFE zawierające ranking najlepszych Absolwentów IFE 2010 roku zostały wręczone 21 grudnia 2010 r. w Auli IFE. Wybór daty uroczystości nie był przypadkowy. Wie- lu absolwentów pracuje bądź studiuje zagranicą i do Polski przyjeżdża właśnie na święta Bożego Narodzenia. Certyfikaty dla absolwentów IFE Rozdanie certyfikatów jest wy- Rozmowy prowadzone w czasie nicą w ramach programu Erasmus. jątkowo oczekiwanym wydarze- nieoficjalnej części uroczystości Należą do nich Agnieszka Roczek- niem. Dla podkreślenia jego rangi przy symbolicznej lampce wina -Sieradzan i Tomasz Sieradzan ab- absolwenci ubierają się w togi i bi- były mieszanką żywiołowo przed- solwenci programu Mechanical En- rety. Birety z załączoną datą ukoń- stawianych historii z minionego gineering and Applied Computer czenia studiów pozostaną szcze- okresu studiowania na IFE, opo- Science: gólną pamiątką tego ważnego wieści o obecnie realizowanych Podczas programu Erasmus reali- momentu w życiu. Władze uczelni przedsięwzięciach oraz snucia nie- zowaliśmy część studiów na uczelni także występują w odświętnych bywałych planów na przyszłość. DTU w Danii. Po studiach pracowa- politechnicznych szatach. Podczas liśmy w Risø DTU, zajmowaliśmy się wręczania certyfikatów w  tle wy- badaniem wytrzymałości i  projek- świetlana jest prezentacja, w której Pracują za granicą towaniem śmigieł do wiatraków. obok zdjęcia absolwenta znajdu- i w Polsce i bardzo Tomek został konstruktorem śmigieł ją się takie informacje jak: temat chwalą studia pracując w LM, firmie produkującej pracy dyplomowej, nazwisko pro- w Politechnice m.in. największe 61,5  m śmigła na motora, nazwa uczelni zagranicz- Łódzkiej świecie. Teraz pracuje w  Det Norske nej, w  której absolwent realizował Veritas (DNV) – to firma certyfika- część studiów, nazwa uczelni, Część absolwentów IFE zde- cyjna. Zajmuje się certyfikacją turbin w której uzyskał drugi dyplom oraz cydowała się robić karierę poza wiatrowych. Ja rozpoczęłam w Risø miejsce w rankingu. Galę zwień- granicami Polski. Nawiązywali doktorat, którego celem jest wyna- czyły wspólne zdjęcia absolwen- kontakty zawodowe już w trakcie lezienie nowych kryteriów wytrzy- tów i władz PŁ. studiów, w czasie gdy byli za gra- małości dla materiałów kompozyto-Zbiorowa radość na zakończenie studiów foto: Jacek Szabela
 7. 7. 7 Życie Uczelni 1/2011wych. W lutym rozpoczynam pracę nauki i radzenie sobie z problemami. Festiwaldla Maerska jako analityk wydajno- Uważam, że studenci po IFE są bar- Nauki, Techniki i Sztukiści tankowców. Moim zadaniem bę- dziej pewni siebie, bardziej otwarci,dzie zminimalizować zużycie pa- ambitni i nie widzą przed sobą pro- już po raz jedenastyliwa, zoptymalizować działalność blemów tylko wyzwania. Wprowadzićflot firmy. Prywatnie, pobraliśmysię w  kwietniu 2010 i planujemywrócić do Polski w ciągu kilku lat, Pobyt za granicązbudować dom i osiąść, najchętniejw Łodzi. to była świetna szkoła życia, tolerancji w ciekawy oraz dystansu do pewnych spraw. świat nauki Niektórzy absolwen- ci napisali i obronili Z kolei Tomasz Cichowicz, absol- Tegoroczny Festiwal Nauki, prace dyplomowe na went programu Computer Science Techniki i Sztuki odbędzie się zagranicznych uczel- mówi: w  dniach 11-19 kwietnia pod ha- niach. Ponad 20% Myślę, że kluczem do wszystkiego słem „Inwestuj w siebie!”. Najważ- studentów zdobyło był wyjazd zagraniczny i wykładowy niejszym jego odbiorcą jest mło- w ten sposób podwój- angielski. Wyjazd pozwolił mi wy- dzież szkolna, którą za pomocą ne dyplomy. rwać się z trochę szarej polskiej rze- ciekawej oferty chcemy zachęcić czywistości i szeroko otworzyć oczy do zdobywania i pogłębiania wie- Jednym z nich jest Marcin Franc, i uszy na cały świat. To nie oznacza, dzy. To w szczególności dla niejabsolwent programu Computer że Polskę postrzegam źle, ale chodzi została przygotowana ciekawaScience, który powiedział nam kil- o zrozumienie, że tak zwane możli- oferta. Tradycyjnie już imprezyka słów o sobie: wości są też dalej niż w promieniu organizowane przez Politechni- Obecnie rozpoczynam pracę nad 20 km. kę Łódzką odbędą się czwartekdoktoratem w Katedrze Mikroelek- Pobyt za granicą to była świetna (14 kwietnia).troniki i Technik Informatycznych, szkoła życia, tolerancji oraz dystansu Proponujemy interesujące wy-równocześnie pracując jako pro- do pewnych spraw. Zdecydowanie kłady, pokazy oraz prezentacje,gramista w firmie TomTom. IFE uła- zmienił mój światopogląd oraz przy- zarówno z obszaru techniki i tech-twiło mi przede wszystkim zdobycie bliżył maksymę, że nie ma rzeczy nologii, jak również matematyki,podwójnego dyplomu – Politechniki niemożliwych. Po tych wszystkich la- informatyki, fizyki, chemii orazŁódzkiej i niemieckiej uczelni FH- tach studiów na IFE muszę przyznać, medycyny i ekonomii. Wszystkie-Brandenburg. że w doświadczeniu zawodowym wystąpienia będą się odbywały Natomiast ci, którzy zdecydo- najbardziej przydały mi się soft skills w  Centrum Kształcenia Międzyna-wali się zostać w kraju, rozpoczęli i te wręcz górowały nad umiejętno- rodowego.swoje kariery w dużych i renomo- ściami technicznymi. Tutaj myślę, Poza wykładami zaplanowanowanych firmach, tak jak np. Zuzan- że bardzo niedoceniane są zajęcia również imprezy towarzyszące,na Moskalik, absolwentka progra- o nazwie Communication Skills, któ- zarówno na terenie kampusu PŁmu Business & Technology: re absolutnie są kluczem do wszyst- (również 14 kwietnia), jak i podczas – Pracuję w Bosch Siemens Home kiego. Pikniku Naukowego w Manufak-Appliances Group (BSH) w Łodzi, Absolwenci IFE dzięki zdoby- turze (weekend, 16-17 kwietnia).w sekcji organizacji produkcji, gdzie tym podczas studiów umiejętno- W trakcie Pikniku odbędą się mię-wprowadzamy optymalizacje w pro- ściom i kompetencjom są liderami dzy innymi pokazy doświadczeńcesach produkcyjnych. Dzięki IFE na polskim i światowym rynku pra- fizycznych i chemicznych orazwidzę jak bardzo nasze wykształ- cy. Bardzo często pracodawcy sami prezentacje z zakresu włókiennic-cenie różni się od innych kierunków zabiegają o ich zatrudnienie kieru- twa. Koła Naukowe PŁ spróbująstudiów. Szczególną przewagę dała jąc oferty bezpośrednio do Cen- wyjaśnić wiele tajemnic i zagadeknam umiejętność swobodnego ko- trum Kształcenia Międzynarodo- nauki, starając się przekonać w tenmunikowania się w języku angiel- wego, dlatego wielu z dzisiejszych sposób młodzież do podjęcia stu-skim oraz w innych językach obcych. absolwentów nawiązało kontakty diów w Politechnice Łódzkiej.Ale to nie jedyna różnica, również zawodowe jeszcze w trakcie stu- Serdecznie zapraszamy do udzia-same zdolności komunikacji są lep- diów. łu w festiwalowych imprezach.sze oraz podejście do pracy – bar-dziej ambitne, przebojowe, chęć do n Anna Gryszkiewicz n Katarzyna Maćczak
