Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cap 7 red

130 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cap 7 red

  1. 1. 7.1. Modalităţi de realizare a programelor Realizarea programelor depinde în mare măsură de resursele tehnicotehnologice existente, de experienţa acumulată, achiziţionările anterioare şi altele. La elaborarea programelor aferente SI, în funcţie de starea sistemului existent, cerinţele de proiect şi oferta pieţei produselor program se procedează în unul din modurile propuse [5]: • Selectarea unor produse program existente, realizate în limbaje de programare compatibile, care pot soluţiona problemele formulate în proiectarea detaliată complet sau parţial; • Construirea unor programe originale (mai des în limbaje de programare de nivel înalt, de specificare a problemelor, în baza generatoarelor SGBD etc.), care conţin soluţii pentru problemele specifice, nerezolvate până în acel moment; • Modificarea (adaptarea) unor programe similare sau realizarea unor interfeţe viabile între procedurile originale şi cele existente deja; • Combinarea celor trei moduri sus-numite. Realizarea programelor cere răspuns la întrebările: • Ce lucru trebuie să efectueze programul (determinarea proceselor necesare de transformare a datelor de intrare şi a datelor de ieşire, interdependenţa lor)? • Care sunt datele de intrare? • Care sunt datele de ieşire? La realizarea programelor trebuie să se mai ţină cont de diferite niveluri de realizare a programelor, care ar permite combinarea proiectării profesioniste cu proiectarea de către utilizatorul final pe tot ciclul de viaţă al SI, de migrarea sporită a datelor, de tipul SI şi cele mai potrivite sisteme de programare etc. [20]. 7.1.1. Selectarea sistemului de programare Până la realizarea programelor e necesar de răspuns la întrebările: • Ce sistem şi ce limbaje de programare vor fi utilizate? • Ce SGBD trebuie (va fi) utilizat în cadrul mediului respectiv? Modul selectării SGBD a fost expus anterior, în pct. 6.6, iar alternativele sistemelor de programare sunt prezentate în Figura 7.2 [3].
  2. 2. Realizarea programelor 233 După cum se observă din Figura 7.2, limbajele de programare pot aparţine clasei de limbaje procedurale (imperative) sau neprocedurale (declarative), vezi glosarul de termeni. La selectarea sistemului şi a limbajului de programare se poate proceda la fel ca în cazul selectării SGBD. Soluţiile concrete sunt selectate de programatori în baza cerinţelor fixate la subetapa specificării cerinţelor de sistem şi definirii soluţiilor principiale. Pentru sistemele relativ simple de prelucrare automatizată a datelor, evidenţă etc., unde există proceduri bine definite, pot fi utilizate orice sisteme de programare, şi atunci cele mai bune sunt cele de care dispune organizaţia şi pentru care colaboratorii au o experienţă mai bogată. Însă, există clase de SI care pot fi raţional realizate doar sub anumite sisteme de programare, special destinate. Aşa sunt, spre exemplu, sistemele de inteligenţă artificială, decizionale şi altele, care acceptă, în majoritatea lor, abordarea neprocedurală şi declarativă şi pentru care au fost special dezvoltate sisteme de programare logică (Prolog, LISP, etc.).
  3. 3. Realizarea programelor 7.1.2. 234 Utilizarea diferitor niveluri de realizare a programelor În programare s-a produs o mutare absolută a centrului de interes din perimetrul codificării în cel al conceperii (proiectării) programelor şi datorat apariţiei limbajelor de programare de nivel înalt, limbajelor de specificare a problemelor, de elaborare a enunţului acestora, a generatoarelor etc. (vezi Fig.7.3, [3]).
  4. 4. Realizarea programelor 235 Domeniul programării de asemenea mai este marcat în ultima perioadă de sporirea gradului de automatizare a procesului prin utilizarea CASE-urilor şi instrumentelor specializate, ceea ce implică competitivitatea calitativă şi economică a producţiei de software [19]. Progresele realizate în acest domeniu constau în automatizarea metodelor şi tehnicilor, care au evoluat de la instrumente software (software tools) izolate, ce sprijină o activitate sau un grup corelat de activităţi, la produse CASE integrate ca suport automat pentru producerea de sisteme şi aplicaţii informatice şi produse program (vezi Capitolul 11). Diversele niveluri de programare a SI (PP), prezentate în Figura 7.3 asigură: a) Combinarea organică a proiectării profesioniste cu proiectarea de către utilizatorul final; b) Susţinerea pe tot ciclul de viaţă al sistemelor informatice;
  5. 5. Realizarea programelor 236 c) Reflectarea adecvată a dinamicii obiectului, flexibilitatea şi adaptabilitatea sporită şi alte caracteristici importante ale SI (vezi Capitolul 10).
  6. 6. Realizarea programelor 236 c) Reflectarea adecvată a dinamicii obiectului, flexibilitatea şi adaptabilitatea sporită şi alte caracteristici importante ale SI (vezi Capitolul 10).

×