Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010

Plataforma Educativa
Plataforma EducativaPlataforma Educativa
Metodologies i processos


 Curs de Tècnic en Integració Laboral
    Universitat de Girona


Roger Casero Gumbau, coordinador Incorpora Girona


       dilluns 24 de maig de 2010
Metodologies i processos

•  Exclusió, marginació, integració, inclusió
•  Itinerari d’inserció
•  Treball amb suport
•  Model per competències
•  Intermediació
•  Exemple projecte europeu
Exclusió, marginació, integració, inclusió

Exclusió:
(GDLC)
 Acció d'excloure o
                    .
 excloure's
Excloure:
Treure (algú o alguna cosa)
  d'una banda, d'una cosa,
  etc., com no devent
  participar-hi més
Privar l'admissió o l'entrada
  d'algú o alguna cosa,
  refusar-li la participació
Exclusió, marginació, integració, inclusió

Marginació:
(GDLC)
Acció de marginar o de
 marginar-se
                 .
Marginar:
Dins una comunitat social,
 donar (a algú) un tracte
 discriminatori i excloent,
 impedir la plena
 integració.
Deixar de banda, ometre,
 evitar de tractar
Exclusió, marginació, integració, inclusió

Integració:
(GDLC)
 Acció d'integrar o
 integrar-se
Integrar:
Formar, diferents parts,
 (un tot).
              .
Fer entrar en un tot
 com a part integrant
Sotmetre al procés
 d'integració
Exclusió, marginació, integració, inclusió

Inclusió:
(GDLC)
 Acció d'incloure
Incloure:
Posar una cosa dins una
 altra
Inserir:
                .
Fer que una cosa
 s'introdueixi, sigui
 inclosa, sigui continguda,
 dins una altra
Exclusió, marginació, integració, inclusió


• Amb qui treballem?
Exclusió, marginació, integració, inclusió


• Amb qui treballem?
Exclusió, marginació, integració, inclusió


• Amb qui treballem?
Exclusió, marginació, integració, inclusió

Sovint diem i tenim la sensació que treballem amb
 discapacitats, malalts mentals, immigrants, joves
 en risc, toxicòmans, aturats de llarga durada...
 Sovint ens centrem amb el diagnòstic, amb el
 perfil, amb l’etiqueta.
Però en realitat treballem amb persones. I el
 nostre treball, la nostra manera de treballar, ens
 ha de permetre descobrir la persona, per
 conèixer les seves mancances, però també
 sobretot per desvetllar les seves capacitats.
Metodologies i processos

•  Exclusió, marginació, integració, inclusió
•  Itinerari d’inserció
•  Treball amb suport
•  Model per competències
•  Intermediació
•  Exemple projecte europeu
Itinerari d’inserció

Itinerari (GDLC):

1 adj Relatiu o pertanyent als camins. Mesures itineràries.
2 m 1 Trajecte, recorregut, camí a seguir.
  2 Pla d'un viatge, una excursió, etc., amb indicació del
   camí, parades, etc., a fer.
  3 Dibuix d'aquest pla
3 m TOPOG Mètode de determinació de les posicions dels
  vèrtexs d'una línia poligonal topogràfica.
Itinerari d’inserció
• Implica fer un recorregut, desplaçament,
 moure’s “des de” per anar “cap a”
• Cal esforç, compromís i implicació de la
 persona vers el seu propi procés, per
 traçar el seu camí
• Requereix el treball conjunt i compartit
 entre la persona i el tècnic d’inserció
• És un procés transversal i integral que
 abasta tots els àmbits de la persona
• Parteix de les necessitats i es recolza en
 les capacitats de la persona
• Estableix un pla de treball, una
 planificació de les accions a fer al llarg
 de l’itinerari
• Dibuixa el trajecte a seguir
• La persona esdevé el protagonista del
 seu projecte
Itinerari d’inserció
Competències de la persona

  Coneixements             Habilitats
    Què sap?              Què sap fer?
            Actituds
     Com afronta el seu projecte personal?


    + competències = + ocupabilitat
Itinerari d’inserció

    •  Acollida
    •  Diagnòstic
    •  Objectius
    •  Projecte d’inserció
    •  Seguiment
    •  Finalització
Itinerari d’inserció
L’entrevista d’acollida

• Recollida d’informació qualitativa
  i quantitativa
• Espai de comprensió per reconèixer i identificar
 la situació de cada persona
• Espai d’escolta, d’acollida
• Espai per fer aclariments, resoldre dubtes i
 concretar la demanda
Itinerari d’inserció
Com percebem la informació: som
 visuals, auditius o kinestèsics?
• Visual: imatges
• Auditiu: sons
• Kinestèsic: sensacions


  “La Programació Neuro-lingüística (PNL) és un model de
    comunicació interpersonal i un enfocament alternatiu a la
   psicoteràpia basada en l’estudi subjectiu del llenguatge, la
        comunicació i el canvi personal.” (Wiki)
Itinerari d’inserció
Hem de potenciar les nostres habilitats
comunicatives
               Observar
Preguntar
        Escoltar
Itinerari d’inserció
Si preguntes et serà més senzill:

•  Explorar les seves necessitats i
  motivacions
•  Validar i/o matisar la informació
  prèvia
•  Definir millor la seva demanda
•  Ajudar-lo a expressar
  sentiments i emocions
•  Establir un major clima de
  confiança
•  Concretar millor els acords
Itinerari d’inserció
  Pregunta
•   Preguntes tancades (si/no)
  - T’ajudaran a dirigir l’entrevista i a concretar / descartar
  - Facilitaran la comunicació si l’altre és poc expressiu
•   Preguntes obertes (5 W)
  - Afavoriràs el diàleg i el debat
  - coneixeràs millor les seves opinions
•   Preguntes d’elecció (a o b)
  - Implicaràs més a l’interlocutor (ell decideix)
  - Podràs dirigir l’interlocutor a una resposta determinada
•   Preguntes com a respostes
  - Podràs guanyar temps
  - Et permetrà aprofundir més en els seus dubtes i qüestionaments
Itinerari d’inserció
Si escoltes enriquiràs l’acollida potenciant:

