Życie Uczelni 03.2010

2,403 views

Published on

Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Życie Uczelni 03.2010

 1. 1. Politechnikana targach edukacyjnych
 2. 2. Wywiad z JM Rektorem prof. Stanisławem Bieleckim WYDARZENIA Rozmowa o przeszłości, ale głównie o realizacji wizji Politechniki Łódzkiej na najbliższe latai sprawach najważniejszych dla rozwoju uczelni (str. 4-7) Wywiad z JM Rektorem prof. Stanisławem Bieleckim ............... 4 Fabryka Inżynierów ......................................... 8 Innowacyjna sieć .............................. 9 Mistrz Awrejcewicz ........................ 10 Rada Naukowo-Gospodarcza ............... 10 Politechnika Łódzka coraz bardziej innowacyjna .................... 11 Europejska Sieć Współpracy ....... 12Fabryka Inżynierów Druga edycja .................................... 12 Na konferencji prasowej przedstawiono projekt budowy nowoczesnego obiektu dydak-tyczno-laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej finansowanego z Pro- Nagroda Premiera .......................... 13gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego budowa rozpocznie się jesienią tegoroku i potrwa trzy lata. (więcej str. 8-9) Jubileusz Profesora Czesława Strumiłło ......................... 14 Inwestycja w przyszłość ............... 15 W Radzie Głównej .......................... 16 Bądź Najlepszy ................................ 18 Podziwiany sukces ......................... 19 Partnerstwo w „Operacji sukces” ........................ 19 Nominacje profesorskie ............... 20 Wyłoniono laureatów ................... 23 Sterowanie protezami .................. 24Jubileusz Profesora Czesława Strumiłło Dokształcanie Profesor Czesław Strumiłło, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, były rektor Poli-techniki Łódzkiej, uczony o wysokim autorytecie naukowym w dziedzinie inżynierii chemicznej przedsiębiorców ............................. 24i procesowej skończył 80 lat. (więcej str. 14) Politechnika w Sieci ....................... 25 Posiedzenie Prezydium ................ 25 Wspólny doktorat polsko-chiński .................................. 26 Platforma informatyczna TEWI .................................................... 27 Powłoki zamiast smaru ................. 28 SENE 2009 ........................................ 28 Pasja nagrodzona ........................... 29 Dynamiczna dziesiątka ................. 30
 3. 3. Gospodarka przestrzenna – Inwestycja w przyszłość W Ośrodku Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ podpisano umowę– nowy kierunek studiów ............ 31 z głównym wykonawcą firmą Skanska S.A. na budowę Centrum Technologii Informatycznych. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2012 r. (więcej str. 15)Nagrodaim. Prof. Lanzendoerfera .............. 31Szkoła Papiernictwaw Politechnice Łódzkiej ................ 32Kandydacichętnie wybierają PŁ ..................... 34Pojazdą do CERN ............................ 34Nagroda im. prof. OsmanaAchmatowicza ................................. 35Z nauką ścisłą za pan brat ........... 36 Podziwiany sukces Praca doktorska Aleksandry Królak z Instytutu Elektroniki stała się nie tylko wyróżnioną pra-Wirtualny spacer po kampusie .. 37 cą promocyjną. Jej wartość społeczna okazała się niezwykle doniosła, a autorka pracy zyskała nagle wielką popularność i nominację w Konkursie „Dama Sukcesu”. (więcej str. 19)Zakręceni na punkcie nauki ........ 38W malowniczej scenerii ................ 39 ROZMAITOŚCIMuzyka na Politechnice ............... 40Opakowania kreatywnie! ............. 41Historyczna sesja ............................ 42Suplement do AtlasuMiasta Łodzi ..................................... 43 Z nauką ścisłą za pan brat W ramach projektu „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” w styczniu i lutym do Politechniki ŁódzkiejHistoria zatrzymana w kadrze ... 43 przyjechało na zajęcia około 780 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z kilku gmin w Polsce. (więcej str. 36-37)Czwartkowe Forum Kultury ........ 44Miłośnicy matematyki .................. 46Pierwsza studniówka .................... 47Książka o ProfesorzeMichale Jabłońskim ....................... 47Urodzona do karate ....................... 48Wybory w AZS ................................. 48Najlepsi siatkarzewśród papierników ........................ 49Puchar dla Sylwestra Pawęty ...... 50Wracamy do Wilkas ........................ 50Bal Sportowca .................................. 51
 4. 4. W bieżącym roku mija 65 lat od powstania Politechniki Łódzkiej. To dobry mo- ment, aby rozmawiać o już osiągniętych sukcesach, a także o planach na przy- szłość. Wywiad z JM Rektorem prof. Stanisławem Bieleckim z okazji rocznicy Politechniki zorganizujemy na na- szych zielonych ternach w kampusie B. Z oryginalnych osiągnięć wyróżniających nas spo- śród innych uczelni chciałbym wymienić wprowadze- nie zdecentralizowanego systemu zarządzania. Okazał się on trudną sztuką demokratycznego wypracowy- wania decyzji i jednocześnie dał każdej jednostce po- czucie odpowiedzialności za swoją finansową sytuację, a mówiąc generalnie za miejsce na naukowej mapie, nie tylko tu w Politechnice. Decentralizacja zarządza- nia to przełomowe wydarzenie w historii PŁ, odpowia- dające wyzwaniom nowej rzeczywistości historycznej i gospodarczej. Świadczyła ona o zdolności Uczelni do samodzielnego reformowania się. Utworzenie Centrum Kształcenia Międzynarodo- wego, które miało miejsce mniej więcej w tym samymfoto: okresie, jest moim zdaniem jednym z najlepszychJacek Szabela ŻU: Naszą rozmowę zacznijmy od pytania „historycz- przykładów tego nowego, kreatywnego sposobu my- nego”. Jakie wydarzenia w minionym 65-leciu uważa Pan ślenia. Rektor za najważniejsze w dziejach PŁ? Muszę tu dodać, że naszedł już czas na kolejne zmiany w tym systemie, bo był on tworzony w innych Rektor prof. Stanisław Bielecki: Pierwszym i naj- warunkach niż te, w których działamy obecnie. Stoimy ważniejszym momentem dla Politechniki był sam fakt przed koniecznością ponownego wyjścia naprzeciw jej powstania, w ten sposób zrealizowały się marzenia wyzwaniom: podjęcia przedsięwzięć na miarę i skalę mieszkańców miasta o uczelni technicznej. Uznaję to całej uczelni, a nie tylko jej wydziałów. Udowodnimy za podstawowe historyczne wydarzenie, z którego w ten sposób, że PŁ nic nie straciła na swojej żywotno- wypływają następne, a jest ich oczywiście niezmiernie ści i sile tworzenia. dużo. Wspomnę krótko o kilku z tych najważniejszych; Przypomnę też, że to właśnie Politechnika Łódzka każde z nich otwierało nowe perspektywy, inspirowa- wiele lat temu wprowadziła do procesu rekrutacji tzw. ło do dalszego rozwoju. „maturę łączoną”. Dziś przyjmowanie studentów na Bardzo ważne było powstanie każdego kolejnego podstawie wyników egzaminu maturalnego stało się wydziału. Ostatnim etapem tego procesu było utwo- powszechne. Okazuje się zatem, iż jako uczelnia byli- rzenie „wirtualnego wydziału” jakim jest Centrum śmy innowacyjni na wielu różnorodnych polach, za- Kształcenia Międzynarodowego. Udało się nam stwo- nim jeszcze słowo „innowacyjność” zrobiło taką osza- rzyć studenckie miasteczko położone w kampusie Po- łamiającą karierę. litechniki, co z jednej strony ułatwiło studentom spoza Politechnika Łódzka nigdy nie była i nadal nie jest Łodzi podjęcie tutaj studiów, z drugiej zaś stworzyło samotną wyspą: funkcjonowaliśmy zawsze w mieście, warunki do silniejszej integracji i identyfikacji z Uczel- w regionie, w kraju, a teraz także i w zjednoczonej Eu- nią. Nie jestem Łodzianinem i sam dobrze wiem jak to ropie. Były wzloty, były czasy trudne, ale obecnie jeste- jest ważne. Politechnika Łódzka zaczynała swoją dzia- śmy klasyfikowani wśród czterech najlepszych uczelni łalność na terenach po dawnej fabryce Rosenblatta. technicznych w kraju. Nie ukrywam, że to miejsce Dziś mamy duży kampus blisko centrum miasta. Bez będzie piekielnie trudno utrzymać, bo inni nie stoją pozyskiwania nowych terenów byłoby nam znacznie w miejscu. Szeroka dostępność Funduszy Struktural- trudniej działać i stawiać sobie nowe wyzwania. Już nych powoduje, że rywalizacja uczelni wymaga coraz dziś zapraszam pracowników uczelni na piknik, który większego wysiłku.
