Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portfolio profesionalnog razvoja u obrazovanju

Pošto idemo u susret portfoliju profesionalnog razvoja, ovom prezentacijom smo hteli da olakšamo posao našim kolegama.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Portfolio profesionalnog razvoja u obrazovanju

 1. 1. ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА – ПОЖАРЕВАЦ 25. ФЕБРУАР 2014. ЖИВКИЦА ЂОРЂЕВИЋ, ПЕДАГОГ ДАНИЈЕЛА ЖУКОВСКИ, ДИРЕКТОР ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
 2. 2. ПРАВНИ ОСНОВ СТРАНА 3 • „ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗНАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА“ /СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БР. 85/2013.
 3. 3. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ • Помоћу њега чувам и пратим најважније у свом раду • Приказујем шта знам да урадим односно како радим • Пратим и вреднујем свој рад, анализирам, рефлектујем • Пратим развој компетенција, своје напредовање, развој • Информишем заинтересоване (директора, саветнике, колеге ...) шта и како радим • Чувам најважније примере из своје праксе (оне за које мислим да су посебно важни) • Садржи моју професионалну филозофију • На једном месту систематично је приказано све што је битно за мене као професионалца • Планирам своје стручно усавршавање и напредовање • ...
 4. 4. ШТА ЈЕ ПОРТФОЛИО? СТРАНА 3 • ЗБИРКА ДОКУМЕНТА КОЈА ПРИКАЗУЈЕ НАПРЕДАК, РАЗВОЈ И ПОСТИГНУЋА НАСТАВНИКА
 5. 5. ШТА ЈЕ ПОРТФОЛИО? • Брижљиво селектована и уређена збирка разноврсних материјала /информација, докумената/ која даје слику о томе шта наставник и стручни сарадник зна и може да уради, одсликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.
 6. 6. ЧЕМУ СЛУЖИ ПОРТФОЛИО? СТРАНА 4 За праћење развоја сопствених професионалних компетенција Планирање професионалног развоја и усавршавања Пријављивање за напредовање у звања За разговор са ментором Конкурс за посао За потребе спољашњег вредновања За личну промоцију
 7. 7. САДРЖАЈ ПОРТФОЛИЈА СТРАНА 4 Садрже опипљиве доказе, конкретна сведочанства који приказују, потврђују, илуструју и документују наводе запосленог. Прилози Састоји се из самопроцене и спољашње процене ефеката рада. Процена / евалуација Есеј представља субјективни приступ и даје приказ основе на којој се темељи професионални рад аутора портфолија. Лична професионална филозофија Кључни подаци о аутору, структуриран преглед његовог формалног, неформалног и информалног образовања; радно искуство и постигнућа. Радна биографија Кратак преглед онога што је укључено у портфолио; омогућава лакше сналажење. Садржај Основни подаци власника портфолија: име, презиме, подаци за контакт (телефон, мејл адреса, поштанска адреса). Насловна страна
 8. 8. РАДНА БИОГРАФИЈА СТРАНА 4 • Лични подаци • Подаци о образовању • Радно искуство • Положен испит за лиценцу • Звање • Страни језици • Информатичка писменост • Стручно усавршавање • Списак објављених радова /аутор, коаутор, уредник,../ • Чланство у стручним удружењима • Награде • Студијске посете • Квалификације које се могу сматрати важним за посао
 9. 9. ЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ФИЛОЗОФИЈА СТРАНА 6 • Како радим/подучавам? • Који је мој доминантан стил рада/ подучавања? • Које облике рада најчешће користим? • Зашто радим баш на тај начин? • Које циљеве постављам? • Које методе најчешће користим? • Како се то што радим одражава на децу/ученике? • Рефлексија на сопствене компетенције? • ...