•   L’assertivitat
Capacitat personal d'expressar els sentiments, les
emocions o els pensaments propis de manera lliure i
amb seguretat, sense negar els drets dels altres i
sense que els altres vegin en aquestes expressions
conductes agressives o manipuladores
•   L’empatia
Facultat de comprendre les emocions i els sentiments
externs per un procés d'identificació amb l'objecte,
grup o individu amb el qual hom es relaciona
•   La bidireccionalitat
•   La confiança
•   La legitimació d’emocions
Itinerari d’inserció
     Escolta activa
     • Escoltar no és sentir
     • Escoltar és molt més que
      callar i deixar parlar l’altre
     • Escoltar activament és
      participar en la conversa amb
      la voluntat de comprendre
      millor l’altra persona
     • L’escolta activa no és estar
      d’acord amb el què l’altre diu,
      sinó comprendre el seu punt
      de vista
     • L’escolta activa és una actitud
      que hem de decidir si volem
      prendre o no
Itinerari d’inserció
Escoltar activament
• Allibera’t dels prejudicis
• Observa el llenguatge no verbal: expressió facial, moviment
 corporal, to de veu
• Parafraseja: fes de mirall per verificar la informació
• Aclareix i clarifica: fes preguntes obertes, ajuda’l a
 desenvolupar el què vol expressar
• Recondueix i centra la conversa: deixa que s’expressi però no
 que es perdi
• Permet els silencis: els silencis no són mai buits, estan plens
 d’informació
• Sintetitza, resumeix i reformula: destil·la els punts claus de tot
 allò que expressa centrant el tema i definint-lo i retorna-li una
 nova visió del tema, passada pel teu sedàs
Itinerari d’inserció
Si observes et serà més senzill:

           •  Descodificar molta informació que
             verbalment no et donarà
           •  Captar el seu estat d’ànim
             Mesurar el seu nivell d’interès i
             motivació
           •  Detectar resistències
           •  Verificar la informació
           •  Formular noves preguntes
Itinerari d’inserció
Comunicació no verbal
Itinerari d’inserció
Observa
• La veu
  – Entonació
  – Elocució (manera d’articular els sons)
• El silenci
• La cara
  – L’expressió facial
  – El contacte visual
• La resta del cos
  –  La postura
  –  La distància
  –  El moviment
  –  Els gestos
Itinerari d’inserció
L’entrevista d’acollida: aspectes a
 tenir presents
• Crea un espai que faciliti la comunicació i la verbalització de
 les seves preocupacions i demandes
• Detecta la informació rellevant i la que pugui ser un motor
 de canvi
• Estableix acords, marca objectius i implica’l en el seu
 procés de canvi
• Garanteix en tot moment el dret a la intimitat, la
 confidencialitat i la protecció de dades
Itinerari d’inserció

    •  Acollida
    •  Diagnòstic
    •  Objectius
    •  Projecte d’inserció
    •  Seguiment
    •  Finalització
Itinerari d’inserció
El diagnòstic social

A partir de la:
• Visió global de la situació
• Comprensió de la persona en el seu context
 relacional
• Anàlisi de pros i contres

Fem l’anàlisi de les possibilitats existents, reals i
 abastables
Itinerari d’inserció
El diagnòstic social

• Recull les potencialitats de la persona
• Defineix expectatives, necessitats i suports
• Estableix i ordena prioritats
• És un procés viu i adaptable als canvis
• Parteix del passat i proposa canviar el present
 projectant el futur
• Ajuda a establir objectius, la metodologia i a
 temporalitzar l’acció
• Té presents els recursos i suports existents
Itinerari d’inserció


• Quines àrees exploreu en el
 diagnòstic que feu servir en la
 vostra tasca professional?

• Quins aspectes teniu presents en
 cada una d’aquestes àrees?
Itinerari d’inserció
Àrees d’exploració del diagnòstic

Aspectes ambientals     Aspectes personals
• L’habitatge        •  Individuals
  – Tipus          •  Familiars
  – Despeses        •  Formatius
  – Habitabilitat
               •  Econòmics i laborals
• L’entorn, el barri...
  – Recursos
               •  Xarxa social i
                 relacional
  – Teixit associatiu
  – Relacions de veïnatge
Itinerari d’inserció
Aspectes individuals

• Recursos personals: habilitats socials i de comunicació, seguretat,
 càrrega emocional, autocontrol, afectivitat, compliment de normes,
 creativitat, valors individuals i del grup de pertinença, lleure...
• Situació actual i motivació: hàbits quotidians, autonomia,
 participació, responsabilitat, nivell de compromís, expectatives
 sobre el propi projecte vital, interessos, capacitat per crear vincles
 que generin suports, èxits fracassos anteriors...
• Recursos socioeconòmics: ingressos, càrregues familiars,
 situació de desocupació (normalitzat, precari, mendicitat, economia
 submergida)...
• Salut física i mental: limitacions de la salut física i mental per a
 desenvolupar activitats quotidianes, per a la pròpia autonomia, per
 al desenvolupament d’una activitat laboral
Itinerari d’inserció
Aspectes familiars

• Genograma
• Persones que integren la unitat de convivència
• Grau i tipus de comunicació
• Relació entre els membres de la família
• Rols que desenvolupa cada membre de la unitat de
 convivència en l’àmbit familiar
• Suport material i instrumental que es disposen
• Sentiments d’afecte, d’estima i de respecte
Itinerari d’inserció
Factors formatius

Adquisició de coneixements, habilitats y actituds per al
  desenvolupament d’una feina
• Nivell educatiu
• Formació reglada
• Formació no reglada
• Qualificació
• Especialització
Interès per aprendre
• Motivació
• Definició d’interessos
Itinerari d’inserció
Aspectes econòmics i laborals