 5. 5. Podsumowując, okres, który jest za nami jest na jak i propozycje rozwiązań szczegółowych. Wdrożeniepewno udany, moglibyśmy długo rozmawiać o tym reform o charakterze strategicznym wymaga czasuco już osiągnęliśmy, ale uważam, że powinniśmy pa- znacznie dłuższego niż rok lub dwa, natomiast rozwią-trzeć w przyszłość, pomyśleć, jak możemy wpływać zania szczegółowe (np. stypendia rektorskie, plan za-na przyszłość Łodzi w najbliższych dziesięcioleciach. gospodarowania kampusu) nawet jeśli się już pojawiłyRozumiem przez to wprowadzanie innowacyjnych i mógłbym je „odhaczyć”, trzeba cały czas obserwo-technologii, procesów, a co za tym idzie nowych pro- wać. Musimy wiedzieć jak sobie radzą „w codziennymduktów. Konieczne jest więc inwestowanie w wiedzę. życiu”. Będą wymagały jeszcze korekt i dlatego nieMoim zdaniem, jest to siła napędzająca rozwój miasta zamierzam ich odhaczać. Nawet najwspanialsze po-i kluczowa sprawa dla jego przyszłości. mysły i osiągnięcia z czasem wymagają udoskonalenia i dostosowania do aktualnych, zmiennych warunków ŻU: Jak dziś, prawie na półmetku sprawowania funkcji i sytuacji.Rektora, ocenia Pan realizację swojego wyborczego pro-gramu, czyli wyzwań stojących przed naszą uczelnią? ŻU: Wracając zatem do poprzedniego pytania, co dziś jest dla Politechniki najważniejsze? Prof. Stanisław Bielecki: Na samym początkukadencji opracowaliśmy strategię Politechniki Łódz- Prof. Stanisław Bielecki: Zawsze uważałem, że tokiej, która odnosi się do kierunków rozwoju w latach jaka jest i jaka będzie Politechnika zależy od jakości2008-2020. Tak opracowanego dokumentu wcześniej prowadzonych badań naukowych oraz technologii,nie było i co więcej, uważam, że już dziś powinniśmy które będą tutaj rozwijane. Bez tego nie jest możliwewprowadzać pewne korekty związane z jej realizacją. utrzymanie odpowiedniego poziomu nauczania.Dlaczego? Bo nasze działania są wpisane w cykl przy- Koniecznie musimy podnieść poziom badań na-znawania nam dotacji z Ministerstwa, od jej wysokości ukowych prowadzonych w Politechnice, a także stwo-zależy to, które z postawionych celów i w jaki sposób rzyć międzywydziałowe centra badawcze, w którychbędziemy mogli zrealizować. Dzięki wieloletnim wysił- specjaliści z różnych dziedzin pracują nad wspólnymikom mamy zrównoważony bilans finansowy i dotacje projektami. Jestem przekonany, że nowoczesna na-budżetowe nie odgrywają już tak kluczowej roli jak uka, nie tylko w Polsce, ale także na świecie, będziedawniej. Mimo spowolnienia gospodarczego, jesteśmy rozwijana głównie w tego rodzaju ośrodkach. Tegow regionie łódzkim liderem pozyskiwania Funduszy nam w Politechnice brakuje. Próbą stworzenia takiegoStrukturalnych. Trudna do prognozowania dynamika ośrodka jest projekt budowy Centrum Bio i Nanotech-zdobywania środków unijnych powoduje konieczność nologii.korekty priorytetów, ale przecież nie zasadniczych ce- Przy okazji pragnę wyjaśnić, że centra badawczelów strategicznych. w moim rozumieniu nie mają być kolejnymi budyn- Przede wszystkim uważam jednak, ze dla rozwoju kami ze stałymi pomieszczeniami dla asystentów, ad-Politechniki zawsze najważniejsi są ludzie, czyli pra- iunktów i profesorów z przypisanymi im laboratoria-cownicy i studenci. To od ich zaangażowania zależy mi, ale mają być miejscem, gdzie interdyscyplinarnewizerunek i znaczenie naszej uczelni w środowisku projekty badawcze będą realizowane przez zespołyakademickim i dla naszych krajowych i zagranicznych tworzone przez pracowników Politechniki na potrzebypartnerów. i czas realizacji projektu, z wykorzystaniem wspólnego Moje zamierzenia dotyczące rozwoju „dzieła jakim instrumentarium. Tak rozumiane centra pozwolą najest obecna Politechnika Łódzka” zawarłem w progra- bardziej efektywne wykorzystanie aparatury badaw-mie wyborczym, z którego pochodzi ten cytat i nie czej, obniżą tym samym koszty badań podnosząc na-chciałbym się tu powtarzać. Określone w nim cele szą konkurencyjność w relacjach z przemysłem i będąbędziemy konsekwentnie realizować. Nie ukrywam, stanowiły ośrodki integracji pracowników PŁ, a możeże moje plany trochę pokrzyżował wypadek, któremu nawet i łódzkiego środowiska naukowego.uległem w grudniu 2008 r. i konieczny po nim okresrekonwalescencji. ŻU: Sformułowana na początku kadencji wizja za- kłada istotny wzrost potencjału naukowego Politechniki ŻU: Program wyborczy zawierał szereg konkretnych Łódzkiej…zamierzeń, czy któreś z nich można już „odhaczyć” jakorzecz załatwioną, tak jak to robimy np. na liście zaku- Prof. Stanisław Bielecki: Nauka i technologia zo-pów? rientowana na potrzeby gospodarki to jeden z naszych strategicznych celów. Jednym z narzędzi stymulują- Prof. Stanisław Bielecki: Mój program zawierał za-równo propozycje zmian o charakterze strukturalnym,  c.d. str. 6
 6. 6.  c.d. ze str. 5 cych działalność naukową są wprowadzone w pierw- Prof. Stanisław Bielecki: To jest jedna z ważniej- szym roku kadencji konkursy o nagrodę JM Rektora. szych kwestii, której od początku kadencji poświęcam Mają one zachęcić do publikowania, także młodych dużo czasu i starań. Zaproponowałem utworzenie naukowców, oraz do wdrożeń i współpracy z przemy- Uniwersytetu Centralnej Polski, czyli federacji autono- słem. Teraz trwa ich druga edycja, przy czym w zeszłym micznych uczelni, wychodząc z bardzo prostego zało- roku do tych konkursów dołączył nowy – o nagrodę za żenia – chciałbym, aby Łódź Akademicka przestała być interdyscyplinarne osiągnięcie naukowe. hasłem marketingowym, ale zaistniała realnie. Cieszą Musimy pamiętać, że uczelnia to organizm, w któ- mnie nowe inwestycje w uczelniach, ale nie one będą rym poszczególne obszary działania są ze sobą zinte- decydować o poziomie nauki, kształcenia i rozwoju growane i nawzajem na siebie wpływają. Jeżeli mówię naszego miasta w XXI wieku. o potencjale naukowym, to mam na myśli np. liczbę W wielkim skrócie „historyczna” konieczność stwo- publikacji, czy przyznanych grantów badawczych, rzenia UCP wynika z trzech zasadniczych przesłanek: tworzenie szkół naukowych, ale także kategoryzację ujemnych trendów demograficznych, zmiany propor- jednostek. To tylko niektóre z czynników wpływają- cji celów w kierunku większego udziału badań w dzia- cych na tak ważną rzecz, jaką jest poziom finansowa- łalności uczelni w stosunku do dydaktyki, oraz długo- nia uczelni. falowych planów kolejnych rządów do koncentracji Osobiście kładę nacisk na takie podniesienie po- nakładów finansowych na naukę w kilku wiodących ziomu badań naukowych, które pozwoli w nieodle- ośrodkach akademickich. głej przyszłości na zasadniczą zmianę w strukturze Idea utworzenia UCP odpowiada na pytanie, jak do- przychodów Uczelni, czyli przewagę dochodów ze konać „skoku cywilizacyjnego” łódzkiego środowiska sprzedaży usług/wyników badań nad dotacjami bu- akademickiego w sytuacji zmian modelu szkolnictwa dżetowymi. To jest cel strategiczny dla uniwersytetu wyższego w Polsce i konieczności sprostania konku- badawczego. Musimy w coraz większym stopniu unie- rencji w obrębie Unii Europejskiej. zależniać finansowanie uczelni od dotacji budżeto- Uważam, że uczelnie tworzące federację pod na- wych, których wysokość zależy od administracyjnych zwą Uniwersytet Centralnej Polski działając wspólnie, decyzji resortu, algorytmów i współczynników, na w oparciu o wspólnie zdefiniowane cele i w sposób które nie mamy wpływu. Mówiąc lapidarnie: więcej skoordynowany, będą mogły skutecznie konkurować przychodów ze źródeł, na które Uczelnia ma wpływ, w każdym obszarze, począwszy od rekrutacji, także a mniej ze źródeł od nas niezależnych i nieprzewidy- poza granicami Polski, poprzez zdobywanie funduszy walnych. z polskich i europejskich instytucji, a skończywszy na istotnym wzroście potencjału naukowego i badawcze- ŻU: W swoim programie wyborczym mówił Pan Rek- go. W konsekwencji umożliwiłoby to wzmocnienie siły tor o określeniu nowoczesnych priorytetów badawczych i pozycji naszych uczelni. Zgodnie z teorią współcze- dla naszej Uczelni. snego zarządzania - wspólnie można zrobić więcej! Ta koncepcja nie jest łatwa do zrealizowania, ale Prof. Stanisław Bielecki: Rzeczywiście jest to spra- niedawne spotkanie łódzkich rektorów z Panią Woje- wa dla uczelni bardzo ważna. Musimy być dobrzy we wodą i Panem Prezydentem pozwala myśleć o przy- wszystkim, ale w pewnych dziedzinach musimy się spieszeniu działań. Mam nadzieję, że uda nam się starać być najlepsi. Mamy taki potencjał. Zdecydowa- wprowadzić idee Uniwersytetu Centralnej Polski do liśmy, że priorytetami badawczymi w najbliższej przy- rzeczywistości Łodzi Akademickiej. Musimy zwiększyć szłości będą: zaawansowane technologie materiałowe; naszą konkurencyjność w Polsce i Europie, a nasz re- energia, środowisko i infrastruktura; technologie infor- gion powinien być silny siłą swych uczelni. macyjne; systemy zarządzania produkcją; biotechno- logia przemysłowa; inżynieria biomedyczna. ŻU: Bardzo cieszy mnie optymizm Pana Rektora. Proszę zwrócić uwagę, że władze rektorskie mogą inspirować do działań, ale realna, codzienna praca Prof. Stanisław Bielecki: Jestem w gruncie rzeczy do wykonania leży po stronie wydziałów. Chciałbym, optymistą i osobą pozytywnie nastawioną do rzeczy- abyśmy wszyscy najpierw poczuli odpowiedzialność wistości, natomiast w dyskusjach często skupiam się za Uczelnię, aby dziekani pomyśleli co mogą zrobić na problemach, które w danym momencie nas doty- wspólnie, a nie ograniczali się tylko do „własnego wy- kają, które muszą być rozwiązywane. Mniej mówię działowego podwórka”. o sprawach, które toczą się pomyślnie, ale oczywiście napawają mnie one radością i przynoszą satysfakcję. ŻU: Przejdźmy na chwilę do sprawy, która dotyczy ca- Chciałbym, aby moje działania rodziły zadowolenie łego łódzkiego środowiska akademickiego, do Pana wizji innych, wtedy będę na pewno szczęśliwym człowie- Uniwersytetu Centralnej Polski. kiem.