 8. 8. Życie Uczelni 1/2011 8 Porozumienie „Łódź Akademicka” W Pałacu Poznańskich podpisano 9 lutego 2011 r. • wspólnych działań promocyjnych. porozumienie między sześcioma łódzkimi uczelnia- Ze strony Politechniki Łódzkiej porozumienie pod- mi i miastem. Jest to pierwszy etap realizacji projektu pisał rektor prof. Stanisław Bielecki. W swoim wystą- „Łódź Akademicka”, którego celem jest promocja Ło- pieniu podkreślał, że jest to pierwszy krok do zmiany dzi jako ośrodka akademickiego. wizerunku miasta i wykreowania go na nowo, jako Współpraca miasta i uczelni ma głównie dotyczyć: miasta innowacyjnego. Zdaniem rektora sama boga- • poprawy jakości kształcenia, ta oferta dydaktyczna i wysokie miejsca w rankingach • rozwoju międzynarodowych kontaktów w ramach nie zagwarantują napływu nowych studentów. Do badań naukowych, władz miasta należy dbałość o to, żeby Łódź była es- • wzmacniania związków nauki z biznesem, tetyczna, czysta, bezpieczna i miała ofertę kulturalnąRektorzy podpisująporozumienie, • włączenia kierunków kształcenia do strategii go- skierowaną do młodych ludzi.pierwszy z prawej spodarczej miasta, W projekt „Łódź Akademicka” dobrze wpisuje sięrektor PŁ • intensyfikacji współpracy szkół artystycznych z ży- koncepcja Uniwersytetu Centralnej Polski, któregoprof. StanisławBielecki ciem kulturalnym Łodzi, utworzenia rektor prof. Stanisław Bielecki jest gorą- • monitoringu procesów zachodzących na rynku cym orędownikiem. W tych staraniach wspiera go teżfoto: pracy oraz sytuacji absolwentów, rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. Grzegorz Choj-UMŁ nacki. Jako początek realizacji tego projektu wskazał wspólną inicjatywę ASP, Politechniki Łódzkiej i Miasta zmierzającą do utworzenia w Łodzi międzyuczelnia- nego instytutu wzornictwa we współpracy ASP i PŁ – drugiej w Polsce wyspecjalizowanej instytucji zajmu- jącej się rozwojem wzornictwa. Sygnatariuszami „Łodzi Akademickiej“ są: Miasto Łódź, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w  Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemiń- skiego w Łodzi, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. n Grzegorz GawlikTrzecia edycja Konkursu im. prof. Włodzimierza Krysickiego „W świecie matematyki”.Zmagania młodych matematyków W konkursie zorganizowanym przez Instytut Mate- Najlepiej „W świecie matematyki” odnalazł się Mi-matyki i Koło Nauk Aktuarialnych PŁ wzięło udział 118 chał Szostek, uczeń I LO im. M. Kopernika w Łodzi.uczniów z 44 szkół ponadgimnazjalnych województwa Drugie miejsce zajął Grzegorz Szpak z I LO im. B. Chro-łódzkiego. Była to już trzecia edycja Konkursu im. prof. brego w Piotrkowie Trybunalskim, a trzecie PawełWłodzimierza Krysickiego „W świecie matematyki”. Smyczyński z XII LO im. S. Wyspiańskiego w Łodzi.Tak jak poprzednio zmagania młodych matematyków Patron konkursu prof. Włodzimierz Krysicki (1905-trwały dwa dni. 15 lutego uczniowie przez trzy godziny 2001) to matematyk dobrze znany kilku pokoleniomrozwiązywali 30 zadań testowych. Maksymalnie moż- studentów jako autor podręczników szkolnych i aka-na było zdobyć 80 punktów. Najlepszy zawodnik uzy- demickich. Od powstania PŁ był związany z uczelnią.skał 65. Do finału konkursu, który odbył się nazajutrz W 1995 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Poli-i też trwał trzy godziny zakwalifikowano 21 uczniów. techniki Łódzkiej. W swoim długim, wypełnionym ak- Z każdej szkoły mogło startować co najwyżej troje tywną pracą życiu, wypromował 12 doktorów i napisałuczniów. W drugim etapie walczyły pełne reprezenta- wiele prac, w tym bardzo popularny podręcznik „Ana-cje z dwóch łódzkich liceów: XII LO im. S. Wyspiańskie- liza matematyczna w zadaniach” (w 1999 r. ukazało sięgo i XXXI LO oraz z I LO im. B. Chrobrego w Piotrkowie 26. wydanie; drugim autorem jest Lech Włodarski).Trybunalskim. Z LO PŁ było w nim dwoje uczniów. n E.Ch.
 9. 9. 9 Życie Uczelni 1/2011Politechnika Łódzka jako pierwsza uczelnia w naszym regionie podpisała po-rozumienie o współpracy z Łódzką Lożą Business Centre Club, pozwalające naszybsze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, nauce i edukacji.Nauka i biznesw Politechnice Łódzkiej Porozumienie ze strony PŁ ków oraz praktykami dla studentów W  spotkaniu uczestniczyli prorek-podpisał rektor – prof. Stanisław i wykładowców. torzy, kanclerz, dziekani wszystkichBielecki, a ze strony BCC – kanc- W obszarze naukowym współ- wydziałów i zaproszone media.lerz Krzysztof T. Borkowski. Jest to praca dotyczyć będzie wzajem- Dziekani biorący udział w spo-wstęp do bezpośredniej współpra- nego wykorzystania posiadanego tkaniu mieli okazję porozmawiaćcy poszczególnych wydziałów Poli- potencjału, infrastruktury i ludzi do z przedstawicielem BCC na temattechniki. realizacji badań, lepszego powiąza- bliższej współpracy. W najbliższym czasie planowana jest umowa o  szczegółowej współpracy łódz- kiej Loży Biznesu m.in. z Wydzia- łem Chemicznym PŁ. n Małgorzata Trocha Nowy skład zespołu odwoławczego W związku z wejściem w życie Podpisane przez nas porozu- nia tematyki badawczej z potrze- ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o za-mienie pozwoli przede wszystkim bami firm, gospodarki, czy przemy- sadach finansowania nauki Mi-na zwiększenie przepływu infor- słu oraz wspólnego pozyskiwania nister Barbara Kudrycka zgodniemacji między sektorem prywatnym funduszy na badania. z art. 52 ust. 4 powołała nowy Ze-a uczelnią – mówił rektor Politech- Na poziomie gospodarczym spół Odwoławczy ds. opiniowanianiki Łódzkiej prof. Stanisław Bie- współpraca ma dotyczyć m.in. wniosków o ponowne rozpatrze-lecki podczas spotkania 11 lutego. wspólnych wdrożeń i patentów, nie spraw dotyczących przyznania– W obszarze kształcenia porozu- certyfikacji oraz tworzenia spółek. lub odmowy przyznania środkówmienie to pozwoli na opracowywa- Chcemy skrócić drogę między finansowych na naukę.nie programów studiów i tworzenie uczelnią a przedsiębiorcami – powie- Zespół skład się z pięciu osób.nowych kierunków we współpracy dział kanclerz Borkowski. – Uczelnia Jedną z nich jest prorektor ds.z przedsiębiorcami tak, by zwiększyć potrafi tworzyć nowoczesne rozwią- kształcenia dr hab. Krzysztof Jóź-szanse zatrudnienia absolwenta. zania, a my znamy się na biznesie wik, prof. PŁ. Nowemu zespoło-Jest to działanie zgodne z proce- i może wspólnie uda się nowoczesne wi przewodniczy prof. Zbigniewsem bolońskim, wpisane zarówno rozwiązania wdrażać do przemysłu – Gaciong z Akademii Medycznejw strategię uczelni jak i system za- dodał po podpisaniu porozumienia. w Warszawie.pewnienia jakości. Działania te będą Podpisanie porozumienia miało W lutym odbyło się pierwszewspomagane wykładami prowa- miejsce w sali seminaryjnej wo- posiedzenie zespołu.dzonymi przez inżynierów prakty- zowni przy budynku rektoratu. n M.T.