•  Trajectòria laboral:
   – Experiència laboral (treballs realitzats, duració i tipologia de contractes)
   – Ingressos
   – Motius finalització activitat laboral
•  Actitud davant la feina:
   – Habilitats i motivació per la inserció laboral: predisposició, disponibilitat...
   – Comportament segons normes socials: aspecte físic, disciplina,
    comunicació...
•  Significat del treball per a la persona:
   – Valor que atribueix al treball: autonomia, desenvolupament personal,
    espai de relacions, integració, normalització, ingressos...
Itinerari d’inserció
Aspectes de xarxa social i relacional

• Sistema de suport informal: família, amics, veïns...
• Sistema de suport natural organitzat: grups de suport,
 associacions...
• Sistema de suport formal: sistema de protecció social,
 serveis professionals públics i/o privats...

Si en moments de dificultat disminuïm els contactes,
  disminuïm la capacitat de rebre suport afectiu i material
D’altra banda és important conèixer els sistemes de suport
  i recursos de la comunitat
Itinerari d’inserció

    •  Acollida
    •  Diagnòstic
    •  Objectius
    •  Projecte d’inserció
    •  Seguiment
    •  Finalització
Itinerari d’inserció
Objectius de l’itinerari

• Personalitzats en funció de les necessitats, capacitats i
 motivació
• Han de contemplar accions en les diverses àrees (ambiental i
 personal)
• Independents entre ells i coherents entre ells
• Jerarquitzats (millor començar pels menys exigents) i
 temporalitzats (de curt a mig i llarg termini)
• Assumibles, realistes i operatius, que permetin assolir petites
 fites
• Avaluables, ben definits, concrets i mesurables en termes
 quantitatius
Itinerari d’inserció
Objectius de l’itinerari: altres aspectes a tenir
 presents

• Detectar les àrees d’intervenció preferent, allà on és més
 necessari i urgent actuar i allà on és més assequible assolir
 petites fites
• Detectar quins membres de la unitat de convivència es poden
 incorporar en el procés com a element de suport
• Valorar la necessitat o no de treballar també el i amb el seu
 entorn
• Detectar les xarxes de suport social i relacional en què es pot
 recolzar
• Detectar els recursos i prestacions de les que es pot
 beneficiar
Itinerari d’inserció

    •  Acollida
    •  Diagnòstic
    •  Objectius
    •  Projecte d’inserció
    •  Seguiment
    •  Finalització
Itinerari d’inserció
Projecte d’inserció

Té present:
• Les necessitats i problemàtiques principals
• Les potencialitats i capacitats
• Les experiències del passat
• Els impediments
• La motivació de la persona
• Els riscos i aspectes negatius qe poden aparèixer
• La priorització dels objectius
És un vestit a mida de la persona
Itinerari d’inserció
Projecte d’inserció
També té present:
• Les competències grupals de la persona
 – Treball en equip
 – Resolució de conflictes
 – Presa de decisions
• Les competències individuals
 – Desenvolupament de coneixements, habilitats
  i actituds
Itinerari d’inserció
  Projecte d’inserció
Situació actual                  Situació desitjada

             L’itinerari requereix:
 L’ajustament de les expectatives vers la situació esperada en
    base a la realitat objectiva de la persona i de les seves
                experiències
   L’anàlisi de les discrepàncies entre la situació actual i la
              potencial o desitjada
    Identificar els recursos, destreses, suports, habilitats,
     capacitats que permetin pal·liar les discrepàncies
                 detectades
Itinerari d’inserció
L’acord de compromís

És fruit de la negociació i el consens entre les
 dues parts
• Permet fixar acords, resultat d’un consens
• Té una dimensió simbòlica per ambdues parts,
 reforçant el seu compliment
• Exigeix l’establiment de passos a seguir
• Aporta una dosi de realitat, doncs allò escrit, no
 només pensat, permet captar si és més
 realitzable o no.
Itinerari d’inserció
L’acord de compromís ha de contemplar:

• L’anàlisi de la situació i un diagnòstic compartit
• Els objectius del projecte d’inserció, les àrees
 que es treballaran i els recursos i suports
 disponibles
• La intensitat del seguiment del tècnic d’inserció
• La duració i temporalització de les actuacions
• Les activitats concretes a realitzar per la
 persona
• Els indicadors d’avaluació i compliment de les
 fites
Itinerari d’inserció

    •  Acollida
    •  Diagnòstic
    •  Objectius
    •  Projecte d’inserció
    •  Seguiment
    •  Finalització
Itinerari d’inserció
Seguiment
A cada entrevista cal recollir informació sobre:
• Els objectius assolits
• Les intervencions i actuacions a nivell individual,
 familiar i/o comunitari
• El canvi d’actituds
• El nivell de compromís i motivació
• Les tasques realitzades i les no realitzades
• La resolució de problemes
• La coordinació amb altres serveis i/o
 professionals
Itinerari d’inserció
Seguiment
També es pot fer seguiment a nivell grupal:
• Estimula la resolució de conflictes
• Afavoreix la posada en comú de valors i
 interessos
• Potencia la solidaritat, el suport i l’ajuda mútua
 entre els membres del grup
• Potencia el nivell de compromís i implicació
Itinerari d’inserció

    •  Acollida
    •  Diagnòstic
    •  Objectius
    •  Projecte d’inserció
    •  Seguiment
    •  Finalització
Itinerari d’inserció
Finalització
L’itinerari d’inserció es finalitza amb el tancament, que
  s’estableix per voluntat d’una de les dues parts, per
  acord d'ambdues o per voluntat d’una tercera.
• S’avalua el procés de manera general
• Es proposen accions de suport per al manteniment del
  lloc de treball
• Es preveuen accions de reorientació per a les persones
  no inserides
• Es deixa la porta oberta per si es genera una nova
  demanda per a la millora de feina o per a traçar un nou
  itinerari professional
Metodologies i processos