 7. 7. ŻU: Bardzo ważne dla uczelni jest także zadowolenie Wysoką jakość kształcenia zapewnić może dobrzestudentów, czy mamy tutaj powód do satysfakcji? przygotowana kadra. Powinniśmy zatrudniać więcej osób z zewnątrz, z przemysłu i zagranicznych ośrod- Prof. Stanisław Bielecki: Wysoki poziom badań na- ków. Bardzo doceniam pracę wszystkich pracownikówukowych potrzebny nam jest także po to, aby bardzo Politechniki. Myślę, że mamy potencjał, jesteśmy jużdobrze kształcić studentów. Dzisiaj już nie wystarczy uczelnią bardzo dobrą, a możemy być coraz lepszą,tylko przekazywać wiedzę, musimy wykształcić ludzi o niczym innym nie marzę. Stawiamy przed sobą róż-o odpowiednich kompetencjach, inspirować studen- ne cele, łatwiejsze i trudniejsze do realizacji, ale ważnatów do rozwoju. Musimy się starać o to, aby studenci jest też szybkość ich realizacji.wybierali Politechnikę Łódzką, dobrze o nas mówilii chcieli do nas przyjeżdżać także z zagranicy. Cieszy ŻU: Co jest kluczową sprawą, aby realizacja założo-mnie, że nasi studenci wyjeżdżają do europejskich nych celów była szybka i skuteczna?uczelni na część studiów, ale martwi to, że tak małomamy u nas studentów obcokrajowców. Powinniśmy Prof. Stanisław Bielecki: Jest nam bardzo potrzebnebyć tutaj bardziej aktywni i skuteczni. Ogromnym wy- nowoczesne spojrzenie na zarządzanie, a może nawetsiłkiem niemal wszystkich nauczycieli akademickich przede wszystkim skuteczne wdrożenie nowoczesnychzdobyliśmy ECTS Label, certyfikat, za którego przy- metod zarządzania strategicznego. Dotyczy to zresztągotowanie Europejska Komisja nas wyróżniła. To nasz nie tylko Politechniki Łódzkiej, ale niemal wszystkichatut, który powinniśmy lepiej wykorzystać. uczelni publicznych w Polsce. Pilność tego zadania do- Ważne jest wprowadzanie nowych sposobów strzegło także MNiSW, które aktualnie realizuje projektkształcenia oraz zintensyfikowanie współpracy z fir- systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitałmami w zakresie programów studiów, czy też praktyk Ludzi, poświęcony właśnie stworzeniu nowoczesnychi staży. Analogiczną rolę jak Centra Badawcze, lecz modeli zarządzania w szkołach wyższych. Z punktuw dziedzinie kształcenia, mają pełnić międzywydziało- widzenia rektora Politechniki Łódzkiej najważniejszywe i pozawydziałowe kierunki studiów: będą z jednej cel to znalezienie w systemie decentralizacji zarządza-strony integrowały zespoły dydaktyczne w oparciu nia sposobów na sprawną realizację zadań centralnycho kadrę wydziałów, z drugiej zaś umożliwiały odbycie i ich płynne finansowanie. Nie da się tego osiągnąć bezstudiów w nietypowych, unikatowych, interdyscypli- wypracowania mechanizmów współpracy między-narnych dziedzinach. Pierwszy takie studium między- wydziałowej, aby Uczelnia nie była tylko prostą sumąwydziałowe gospodarki przestrzennej zostało właśnie tworzących ją rozłącznych wydziałów. Oczywiście,powołane przez Senat PŁ i nosi głęboko zakorzenioną w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie, koniecznyw tradycji uniwersyteckiej nazwę Kolegium. jest sprawny zintegrowany system informatyczny do monitorowania działalności uczelni. Dopiero on pozwo- ŻU: Nie wyczerpiemy w naszej rozmowie wszystkich li na skuteczne wdrożenie procesów i procedur kontrolitematów związanych z Uczelnią. W Życiu Uczelni stara- zarządczej, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością,my się na bieżąco informować o najważniejszych wyda- zarządzania procesowego, czy mechanizmów rachun-rzeniach. Jak dziś ogólnie zdefiniowałby Pan Rektor wizję kowości zarządczej. W tym złożonym systemie zarzą-Politechniki Łódzkiej ? dzania jednym z ważniejszych elementów jest właściwy rozwój kadry, ale jest to tak ważny problem, że chyba Prof. Stanisław Bielecki: Mówiąc najkrócej, chciał- powinien stać się przedmiotem nie jednego wywiadu,bym, aby Politechnika Łódzka była międzynarodowym ale natychmiastowej, głębokiej i szerokiej debaty wśróduniwersytetem badawczym. Sprawy, o których wcześniej naszej społeczności akademickiej.wspominałem dotyczą właśnie tej wizji. Podejmując ini- Na koniec pragnę zwrócić się do naszej znakomitejcjatywy staram się „otwierać ścieżki” do jej realizacji. kadry i do studentów. 65 lat Politechniki Łódzkiej to Na przykład po to, aby nasze innowacyjne tech- czas dobrze wykorzystany, ale nie byłoby tak wielkichnologie i produkty jak najszybciej znajdowały zasto- osiągnięć, gdyby nie ludzie z wizją, pragnący tworzyćsowanie w sferze przemysłowej zarejestrowaliśmy nową rzeczywistość, a równocześnie kontynuować tra-Centrum Transferu Technologii, spółkę prawa handlo- dycje akademickie. Życzę społeczności naszej Uczelni,wego, w której mamy 100% udziałów i opracowaliśmy aby z sukcesami pracowała na rzecz rozwoju Politech-zakres działalności Centrum. Przystąpiliśmy do Euro- niki Łódzkiej i aby w tej pracy harmonijnie splatał siępean Consortium of Innovative Universities z myślą szacunek dla tradycji akademickiej z twórczą potrzebąo współpracy, która pozwoli lepiej wykorzystać nasz zmian. Nie bójmy się działać z wyobraźnią, nie bójmypotencjał i poszerzy możliwości działania. Stwarzamy się odważnych działań w dążeniu do sukcesu!możliwości, ale proszę pamiętać, że sposób ich wyko-rzystania nie zależy od rektora. n Rozmawiała Ewa Chojnacka
 8. 8. Fabryka Inżynierów XXI wieku to istniejący już w formie gotowego do realizacji projektu nowoczesny obiekt dydaktyczno-laboratoryjny Wydziału Mechanicz- nego Politechniki Łódzkiej. Na powierzchni 8500m2 znajdą się tam nowoczesne laboratoria i hala technologiczna wyposażone w najnowsze technologie infor- matyczno-komunikacyjne, przeznaczone dla studentów. Fabryka Inżynierów Wydział Mechaniczny Politechni- poziomu kształcenia, ale realnie aspektem działalności biznesowej ki Łódzkiej rozpoczął realizację pro- wpłynie na rozwój Uczelni, Miasta jest konkurencyjność na rynku, która jektu dotyczącego budowy nowo- i Regionu – przekazał w liście do JM osiągana jest przede wszystkim dzię- czesnego obiektu dydaktycznego. Rektora PŁ Prezydent Miasta Łodzi ki pracy inżynierów. Fabryka inżynie- Z wysokiej klasy zaplecza wsparte- Tomasz Sadzyński. W okresie spo- rów XXI wieku(…) stworzy warunki go najnowszymi rozwiązaniami ICT wolnienia gospodarki światowej studentom do zdobywania wiedzy (Technologie informatyczno-komu- firmy zwracają szczególną uwagę na światowym poziomie. nikacyjne) korzystać będą studenci na dostępność wysoce wyspecja- Inwestycja Wydziału Mecha- kształcący się w zakresie nowocze- lizowanej kadry. To właśnie odpo- nicznego Politechniki Łódzkiej to snych technologii. Inwestycja ta wiednie kompetencje pracowni- strzał w dziesiątkę, bowiem stwo- wyśmienicie wpisuje się w strategię ków decydują, czy będzie się ona rzone zostanie niespotykane do rozwoju Łodzi, a budynek ten two- rozwijać, równocześnie obniżając tej pory zaplecze dydaktyczne. Bu- rzony jest z myślą o firmach, które koszty. Fakt ten podkreślili przed- dowa rozpocznie się jesienią tego zatrudniają wykwalifikowaną kadrę stawiciele dużych łódzkich firm. roku, a planowany termin oddania – rozpoczął konferencję prasową Zadania związane z nowoczesnymi gmachu do użytku to październik rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki. inwestycjami mieliśmy zaplanowa- 2013 r. Projekt obiektu wykonała pracownia Lachman-Pabich Archi- tekci. Budowa Fabryki InżynierówPodczas konferencji bezpośrednio związana jest z po- prasowej: trzebą zwiększania liczby studen- (od lewej) dyrektor Teresa tów na priorytetowych kierunkach Białecka-Krawczyk, studiów. Wydział Mechaniczny rektor Politechniki Łódzkiej oferuje sześć prof. Stanisław Bielecki, kierunków kształcenia, które zosta- prof. Piotr Kula, ły uznane przez MNiSW za strate-prorektor prof. Piotr giczne z punktu widzenia rozwoju Szczepaniak oraz dziekan gospodarki kraju i jej konkurencyj- prof. Bogdan ności na rynku globalnym. Absol- Kruszyński wenci takich kierunków jak: inży- nieria materiałowa, mechatronika, foto: Jacek Szabela energetyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, Inwestycja o wartości prze- ne na 5 lat. Dzięki inżynierom zre- czy transport nie mają większych kraczającej 54 mln zł, która sfi- alizowaliśmy to w ciągu pierwszych problemów ze znalezieniem do- nansowana będzie z Programu 12 miesięcy. Jest to projekt, którym brze płatnej pracy w kraju. Równie Operacyjnego Infrastruktura i Śro- będę się chwalił w gronie dyrektorów często kuszeni są ofertami firm lo- dowisko jest kluczowa z punktu wi- personalnych na świecie – podkre- kującymi swoje centra w Europie dzenia dalszego rozwoju Politech- ślił Bartłomiej Cyganek, Dyrektor czy Ameryce Północnej. Znacze- niki Łódzkiej, jak również naszego Personalny AMCOR – największej nie podjętej inwestycji podkreśliła regionu. Wierzę, że ta wyjątkowa firmy opakowaniowej na świecie. w swoim wystąpieniu Teresa Bia- w skali kraju inwestycja nie tylko W tym samym duchu rolę inżynie- łecka-Krawczyk – Dyrektor Biura przyczyni się do zwiększenia licz- rów podkreślił Dyrektor Biura Tech- Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy by studentów na priorytetowych nicznego Transformatorów Mocy Urzędu Miasta Łodzi: Inwestor po- kierunkach oraz podniesienia ich ABB Piotr Dargiel: Najważniejszym dejmując decyzję o lokalizacji swojej