 10. 10. Życie Uczelni 1/2011 10Wsparcie finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i NorweskiegoMechanizmu Finansowego – zwanych funduszami norweskimi daje realne efek-ty w postaci coraz intensywniejszej wymiany pracowników i studentów. Autorkaartykułu uczestniczyła w czerwcu 2010 r. w Bergen International Week i jest bene-ficjentką Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.Norwegowie zapraszają do stołu Prof. Arvid Lundervold z Insty- Pozarządowych i Fundusz Wymia- w Bergen i Oslo University Colle-tutu Biomedycznego Uniwersytetu ny Kultury. Efektem działania tego ge. Grant w wysokości 800 eurow Bergen (UiB) – w czerwcu 2010 r. ostatniego Funduszu jest na na- na miesiąc pozwolił studentom nai jego doktorant Are Losnegard – szym lokalnym gruncie współpraca pełne zaangażowanie w realizowa-w  styczniu 2011  r. gościli w Insty- między Filharmonią Łódzką im. Ar- ne projekty i sprawił, że studencitucie Elektroniki PŁ. Wizyty norwe- tura Rubinsteina i Bergen Philhar- nie musieli borykać się z problema-skich naukowców odbyły się dzięki monic Orchestra. mi natury finansowej.środkom rządu Norwegii, który od Trójka studentów z Centrum2007 r. dofinansowuje wymianę Z Polski do Norwegii Kształcenia Międzynarodowegostudentów i pracowników uczel- uczestniczyła w programie Eu-ni między obydwoma krajami. Na Politechnika Łódzka od 2008  r. ropean Project Semestr (EPS) namobilność z Polski, podniesienie realizuje Działanie I „Mobilność stu- Wydziale Inżynierii w Oslo Univer-kompetencji językowych stu- dentów i pracowników szkół wyż- sity College. Studenci realizowalidentów i rozwój polskich uczelni szych” koordynowane przez Fun- projekty interdyscyplinarne w ma-Norwegowie przeznaczyli w cią- dusz Stypendialny i Szkoleniowy. łych międzynarodowych grupach.gu ostatnich 3 lat niemal 13 mln Operatorem Funduszu jest Fun- Dzięki semestrowi spędzonemueuro. Jednakże, jak podkreśla Enok dacja Rozwoju Systemu Edukacji w Norwegii – wspomina ŁukaszNygaard – Ambasador KrólestwaNorwegii w Warszawie Poprzez sty-pendia oraz finansowanie projektówbadawczych i edukacyjnych Norwe-gia inwestuje w przyszłość całej Eu-ropy. Norwegia wraz z Islandią i Lich-tensteinem – krajami Europejskie-go Obszaru Gospodarczego – od2004 r. wspierają finansowo (w ra-mach Mechanizmu FinansowegoEOG i Norweskiego MechanizmuFinansowego - zwanych fundusza-mi norweskimi) nowych członkówUnii Europejskiej oraz Grecję, Hisz-panię i Portugalię. Polska otrzy-mała największe dofinansowaniew  wysokości 533,51 mln euro.Środki te zostały przeznaczo-ne m.in. na ochronę środowiskai dziedzictwa kulturowego. Polskie w Warszawie. Dofinansowanie ze Groszkowski – poznałem sposóbuczelnie mogły ubiegać się o dofi- strony Norwegii sprawiło, że na pracy w różnym kulturowo środowi-nansowanie z Polsko-Norweskie- wyjazd do partnerskich uczelni, sku europejskim. Wymiana dodat-go Funduszu Badań Naukowych z  którymi PŁ współpracuje w ra- kowo nauczyła mnie samodzielnościi Funduszu Stypendialnego i Szko- mach Programu Erasmus zdecydo- i dodała bardzo dużo wiary w mojeleniowego. Norwegowie powołali wało się sześciu studentów. Po trzy umiejętności. Uczelnia w Oslo dbałarównież Fundusz dla Organizacji osoby wyruszyły do Uniwersytetu o adaptację kulturową przybyłych
 11. 11. 11 Życie Uczelni 1/2011studentów. Organizowano Cultu- Norwegia funduje stypendia dla współpracy między ośrodkamiral Fridays, które wprowadzały za- studentów studiów 2. i 3. stop- nowy wymiar. Pracownicy z obugranicznych studentów w tajniki nia z Azji, Afryki i Ameryki Połu- instytucji mieli okazję odbyć szko-kultury, zwyczaje i życie codzienne dniowej (Programy Noma, Nufu, lenia w Bergen i w Łodzi. W wy-w Norwegii. Quota). Obecnie w ramach tzw. jeździe szkoleniowym do Bergen Quota Scheme studiuje w Norwe- wzięli udział dr inż. Artur Klepacz- Norweski stół gii 1100 studentów, w samym Ber- ko, dr inż. Marek Kociński oraz mgr gen jest ich 167. Priorytetem jest Aleksandra Sibińska. Naukowcy Patrząc z bliska na życie w nor- wymiana studentów z tymi insty- mieli szansę poszerzenia wiedzyweskiej uczelni można zobaczyć, tucjami, które współpracują z UiB na temat obrazowania metodąże Norwegowie przywiązują dużą na polu naukowym. rezonansu magnetycznego (ang.wagę do rozmów i wspólnych po- magnetic resonance imaging).siłków. W każdym budynku uniwer- Wspólne projekty Uczestniczyli również w projek-sytetu - na wydziałach, w akademi- cie badawczym dotyczącym obli-kach, czy w bibliotece centralnym Instytut Elektroniki PŁ współ- czania parametrów perfuzji krwimiejscem jest stół. Spotkania przy pracuje z Instytutem Biomedycz- w mózgu, natomiast mgr Aleksan-stołach konferencyjnych, przy sto- nym Uniwersytetu w Bergen od dra Sibińska rozwinęła swe kompe-likach na piętrach w akademiku 1998  r. w ramach szeregu projek- tencje w zakresie promocji badańi  lunch w gronie kolegów z pracy tów międzynarodowych (COST naukowych i public relations.to ważne elementy życia społecz- B11, COST B21, 3D Angio). Stosunkinego w Norwegii. Polscy studenci między partnerami uległy intensy- Z Norwegii do Polskitakże stali się częścią tego zjawiska. fikacji, gdy pod opiekę prof. ArvidaDoświadczył tego student Łukasz Lundervolda – matematyka, leka- Jednym z efektów pobytuKarolczak, który podczas lunchu rza i informatyka, wysokiej klasy przedstawicieli PŁ w Norwegiizaproponował rozwiązanie pew- specjalisty w badaniach związa- było nawiązanie i rozwój kontak-nego problemu, o którym opowie- nych z przetwarzaniem i analizą tów naukowych i osobistych, któ-dział mu norweski kolega. Jego obrazów medycznych w neurologii re zaowocowały rewizytą w naszejpomysł okazał się na tyle ciekawy, i neurobiologii trafił w 2005 r. mgr uczelni. Prof. Alfred Christy z Uni-że rozwiązanie polskiego studentazostało włączone do artykułu na-ukowego prezentowanego na kon-ferencji międzynarodowej „Newconcepts in Neuroscience” w  Ber-gen. Dzisiaj student jest doktoran-tem w Instytucie Elektroniki. Przy norweskim stole spotyka-ją się nie tylko studenci z Europy.Norwegia jako jedyny kraj nor-dycki nie wprowadziła opłat