•  Exclusió, marginació, integració, inclusió
•  Itinerari d’inserció
•  Treball amb suport
•  Model per competències
•  Intermediació
•  Exemple projecte europeu
Treball amb suport

     ACTAS (Associació
      Catalana de Treball
      Amb Suport) rep el
      Premi Macià 2010 en
      la categoria de foment
      de la creació
      d’empreses i de
      l’ocupació de qualitat
Treball amb suport
Idees força del Treball amb suport*

És
• Una estratègia d’inserció laboral a l’empresa ordinària.
• S’adreça específicament a persones que formen part de
 col·lectius amb especials dificultats d’incorporació al
 mercat de treball ordinari, les quals podran aconseguir i
 mantenir un lloc de treball a l’empresa ordinària si -i
 només si- compten amb el suport del programa.

                    *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Idees força del Treball amb suport*

Es caracteritza per
• La implicació activa de l’empresa en el procés d’inserció.
• La intermediació i la prestació de suport a la persona i l’empresa per
 tal de garantir la satisfacció de totes les parts de la relació laboral.
• Facilitar un suport
  – divers
  – flexible
  – compartit amb l’empresa
  – que s’anticipa i reacciona a les necessitats
  – disponible al llarg de tota la vida laboral.

                         *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
*Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Idees força del Treball amb suport*
• Comparteix amb altres programes i estratègies
 d’inserció que s’utilitzen en el cas de persones
 amb especials dificultats:
 – La consideració de la persona com a protagonista del
  seu propi procés: atenció i seguiment individualitzat.
 – La normalització i la promoció de la màxima
  autonomia personal com a principi orientador de tota
  intervenció.

                    *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Idees força del Treball amb suport*
I se singularitza en
• L’exercici d’un rol referencial per a la persona en
  l’àmbit laboral per tal que pugui aconseguir una
  feina en el mercat de treball ordinari adequada a
  les seves capacitats i interessos, sinó, sobretot,
  mantenir-la al llarg del temps i plantejar-se nous
  objectius laborals i personals.
                  *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la
 metodologia del Treball amb suport*

• La persona ha de poder treballar.
 – Competències mínimes.
 – Nivell suficient de funcionament cognitiu.
 – Nivell suficient de capacitat de comunicació (captació
  d’ordres orals, saber demanar ajut).
 – Nivell suficient d’acceptació de l’autoritat.
                    *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la
 metodologia del Treball amb suport*

• La persona de voler treballar.
 – Motivació real per treballar (mostrar interès).
 – Treballar a l’empresa ordinària (no en un entorn
  protegit).
 – Ha de voler-ho ella (és la persona qui fa la demanda,
  no la família).
                    *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la
 metodologia del Treball amb suport*

• La persona ha de ser conscient de la seva
 situació i acceptar l’ajut.
 – La persona ha de ser conscient i acceptar la seva
  discapacitat, la seva malaltia i les limitacions des
  d’una òptica positiva.
 – La persona ha de ser conscient que necessita suport
  per a la integració laboral (ha de reconèixer que
  necessita ajut i ha de mostrar interès perquè se l’ajudi
  i per rebre el suport que necessiti durant el procés).
                    *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la
 metodologia del Treball amb suport*

• La persona ha de necessitar el suport: si i
 només si compta amb el suport del programa
 podrà aconseguir i mantenir el lloc de treball.
 – Es preveu la necessitat d’ajustament del lloc de
  treball i l’entorn: la necessitat d’adaptar un “lloc de
  treball estàndard”.
 – Es preveu la necessitat d’una intervenció intensa per
  millorar aquells aspectes necessaris de la persona,
  com ara la formació, perquè pugui donar resposta als
  requeriments del lloc de treball (formació...).
                    *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la
 metodologia del Treball amb suport*

• Altres criteris que es consideren.
  – Que la família i/o l’entorn relacional estiguin disposats a
   participar i a implicar-se en el procés.
  – Punts forts, potencials, competències.
  – Responsabilitat sobre allò que fa.
  – Regularitat en el ritme de treball.
  – La relació familiar: rols i dinàmiques.
  – Maduresa personal.
  – Control d’impulsos.
  – Reacció als canvis.
•
                         *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la
 metodologia del Treball amb suport*

• Altres criteris que es consideren.
  – Competències i desenvolupament social, ús del temps lliure.
  – Grau d’autonomia personal, cura de si mateix, mobilitat,
   necessitat de supervisió a l’hora de realitzar una tasca.
  – Habilitats acadèmiques funcionals: expressió i comprensió
   verbal i escrita, lectura, càlcul (coneixements numèrics),
   informàtica.
  – Iniciativa. Sobretot condiciona molt quan es troba just el contrari:
   passivitat absoluta, dependència extrema de les ordres que li
   donen, no informa, no demana ajut.
                         *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Fases i processos del Treball amb suport*

Fase 1: preparació.
• Propòsits
 – Suport en el procés de preparació per a la
  incorporació al mercat laboral.
• Processos clau
 – Acollida i valoració de la idoneïtat per a la
  incorporació al TREBALL AMB SUPORT.
 – Actualització i elaboració del perfil professional:
  suport per a la definició d’un objectiu laboral
  d’ocupació.
                     *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Fases i processos del Treball amb suport*

Fase 2: inserció laboral (contractació).
• Propòsits
  – Suport per aconseguir una feina (iniciar/reiniciar la vida laboral).
• Processos clau
  – Recerca de feina activa i personalitzada: prospecció i
   localització i/o creació a mida del lloc de treball.
  – Pràctiques no laborals.
  – Anàlisi del lloc de treball.
  – Adaptació i formació en el lloc de treball/assessorament a
   l’entorn laboral.
                         *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Fases i processos del Treball amb suport*