 9. 9. nowej fabryki pyta głównie o do-stęp do pracowników posiadających Innowacyjna siećwysokie kompetencje głównie w za-wodzie inżyniera. Z myślą o stu- W Sali Senatu Politechniki Łódz- wają na rozwój regionu – podkreśladentach, którzy w przyszłości mają kiej odbyło się 23 lutego spotkanie rektor prof. Stanisław Bielecki.stanowić kadrę dobrze wykształ- władz uczelni z przedstawicielami Jak wyjaśniali nasi goście dr A.H.conych specjalistów powstaje pię- European Consortium of Innova- Fliermann i Bettina Burger, ECIU po-ciokondygnacyjne centrum dydak- tive Universities (ECIU). Spotkanie stanowiło rozszerzyć konsorcjumtyczne o europejskim standardzie. było związane z przystąpieniem o dwie, trzy uczelnie z Europy Środ-Znajdą się w nim m.in.: 4 labora- Politechniki Łódzkiej do tego ist- kowo-Wschodniej. Z Polski reko-toria pomiarowe i 9 technologicz- niejącego od 1997 r. Konsorcjum. mendowano właśnie Politechnikęnych oraz 9 sal dydaktycznych, 5wykładowych, 8 seminaryjnych, 26pracowni dydaktycznych i 26 dy-daktyczno-laboratoryjnych, 5 pra-cowni informatycznych, a także3 sale ICT przeznaczone do pracydla studentów. Dziekan WydziałuMechanicznego prof. Bogdan Kru-szyński ocenił rozpoczętą inwesty-cję posługując się cytatem z Dekla-racji Lizbońskiej: Jest to fascynującyokres dla uczelni, jako że uczestnicząw procesie innowacji poprzez na-uczanie, badania i przekaz wiedzy– powiedział i dodał: Ten fascynują- Rektorcy okres już trwa dzięki m.in. fundu- prof. Stanisław Jego członkowie stanowią sieć Łódzką. Nasza uczelnia znalazła się Bieleckiszom europejskim. w rozmowie uniwersytetów, które jednoczy w tym elitarnym gronie, bo zagranicz- Projekt jest odpowiedzią na po- z doktorem wspólny profil działania. Uczelnie ne uczelnie doceniają nasze doświad-trzeby płynące z gospodarki. Obec- A.H. Fliermannem te są zaangażowane w budowa- czenie w badaniach i kształceniu, i Bettiną Burgerny system szkolnictwa dostarcza na nie interakcji w trójkącie: badania uczestnictwo w wielu programachrynek pracy zbyt wielu menedżerów, foto: – edukacja – innowacje. Wyróżnia europejskich. Studenci i doktoranci PŁpedagogów, a także specjalistów Jacek Szabela je fakt, że nie tylko są otwarte na są znani w wielu krajach. Wyrażonoadministracji publicznej – podkreślił nowe podejście do tych trzech klu- także duże uznanie dla naszych dzia-w swojej prezentacji Koordynator czowych dziedzin życia akademic- łań w zakresie transferu technologiiProjektu prof. Piotr Kula i dodał po- kiego, ale również realnie wprowa- – odpowiadał na pytania dziennika-wołując się na dane opracowane dzają innowacje w swoje działanie. rzy rektor prof. Bielecki.przez OBOP na zamówienie MNiSW, To one jako jedne z pierwszych Członkami ECIU są: Aalborgże mechanik jest najbardziej defi- wprowadziły nauczanie w oparciu University (Dania), Universitat Au-cytowym zawodem, szacuje się, że o Project-oriented problem – ba- tonoma de Barcelona (Hiszpania),do roku 2014 r. brakować będzie 19 sed learning oraz dużą wagę przy- Universidade de Aveiro (Portuga-tysięcy inżynierów mechaników. wiązują do oferowania studentom lia), Université de Technologie de Oficjalne podpisanie umowy zajęć praktycznych wspierających Compiègne (Francja), Technischemiało miejsce 22 grudnia 2009 r. zdobytą wiedzę teoretyczną. Wie- Universität Dortmund i Techni-w Ośrodku Przetwarzania Informa- le z nich znajduje się w regionach, sche Universität Hamburg-Harburgcji w Warszawie, który reprezento- które musiały przeobrazić swoją (Niemcy), Linköping Universitetwał dyrektor Olaf Gajl. Umowę ze gospodarkę, a wpływ uczelni ECIU (Szwecja), University of Strathcly-strony Politechniki Łódzkiej asy- na konieczne przemiany ekono- de (Wielka Brytania) i Universiteitgnował Prorektor ds. Nauki prof. miczne i społeczne był bardzo Twente (Holandia). Członkami sto-Ireneusz Zbiciński. Honorowym go- znaczący. Innowacyjne uniwersytety warzyszonymi są ponadto: Sout-ściem był prof. Witold Jurek – Pod- szukają nowych rozwiązań, nowego hern Federal University (Rosja),sekretarz stanu w Ministerstwie sposobu podejścia do kształcenia Swinburne University of Technolo-Nauki i Szkolnictwa Wyższego. i badań naukowych, przy czym gy (Australia) i Tecnológico de Mon- szczególną uwagę kierują w stronę terrey (Meksyk). n Łukasz Kaczmarek najbliższego otoczenia, czyli wpły- n Ewa Chojnacka
 10. 10. 10Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę laureatów 12. edycji programu MISTRZ, po raztrzeci skierowanego do wybitnych przedstawicieli nauk technicznych. Z przyjemnością infor-mujemy, że wśród 9 laureatów jest prof. Jan Awrejcewicz z Politechniki Łódzkiej.Mistrz Awrejcewicz Jak informuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do nagro- ruch chaotyczny potrójnego płaskiego wahadła fizycznego, któredy zostało zgłoszonych 48 uczonych, którzy mogli się wykazać zostało skonstruowane w Katedrze Automatyki i Biomechanikiistotnymi osiągnięciami w kształceniu młodej kadry naukowej i do tej pory stanowi dużą atrakcję dla naukowców, studentów,oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Z obszaru szeroko inżynierów. Zastosowane koncepcje prowadzące do zbudowaniarozumianej mechaniki nagrodę otrzymały dwie osoby: z AGH tego układu mogą prowadzić do nowych poglądów poczynająci Politechniki Łódzkiej. Wnioski kandydatów oceniało 150 recen- od ruchu planet we wszechświecie, a kończąc na zastosowaniachzentów z zagranicy, a subsydia w wysokości 450 tys. zł. laureaci inżynierskich i bioinżynierskich (modelowanie dynamiki silnikówmogą przeznaczyć na wzmocnienie prowadzonych oraz podjęcie tłokowych, czy też chodu człowieka).nowych badań naukowych, a przede wszystkim na stypendia Prof. Awrecejcewicz jest często zapraszany na międzynaro-i pomoc finansową dla młodych współpracowników naukowych. dowe konferencje i tak mówi o tej części swojej działalności. Laureaci konkursu MISTRZ 2009 otrzymają dyplomy w czerw- – Praca naukowa otworzyła mi drogę do bardzo szerokich kontak-cu 2010 roku w Warszawie, gdzie, jak czytamy na stronie FNP, tów międzyludzkich, często w egzotycznych rejonach świata. W su-wśród gości zaproszonych znajduje się prof. Richard Schrock mie zwiedziłem prawie wszystkie kraje świata, a wieloletnie pobytylaureat nagrody Nobla z dziedziny chemii (2005 r.) ze słynnej finansowane przez prestiżowe fundacje światowe pozwoliły miamerykańskiej uczelni Massachusetts Institute of Technology. nawiązać bezpośrednie kontakty z wieloma ludźmi o różnej kul- Moją specjalnością jest mechanika nieliniowa pozwalająca na turze, a jednocześnie uzyskałem wiedzę niezbędną do organizacjiwytłumaczenie często dziwnych i zaskakujących zjawisk spotyka- optymalnej pracy na własnej uczelni dzięki bogatemu doświadcze-nych we wszechświecie, w przyrodzie i technice – mówi o dziedzi- niu zdobytemu za granicą, a w szczególności w USA, Niemczech,nie swoich badań prof. Awrejcewicz. – Jednym z przykładów jest Japonii i Francji. n Ewa ChojnackaRada Naukowo-Gospodarcza W dniu 29 stycznia 2010 r. w Politechnice Łódzkiej w Auli Mi- nych efektów oraz, że może przynieść korzyści obu stronom.nor zabytkowego pałacyku Józefa Richtera odbyło się inaugu- Pracodawcy znajdą nowych, dobrze wykształconych pracow-racyjne spotkanie Rady Naukowo-Gospodarczej, w której udział ników, w pełni przygotowanych do realiów pracy zawodowej,wzięli Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa, Architektury posługujących się najnowocześniejszym sprzętem, studencii Inżynierii Środowiska PŁ oraz przedstawiciele 20 firm i przed- – możliwość zdobycia wiedzy praktycznej i doświadczenia za-siębiorstw. wodowego już w trakcie studiów, a Uczelnia będzie mogła do- Podczas obrad sprecyzowano obszary zainteresowań Rady. stosować programy studiów do potrzeb przemysłu, jak równieżZnalazły się wśród nich: organizowanie praktyk i staży zawodo- uatrakcyjnić formy zajęć.wych dla studentów i doktorantów; podjęcie prac badawczychnad wskazanymi problemami konstrukcyjnymi i technologicz- Do członkostwa w Radzie Naukowo-Gospodarczejnymi, ważnymi z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw; zostali zaproszeni: OCMER Sp.z o.o., Łódzka Okręgowaformułowanie wspólnych wniosków o wsparcie finansowe Izba Budownictwa, INTERsoft – Łódź, BUD-INŻ. Sp.z o.o.,z funduszy europejskich, tworzenie pracownikom firm perspek- REX-BUD Sp. z o.o., REMO-BUD Łódź, PORR (POLSKA) S.A.,tyw rozwoju zawodowego w formie kursów, studiów podyplo- SKANSKA Oddział w Łodzi, Przedsiębiorstwo Inżynieryj-mowych i studiów doktoranckich. Zakres działań Rady Nauko- no-Budowlane Zetpri-Rembud Sp.z o.o., Wydział Rozwojuwo-Gospodarczej obejmuje również: wspieranie przedsięwzięć Regionalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Mostybudowlanych związanych z unowocześnianiem technologii, – Łódź, Firma PETECKI, Zakład Wodociągów i Kanalizacjiwyposażeniem i organizacją działalności budowlanej, pomoc Sp. z o.o., Strabag Sp.z o.o., Łódzki Wojewódzki Inspektorw rozwiązywaniu problemów naukowo-technicznych, ułatwie- Nadzoru Budowlanego, Przedsiębiorstwo Innowacyjno-nie transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii do Produkcyjne INKOM Sp. z o.o., GO-TRAKT, VARITEX S.A.,przedsiębiorstw budowlanych, wsparcie rzeczowe działań zmie- ATLAS Sp. Jawna, Łódzka Okręgowa Izba Architektów.rzających do rozwoju Wydziału BAiIŚ PŁ. Spotkanie pokazało, że współpraca pomiędzy Uczelnią a po-tencjalnymi pracodawcami jest realną szansą osiągnięcia istot- n Anna Magdalena Hummel