zastudia, co spowodowało wzrostzainteresowania studiami w Nor-wegii studentów z Chin, Iranu, czyMalezji. W samym Uniwersyteciew Bergen gwałtownie wzrasta licz-ba studentów przyjeżdżających– rocznie uczelnia notuje przyjaz-dy około 700 studentów, zarównow ramach Programu Erasmus, jak inż. Marek Kociński. Odbywając wersytetu w Agder, który przeje-i umów dwustronnych podpisa- w Uniwersytecie w Bergen stypen- chał na zaproszenie Katedry Che-nych z ośrodkami akademickimi dium Marie-Curie sformalizował mii Fizycznej Polimerów i gościez całego świata. Norwegia stawia współpracę, co doprowadziło do z Bergen wyrazili chęć kontynuacjisobie również za cel pomoc pań- podpisania dwustronnej umowy współpracy akademickiej z PŁ.stwom rozwijającym się. Realizując w ramach Programu Erasmus. Obecnie Polska i Norwegia pracująideę pomocy państwom południa Środki z Funduszu Stypen- nad treścią nowej umowy między-przez bogate państwa północy, dialnego i Szkoleniowego nadały rządowej określającej podział środ-  c.d. str. 12
 12. 12. Życie Uczelni 1/2011 12 W Warszawie wręczono nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie „Fun- dusze i Nauka”. Projekt PŁ wyróżniony Konkurs został zorganizowany Projekt „Centrum Technologii In- wadzenia kształcenia w zakresie przez Fundację ProRegio w part- formatycznych Politechniki Łódzkiej” opracowywania nowych i wyko- nerstwie z firmą Smartlink. Jego zdobył wyróżnienie w kategorii In- rzystywania obecnych technologii celem było wyłonienie najlepszych frastruktura szkolnictwa wyższego. informatycznych w różnych dzie- projektów współfinansowanych Centrum Technologii Infor- dzinach. W projekcie kierowanym z  Funduszy Europejskich, które matycznych PŁ zmieni jakość przez prof. Andrzeja Napieralskie- przyczyniają się do rozwoju nauki i  standardy nauczania dyscyplin go biorą udział trzy jednostki PŁ w Polsce. Nadesłano 54 projekty, powiązanych z informatyką. Na wiodące pod względem nauczania które rozpatrywano w kategoriach: przełomie 2012/2013 studenci informatycznego: Instytut Infor- infrastruktura szkolnictwa wyższe- i naukowcy zaczną korzystać z su- matyki, Katedra Informatyki Stoso- wanej i Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Jury konkursu doceniło to, że la- boratoria w Centrum Technologii Informatycznych będą obszarem, w którym nastąpi zintegrowanie kształcenia informatycznego – mówi dr inż. Przemysław Sękalski, asystent kierownika projektu. – Studenci będą się wymieniali pomy- słami. Aby to umożliwić zerwaliśmy z  tradycją pokoi naukowców na rzecz wspólnej „kafeterii naukowej”. Studenci, doktoranci, a także wszy- scy pracownicy będą mogli tutaj przyjść i w nieformalnej atmosferze prowadzić rozmowy o problemach z dziedzin, nad którymi pracują. Inwestycja, której wartość to 39  530  000 zł finansowana jest go, komercjalizacja badań, wspo- pernowoczesnych laboratoriów z funduszy Unii Europejskiej z Pro- maganie rozwoju kompetencji pra- wyposażonych w sprzęt o warto- gramu Operacyjnego Infrastruktu- cowników instytucji badawczych. ści blisko 20 milionów zł. Będą one ra i Środowisko. Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszo- rozmieszczone na pięciu piętrach no 8 grudnia. budynku przeznaczonego do pro- n Ewa Chojnacka c.d. ze str. 11 Norwegowie zapraszają...ków w nowej fazie Mechanizmu i Szkoleniowego. Naszym celem studenckich PŁ dr. hab. inż. Woj-Finansowego EOG oraz Norwe- jest wymiana studentów i pracow- ciechem Wolfem, prof. PŁ. Bardzoskiego Mechanizmu Finansowego. ników z dotychczasowymi partne- mi się tu podoba. Na pewno wrócęKraje darczyńcy – Norwegia, Islan- rami, będziemy również dążyć do do Łodzi. Brakuje mi jedynie stołudia i Lichtenstein zadeklarowały nawiązania kontaktów z nowymi w  akademiku, gdzie mógłbym po-pomoc na projekty z zakresu ba- ośrodkami. rozmawiać i poznać innych studen-dań naukowych i stypendiów. Poli- A jak wizytę w Łodzi oceniają tów. Czas zatem zaprosić Norwe-technika Łódzka będzie aplikować nasi goście? Swoje wrażenia z po- gów do polskiego stołu.o przyznanie środków w nowej bytu podsumował Are Losnegardedycji Funduszu Stypendialnego w rozmowie z prorektorem ds. n Beata Ogrodowczyk
 13. 13. 13 Życie Uczelni 1/2011W Instytucie Automatyki Politechniki Łódzkiej powstał prototyp oryginalnego ro-bota do aktywnej rehabilitacji kończyn dolnych. Urządzenie umożliwia wymusze-nie ruchów nogi w stawach biodrowym i kolanowym u osoby leżącej na łóżku.Zaprogramowany do rehabilitacji Roboty stosuje się wszędzie mowa związana z budową sztucznej stosować je do indywidualnychtam, gdzie praca jest dla człowie- dłoni, uznana swego czasu za naj- potrzeb pacjenta. Dzięki temu naszka monotonna, ciężka lub niebez- lepszą na wydziałach elektrycznych robot jest bardziej wszechstronnypieczna. 20 lat temu zajmowaliśmy w Polsce. Jej autor mgr inż. Marcin od dostępnych już na rynku podob-się wyłącznie robotyką przemysłową Kaczmarski jest jednym z czterech nych robotów wyprodukowanych– mówi prof. Edward Jezierski, kie- twórców prototypu robota rehabili- za granicą – podkreślają twórcy.rownik Zakładu Sterowania Robo- tacyjnego, którego działanie zapre- Po zatwierdzeniu wprowadzonychtów Instytutu Automatyki. – Później zentowano w laboratorium. Poza danych wykonywany jest najpierwrozwijaliśmy prace w  zakresie robo- nim nad wynalazkiem pracowali: dr cykl próbny. To ważne, aby spraw-tyki mobilnej, a od pewnego czasu inż. Grzegorz Granosik z Instytutu dzić czy pacjent czuje się komfor-zajmujemy się również robotami Automatyki PŁ, Maciej Czapiewski towo, a wszystkie ustawienia sąrehabilitacyjnymi. Tutaj najciekaw- właściciel firmy PPH Ledmen w Pa- poprawne pod względem współ-szym zagadnieniem jest potrzeba bianicach, we współpracy z  któ- pracy pacjenta z robotem, np. siła,interakcji robota z  pacjentem. Wy- rą powstał prototyp, oraz dr inż. z jaką osoba rehabilitowana reagu-korzystywana jest do tego technika Krzysztof Mianowski z Politechniki je na ruchy robota, czy prędkośćsterowania impedancyjnego roz- Warszawskiej. i czas wykonywanych ćwiczeń. Ro- bot jest przy tym bardzo czujnym rehabilitantem, bowiem