Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Austerlitz Zorgt

537 views

Published on

Presentatie van Jan Snijders, voorzitter zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt, tijdens de LPB Expert Sessie van 30 oktober 2014

Published in: Government & Nonprofit
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Austerlitz Zorgt

 1. 1. Video in opdracht van VNG
 2. 2. Waarom is Austerlitz Zorgt een succes?  Echt burgerinitiatief  Dorp kent sterke sociale cohesie  Groot draagvlak  Sterk bestuur met groot netwerk  Goede public relations  Sterke focus, wervende missie  Open zenuw, maatschappelijk relevant  Hoge snelheid, momentum vasthouden  Dienstenpakket samen met de leden: enquête en prioriteitstelling  Koppelt vragen van leden direct aan oplossingen door gericht zoeken
 3. 3. Lange aanloop … Aanleiding  Leefbaarheidsonderzoek 2007  Werkgroep ‘Austerlitz Zorgt’ (febr. 2012) Ondernomen acties 2012  Voorbereidende gesprekken en bezoeken  Overleg met Gemeente Zeist  Eerste bewonersbijeenkomst september  Bedrijfsplan  Enquête  Opstellen statuten en oprichting Coöperatie  Tweede bewonersbijeenkomst december  Ledenwervingsactie
 4. 4. 2e dorpsbijeenkomst, 1e sheet:
 5. 5. Response Bevolking (bron: CBS 2010) Enquête (netto-respons) Aantal personen 1.470 650 (44%) Leeftijd > 65 jaar 216 119 (55%) Aandeel 65-plussers 15% 18%
 6. 6. Woningaanpassingen Welke voorzieningen denkt u in de komende tien jaar te moeten aanbrengen? 0 20 40 60 80 100 21 14 8 5 12 61 39 23 14 8 22 34 Traplift Slaapunit op BG Verwijderen drempels Bredere deurkozijnen Anders Geen enkele Allen 65+
 7. 7. Zorg/welzijnsdiensten Welke diensten denkt u in de komende tien jaar nodig te hebben? 0 20 40 60 80 100 25 24 23 12 8 6 59 43 50 33 26 20 14 31 Tuinonderhoud Huishoudelijke hulp Klussendienst Thuiszorg/verpleging Personenalarmering Maaltijdvoorziening Geen enkele Allen 65+
 8. 8. Conclusies enquête  Jong en oud woont met veel plezier in Austerlitz  Het merendeel wil hier graag blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben  Men weet zorgvoorzieningen over het algemeen goed te vinden  Welzijnsvoorzieningen worden nauwelijks gebruikt  De vraag naar welzijnsvoorzieningen zal flink toenemen  Twee derde van de 65-plussers denkt woningaanpassingen en/of welzijnsdiensten nodig te hebben  Duidelijk behoefte aan voorzieningen in het dorp zelf  Er is een groot draagvlak voor een zorgcoöperatie
 9. 9. Coöperatie: uitgangspunten  Zorg- en welzijnsvoorzieningen via voorkeurs-aanbieders  Aanbod in regelmatige dialoog met de bevolking  Inzet van lokale professionals en vrijwilligers  Bewoners houden keuzevrijheid  Centraal informatiepunt via dorpsondersteuner  Snelle indicatiestelling  Besparingen komen ten goede aan het dorp (geruild voor ‘subsidie’)  Bestaande activiteiten en faciliteiten worden gekoesterd  Werken met ZZP-ers en/of medewerkers van geschikte organisaties
 10. 10. Hoe organiseren we het?
 11. 11. Toen ging het snel
 12. 12. Mensen ‘aangenomen’
 13. 13. Gevarieerde ledenwerfacties
 14. 14. Februari: 200e lid
 15. 15. September: 300e lid
 16. 16. En nu … 366 leden Tot 40 jaar, 3% 41-50 jaar, 10% 51-60 jaar, 25% 80+ jaar, 8% 71-80 jaar, 22% 61-70 jaar, 31% en 67 vrijwilligers, inclusief bestuur
 17. 17. Wat hebben we aan diensten?  Dorpsondersteuner, die alle vragen op ons gebied samen met de mensen oplost  Indicatiestellingen WMO in overleg met de gemeente  Dorpsondersteuner koppelt vragen aan oplossingen  Zij bezoekt alle 70+-leden en niet-leden  Zet vrijwilligers in  Huishoudelijke hulp en AWBZ op PGB-basis via zorgcoördinator
 18. 18. Wat hebben we aan diensten?
 19. 19. Relatie met de gemeente Zeist (1)  Aanvankelijk scepsis  Veranderd door draagvlak bij bevolking en kwaliteit bestuur  Coöperatie past in brede sociale visie van het gemeentebestuur  Gemeente subsidieert het dorpsteam (i.p.v restitutie van de besparingen)  AZ is ‘paradepaardje’ geworden  AZ staat in 4 verkiezingsprogramma’s en in het coalitieprogramma