Fase 3: acompanyament inicial i al llarg de la vida
 laboral.
• Propòsits
  – Suport continuat per al manteniment de la feina/per al
   desenvolupament de la pròpia carrera laboral.
• Processos clau
  – Acompanyament inicial a la persona i a l’empresa.
  – Acompanyament al llarg de la vida laboral: continuat.
  – Acompanyament al llarg de la vida laboral: gestió d’incidències i
   crisi (suport puntual).
  – Seguiment al llarg de la vida laboral: avaluació i actualització
   dels objectius personals i laborals.
                        *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Intermediació amb l’empresa
• Què ofereix el programa a les empreses que
  proposen un lloc de treball
 – Contribuir a l’acompliment de la llei, amb el suport i
  l’assessorament necessaris.
 – Preparar el futur treballador/a.
 – Informar els companys/es de treball entorn de la discapacitat i
  com relacionar-s’hi.
 – Entrenar la persona en el seu lloc de treball, mitjançant un
  preparador laboral durant un període de pràctiques determinat.
 – Assumir, durant el període de pràctiques, totes les contingències
  legals derivades tant de la persona com del preparador laboral.
 – Fer el seguiment periòdic un cop la persona ha estat
  contractada i oferir-hi suport quan sigui necessari.
                       *Protocol marc Treball amb Suport
Treball amb suport
Intermediació amb l’empresa
• Què demana el programa a l’empresa
 – Col·laborar en la recerca d’un treball real, adequat a les
  possibilitats de la persona.
 – Facilitar que el futur treballador/a realitzi l’entrenament en el seu
  lloc de treball amb el preparador laboral del projecte.
 – Informar la plantilla de treballadors/es de la incorporació d’un
  empleat/ada amb discapacitat intel·lectual a l’empresa.
 – Determinar amb el preparador laboral les tasques que ha de
  realitzar la persona participant i com s’han de dur a terme.
 – Valorar periòdicament el treball de la persona amb els
  responsables del projecte.
 – Contractar la persona, si es valora positivament el seu grau
  d’eficàcia i autonomia.
 – Mantenir un contacte periòdic amb els professionals del projecte
  i demanar suport quan sigui necessari.
                         *Protocol marc Treball amb Suport
Metodologies i processos

•  Exclusió, marginació, integració, inclusió
•  Itinerari d’inserció
•  Treball amb suport
•  Model per competències
•  Intermediació
•  Exemple projecte europeu
Model per competències

Hem d’entendre el procés d’inserció laboral
 com el recorregut que realitza una
 persona per tal de desenvolupar,
 potenciar i ampliar la seva competència
 professional per millorar la seva
 ocupabilitat amb la finalitat d’apropar-se
 al mercat de treball i accedir i consolidar
 un lloc de treball
Model per competències
És una metodologia de treball que ens
 permetrà:

• Reconèixer els aprenentatges realitzats
• Desvetllar capacitats i recursos personals
 per transferir-los a l’àmbit laboral
• Desenvolupar les competències
 professionals per millorar l’ocupabilitat
Model per competències
La competència és un conjunt integrat i complex de
  coneixements, habilitats i actituds que s’articulen en
  el desenvolupament d’una activitat laboral.
La nostra competència és fruit dels nostres recursos
  personals (coneixements, experiències, actituds,
  habilitats, capacitats, valors) i dels recursos de l’entorn
  (xarxa relacional, formació, informació...).
S’és competent o no competent davant una situació laboral
  concreta.
El model de competències professionals es divideix en
  tres grans blocs de competències: tècniques,
  transversals i de base.
La competència es pot potenciar i millorar en cada una de
  les seves vessants.
Model per competències
      Model conceptual de competència professional
                de l’ISFOL
       (Institut per lo Sviluppo della Formazione
           Professionale dei Lavoratori)
Competències tècniques                     Competències transversals
Coneixements i tècniques                    Habilitats, capacitats, i
necessàries per         ACCIÓ COMPETENT        actituds necessàries per a
desenvolupar una                        desenvolupar correctament
determinada activitat laboral                 qualsevol activitat laboral


                Competències de base
                Competències
                reconegudes culturalment
                com a necessàries per
                l’accés a un lloc de treball
Model per competències
Competències tècniques
• Es defineixen a través de l’anàlisi
 funcional d’una professió o lloc de treball o
 a través d’un certificat de professionalitat.
• Aquestes competències es poden
 desenvolupar en la pràctica laboral de
 l’ocupació concreta o a partir de
 formacions tècniques específiques
        Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Model per competències
Competències transversals
• Identificació
  – Identificació de les pròpies capacitats
  – Disposició a l’aprenentatge
  – Situar-se en el context laboral concret
• Relació
  – Comunicació
  – Relació interpersonal
  – Treball en equip
• Aforntament
  –  Responsabilitat
  –  Adaptabilitat
  –  Organització
  –  Negociació
  –  Gestió de l’estrès
                   Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Model per competències
Competències de base

• Competències d’accés a l’ocupació
• Competències instrumentals bàsiques
• Competències instrumentals específiques


         Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Model per competències
Competències de base

• Competències d’accés a l’ocupació
  – Conèixer els drets i les obligacions bàsiques en les relacions
   laborals.
  – Tenir un coneixement general de les condicions laborals que
   ofereixen els sectors més propers al propi perfil professional.
  – Saber planificar-se i conèixer i utilitzar les tècniques de recerca
   de feina adients.
  – Conèixer i saber utilitzar els recursos d’ocupació, orientació i
   formació del seu territori.                     Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Model per competències
Competències de base

• Competències instrumentals bàsiques
 – Conèixer l’entorn laboral i social del territori.
 – Tenir la capacitat requerida de lectoescriptura i càlcul
  funcional.
 – Tenir la capacitat requerida de comprensió oral.
 – Tenir la capacitat requerida de destreses
  psicomotrius


               Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Model per competències
Competències de base

• Competències instrumentals específiques
 –  Informàtica i noves tecnologies de la comunicació.
 –  Idiomes.
 –  Carnet de conduir.
 –  Altres.               Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Model per competències
Nivells de competència
I   Competència en la realització d’una gamma variada d’activitats rutinàries i previsibles.