 11. 11. 11Mamy nadzieję, że nauczanie innowacyjności i przedsiębiorczości stanie się tra-dycją i nieodłącznym elementem wspierania rozwoju kreatywnego myślenia na-szego środowiska akademickiego.Politechnika Łódzkacoraz bardziej innowacyjna Dzięki staraniom podjętym przez Dział Transferu Oferta dla inwestorówTechnologii Politechniki Łódzkiej nasza uczelnia otrzy-mała 1 176 120 zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Działaniom realizowanym w ramach „Kreatora In-Wyższego w ramach programu „Kreator innowacyjno- nowacyjności” towarzyszyć będzie również szeregści – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akade- akcji informacyjnych oraz dynamiczna kampania pro-mickiej”. Przyznane pieniądze zostaną przeznaczone mocyjna PŁ obejmująca m.in. przedstawienie bogatejna finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu oferty naszej uczelni szerokiemu gronu potencjalnychi komercjalizacji innowacyjnych technologii oraz na inwestorów przemysłowych podczas krajowych i mię-podejmowanie inicjatyw promujących i popularyzują- dzynarodowych wystaw i targów.cych przedsiębiorczość akademicką. Nasz udział w imprezach wystawienniczych będzie W ciągu najbliższych 3 lat w ramach projektu bę- doskonałą okazją do zaprezentowania i wypromowa-dzie realizowanych szereg zadań mających na celu nia Politechniki Łódzkiej jako instytucji wspierającejrozpowszechnienie wśród naukowców, studentów innowacyjne i przedsiębiorcze działania, otwarteji absolwentów PŁ „dobrych praktyk” potrzebnych na współpracę z przemysłem, która może zaofero-do założenia, prowadzenia oraz rozwijania własnej wać myśl innowacyjną i zaawansowane technologiedziałalności gospodarczej. Nowa edycja szkoleń oraz o światowych standardach. Ponadto pozwoli DTTwarsztatów prowadzona będzie wspólnie przez DTT na mocne zaznaczenie swojej obecności na rynku in-i Biuro Karier PŁ i koncentrować się będzie zarówno stytucji pośredniczących w transferze nowych tech-na praktycznych aspektach transferu i komercjalizacji nologii.technologii, jak również na prezentacji osiągnięć i wy- Propagowanie wiedzy na temat najnowszych osią-miany doświadczeń w obszarze uczelnianej przedsię- gnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń i treścibiorczości. naukowych odbywać się będzie również dzięki funk- cjonującej w PŁ bazie danych o nazwie System Trans- Konsultacje z udziałem ekspertów feru Technologii obejmującej m.in. katalog ofert tech- nologicznych, ekspertów, patentów i wynalazków. Dodatkowo dla naukowców z ciekawymi pomy- Baza będzie systematycznie uaktualniana, co powinnosłami biznesowymi zorganizowane zostaną indywi- zwiększyć współpracę z partnerami biznesowymi orazdualne konsultacje i spotkania z udziałem ekspertów ułatwić wdrażanie wyników prac naukowych w prze-i specjalistów, którzy świadczyć będą usługi doradcze myśle.w zakresie analizy potencjału rynkowego pomysłu Dodatkowo, biorące udział w pracach projekto-oraz przygotowania konkretnego biznesplanu. DTT wych Centrum Zaawansowanych Technologii BioTech-planuje również zorganizować kolejny cykl szkoleń Med planuje stworzyć na własnej stronie internetowejpoświęconych praktycznym aspektom ochrony wła- (www.biotechmed.pl) „wirtualne laboratorium” zawie-sności intelektualnej oraz szereg spotkań z twórcami rające informacje o dostępnej specjalistycznej apa-wynalazków posiadającymi największe doświadczenie raturze badawczej będącej w dyspozycji partneróww pokonywaniu barier finansowych, prawnych oraz naukowych Centrum. Zostanie także utworzony bankorganizacyjnych na drodze do patentowania. ofert współpracy naukowej. Dzięki profesjonalnie prowadzonym usługom Wszystkich zainteresowanych działaniami realizo-szkoleniowym i doradczym naukowcy z PŁ zdobędą wanymi w ramach projektu „Kreator innowacyjności”wiedzę i umiejętności, które pomogą im w zrozumie- zapraszamy do Działu Transferu Technologii. Nasiniu rynkowych mechanizmów innowacji, ułatwią wy- pracownicy udzielą Państwu wszelkich informacji nabór skutecznej strategii komercjalizacji technologii temat planowanych zamierzeń oraz nowych rozpo-i znalezienie odpowiedniego partnera biznesowe- czętych przedsięwzięć.go zainteresowanego wdrożeniem, a także przybliżąmożliwości prawnej ochrony własnych, oryginalnych n Monika Kasieczka-Burnecka,rozwiązań naukowych. Barbara Konarzewska
 12. 12. 1 Europejska Sieć Współpracy Regionów W Urzędzie Marszałkowskim 5 stycznia 2010 r. ERRIN wymieniał Mariusz Mielczarek – Dyrektor Re- uroczyście podpisano porozumienie o współpracy gionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, w zakresie reprezentowania interesów Województwa które reprezentuje region łódzki w pracach sieci od jej Łódzkiego w ramach Europejskiej Sieci Współpracy powstania, czyli od 2004 r. Uczelnie, dzięki wczesnym Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) w roku informacjom na temat konkursów i przetargów, będąSygnatariusze 2010. Działająca w Brukseli sieć ERRIN została stworzo- mogły poszukiwać partnerów do międzynarodowychporozumienia,od lewej: na w celu ułatwienia regionom oraz uczelniom działa- projektów z zakresu badań i innowacji; otrzymają teżProrektor PŁ jącym na ich terenie pełniejszego uczestnictwa w Eu- wsparcie w przygotowywaniu wniosków oraz pomocprof. P. Szczepaniak, ropejskim Obszarze Badawczym. Dokumnet podpisali: przy tworzeniu konsorcjów do projektów, będą mogłyWicemarszałekA. Bagiński, Włodzimierz Fisiak – Marszałek Województwa Łódz- brać udział w szkoleniach przygotowywanych przezMarszałek W. Fisiak, kiego i Artur Bagiński – Wicemarszałek oraz prof. Piotr ERRIN we współpracy z Komisją Europejską. Człon-Rektor UM prof. Szczepaniak – Prorektor ds. Rowoju Uczelni i Współ- kostwo w sieci to także nawiązywanie partnerstwaP. Górski pracy z Gospodarką Politechniki Łódzkiej i prof. Paweł pomiędzy regionami w ramach grup roboczych orazfoto: Górski – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. możliwość prezentacji uczelni i prowadzonych projek-Jacek Szabela tów. To tylko niektóre z działań i korzyści, jakie wynikają z przystąpienia do ERRIN. Jak podkreślał Mariusz Miel- czarek, udział regionu łódzkiego w sieci może pomóc uczelniom w dostępie do szerszej wymiany doświad- czeń i zwiększyć ich zaangażowanie w rozwój wiedzy i nowych technologii w Unii Europejskiej. Dzięki podpisanemu porozumieniu Politechnika Łódzka będzie brać udział w pracach grup roboczych. Sieć jest naszym pomostem pomiędzy regionem a Bruk- selą - mówił na konferencji prasowej prorektor prof. Szczepaniak. – Będziemy naszym potencjałem repre- zentować region łódzki. Interesują nas grupy robocze o tematyce, w której możemy być dla regionu przydatni, czyli: biotechnologia, energia i zmiany klimatyczne, in- Chcemy być coraz bardziej aktywni na polu innowacji nowacje i fundusze na innowacje, ICT. – mówił Marszałek. – Podejmujemy inicjatywy związane Zawarte porozumienie będzie obowiązywać do z nowymi technologiami i liczymy na aktywne partner- końca tego roku. stwo ze strony uczelni. Korzyści z przynależności do sieci n Ewa ChojnackaKonkursy o nagrody JM Rektora PŁDruga edycja Rektor prof. Stanisław Bielecki po raz drugi ogłosił konkursy poza PŁ, o nagrodę ubiegać się mogą tylko ci spośród nich, któ-o nagrody obejmujące dokonania w 2009 r.: za najwyższą liczbę rzy są pracownikami PŁ. Występują oni wtedy jako zespół.cytowań, za najbardziej wartościowe wdrożenie, dla autora naj- Środki finansowe przeznaczone na wszystkie nagrody pocho-lepszych publikacji naukowych oraz dla najmłodszego pierwszego dzić będą z dotacji na badania własne. Przekazane zostaną naautora publikacji naukowej. konto jednostki (instytutu lub katedry), w której zatrudniony jest Do tych konkursów dołączył w tym roku nowy – o nagrodę za Laureat lub zespół Laureatów. W przypadku nagrody dla najmłod-interdyscyplinarne osiągnięcie naukowe w 2009 r. Jego celem jest szego pierwszego autora publikacji naukowej środki trafią na kon-promowanie innowacyjności badań prowadzonych w Uczelni. to jednostki, w której student lub doktorant prowadził badaniaUczestnikami, podobnie jak w przypadku pozostałych konkursów, będące podstawą publikacji. Decyzje o sposobie rozdysponowa-mogą być pracownicy, dla których PŁ jest podstawowym miejscem nia kwoty podejmują Laureaci za zgodą kierownika jednostki.pracy oraz uczestnicy studiów doktoranckich w PŁ. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 30 kwietnia 2010 r., Wartość brutto nagrody wynosi 25000 zł. Kwota nagrody po- zaś uroczyste wręczenie nagród i odznak przez Jego Magnifi-winna zostać wykorzystana w celu poszerzenia prowadzonych cencję Rektora odbędzie się w dniu majowego święta Politech-badań. Zgłoszenie może dotyczyć autora lub zespołu autorów. niki Łódzkiej.W przypadku, gdy część zespołu autorów zatrudnionych jest n Katarzyna Maćczak