rejestruje każdy stan przeciążenia wywołany np. napięciem mięśni czy porusze- niem się pacjenta. W razie koniecz- ności przerywa pracę. Konstrukcja mechaniczna robota została tak pomyślana, aby można go łatwo przemieszczać do łóżek kolejnych pacjentów. Dotychczasowe kon- sultacje z rehabilitantami i lekarza- mi pokazują duże zainteresowanie prototypem. Lekarze wyrazili chęć przetestowania naszego urządzenia – mówi dr Granosik. – Takie próby pozwolą na udoskonalenie robota. A kiedy będziemy mogli ro- bota rehabilitacyjnego zobaczyć nie w laboratorium, ale przy łóżkuwijana w Polsce właśnie w zespole Urządzenie, które stoi w labora- pacjenta? W tej chwili staramy sięprof. Jezierskiego. Wszystko to, co torium nie wygląda jak przystojny pozyskać grant badawczo-rozwo-robimy w robotyce to jest naślado- rehabilitant, ale prezentuje wiele jowy. Trwają rozmowy z partneramiwanie natury – wyjaśnia. – Sterowa- możliwości, które dla chorego są z  przemysłu, z lekarzami i specjali-nie impedancyjne pozwala na to, że na pewno najważniejsze. Robot stami od wzornictwa, którzy zadba-system napędowy może zachowy- najpierw uczy się zadanej przez ją o elegancki wygląd naszego re-wać się podobnie jak nasze mięśnie, rehabilitanta trajektorii ruchu, przy habilitanta. Przed wprowadzeniemw zależności od potrzeb może być czym co ważne, system progra- go na rynek trzeba będzie też przejśćalbo sztywny albo bardziej elastycz- mowania i sterowania pozwala na procedury atestowania. Jest dużany. Spektakularnym wydarzeniem, to, aby ruch odbywał się zarówno szansa, że w ciągu dwóch lat zosta-które zapoczątkowało w naszym Za- w pionie jak i w poziomie. Ponadto nie uruchomiona produkcja.kładzie rozwój badań nad robotami można łączyć ćwiczenia dla stawurehabilitacyjnymi była praca dyplo- biodrowego i kolanowego i  do- n Ewa Chojnacka
 14. 14. Życie Uczelni 1/2011 14W ramach tegorocznej edycji cyklicznie organizowanej w Łodzi konferencji Siecii Systemy Informatyczne 3 listopada 2010 r. odbyła się sesja naukowa poświęconajubileuszowi 15-lecia Katedry Informatyki Stosowanej.Jubileusz Katedry Informatyki Stosowanej W uroczystościach uczestniczy- jednak w informatyce jest to kilka trze budynku Wydziału EEIA przyli: prorektor dr hab. Wojciech Wolf epok. W tym czasie – mówił prof. ulicy Stefanowskiego 18/22, orazprof. PŁ, kanclerz dr Stanisław Sta- Sankowski otwierając spotkanie ju- dodatkowe pomieszczenia przy Al.rzak oraz dziekan Wydziału Elektro- bileuszowe – zmieniły się generacje Politechniki 11, wymagały grun-techniki, Elektroniki, Informatyki sprzętu komputerowego i oprogra- townych remontów i adaptacji dlai  Automatyki prof. Sławomir Wiak, mowania. Informatyka wkroczyła potrzeb Katedry. W latach 2004-a także liczne grono przyjaciół Ka- do prawie wszystkich dziedzin życia, 2005 w ramach Zintegrowanegotedry, profesorów z polskich uczel- często dotąd zupełnie z nią niezwią- Programu Operacyjnego Rozwojuni, z którymi Katedra utrzymuje zanych. Regionalnego przeprowadzonożywe kontakty naukowe. Katedra Informatyki Stosowanej modernizację i wyposażono część Uroczystą sesję otworzył prorek- została powołana w maju 1995 r. pomieszczeń, w których powstałtor prof. Wojciech Wolf, następnie przez JM Rektora prof. Jana Krysiń- Informatyczny Ośrodek Szkolenio-kierownik Katedry prof. Dominik skiego. Od tego czasu stworzono wy. Zorganizowano sale dydak-Sankowski przedstawił osiągnięcia w Katedrze doskonałe warunki do tyczne, pracownie komputeroweKatedry, a o jej działalności w  po- badań naukowych oraz realizacji i specjalistyczne laboratoria nauko-szczególnych dziedzinach mówi- procesu dydaktycznego na wy- we: tomografii procesowej, prze-li pracownicy: prof. J. Kucharski, sokim poziomie. Katedrą od po- twarzania i analizy obrazów orazdr hab. L. Jackowska-Strumiłło, czątku jej istnienia kieruje prof. sieci komputerowych. Realizowanedr K.  Grudzień, dr R. Wajman, dr Dominik Sankowski, który z pasją w Katedrze międzynarodowe i kra-L.  Babout, dr R. Wojciechowski, dr buduje zarówno jej zaplecze loka- jowe granty badawcze o znacznejM.  Raniszewski, dr A. Sierszeń, dr lowo-aparaturowe, jak i zespół na- wartości pozwoliły na wyremonto-R. Adamus oraz mgr R. Krzeszewski. ukowy. Przeznaczone początkowo wanie pomieszczeń, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury tech- nicznej oraz zakup aparatury na- ukowo-badawczej na światowym poziomie. Równocześnie zespół Katedry powiększył się z 5 do 56 pracow- ników, wśród których jest profesor zwyczajny i nadzwyczajny, troje doktorów habilitowanych oraz 35 adiunktów i wykładowców. Po- nadto w Katedrze prowadzi prace naukowe 25 doktorantów. Rozwój kadry jest dla prof. Sankowskiego szczególnie ważny. Wypromował już 15 doktorów, aktualnie opieku- je się kilkunastoma doktorantami, z których 8 ma wszczęte przewo- dy doktorskie. Zostały zakończo- ne cztery rozprawy habilitacyjne, dwie kolejne są w trakcie recenzo- Jubileusz stał się okazją do na siedzibę Katedry pomieszcze- wania, a dalsze trzy są w znacznympodsumowania dorobku Katedry nia po dawnym Zakładzie Remon- stopniu zaawansowane.i choć 15 lat w historii uczelni jest towo-Budowlanym, a także (od Działalność naukowa Katedryokresem stosunkowo krótkim, to 2003 r.) pomieszczenia na III pię- Informatyki Stosowanej obejmuje