II  Competència en una àmplia gamma d’activitats laborals, realitzades en diferents contexts.
   Algunes són complexes. Existeix certa autonomia i responsabilitat individual. Sovint es
   requereix la col·laboració amb altres persones dins d’un equip o grup de treball

III  Competència en un ampli i variat ventall de tasques, realitzades en diferents contexts,
   usualment complexes i no rutinàries. Elevat nivell de responsabilitat i autonomia


IV  Competència en una àmplia gamma d’activitats complexes (tècniques o professionals)
   desenvolupades en contexts molt diversos, amb un alt nivell de responsabilitat i autonomia,
   amb responsabilitats sobre el treball d’altres persones i, ocasionalment, sobre l’assignació de
   recursos

V   Competència que implica l’aplicació d’una gamma significativa de principis fonamentals i de
   tècniques complexes en una gran varietat de contexts, sovint imprevisibles. Es requereix molta
   autonomia personal. Responsabilitat freqüent en l’assignació de recursos, en l’anàlisi, diagnosi,
   disseny, execució i avaluació de l’activitat
                         Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Model per competències
Ocupabilitat

Posició
d’una persona (factor individual)
en un moment determinat
respecte a una ocupació concreta


           Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Model per competències
Ocupabilitat

L’anàlisi de l’ocupabilitat permet a la persona
 conèixer les seves necessitats d’inserció
El procés d’explorar els diferents factors que
 composen la pròpia ocupabilitat permet prendre
 consciència de la situació respecte a la inserció i
 pot ser la base per millorar-la en qualsevol
 moment de la trajectòria laboral de la persona.

              Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Model per competències
Ocupabilitat
L’anàlisi de l’ocupabilitat ha de ser un
 procés:
• Compartit
• Flexible i transversal
• Retroalimentat


            Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Factors i indicadors
    d’ocupabilitat
                              Model per competències
Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Mecanismes per a la
  millora de ’ocupabilitat
                              Model per competències
Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
Model per competències
El projecte professional

Respon a
• Què vull?
  – Interessos, motivacions
• Què em demana el mercat?
  – Perfil exigit en relació a l’objectiu laboral
• Què tinc?
  – Ocupabilitat, competències
• Què necessito?
  – Per millorar l’ocupabilitat, millora punts febles
• Què puc posar en joc?
  – Temps, recursos personals, xarxa relacional
Metodologies i processos

•  Exclusió, marginació, integració, inclusió
•  Itinerari d’inserció
•  Treball amb suport
•  Model per competències
•  Intermediació
•  Exemple projecte europeu
Intermediació
Apropament a l’empresa
a través d’un conjunt d’accions
alienades amb l’assoliment de
  l’objectiu laboral
amb la finalitat de cercar una oferta
  laboral concreta per a la inserció
  laboral de la persona
treballant la implicació i compromís
  de l’empresa en el procés d’inserció
Intermediació
Fases de la intermediació

• Anàlisi i prospecció
• Col·laboració
• Avaluació i fidelització
Intermediació
Anàlisi del mercat laboral

•  Sectors empresarials
•  Índex d’ocupació
•  Nínxols d’ocupació
•  Segmentació
•  Treball amb dades estadístiques
Intermediació
 Prospecció empresarial
Prospecció (GDLC)
[del ll. td. prospectio, -ōnis, íd., der. de prospicĕre 'mirar enllà']
f 1 Indagació, anàlisi.
2 MIN/PETROL Exploració, conjunt d'operacions destinades a la localització de
jaciments d'hidrocarburs o de minerals, dipòsits subterranis d'aigua, etc.
3 MIN/PETROL Conjunt de tècniques aplicades en la localització de jaciments, dipòsits
d'aigua, etc

Empresarial (GDLC)
[de empresari]
adj Relatiu o pertanyent a l'empresa o a l'empresari.


              Prospecció empresarial:
 anàlisi i exploració del món empresarial a través d’un conjunt de tècniques i
  operacions destinades a la localització de jaciments d’ocupació i inserció
Intermediació
Els 4 punts claus de la prospecció empresarial
1. La preparació del producte
  - coneix bé el producte
  - tingues cura de la seva presentació
                            Contactes
2. La concertació telefònica
  - tingues clar el teu objectiu
  - prepara’t la trucada               Visites
3. La visita al client / venda del producte
  - segmentació i argumentari
  - sigues empàtic, escolta, pregunta i observa    Clients
4. El servei post venda i la fidelització del client
  - avalua el producte i/o servei i la satisfacció
  del client                     Fidelitzats

  - no trenquis el contacte amb el client
Intermediació
Eina per identificar l’interlocutor
Com identificar-lo          RACIONAL

           Conscient:         Dominant:
           Analític       Orientat al resultat
           Quadriculat     Segur d’ell mateix
           Poc expressiu       Emprenedor
           Escèptic          Controlador
   INTROVERTIT                        EXTRAVERTIT
           Estable:           Influent:
           Tranquil           Simpàtic
           Fidel             Empàtic
           Receptiu            Dispers
           Equilibrat         Amb energia

                   EMOCIONAL
Intermediació
Eina per identificar l’interlocutor
Com actuar davant un        RACIONAL

          Conscient:           Dominant:
          Donar-li informació       Anar al gra
          Cuantificar resultats    “Ensabonar-lo”
          Enfocar analíticament   Practicar el win to
          No buscar feeling            win
   INTROVERTIT                 Enfoc per obj  EXTRAVERTIT
          Estable:             Influent:
          Centrar el COM       Generar feeling
          Generar seguretat       Escolta active
          Explicar amb ordre   Crear ambient distès
          Fomentar valor humà      Buscar opinió