 20. 20. Relatie met de gemeente Zeist (2)  Wat gaat er gebeuren met de decentralisatie van AWBZ-taken?  Gemeente experimenteert met verschillende vormen van wijkteams:  Zeist-Oost: ‘zwaar wijkteam’  AZ: ‘sociaal wijkteam light’  De gemeente kiest voor een tussenvariant: 5 tot 6 WMO-teams van generalisten  Onze verwachting over onze rol:  staat niet ter discussie  wordt in het gewenste model ‘ingebouwd’
 21. 21. Relatie met de gemeente Zeist Nieuw
 22. 22. Stand van zaken in het overleg (3) Uitgangspunten AZ:  Zelfstandig wijkteam voor Austerlitz  AZ stuurt aan en is ook verantwoordelijk  ZC is de wijkverpleegkundige voor AZ  Vergoeding voor dorpsteam loopt via AZ  Zeer beperkte overhead en administratieve verplichtingen, geen vergadercircus  Terugvallen op 2de lijnsvoorzieningen in Zeist  Afrekenen op resultaat (klanttevredenheid, responstijden, etc.) en niet op procesindicatoren Zorgpunt: Snelheid: vertrouwde organisaties, innovatie geen kans, complexiteit blijft te groot
 23. 23. Stand van zaken in het overleg (4)  Dorpsteam blijft dorpsteam en werkt nauw samen met wijkteam-oost, wmo-loket, MEE etc. net als nu  Financiering loopt via Austerlitz Zorgt via rechtstreekse subsidie gemeente Zeist:  Opleiding, in nader overleg te bepalen, extra budget.  Zorgcoördinator: wijkverpleegkundige (steun gemeente)  AZ is heeft nieuw professioneel adm. systeem: overleg met Zeist of dat ook voor hen geschikt is  AZ is als de dood voor teveel vergaderen en teveel administratie: vast te stellen overhead norm en vandaar uit ontwerpen
 24. 24. Dus alles functioneert, maar … weet u nog: we hebben een droom!  Alle inwoners kunnen in het dorp terecht voor zorg- en welzijnsvoorzieningen  Die voorzieningen worden georganiseerd door en in het dorp  Dankzij die voorzieningen weet iedereen zich heel lang te redden  En kan heel lang in het dorp blijven wonen
 25. 25. Bij deze droom horen zorgwoningen Onze visie over de zorgwoningen:  de verleende zorg is zoveel mogelijk een voortzetting van de thuissituatie  de cliënt en zijn/haar netwerk hebben de regie over de zorg  de zorg is aanvullend op het eigen netwerk van de cliënt  we blijven consequent redeneren vanuit de vraag (dus niet vanuit het aanbod)
 26. 26. Voorfase vooronderzoek afgerond
 27. 27. Voorfase onderzoek afgerond Gemaakte keuzes (1):  Onze visie is leidend  Wij zijn bestuurlijk medeverantwoordelijk voor de zorg  We scheiden wonen en zorg  Er komt een gemeenschappelijke ruimte met keuken  Het wordt een flexibel complex: naar behoefte van de bewoners kan er worden geschakeld tussen diverse categorieën woningen
 28. 28. Voorfase onderzoek afgerond Gemaakte keuzes (2):  In een deel van de zorgwoningen wordt VPT (volledig pakket thuis) geleverd, incl. 24-uurs zorg  Alle woningen vallen in de categorie verzorgd wonen/levensloop geschikte woningen  Mensen met binding met Austerlitz krijgen voorrang, zwaarste zorgbehoefte heeft voorrang
 29. 29. Voor wie?  Mensen met VPT of PGB vanwege:  somatische zorg  dementie  beperking of chronische ziekte  verstandelijke handicap (waarmee nog wel zelfstandig kan worden gewoond, zij het met begeleiding)  Bewoners met behoefte aan verzorgd en/of levensloop geschikte wonen  Eventueel kunnen nog extra plekken worden gecreëerd als:  logeerplek  hospice-plek
 30. 30. Ontwikkeling Centrumgebied  Stuurgroep (geïnstalleerd 6 mei):  Austerlitz Zorgt Jan Snijders (voorzitter)  Gemeente Zeist Jacqueline Verbeek-Nijhof  Warande Moniek van Jaarsveld  De Kombinatie Willem de Bruin  WereldKidz / Pirapoleon Wubbo Wevers  Austerlitz’ Belang Hans Neijzen  Dorpshuis Lia van Dijk Indien vanwege onderwerp gewenst:  Gemeente Zeist Marcel Fluitman  Gemeente Zeist Johan Varkevisser  De projectgroepen zijn/worden nu samengesteld inclusief opdrachten, planningen e.d.
 31. 31. Mijn tijd is om Dank voor uw aandacht

×