 15. 15. 15 Życie Uczelni 1/2011 zagadnienia z takich obszarów ba- ganizację 7. Światowego Kongre- wrażliwość pracowników Katedry dawczych jak: tomografia proceso- su Tomografii Procesowej w 2013 na potrzeby osób niepełnospraw- wa, przetwarzanie, analiza i rozpo- roku powierzono Katedrze Infor- nych. znawanie obrazów, przemysłowe matyki Stosowanej. Dorobek i licz- Wysoka aktywność pracowni- systemy informatyczne, algorytmy ne sukcesy tego zespołu pozwalają ków Katedry Informatyki Stosowa- sztucznej inteligencji, inżynieria dziś mówić o Łódzkiej Szkole To- nej w znacznym stopniu przyczy- oprogramowania i bazy danych, mografii Procesowej. niła się do uzyskania przez Wydział informatyka w ekonomii, zarządza- Spektakularnymi osiągnięcia- Elektrotechniki, Elektroniki, Infor- niu i statystyce. mi pracowników Katedry są także matyki i Automatyki uprawnień do nadawania stopnia doktora Prof. Dominik Sankowski nauk technicznych w dziedzinie otrzymał dłuuugi informatyki. Aktywność ta znalazłalist od pracowników też uznanie w postaci wielu pre- Katedry stiżowych nagród. Tylko w latach foto: 2008-2009 Katedra uzyskała po- Robert Banasiak nad 20 krajowych i międzynarodo- wych wyróżnień. Ten imponujący i  wszechstronny dorobek podkre- ślano w listach gratulacyjnych skie- rowanych na ręce Kierownika Kate- dry prof. Dominika Sankowskiego. Mówiono też o planach na przy- szłość. Misją Katedry na kolejne lata jest nie tylko przekazanie studentom najnowszej wiedzy niezbędnej do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa informacyjnego – podkreślił prof. Sankowski – ale także zachęta do rozwoju własnej Najliczniejszy zespół naukowy unikatowe urządzenia, takie jak te- osobowości i poszerzania horyzon- zajmuje się tomografią procesową. ster do pomiaru lutowności metali tów. Badania dotyczą przede wszystkim w wysokich temperaturach oraz Goście uroczystości zwiedzili tworzenia i modyfikowania opro- Thermo-wet do pomiarów napię- nowocześnie urządzone labora- gramowania do rekonstrukcji oraz cia powierzchniowego wyróżnio- toria Katedry oraz obejrzeli pokaz analizy obrazów. Są prowadzone ne licznymi medalami i nagrodami filmów trójwymiarowych przedsta- od ponad 10 lat pod kierunkiem w Polsce i za granicą. wiających realistyczną rekonstruk- prof. D. Sankowskiego, przy in- Pracownicy Katedry chętnie cję obrazów uzyskanych z pomia- spiracji i znaczącej pomocy prof. popularyzują informatykę wśród rów tomograficznych. Andrzeja Pląskowskiego z Warsza- uczniów szkół średnich. Prowadzili Wieczorem w Sali Lustrzanej na wy oraz przedwcześnie zmarłego zajęcia w szkołach lub organizowa- Wydziale Organizacji i Zarządza- w  2006 r. prof. Tomasza Dyakow- li w Katedrze lekcje i prezentacje. nia odbył się koncert fortepiano- skiego z uniwersytetu w Manche- Przez wiele lat Katedra była go- wy w wykonaniu artystów Agaty sterze. Dzięki środkom unijnym spodarzem konkursów na najlep- Nowakowskiej-Gumieli i Tomasza oraz z MNiSW, o wartości ok. 2 mln szy program komputerowy orga- Gumieli. Podczas uroczystego ban- Euro, możliwe było zorganizowanie nizowanych przez Łódzki Oddział kietu w Centralnym Muzeum Włó- jednego z najnowocześniejszych SEP, które ostatnio miały charakter kiennictwa prof. Dominik Sankow- na świecie półprzemysłowych la- ogólnopolski. Cenimy zaintereso- ski otrzymał od swoich uczniów boratoriów tomografii procesowej. wania młodych ludzi nie tylko nauką i  pracowników Katedry okoliczno- W uznaniu osiągnięć badawczych – mówi prof. Sankowski – docenia- ściowy list w formie wiersza orygi- w tym zakresie prof. Dominik San- my to, że często mają oni swoje pa- nalnie zapisanego na blisko dwu- kowski w 2007 r. został Communi- sje, jak góry, żagle czy szachy. Dla- metrowej wstędze papieru. cation Director w pięcioosobowym tego też od 2002 roku organizujemy Prezydium International Society of Mistrzostwa Polski Programów Sza- n Jacek Kucharski Process Tomography (ISIPT), a or- chowych. Warto również podkreślić Jacek Nowakowski
 16. 16. Życie Uczelni 1/2011 16Kluczem do polepszenia kondycji środowiska naturalnego jest rozwójtechnologii czystych źródeł energii. Taką technologią jest fotowoltaika,dzięki której promieniowanie słoneczne jest bezpośrednio przetwarzanew energię elektryczną. Projekt związany z jej wykorzystaniem jest realizo-wany na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.Odnawialne źródła energiina Politechnice Łódzkiej Do roku 2013 kosztem nie- W  technologii czystych źródeł rozwiązania technicznego z kil-mal 4  milionów zł powstanie na energii promieniowanie słoneczne ku powodów. Jednym z najważ-Wydziale nowoczesna instalacja jest bezpośrednio przetwarzane niejszych jest posiadana wiedzawykorzystująca odnawialne źró- w energię elektryczną. Techno- teoretyczna i doświadczenie prak-dła energii. Realizowany projekt logia fotowoltaiczna ma szereg tyczne. Na Wydziale działa już La-dobrze wpisuje się także w plan zalet, m.in. energia elektryczna boratorium Systemów Fotowolta-rozwoju Łodzi – miasta, w którym wytwarzana jest bezpośrednio, icznych, w  którym od roku 2006poprawa warunków życia wiąże się sprawność przetwarzania energii funkcjonuje kompletna instalacjamiędzy innymi ze zmniejszeniem jest niezależna od skali produkcji, fotowoltaiczna, skonfigurowanazanieczyszczeń atmosfery. moc jest wytwarzana nawet w po- do współpracy z siecią energetycz- ną. Energia produkowana przez moduły jest oddawana do sieci uczelnianej (łączna ilość energii wytworzonej w roku akademickim 2009/2010 przekracza 3 MWh). Laboratorium umożliwia rów- nież wszechstronne wykorzystanie modułów fotowoltaicznych róż- nych typów, badanie ich parame- trów oraz zastosowanie różnych konfiguracji roboczych. Laborato- rium zapewnia także możliwość integracji nowych rodzajów ogniw i modułów słonecznych. Wydział EEIA utworzył już wcze- śniej w Instytucie Elektroenergety- ki Laboratorium Energii Rozproszo- nej (DERLAB), będące elementem Europejskiego Systemu Laborato- riów Energii Rozproszonej. Labora- torium to jest jedynym tego rodza- ju przedsięwzięciem naukowym W projektowanym systemie chmurne dni przy wykorzystaniu w skali kraju. Integracja tego labo-zastosowana zostanie techno- światła rozproszonego, obsługa ratorium z realizowanym projek-logia fotowoltaiczna, która jest i  konserwacja wymagają minimal- tem znacznie poszerzy możliwościodpowiedzią na poważne proble- nych nakładów, w czasie produkcji i obszary badawcze Wydziału.my ekologiczne, takie jak efekt energii elektrycznej nie powstają Instalacje fotowoltaiczne sącieplarniany i kwaśne deszcze. Są szkodliwe gazy. także w Katedrze Optoelektroni-one powodowane przede wszyst- Wydział Elektrotechniki, Elek- ki i  Przyrządów Półprzewodniko-kim przez masowe spalanie paliw troniki, Informatyki i Automatyki wych i w Katedrze Mikroelektronikikopalnych: węgla i ropy naftowej. zdecydował się na wybór tego i Technik Informatycznych.