                  EMOCIONAL
Intermediació
Col·laboració amb l’empresa
• Accions de sensibilització i formació
• Definició dels perfils professionals
• Anàlisi dels perfils competencials
• Assessorament laboral
• Pràctiques laborals
• Gestió d’ofertes laborals
• Adaptació del lloc de treball
• Accions de seguiment de la inserció
Intermediació
                        GESTIÓ DE SOL·LICITUD DE SERVEI I/O OFERTA
                                    La Caixa                   Coordinació
                           Empresa             Fundació Pimec                       Entitat Social
                                  (oficines, 902)                 de grup
                                                                        contacta
                                                          contacta
                          INTERESSADA EN           contacta
                           EL SERVEI   contacta

                                                   contacta                        (1)
                                     REP LA                                REP LA SOL·LICITUD
                                    SOL·LICITUD                                 DEL CLIENT i LA
                                    DEL CLIENT        (1)            (1)              FILTRA
                                           REP LA SOL·LICITUD     REP LA SOL·LICITUD      -emplena fitxa de client
                                             DEL CLIENT i LA      DEL CLIENT i LA           F-FC-1
                                               FILTRA           FILTRA         -emplena fitxa d’oferta
                                           -emplena fitxa de client  -emplena fitxa de client        F-FO-1
                                               F-FC-1           F-FC-1          (2) (si és oferta de
                                            -emplena fitxa d’oferta  -emplena fitxa d’oferta      client derivat de
                                               F-FO-1           F-FO-1          F.Pimec, cal que li
                                                                 1-3 díes     enviï una còpia)

Protocol gestió clients – ofertes Incorpora                        Deriva: envia
                                             F-FC-1 i F-FO-1
                                                             (3)
                                                           VALORA LA
                                                                        Deriva: envia
                                                                       F-FC-1 i F-FO-1
                                               1-3 díes
                                                           SOL·LICITUD I
                                                         ASSIGNA EL CLIENT       1-3 díes
                                                          A UNA ENTITAT
                                                            SOCIAL


•  Comanda del client. Oferta laboral                              Retorn si detecta incidències


                                                                           (4)
•  Gestió oferta                                       (5)
                                            FA EL SEGUIMENT
                                             GENERAL DE
                                                             (4)
                                                           Coordina el
                                                                         GESTIONA LA
                                                                        SOL·LICITUD DE
                                             L’ESTAT DEL        treball en xarxa        SERVEI I/O
•  Tancament oferta. Si inserció: seguiment                      SERVEI AMB EL
                                            CLIENT QUE HA
                                              DERIVAT
                                                           quan l’Entitat
                                                           ho requereix
                                                                          L’OFERTA
                                                                        (Segons protocol
                                                                         INCORPORA)
                                                              Informa si cal
                                                             compartir oferta,
                                                             retornant F-FO-1

                                                                           (6)
                                                                          TANCA
                                                                         DE L’OFERTA
                                                                      Retorna: envia
                                                             (6)          F-FO-1
                                                           RECULL EL        1-3 díes
                                                          TANCAMENT DE
                                                           L’OFERTA
                                                                        Retorna: envia les
                                               (7)                       dades recollides en
                                             RECULL EL   Retorna: envia             l’informe trimestral
                                            TANCAMENT I FA   F-FO-1                  “La Caixa”
                                           L’AVALUACIÓ FINAL   1-3 díes
                                           DEL CLIENT QUE HA
                                              DERIVAT
Intermediació
Avaluació i fidelització

•  Qüestionaris d’avaluació
•  Estudi de casos
•  Proposta d’accions de millora
•  Accions de fidelització de l’empresa
Metodologies i processos

•  Exclusió, marginació, integració, inclusió
•  Itinerari d’inserció
•  Treball amb suport
•  Model per competències
•  Intermediació
•  Exemple projecte europeu
Exemple projecte europeu
“Learning Lab for Integration”


És un projecte subvencionat per la
Comissió Europea, que s’engloba dins
el programa d’aprenentatge permanent
Grundtvig i que s’ha creat per tractar
diferents aspectes del problema de la
integració de persones amb
discapacitat a la societat dels països
participants i en tota la Unió Europea.
Exemple projecte europeu
  “Learning Lab for Integration”
L’Objectiu general del projecte és contribuir a la integració de persones amb diferents
    tipus de discapacitat a la societat, les activitats educatives i el mercat laboral.
Objectius específics del projecte:
Explorar la situació existent en cada país soci en relació a la inclusió de persones amb
    discapacitat en activitats educatives i del mercat laboral i identificar-ne exemples de
    bones pràctiques;
Facilitar informació i exemples de bones pràctiques de metodologia utilitzada per ensenyar i
    motivar persones amb diferents discapacitats;
Augmentar les habilitats i coneixements dels professionals que treballen amb aquest
    col·lectiu;
Contribuir a la participació en els processos d’aprenentatge de les persones amb
    discapacitat i, per tant, contribuir a la seva integració en la societat i el mercat laboral;
Animar les institucions d’aprenentatge a proporcionar possibilitats per a la participació de
    persones amb discapacitat en el procés educatiu.
.
Exemple projecte europeu
“Learning Lab for Integration”
Principal grups destinataris del projecte:
professionals que treballen amb PAD;
professionals i institucions de l’educació;
persones amb discapacitat, que no només seran grups destinataris directes en algunes
   activitats del projecte, sinó que també seran els principals beneficiaris dels
   resultats dels projecte.