 13. 13. 1 W styczniu Premier Donald Tusk wręczył nagrody Prezesa Rady Ministrów za wy- różnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową, na- ukowo-techniczną i artystyczną. Jedną z nagród dostał dr inż. Bartłomiej Świercz z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Dziś laureat opisuje swoje wrażenia. Nagroda Premiera 14 października 2009 r. odebrałem niespodziewa- wiającymi się w pamięci. Główną zaletą tego algoryt- ny, ale bardzo miły telefon z Kancelarii Prezesa Rady mu jest brak dodatkowych wymagań sprzętowych, Ministrów. Przemiła pani poinformowała mnie, że po- gdyż działa on na standardowej architekturze kompu- winienem wypełnić deklaracje podatkowe związane tera PC. Oznacza to, że bez modyfikacji sprzętu możli- z otrzymaną nagrodą. Moje zaskoczenie było ogrom- we jest podniesienie niezawodności oprogramowania ne, nikt wcześniej nie poinformował mnie o tym, iż narażonego na błędnie działające pamięci kompute- przyznano mi nagrodę za pracę doktorską. Oczywiście rowe. Wielokrotne wizyty w ośrodku DESY pozwoliły od razu przekazałem tę wiadomość mojemu promo- na wykonanie testów w tunelu akceleratora potwier- torowi prof. Andrzejowi Napieralskiemu. dzających skuteczność opracowanego algorytmu. Do badań użyłem systemu operacyjnego samodzielnie napisanego już w pracy magisterskiej, który pomimo swojej prostoty zapewnia typowe dla współczesnych systemów operacyjnych mechanizmy. Zastosowanie własnego systemu operacyjnego znacznie skróciło czas implementacji algorytmu oraz ułatwiło analizę wyników badań. Po bardzo interesujących badaniach nastał czas znacznie mniej interesujący dla inżyniera i naukowca, jakim było opracowanie treści samej pra- cy, którą obroniłem z wyróżnieniem 27 października 2008 r. Dla mnie było to podsumowanie 3 lat badań i prac nad tekstem rozprawy. Wydawało mi się, że pu- bliczna obrona i ostateczne uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych z dziedziny informatyka o specjal- ności systemy operacyjne czasu rzeczywistego bę- dzie przysłowiową kropką nad „i”. Okazało się jednak, że to nie koniec pozytywnych emocji, gdyż czekało mnie jeszcze jedno wyróżnienie zaanonsowane przezOd lewej: wspomniany na początku telefon. 20 stycznia 2010 r.dr inż. Bartłomiej Informacja o tak wspaniałym wyróżnieniu pozwo- wspólnie z moją mamą, promotorem prof. AndrzejemŚwiercz, liła mi na chwilę wspomnień czasu spędzonego nad Napieralskim oraz moją dziewczyną pojechaliśmy dopremierDonald Tusk, pracą pod tytułem „The Algorithms for Protection of Warszawy na uroczyste rozdanie nagród Prezesa Radyprof. Andrzej Operating Systems with Special Emphasis on the Neutron Ministrów. Była to doniosła chwila w moim życiu,Napieralski Radiation”. Jej celem było zaproponowanie i przebada- a wrażenie spotęgował piękny wystrój sali kolumno-foto: nie nowych metod programowej ochrony systemów wej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Siedziałemarchiwum autora komputerowych przed błędami w pamięci operacyj- bezpośrednio za Premierem Donaldem Tuskiem. Roz- nej. Tłem dla wspomnianej pracy były badania prowa- danie nagród miało bardzo uroczysty charakter, pełen dzone przez Katedrę Mikroelektroniki i Technik Infor- optymizmu przekonałem się jak wiele jest w Polsce matycznych przy współpracy z ośrodkiem naukowym młodych i zdolnych osób, które obroniły swoje wybit- DESY w Hamburgu nad rozwojem nowoczesnych ak- ne doktoraty. Wiele z nich było dużo młodszych ode celeratorów liniowych w ramach międzynarodowego mnie. Pouczającym doświadczeniem była rozmowa programu CARE. z prof. Tadeuszem Kaczorkiem, który jako wybitny pol- Moje zainteresowania naukowe skupione wokół ski naukowiec wypromował już bardzo wielu znanych systemów operacyjnych oraz systemów wbudowa- na całym świecie doktorów. Rozmowy takie pokazują nych doprowadziły do opracowania innowacyjnego nam ile jest jeszcze przed nami i jak wiele mamy do algorytmu pozwalającego w sposób programowy zrobienia. chronić aplikacje komputerowe przed błędami poja- n Bartłomiej Świercz
 14. 14. 1 Profesor Czesław Strumiłło, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, były rektor Politechniki Łódzkiej, uczony o wysokim autorytecie naukowym w dzie- dzinie inżynierii chemicznej i procesowej skończył 80 lat. Jubileusz Profesora Czesława Strumiłło Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowi- skuteczna jest wojskowa zasada: wszystkie siły i środki ska PŁ, z którym profesor Czesław Strumiłło jest zwią- na realizację celu, każde działanie, które podejmujemy zany od początku swej kariery zawodowej, zorgani- musi być szybkie i skuteczne. zował 19 lutego 2010 r. uroczystość jubileuszową, na Profesor Strumiłło pokazał nam, iż nie osiągnie się którą zaprosił kilkaset osób. Największe audytorium sukcesu w nauce bez dobrze zorganizowanej pracy na wydziale wypełnione było gośćmi. Wśród zapro- w zespole, właściwego podziału zadań, a przede wszyst- szonych byli przedstawiciele władz uczelni, przyja- kim dobrej atmosfery i wzajemnych relacji pomiędzy ciele, sympatycy i uczniowie profesora Strumiłło. Na członkami zespołu. Nasze kontakty były zawsze bardzo uroczystości byli trzej biskupi z Archidiecezji Łódzkiej ciepłe. Budowaliśmy je podczas wspólnych wyjazdów na z arcybiskupem Władysławem Ziółkiem na czele, któ- seminaria oraz na nieformalnych i regularnych spotka- ry powiedział, że profesor jest naukowcem, któremu nie niach zespołu. przeszkadza wiara. Profesor już w latach 60. dostrzegł, że wartość własnej pracy naukowej można sprawdzić najlepiej w kontek- ście współpracy międzynarodowej. W tamtych czasach, gdy wyjazd na staż naukowy za granicę był tak trudny jak lot na Księżyc, prof. Strumiłło własnymi kanałami umożliwiał wszystkim swoim współpracownikom takie wyjazdy, ułatwiając im tym samym zaistnienie na rynku międzynarodowym. Jego kontakty naukowe z zagranicą miały znaczący wpływ na dzisiejszą międzynarodową pozycję Wydziału. Z nazwiskiem profesora Czesława Strumiłło wiążą się m.in. prace dotyczące teorii i tech- niki suszenia. Pod Jego kierunkiem ukształtował się ośrodek naukowy suszarnictwa o uznanym autoryte- cie naukowym w kraju i za granicą. Profesor urodził się 17 lutego 1930 r. w Wilnie. Na spotkaniu opowiadał o swoim rodzinnym domu i wy- chowaniu, które w dużym stopniu ukształtowały Jego osobowość. W 1952 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W swojej bogatejProf. Czesław karierze zawodowej pełnił szereg ważnych funkcjiStrumiłło Sylwetkę Jubilata w ciekawy sposób, przedstawił w środowisku naukowym: był prorektorem i rektoremw rozmowie w krótkiej prezentacji Jego wychowanek, prof. Irene- Politechniki Łódzkiej (1984-90), dziekanem Wydziałuz arcybiskupemWładysławem usz Zbiciński, prorektor ds. nauki w PŁ. – Kiedy myślę Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (1994-Ziółkiem o tym, czego najważniejszego nauczyłem się od profeso- 2000), był dwukrotnie wybierany do Komitetu Badań ra Strumiłło, wymieniłbym trzy sprawy. Profesor nauczył Naukowych (1990-96), w kadencji 1993-96 wybranyfoto:Jacek Szabela nas profesjonalizmu w nauce. Pokazał, że w nauce naj- został wiceprzewodniczącym KBN oraz przewodniczą- ważniejszy jest warsztat: wiedza, dokładność, precyzyjne cym Komisji Badań Stosowanych. Był także ekspertem planowanie i żelazna konsekwencja przy realizowaniu Ministra Edukacji Narodowej (1990-95). W roku 1989 każdego projektu. Jeżeli podejmujemy się jakiejś pracy, został członkiem korespondentem, a w 2002 roku musi być wykonana precyzyjnie, terminowo, najlepiej jak członkiem rzeczywistym PAN. tylko jest to możliwe. Nie ma żadnego usprawiedliwienia Jako wybitny specjalista w dziedzinie suszarnictwa dla opóźnień czy niewykonania nawet fragmentu pracy. był zapraszany na wykłady do ośrodków naukowych Nie ma improwizacji w nauce, jest przede wszystkim pra- w Australii, Brazylii, Chinach, Kanadzie, Nowej Zelan- ca i sprawna organizacja. Każdy ma określone zadanie, dii oraz szeregu krajów europejskich. Przewodniczył ma swobodę działania i ponosi pełną odpowiedzialność Polskim Misjom Naukowym w Japonii, RFN, Korei Płd., za rezultat. Nauczył nas, że w każdym działaniu bardzo uczestniczył w takiej misji w Wielkiej Brytanii.
