Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pozivno pismo za radionice AMPEU

Autor: Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Naslov: Pozivno pismo za radionice AMPEU

Opis: Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira tijekom prosinca 2009. radionice Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu u Puli, Rijeci, Vukovaru, Zagrebu i Zadru.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pozivno pismo za radionice AMPEU

  1. 1. II r I Klasa: 008-02/09-01/4 Ur.broj: 251-359-01/ 09/ 4 Zagreb, 17. st udeni 2009. godine Postovan i, Agen cija za mobilnost i programe Europske unije (Agencija) sa zadovoljstvom Vas po ziva na radionice Programa za cjelozlvotno ucenje i programa Mladi na djelu koje ce se odrzati u Puli, Rijeci, Vukovaru, Zagrebu i Zadru. Program za cjelozivotno ucen]e vodeci je program Europske komisije usmjeren na sve razine obrazovanja i strucnog usavrsavanja, Program ornogucuje usavrsavanje i usvajan j e novih m anj a i vjestina, dijelje nje iskustava te razvoj inovacija diljem Europske unije svim sudio nicima ob razovnog pr ocesa - ucenicima, nastavnicima, ravnateljima, profesorima, studentima, an drago zima, zaposlenima i nezaposlenima te donositeljima odluka u obrazovanju uz dodjelu financij ske po t por e od st rane Agencije. Dost upne su radionice iz sljedecih potprograma: • Comenius - namijenjen ustanovama i pojedincima u sektoru predskolskog odgoja, osnovno g i opceg srednjeg obrazovanja • Leonardo da Vinci - namijenjen ustanovama i pojedincima u sekt oru st ru kovnog ob razovanja i osposobljavanja • Grundtvig - namijenjen ustanovama i pojedincima u sektoru obrazovanja odras lih. Program M ladi na djelu najveCi je program Europ ske unije nam ijenjen mladima i oso barna koje rade s ml adim a u podrucju neformalnog ucenja. Ovaj program pr edstavlja klju cni inst rumen t za aktivno ukljucivanje mladih u drustvo, jacanje osjecaja europskog gradanstva i tole rancije , usvajanj e nov ih znanja i vjestina te razvoj multikulturalnosti, uz f inancijsku potporu Agencije . Dost upne su radionice iz sljedecih aktivnosti: • Razmjene mladih, inicijative mladih i demokratski projekti mladih • Europska volonterska slufba • Osposobljavanje i umrezavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih Na rad ionicama cerno Vas informirati 0 rnogucnostirna Natjecaja za navedene programe za 2010. godinu. Radionice smo podijelili prema programima i akcijama kako bismo Vam na najuci nkovitiji nacin pribl izif razvoj projektne ideje, pronalazenje partnera, ispunjavanje prijavnog obrasca te mogucnosti sufinanciranja za svaku pojedinu aktivnost. Takoder prtlazerno i preliminarni program odvijanja radionica. Ukoliko niste sigurni u odabir radionice, u prijavnom obrascu oznacite izborno pol j e 'Nis am siguran/sigurna'te cerno Vas naknadno kontaktirati i pornocl Vam da odaberete radionicu koja ce Vam najbolje odgovarati. ~ 9 'A.fl. - /,IIladi :XQXESS
  2. 2. , I () I Datumi odrzavanja rad ionica za Program za cjelozivotno ucenje: 01.12.2009., Pula, Hotel Histria, Verudela bb 12:00 -15:00 04.12 .2009 .,u Vukovaru, Ruiickino kuca, J.J. Strossmayera 25 12:00 - 15:00 08 .12.2009., Zagreb, Hypo Alpe Adria Center, Siavonska avenija 6 15:30 - 18 :30 10.12.2009., Zadar, Hotel Kolovare, Boie Pericica 14 15 :30 -18:30 Datumi oddavanja radionica za program Mladi na djelu: 07.12.2009 ., Rijeka, Regionalni info-centar za mlade Rijeka, Kruina 8 11:00 - 15:00 08 .12.2009 ., Zagreb, Hypo Alpe Adria Centar, Siavonska ovenijo 6 11:00 - 15:00 10.12 .2009 ., Zadar, Hotel Kolovare, Boie Pericica 14 11:00 - 15:00 17.12 .2009 ., u Vukovaru, Ruzickina kuco, J.J. Strossmayera 25 11:00 - 15:00 Rok za slanje prijava na radionice Programa za cjelozlvotno ucenle je 30. studeni 2009. godine. Rok za slanje prijava na radionice programa Mladi na djelu je 04. prosinca 2009. godine. Prijavit e se na putem online obrasca koji se nalazi na http://mobilnost.hr.lin6.c-a.hr/nio.php?o=32 Molimo Vas da uzmete u obzir da ce zbog ogranicenog broja mjesta prednost imat i pr ij ave koj e smo zaprim ili ranije. Vise inform acij a a program ima koje provodi Agencija za mobilnost i programe Euro pske un ije mozete pronaci na sluzbenim stranicama Agencije na adresi www.mobilnost.hr. U ocekivanju Vaseg dolaska, srdacno Vas pozdravljam. 5 postovanjern, Tina Sa ric Ravnateljica .,1 Program za cjelo!ivolno ulenje -* "It..f 'l Mla~

×