 10. 10. ПРИЛОЗИ ЗА ПОРТФОЛИО СТРАНА 7 • Да буду репрезентативни и да одражавају професионалну филозофију
 11. 11. ПРИЛОЗИ ЗА ПОРТФОЛИО СТРАНА 7 • Примери и продукти праксе • Прилози од других • Сопствени прилози
 12. 12. ПОРТФОЛИО МОЖЕ ДА САДРЖИ: • Планове активности, припреме за час • Ученичке радове/продукте деце • Анализе рада одељења/групе и појединаца • Примере вредновања радова деце/ученика • Резултате тестова ученика • Примере анкета, тестова, упитника, њихова анализа • Примере писане повратне информације ученицима • Анкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колега • Приказе стручних радова • Дневничке записе, повремене белешке и коментаре • Идеје за наредно планирање • Препоруке и савете колега • Фотографије, снимци, аудио-записи са коментарима • Лични план професионалног развоја • Записнике, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима/часу
 13. 13. ПРИЛИКОМ ИЗБОРА ПРИЛОГА ВАЖНО ЈЕ ИМАТИ НА УМУ СЛЕДЕЋЕ: • Није потребно да се укључе сви расположиви материјали; • Уносе се они материјали који на најбољи начин илуструју, приказују, поткрепљују оно што сте навели; • Tреба да илуструју ваш развој и напредовање, вашу личну професионалну филозофију; • Tреба да их прати писана рефлексија, промишљање у односу на то о чему је реч, у вези са приложеним материјалом; • Коме је намењен порфолио, ко ће се са њим упознати, ко ће га читати (шта је важно, суштинско да сазна о вама, која врста доказа је релевантна); • ... „Због чега бирам овај рад/материјал, шта он илуструје, да ли показује да ме води ка постављеном, жељеном циљу?“
 14. 14. САМОПРОЦЕНА/ САМОВРЕДНОВАЊЕ СТРАНА 9 • САМОПРОЦЕНА ЈЕ РЕФЛЕКСИЈА О СЕБИ КАО ПРОФЕСИОНАЛЦУ И СОПСТВЕНОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ПРАКСИ, ПРОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗМЕЂУ НАМЕРЕ, ДЕЛОВАЊА И ПОСТИГНУТИХ ЕФЕКАТА. • ТОКОМ ПРОЦЕСА РЕФЛЕКСИЈЕ ВРШИ СЕ ОДРЕЂИВАЊЕ ЦИЉЕВА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ.
 15. 15. ЛИСТА НЕКИХ ПИТАЊА КОЈА МОГУ ДА НАС ВОДЕ КРОЗ ПРОЦЕС САМОВРЕДНОВАЊА • Шта сам урадила/урадио? Шта се догодило? (конкретан опис активности/ситуације) • Шта мислим у вези са тим?Како се осећам? • Шта је било лоше а шта добро у томе? • Како то знам? • Каква је била реакција/постигнуће деце/ученика? • Шта ми је то показало? • Да ли сам и шта могла/могао другачије да урадим? Шта би се догодило? • Шта ћу даље да урадим поводом тога? • Шта могу да урадим наредни пут у некој сличној ситуацији? • ...
 16. 16. ВРСТА ПОРТФОЛИА • ШТАМПАНИ • ЕЛЕКТРОНСКИ • КОМБИНОВАНО
 17. 17. • РОК ЗА ИЗРАДУ ПОРТФОЛИА: 20. март 2014. године • ЕВАЛУАЦИЈА НА САСТАНКУ СТРУЧНОГ ВЕЋА КОМЕ ПРИСУСТВУЈУ ДИРЕКТОР И ПЕДАГОГ • СТРУЧНО ВЕЋЕ ОД 20. ДО 31. МАРТА 2014. ГОДИНЕ ЗАКАЗУЈЕ ПРЕДСЕДНИК • ИЗВЕШТАЈ О УРАЂЕНОМ ПОРТФОЛИЈУ – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ – АПРИЛ 2014. ЕВАЛУАЦИЈА ПОРТФОЛИА ПРОФЕСОРА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ПОЖАРЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ ПРЕДЛОГ
 18. 18. ЛИТЕРАТУРА • др Мирослав Павловић, научни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања, ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОРТФОЛИО • Славица Чарапић, „ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОРТФОЛИО наставника, васпитача и стручног сарадника“, Креативни центар, Београд, 2013.

×