 17. 17. 17 Życie Uczelni 1/2011 W Katedrze Optoelektroniki największa ilość energii będzie do- Minister Barbara Kudryckai Przyrządów Półprzewodnikowych stępna w  godzinach szczytu ener- powołała Zarządzeniemprowadzone są unikatowe w skali getycznego, które jednocześnie są z dnia 20 stycznia 2011 r.kraju badania w obszarze techno- godzinami pracy naukowej i dy-logii polimerowej oraz procesów daktycznej. nowyzwiązanych z formowaniem ela- Takie rozwiązanie umożliwiastycznych przyrządów i systemów,w tym nowej generacji organicz- również częściowe wykorzystanie istniejącej instalacji energetycznej Zespółnych ogniw fotowoltaicznych orazz nową generacją ogniw słonecz- budynku, a jednocześnie jest kom- plementarne z wykonanym wcze- specjalistycznynych dla fotowoltaiki elewacyjnej.Jest to kontynuacja prac zmierzają- śniej projektem termomoderniza- cji. Inwestycje związane z pracami do sprawcych do opracowania ogniw nada- termomodernizacyjnymi komplek-jących się do integracji z obiektami su budynków na ul. Stefanowskie- infrastrukturybudowlanymi, a jednocześnie do go 18/22 były prowadzone w  la-rozwinięcia opracowanych już roz-wiązań aż do etapu przedwdroże- tach 2006-2008 w ramach grantu uzyskanego z tzw. „Funduszu Nor- informatycznejniowego. weskiego” w kwocie 1.5 mln Euro To obecnie najbardziej obie- i  środków własnych na poziomie W 9-osobowym gronie, które-cujący obszar badań nad wpro- 2.5 mln zł. mu przewodniczy prof. Jan Madeywadzeniem do gospodarki Warto również podkreślić, że z Uniwersytetu Warszawskiegofotowoltaiki jako efektywnego od- moduły słoneczne montowane znalazł się także dyrektor Bibliotekinawialnego źródła energii. Powsta- ponad przezroczystym dachem PŁ – mgr inż. Błażej Feret.jąca w ramach projektu instalacja audytorium stanowią użyteczny Jak wynika z zarządzenia do za-fotowoltaiczna pozwoli również system redukcji promieniowania dań Zespołu należy:na prowadzenie prac badawczych bezpośredniego, przy niewielkim • opracowywanie propozycji roz-zmierzających do porównania zmniejszeniu natężenia światła po- wiązań organizacyjnych i tech-efektywności rozwiązań klasycz- chodzącego od promieniowania nicznych w zakresie infrastruk-nych (ogniwa „twarde”) z ogniwa- rozproszonego. tury informatycznej nauki,mi elastycznymi. Jak podkreślają władze wydzia- • przedstawianie ministrowi pro- Projekt jest całkowicie nową łu projekt rozwiąże problemy w za- pozycji strategii i kierunkówinwestycją i zakłada stworzenie kresie wysokich nakładów finanso- rozwoju infrastruktury informa-instalacji energetycznej wykorzy- wych ponoszonych do tej pory na tycznej nauki,stującej odnawialne źródła energii zakup energii elektrycznej. • opiniowanie wniosków jedno-dla budynku A10 Wydziału Eelek- stek naukowych dotyczącychtrotechniki, Elektroniki, Informatyki finansowania infrastrukturyi Automatyki Politechniki Łódzkiej Projekt: informatycznej oraz wnioskówprzy ul. Stefanowskiego 18/22. Wykorzystanie Odnawialnych dotyczących specjalnych urzą-W  chwili obecnej potrzeby Wy- Źródeł Energii Dla Potrzeb Poli- dzeń badawczych (SPUB).działu w tym zakresie zaspokajane techniki Łódzkiej z Zastosowa- Trzyosobowy zespół biblioteka-są przez zewnętrznego dostawcę niem Nowoczesnych Technologii rzy, którzy zostali powołani do pracenergii. i Know-How w ramach RPO Wo- w Zespole będzie odpowiedzialny Założeniem projektu jest czę- jewództwa Łódzkiego na lata za opiniowanie wniosków dotyczą-ściowe pokrycie potrzeb ener- 2007-2013, Oś Priorytetowa II cych dofinansowania ministerstwagetycznych budynku za pomocą Ochrona Środowiska, Zapobie- do baz danych zakupywanych w ra-przyjaznej środowisku instalacji. ganie Zagrożeniom i Energe- mach Wirtualnej Biblioteki NaukiDodatkowo uzyskana energia bę- tyka, Działanie II.9 Odnawialne – mówi dyrektor mgr inż. Błażejdzie wykorzystana bezpośrednio Źródła Energii. Feret. – W dłuższej perspektywiew miejscu jej wytworzenia, co „podzespół” bibliotekarski ma takżepodniesie niezależność energe- Wartość realizacji projektu dokonać analizy i propozycji zmiantyczną budynku. Zniwelowany zo- 3  904  517,30 PLN, w tym dofi- w zakresie polityki finansowania bazstanie również problem dotyczący nansowanie 3 318 839,70 PLN. danych przez MNISW.przerw występujących w przesy- Kadencja Zespołu trwa 3 lata –łach energii z sieci. Ze względu na do końca 2013 r.specyfikę zastosowanego źródła n Ewa Chojnacka n E.Ch.