 15. 15. 1 Na spotkaniu Jubilat, jako do- Centrum Technologii Informatycznych PŁświadczony pedagog i człowiekspełniony, stwierdził, że na sukcesw życiu składa się tylko 1 procent Inwestycja w przyszłośćzdolności i talentu, resztę – 99 pro- W dniu 26 lutego 2010 r. w Ośrod- stwie do innych urządzeń o większejcent stanowi ciężka praca. Wszyscy ku Badań Mikroelektroniki i Tech- mocy obliczeniowej znajdującychuczestnicy Jubileuszu mieli też oka- nik Informatycznych PŁ podpisano się w Poznaniu, Gdańsku czy Krako-zję usłyszeć długi dekalog, o tym umowę z głównym wykonawcą wie, klaster ten będzie służył głównieczym kierować się w życiu, przy- firmą Skanska S.A. na budowę no- jako pomoc dydaktyczna.gotowany specjalnie na tę okazję wego pięciokondygnacyjnego gma- Wśród specjalistycznych la-przez profesora Strumiłło. chu Politechniki Łódzkiej. Mieścić się boratoriów znajdą się pracownie Profesor jest autorem pierwszej w nim będzie Centrum Technologii poświęcone tematyce sieci bez-polskiej monografii z dziedziny su- Informatycznych. Dokument podpi- przewodowych i przewodowych,szenia „Podstawy Teorii i Techniki sali: ze strony Uczelni prof. Andrzej integracji usług multimedialnych,Suszenia” oraz autorem i współ- Napieralski, kierownik projektu, zaś w tym telewizji cyfrowej, akwizycjiautorem 250 publikacji, podręcz- ze strony firmy realizującej zamó- i przetwarzania obrazów, optoelek-ników i monografii związanych wienie pełnomocnik Skanska S.A. troniki, biometrii, analizy danych,z inżynierią chemiczną i proceso- Włodzimierz Płachciński. Budynek filmu, animacji i gier komputero-wą. Wiele czasu i troski poświęcił powstanie w Kampusie „B” Politech- wych oraz sztucznej inteligencji.rozwojowi młodej kadry naukowej, niki Łódzkiej przy ulicy Wólczańskiej Zakup wyposażenia i urucha-wypromował 15 doktorów, wśród 217/223. Prace budowlane rozpocz- mianie sprzętu przewidziane jestjego wychowanków jest 5 dokto- ną się już w ciągu najbliższego mie- na lata 2011-2012. Dzięki nowocze-rów habilitowanych i 4 profesorów siąca. Zakończenie inwestycji plano- snym urządzeniom oraz nowym la-o wysokim obecnie międzynarodo- wane jest na początek 2012 r. boratoriom możliwe będzie zwięk-wym autorytecie naukowym. Profesor Strumiłło jest członkiemEuropean Federation of ChemicalEngineering. Trzy uczelnie przy-znały Mu doktoraty honoris causa:Strathclyde University w Glasgow,Politechnika Łódzka i West Hunga-rian University. W roku 1995 otrzy- Umowęmał tytuł Profesora Honorowego podpisują:Uniwersytetu Tianjin w Chinach. Włodzimierz Płachciński Jest laureatem wielu nagród (z lewej)i odznaczeń m.in. Krzyża Kawaler- i prof. Andrzejskiego, Oficerskiego i Komandor- Napieralskiskiego Orderu Odrodzenia Polski Centrum Technologii Informa- szenie liczby miejsc na kierunkachoraz Medalu Komisji Edukacji tycznych PŁ będzie nową pozawy- informatycznych i pokrewnychNarodowej. Pomimo przejścia na działową jednostką administrowaną prowadzonych przez Politechnikęemeryturę w październiku 2008 r., przez Katedrę Informatyki Stoso- Łódzką, a także uaktualnienie treściprofesor Strumiłło nadal utrzymu- wanej, Katedrę Mikroelektroniki merytorycznych i położenie więk-je silne więzi z uczelnią – prowa- i Technik Informatycznych (obie szego nacisku na aspekt praktycz-dzi grant rozwojowy, organizuje z wydziału EEIA) oraz Instytut Infor- ny kształcenia.międzynarodowe konferencje oraz matyki z wydziału FTIMS. W nowym Dzięki środkom z Europejskiegopodtrzymuje i rozwija kontakty na- obiekcie będzie zlokalizowanych 21 Funduszu Rozwoju Regionalnegoukowe ze światem. wysokospecjalistycznych laborato- w ramach Programu Operacyj- Profesor Czesław Strumiłło jest riów. Ponadto na parterze znajdzie nego Infrastruktura i Środowiskoczłowiekiem o ogromnej życzliwo- się sala multimedialna wyposażona Politechnika Łódzka pozyskała ażści dla ludzi, a w szczególności dla w rzutniki trójwymiarowe, podobne 39 530 000 zł na dofinansowaniewspółpracowników i studentów, jak w kinie IMAX. Obok będzie zloka- projektu. Ponad 1/3 tej kwoty bę-o czym wymownie świadczyły dłu- lizowany klaster obliczeniowy. Dzięki dzie przeznaczona na specjalistycz-gie kolejki osób z życzeniami dla niemu studenci będą mieli dostęp do ny sprzęt służący studentom dru-Jubilata. wieloprocesorowych maszyn dużej giego i trzeciego stopnia studiów. n Małgorzata Trocha mocy obliczeniowej. W przeciwień- n Przemysław Sękalski
 16. 16. 1 W listopadzie 2009 roku odbyły się wybory do Rady Głównej Szkolnictwa Wyż- szego. Wśród 33 członków nowej Rady znalazło się aż dwóch przedstawicieli Po- litechniki Łódzkiej: prof. Edward Jezierski i dr Andrzej Bartczak. W Radzie Głównej Sam wybór do Rady Głównej był ogromnym suk- wodniczącym Komisji Edukacji jest profesor z uczelni cesem naszych reprezentantów, sukces ten okazał się technicznej, czy to oznacza wzrost znaczenia uczelni tym większy, że prof. Edward Jezierski został wybrany technicznych w środowisku akademickim? na przewodniczącego Komisji Edukacji, a dr Andrzej Bartczak został członkiem dziewięcioosobowego Pre- Prof. Edward Jezierski: Podział liczebny członków zydium Rady Głównej. wynika z klucza, jest sześciu przedstawicieli uczelni technicznych. Uczelnie techniczne mówią w Radzie jednolitym głosem i potrafią przyjmować klarowne rozwiązania. ŻU: Panie doktorze, to będzie pana druga kadencja, tym razem zasiada pan w Prezydium. Czym ta kadencja będzie się różniła od poprzedniej? Dr inż. Andrzej Bartczak: W Radzie Głównej jest ciągłość zadań. Rada ma specyficzną pozycję, współ- działa z ministrem „odpowiednim dla Szkolnictwa Wyższego”, opiniuje dokumenty ministerialne, może też sama występować z propozycjami uchwał. W Ra- dzie toczy się nieprzerwana dyskusja o reformie szkol- nictwa, o ścieżce kariery akademickiej, o standardach kształcenia.Dyskutują:prof. Edward ŻU: Naszą rozmowę chciałabym zacząć od gratulacji, ŻU: Mamy wielkie oczekiwania co do działań KomisjiJezierski (z lewej) wybór do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego to nie Edukacji, w gestii Komisji są standardy kształcenia. Czyi dr inż. Andrzej tylko osobisty Panów sukces, to także sukces Politechniki w tej dziedzinie planuje się jakieś zmiany?Bartczak Łódzkiej. Jak przebiegały wybory? Prof. Edward Jezierski: Zadania Rady Głównejfoto:Jacek Szabela Prof. Edward Jezierski: Po raz pierwszy Politech- w zakresie standardów są ściśle określone. Rada propo- nika Łódzka ma jednocześnie dwóch przedstawicieli nuje standardy kształcenia dla poszczególnych kierun- w Radzie Głównej, a jest to ciało 33-osobowe. To jest ków studiów, które potem minister zatwierdza i wydaje istotne, bo w czasie procedury wyborczej wiadomo w postaci rozporządzenia. W poprzedniej kadencji Rada było, jakie uczelnie reprezentują kandydaci. Wybór z tym sobie znakomicie poradziła, jest to w zakresie dy- dwóch przedstawicieli PŁ oznacza, że nasza uczelnia daktyki duże osiągnięcie. Oczywiście możemy mieć za- jest postrzegana jako taka, w której coś dobrego się strzeżenia, mówić, że standardy nie są idealne, ale z całą dzieje, nasze praktyki warto propagować, być może pewnością uporządkowały dydaktykę, to „biblia”, która też głos