Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matematika u Požarevačkoj gimnaziji

6,032 views

Published on

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Matematika u Požarevačkoj gimnaziji

 1. 1. МатематикаЦиљ наставе математике у гимназији јесте: да ученици усвпјеелементарнe математичкe кпмпетенције (знаоа, вештине ивреднпсне ставпве) кпје су пптребне за схватаое ппјава изакпнитпсти у прирпди и друштву и кпје ће да псппспбе ученике запримену усвпјених математичких знаоа (у решаваоу разнпврснихзадатака из живптне праксе) и за успешнп настављаое математичкпгпбразпваоа и самппбразпваоа; кап и да дппринпсе развијаоументалних сппспбнпсти, фпрмираоу научнпг ппгледа на свет исвестранпм развитку личнпсти ученика, и да пмпгући ученику даразуме пву реченицу из прве без прпблема.
 2. 2. • Наставни план је направљен такп да ученици прве гпдине на пба смера учеистп градивп и у истпм пбиму дпк се накпн тпга разлике у смерпвимаппвећавају. У случају прпмене смера разлика је минимална.• Наставни план је флексибилан и мпже да се меоа пп пптреби.• Градивп је сличнп пнпм из Више шкпле и пдлична је припрема за факултет.• Већина ученика ппстиже вепма дпбре резултате и у шкплским и у ваншкплскимактивнпстима.• Брпј часпва је дпвпљан такп да нема велике пптребе за дппунскпм и дпдатнпмнаставпм.Наставни планБрпј часпва пп недељиДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР ПРИРОДНО – МАТЕМАТЧКИ СМЕРI II III IV I II III IV4 3 2 2 4 5 5 4DRUŠTVENO - JEZIČKI PRIRODNO - MATEMATIČKI
 3. 3. Наставни прпграмПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕДЛогика и скуповиСтепеновање икореновањеПолиедри ФункцијеРеални бројевиКвадратнаједначина иквадратна функцијаОбртна тела Извод функцијеПропорционалностЕкспоненцијална илогаритамскафункцијаВекториИнтеграл (самоматематички смер)Увод у геометријуТригонометријскефункцијеАналитичкагеометрија у равниКомбинаторикаПодударностМатематичкаиндукција. НизовиВероватноћа истатистикаРационалниалгебарски изрази Комплексни бројевии полиноми (самоматематички смер)СличностТригонометријаправоуглог троугла
 4. 4. 40%40%10%10%Тпк часаPredavanje Vezbanje Ocenjivanje Ostalo•Шта се ради на часу?На прпсечнпм часу се већина времена ппсвећује предаваоуи вежбаоу али увек има времена и за малп шале.• Рад у групи• Предаваое• Вежбаое• Кпмбинпванп
 5. 5. • Прпфеспри математике у Ппжаревачкпј гимназији:• Пријатељски се пднпсе према ученицима• Примеоују дпбре наставне метпде• Редпвнп се усавршавају• Кпристе мпдерне технплпгије• Сарађују са другим прпфесприма• Организују такмичеоа и предаваоа• Стручни су у свпм ппслу• Стрпги су, али тплерантни• Организују мнпге ваннаставне активнпсти• Врше припреме ученика за упис на факултетКп су прпфеспри математике у Ппжаревачкпј гимназији?Зпран Глигпријевић Миланка МпјсилпвићИван МанпјлпвићИвана БарлпвИвана Миладинпвић Митић
 6. 6. •Математичар генерацијеШкплска гпдина Име и презиме ученика2011/12 Јелена Жигић2010/11 Алекса Сарић2009/10 Петар Аврампвић2008/09 Владимир Стпјанпвић2007/08 Игпр Леваја
 7. 7. •Специјална диплпма за математику2011/12. 2010/11. 2009/10. 2008/9. 2007/8.ЈеленаЖигићАлекса СарићАлександар АрсићМилица ВаљаревићЈпван ЈпванпвићКатарина ЛупшићМилпш ПајкићПетар АврампвићАлександар ДемићВељкп ЖивкпвићДушан КпвачевићСтефан МаркпвићВладимир СтпјанпвићАлександра АрсићМилена ЖивкпвићИгпр ЛевајаМилица ЛекићАлександарПавлпвић
 8. 8. 024682011/12 2010/112009/102008/09Машински Електрптехнички МатематикаРударскп геплпшки Сапбраћајни факултет Технички факултет•Упис на факултете где се пплаже математика
 9. 9. Ваннаставне активнпсти:• Дпдатна и дппунска настава• Припрема ученика за такмичеоа• Учешће на такмичеоима – Мислиша и такмичеоематематичара• Учешће у такмичеоима и другим активнпстимаРегипналнпг центра за таленте• Упућиваое ученика на пбразпвне прпграме кпје прганизујеИстраживачка станица Петница у Петници• Организпваое угледних часпва кпје пдржавају прпфеспри иученици шкпле• Снимаое предаваоа за учеое кпд куће прекп интернета
 10. 10. Дрвп знаоа је пптребнп свакпдневнп пдржавати.Акп се не храни дпвпљнп изгубиће свежину ипсушиће се. С друге стране, акп се негује, не сампда ће бити свеже, већ ће ппрасти и прпцветатилепше негп икада раније.

×