 18. 18. Życie Uczelni 1/2011 18Tomografia procesowa jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy zajmu-jącą się nieinwazyjnymi metodami diagnostyki procesów przemysłowych. Znaj-duje zastosowanie w coraz to nowszych dziedzinach, głównie przy wydobywa-niu ropy naftowej, w przemyśle petrochemicznym, transporcie pneumatycznym,jak również w rybołówstwie.Kongres Tomografii Procesowej w Pekinie Historia tej dziedziny badań tional Society on Process Tomo- i wymiany doświadczeń setki uczo-obejmuje okres ostatnich 30 lat, graph (ISIPT), w którym funkcję nych z około 20 państw świata,a znaczący wkład w powstanie Communication Director pełni którzy przedstawili około 150 refe-i rozwój tomografii procesowej prof. Dominik Sankowski. Na Kon- ratów.wnieśli polscy naukowcy: prof. An- gresach przedstawiany jest aktual- Poza gospodarzami Kongresudrzej Pląskowski i przedwcześnie ny stan badań oraz wytycza się kie- najliczniejszą grupą zagranicznązmarły w 2006 roku prof. Tomasz runki rozwoju tej dziedziny nauki. była delegacja z Polski, w której 10Dyakowski, wykładowca w Uni- Naukowcy z Katedry Informatyki osób stanowili pracownicy Katedryversity of Manchester i w Katedrze Stosowanej, począwszy od Kongre- Informatyki Stosowanej. WyjazdInformatyki Stosowanej (KIS) Po- su w Hanowerze, który odbył się tak licznej delegacji Katedry byłlitechniki Łódzkiej. Jednostka ta w 2003 roku uczestniczą aktywnie możliwy dzięki projektowi Mariajest wiodącym na skalę światową w tych spotkaniach. Curie ToK DENIDIA finansowanemuośrodkiem w dziedzinie tomografii W okresie pomiędzy Kongre- ze środków Unii Europejskiej. Pro-procesowej. Pod kierunkiem prof. sami odbywały się w Polsce Mię- jekt realizowany od 2006 roku po-Dominika Sankowskiego od ponad dzynarodowe Sympozja Tomo- zwolił na zintensyfikowanie badańdziesięciu lat prowadzone są inten- graficzne, których organizatorem nad tomografią procesową i  wy-sywne prace badawcze. w  Łodzi w 2004 roku i w Zakopa- raźne zaznaczenie wysokiej pozycji naukowej Katedry Informatyki Sto- sowanej w tej dziedzinie. Udział w Kongresie naukow- cy z KIS wykorzystali również do złożenia wizyty na Uniwersyte- cie w  Tianjin – czołowej chińskiej uczelni prowadzącej badania w  zakresie tomografii procesowej i dysponującej akredytowanym la- boratorium pomiarowym. Podczas wizyty w Capital Normal University w Pekinie zespół Katedry zapoznał się z najnowocześniejszymi urzą- dzeniami i pracami badawczymi w  dziedzinie przemysłowej tomo- grafii rentgenowskiej. Warto podkreślić, że dotych- czasowe osiągnięcia zespołu kie- rowanego przez prof. Dominika Sankowskiego znalazły uznanie w  gronie władz ISIPT, gdyż w Pe- kinie została podjęta decyzja Środowisko naukowe związane nem w 2008 roku była Katedra In- o  powierzeniu Katedrze Informa-z tomografią procesową spoty- formatyki Stosowanej. tyki Stosowanej organizacji kolej-ka się cyklicznie od 1999 roku na W dniach 6 – 9 września 2010 nego 7. Kongresu. Odbędzie się onŚwiatowym Kongresie Tomografii roku w Pekinie odbył się już 6. Kon- w 2013 roku w Krakowie.Procesowej. Organizatorem tych gres Tomografii Procesowej dającyimprez od 2007 roku jest Interna- doskonałą okazję do spotkania n Jacek Nowakowski
 19. 19. 19 Życie Uczelni 1/2011 Ponad rok trwały prace związane z opracowaniem zasad, a następnie przepro- wadzeniem procesu Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego. Zes- pół ekspertów składający się z pracowników naukowych Wydziału Organizacji i Zarządzania, członków Klubu 500 – Łódź i przedstawiciela Urzędu Wojewódz- kiego pracował pod przewodnictwem wybitnego menedżera Andrzeja Moszury. Patronat honorowym nad projektem objęła Wojewoda Jolanta Chełmińska. Pierwsze certyfikaty Pierwsze Certyfikaty Menedżera procesu certyfikacji wzmacnia po- poziomie strategicznym – 8. Wśród wręczono 33 osobom na uroczy- czucie wartości posiadanych kwa- nowych „certyfikowanych” mene- stym spotkaniu noworocznym Klu- lifikacji i pomaga w lepszym zarzą- dżerów są 4 kobiety. Jedną z dwóch bu 500 – Łódź. 12 stycznia 2011 r. dzaniu. Życzyła, aby inne regiony kobiet, które uzyskały certyfikat na w zabytkowych wnętrzach Akade- poszły za przykładem Łodzi i aby poziomie strategicznym – oznaczo- mii Muzycznej spotkali się między certyfikacja stała się powszechna. ny numerem 1 – jest Urszula Gocał, innymi członkowie Klubu 500, wo- Z kolei rektor prof. Stanisław Bie- Prezes Zarządu Zakładów Przemy- jewoda łódzki Jolanta Chełmińska, lecki mówił jak ważne jest, aby naj- słu Dziewiarskiego „Olimpia” S.A. wiceprezydent Łodzi Marek Cie- nowsza wiedza była jak najlepiej Certyfikację menedżerów Pani Pre- ślak, rektor PŁ prof. Stanisław Bie- wykorzystana przez ludzi, którzy zes określa jako super inicjatywę lecki, prorektorzy prof. Piotr Szcze- decydują o rozwoju i sukcesie go- Politechniki Łódzkiej, uczelni, która paniak i dr hab. Krzysztof Jóźwik, spodarczym naszego regionu. jej zdaniem jest bardzo aktywna we prof. PŁ oraz dziekan Wydziału Or- Dziekan dr hab. Ryszard Grądz- współpracy z biznesem. Jak mówi: ganizacji i Zarządzania PŁ dr hab. ki, prof. PŁ przedstawił ideę certy- Każdy z nas co jakiś czas ma ochotę Ryszard Grądzki, prof. PŁ. fikacji oraz jej zasady. W pierwszej się sprawdzić, jestem bardzo zado- wolona z pomysłu i realizacji „cer- Prezes tyfikacji menedżerów”. Uważam, że Urszula Gocał z radością certyfikacja powinna się rozwijać, bo prezentuje jest bardzo duże zapotrzebowanie Certyfikat na menedżerów, a dobrych fachow- Menedżera, ców brakuje. Urszula Gocał ma w za- obok: wojewodaJolanta Chełmińska rządzaniu wybitne doświadczenie, i dziekan ale podkreśla, że stopniowe zdo- dr hab. Ryszard bywanie certyfikatów jest bardzo Grądzki, prof. PŁ dobrym pomysłem na „spokojny foto: rozwój zawodowy”. Jacek Szabela Nazwiska wszystkich 33 osób, które pozytywnie przeszły wery- fikację, zostały wpisane do Księgi Certyfikacji Menedżerów. Uroczystość zakończyła się kon- certem noworocznym. W wyko- naniu absolwentki Akademii Mu- Certyfikacja Menedżerów ma edycji 2010 roku Kapituła oceniła zycznej Doroty Amelii Kownackiej – zdaniem jej organizatorów – po- 25 kompetencji oraz wybranych usłyszeliśmy sopranowe arie z ope- twierdzać wiedzę, doświadczenie obszarów wiedzy menedżerskiej retki „Zemsta nietoperza” Johanna i kompetencje, także te często zdo- stosując takie narzędzia jak: sa- Straussa oraz arie z oper: „Linda di byte w praktyce i w wyniku niefor- moocena kandydata, test wiedzy, Chamonix” Gaetano Donizettiego malnego uczenia się. Wojewoda autoprezentacja i rozmowa kwali- i „Kandyd” Leonarda Bernsteina. Jolanta Chełmińska gratulowała fikacyjna. Solistce akompaniowała na forte- pomysłu i jego realizacji, a wszyst- Certyfikaty na poziomie pod- pianie Julia Laskowska, wykładow- kim „certyfikowanym” także odwa- stawowym odebrało 11 osób, na ca AM. gi. Zdaniem wojewody przejście poziomie operacyjnym – 14, a  na n Ewa Chojnacka

×