rozsądku płynie z naszej uczelni. To nas cieszy. zawiera przegląd wszystkiego co się dzieje w dydaktyce Dr inż. Andrzej Bartczak: W grupie doktorów w Polsce. Standardy weszły w życie w 2007 r. My, jako in- nasz przedstawiciel jest już czwartą kadencję, były to żynierowie posługujemy się tzw. „stałą czasową obiektu dwie kadencje dr. Kazimierza Wańkowicza i obecnie dynamicznego”. Okres trzech lat pozwala pokusić się o druga moja. To właśnie na Politechnice Łódzkiej po- pewną ocenę funkcjonowania programów zbudowa- wstał projekt, aby utworzyć forum adiunktów. Repre- nych w oparciu o standardy, można już zrobić to rze- zentujemy kurię doktorów nr 2. Chcieliśmy stworzyć telnie. Wynik tej oceny będzie rzutował na to, co trzeba zaplecze dla naszego przedstawiciela, który reprezen- modyfikować. Ostatnio używa się magicznej nazwy Kra- tuje ogół pracowników różnych uczelni. Rada Główna jowe Ramy Kwalifikacji. Nie mają one zastąpić standar- reprezentuje całość środowiska akademickiego i to dów, to po prostu określenie ogólnych wymogów od- jest jej przewaga nad Konferencją Rektorów, którzy noszących się do kolejnych poziomów kształcenia. Jest reprezentują pracodawców i to wybieranych przez to wymóg ogólnoeuropejski, a nawet szerszy, wprowa- grono pracowników jednej uczelni. dzany po to, aby w wielu krajach, mówiąc o absolwen- cie pierwszego, czy drugiego stopnia studiów mówić ŻU: Przewodniczącym Rady Głównej jest prof. Józef o tym samym. Taki absolwent powinien mniej więcej to Lubacz z Politechniki Warszawskiej, kolejny raz prze- samo potrafić. To są konsekwencje przyjęcia przez nas
 17. 17. 1strategii lizbońskiej, a celem jest stworzenie mocnej potrzeba opracowania takiego dokumentu, powi-edukacji w Europie. nien to być dokument rządowy. Ze strategii wynikają ustawy, budżet, więc potrzebna jest wizja na wiele lat. ŻU: Rozpoczęła się wielka dyskusja na temat misji Budżet krajowy jest uchwalany co roku, nie może toi strategii szkolnictwa wyższego, jaka jest Panów opinia zniszczyć realizacji planów rozwoju szkolnictwa. Niena zasadnicze tematy poruszone w projekcie „Strategii wolno podejmować pochopnych decyzji. To dobrze,na lata 2010-2020”? Co Panowie sadzą np. o powstaniu że taka „społeczna” strategia powstaje, powstaje teżtzw. „uczelni flagowych”? strategia rządowa, na razie są to opinie ekspertów, które wskazują słabości naszego szkolnictwa wyższe- Dr inż. Andrzej Bartczak: Zdania na temat „uni- go. Trzeba z tych badań wyciągać mądre wnioski. Czywersytetów flagowych” są podzielone nawet wśród Rada Główna będzie tu odgrywała najważniejszą rolę?twórców tej koncepcji. Czy mają to być całe uczelnie Na pewno nie. Rada może inicjować, współdziałać, byćzajmujące się głównie nauką, a dydaktyka byłaby re- w tych działaniach obecna. Może współdziałać z kon-alizowana w tych mniej prestiżowych? To moim zda- ferencjami rektorów, na pewno jest ciałem istotnymniem jest niewłaściwe, uczelnia na wysokim poziomie w dyskusji o strategii.musi kształcić i prowadzić badania naukowe, tego Dr inż. Andrzej Bartczak: Rada Główna nie jestnie da się rozdzielić. Nie zgadzam się też z pomysłem organem decyzyjnym, ale doradczym. Decyzje podej-współpłacenia za studia. Jesteśmy krajem, którego nie muje rząd. Najgorszym rozwiązaniem jest takie, gdystać na to, by finansować na dobrym poziomie zarów- każdy nowy rząd wyznacza własne cele, a wtedy stareno naukę jak i kształcenie, a rozbudowanie systemu strategie idą do kosza.kredytów w tej sytuacji może się nie sprawdzić. Prof. Edward Jezierski: Temat „okrętów flago- ŻU: Każda strategia odpowiada swoim czasom i od-wych” pojawił się dwa lata temu, gdy zauważono po- powiada na konkretne wyzwania. Obecny projekt poja-trzebę wyróżnienia pewnych uczelni, czy wydziałów. wił się we właściwym momencie?W Polsce bardzo gwałtownie zaczęła wzrastać liczbauczelni. Posiadamy rekord Europy w tym zakresie, ale Dr inż. Andrzej Bartczak: Działanie strategiczneniestety, równolegle obserwujemy obniżanie się po- wymaga dystansu czasowego, co najmniej dziesięcio-ziomu kształcenia. Dyplom absolwenta polskiej szkoły letniego, ten projekt porządkuje dyskusję.wyższej, niegdyś bardzo doceniany w świecie, znaczy Prof. Edward Jezierski: Jako automatyk patrzę nadziś niestety mniej. To bardzo przykra opinia, ale takie cały system kształcenia jako na pewien obiekt dyna-są efekty działania bardzo liberalnego prawa. Uczelnię miczny, bardzo wielkiego rzędu, nieliniowy, niestacjo-w Polsce jest bardzo łatwo stworzyć, można urucho- narny, z opóźnieniami czasowymi, czyli jak na coś, comić prawie każdy program. Coraz mniej znaczy „trady- dla inżyniera automatyka jest najtrudniejsze do stero-cja akademicka”, ciągłość rozwoju i zdrowy rozsądek. wania. Otóż ten wielki obiekt został silnie pobudzonyTakie możliwości stworzyła Ustawa Prawo o szkolnic- zmianami w Europie i w Polsce i na razie nie doszedłtwie wyższym, a jej skutki będziemy zbierać długo. Cóż jeszcze do stanu ustalonego. Musimy bacznie obser-robimy? Zamiast tak sterować szkolnictwem wyższym, wować wszystkie procesy i podejmować działania bar-aby wyeliminować najsłabsze ogniwa, mówimy o wy- dzo rozsądnie, racjonalnie, zwłaszcza, że bardzo ogra-różnianiu najlepszych. W grupie najlepszych „okrętów niczone są środki na rozwój systemu edukacji wyższej.flagowych” zmieści się 10, może 15 uczelni, zatem System jest sterowany przez akty prawne, ale równieżpowstaje pytanie, co z resztą. Spójrzmy na uczelnie przez strumień pieniędzy.techniczne. Wśród tych „flagowych” znalazłyby sięmoże dwie lub trzy, podczas gdy wysoki i mniej więcej ŻU: W projektach więcej się mówi o efektach finanso-równy poziom kształcenia jest reprezentowany przez wych niż o tych trudno wymiernych, jak jakość kształceniaokoło 10 uczelni, które naprawdę dobrze kształcą. i wychowanie. Co jeszcze powinno się w nich znaleźć? Jeśli chcemy kogoś wyróżniać, to wyróżniajmy Dr inż. Andrzej Bartczak: Brak mi jasno i precyzyj-mocne naukowo wydziały, posiadające przy tym do- nie określonej ścieżki kariery oraz określenia „akade-brą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. mickości”. Ustawa z 1991 r. i ta z 2005 r. zdeprecjono- Dr inż. Andrzej Bartczak: W tej dyskusji pojawił się wała pojęcie uniwersytetu. W tej chwili każda szkołapowracający problem habilitacji. Powstały różne projek- może dość łatwo stać się uniwersytetem. To jest nie-ty, ale w każdym z nich jest konieczność przedstawienia potrzebne i obniża prestiż.odpowiedniego dorobku. Dziś, gdy doktorat jest efek- Drugą sprawą jest zagwarantowanie właściwegotem trzeciego stopnia studiów wydaje się, że habilitacja strumienia pieniędzy. Co roku drżymy, gdy powstajejest potrzebna, natomiast należy dyskutować o formie, budżet, czy będą zapewnione środki przynajmniej natrybie i procedurach przewodu habilitacyjnego poziomie roku ubiegłego. Prof. Edward Jezierski: Strategia na najbliższe Prof. Edward Jezierski: Od wielu lat staram siędziesięciolecie jest ważna, trzeba dążyć do tego, aby propagować pogląd, że nie wszystkie dyplomy w Pol-polityka państwa była stabilna w długim okresie. Jest sce powinny być dyplomami państwowymi. O jakość c.d. str. 18 

×