Activitats principals: per tal d’assolir els objectius del projecte es duran a terme
    activitats de recerca, visites d’estudi als socis del consorci, elaboració d’un
    Laboratori Metodològic en línia, un curs de formació experimental, esdeveniments
    de recolzament en cada país participant, campanyes públiques de conscienciació.
    Com a activitats paral·leles podem citar, l’avaluació dels diferents temes del
    projecte, activitats de difusió i d’explotació. El projecte té una durada de 24 mesos
    i s’espera que els resultats persisteixin després de la finalització del projecte,
    creant un efecte cascada pels beneficiaris del projecte.
Metodologies i processos
Hem fet un recorregut per

•  Exclusió, marginació, integració, inclusió
•  Itinerari d’inserció
•  Treball amb suport
•  Model per competències
•  Intermediació
•  Exemple projecte europeu

Us animo a aprofundir en aquests temes...
Metodologies i processos
  Curs de Tècnic en Integració Laboral
    Universitat de Girona
       dilluns 24 de maig de 2010
Moltes gràcies per la vostra atenció
       Roger Casero Gumbau
     Coordinador Incorpora Girona
     Fundació Plataforma Educativa
    coordinacio@incorporagirona.cat
1 of 104

Recommended

Eleccion profesional by
Eleccion profesionalEleccion profesional
Eleccion profesionalENRIQUE DE JESÚS TAPIA PEREZ
1.5K views4 slides
Counseling as ahelping profession by
Counseling as ahelping professionCounseling as ahelping profession
Counseling as ahelping professionRanjan Dhiman
8.7K views13 slides
Curs ocupabilitat material alumno by
Curs ocupabilitat material alumnoCurs ocupabilitat material alumno
Curs ocupabilitat material alumnoclicfox
381 views62 slides
Itinerario personalizado de inserción laboral. IPI by
Itinerario personalizado de inserción laboral. IPIItinerario personalizado de inserción laboral. IPI
Itinerario personalizado de inserción laboral. IPIMilagros Bolaños Ramos
184.7K views22 slides
1.power comunicació by
1.power comunicació1.power comunicació
1.power comunicacióOriol Vinyallonga Pérez
509 views26 slides

More Related Content

Similar to Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010

Innovant en voluntariat d empresa by
Innovant en voluntariat d empresaInnovant en voluntariat d empresa
Innovant en voluntariat d empresaEnric Madrigal
173 views22 slides
Formació un bon projecte by
Formació un bon projecteFormació un bon projecte
Formació un bon projectemambla
154 views16 slides
Competències de l'ocupació by
Competències de l'ocupacióCompetències de l'ocupació
Competències de l'ocupaciósoymria
516 views17 slides
Seminari Creativitat als processos de participacio by
Seminari Creativitat als processos de participacioSeminari Creativitat als processos de participacio
Seminari Creativitat als processos de participacioManelruizpla
272 views34 slides
El rol del formador 2 by
El rol del formador 2El rol del formador 2
El rol del formador 2ICE_URV_NU
343 views23 slides

Similar to Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010(20)

Innovant en voluntariat d empresa by Enric Madrigal
Innovant en voluntariat d empresaInnovant en voluntariat d empresa
Innovant en voluntariat d empresa
Enric Madrigal173 views
Formació un bon projecte by mambla
Formació un bon projecteFormació un bon projecte
Formació un bon projecte
mambla154 views
Competències de l'ocupació by soymria
Competències de l'ocupacióCompetències de l'ocupació
Competències de l'ocupació
soymria516 views
Seminari Creativitat als processos de participacio by Manelruizpla
Seminari Creativitat als processos de participacioSeminari Creativitat als processos de participacio
Seminari Creativitat als processos de participacio
Manelruizpla272 views
El rol del formador 2 by ICE_URV_NU
El rol del formador 2El rol del formador 2
El rol del formador 2
ICE_URV_NU343 views
Programa orientació professional_acadèmica_2012-13 by estefi_rj
Programa orientació professional_acadèmica_2012-13Programa orientació professional_acadèmica_2012-13
Programa orientació professional_acadèmica_2012-13
estefi_rj335 views
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglès by ceippuigdenvalls
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglèsMemòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglès
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglès
ceippuigdenvalls175 views
Memòria i avaluació aprofundiment interculturalitat by ceippuigdenvalls
Memòria i avaluació aprofundiment interculturalitatMemòria i avaluació aprofundiment interculturalitat
Memòria i avaluació aprofundiment interculturalitat
ceippuigdenvalls201 views
Guió del llibre "Com parlar bé en públic" by Ana Pérez
Guió del llibre "Com parlar bé en públic"Guió del llibre "Com parlar bé en públic"
Guió del llibre "Com parlar bé en públic"
Ana Pérez2.6K views
Beneficisdelcoaching by XavierPl
BeneficisdelcoachingBeneficisdelcoaching
Beneficisdelcoaching
XavierPl200 views
Els cercles de comunicació (pràctiques restauratives) by IES Xarc
Els cercles de comunicació (pràctiques restauratives)Els cercles de comunicació (pràctiques restauratives)
Els cercles de comunicació (pràctiques restauratives)
IES Xarc2.3K views

More from Plataforma Educativa

Projecte "In Situ" de la Fundació Resilis by
Projecte "In Situ" de la Fundació ResilisProjecte "In Situ" de la Fundació Resilis
Projecte "In Situ" de la Fundació ResilisPlataforma Educativa
774 views27 slides
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012 by
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Plataforma Educativa
516 views10 slides
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb... by
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...Plataforma Educativa
458 views10 slides
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras by
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPremis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPlataforma Educativa
3K views10 slides
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011 by
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Plataforma Educativa
1.9K views19 slides
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011 by
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Plataforma Educativa
594 views10 slides

More from Plataforma Educativa(18)

Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012 by Plataforma Educativa
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb... by Plataforma Educativa
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras by Plataforma Educativa
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPremis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011 by Plataforma Educativa
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011 by Plataforma Educativa
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012 by Plataforma Educativa
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011 by Plataforma Educativa
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter... by Plataforma Educativa
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec... by Plataforma Educativa
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20... by Plataforma Educativa
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10 by Plataforma Educativa
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi... by Plataforma Educativa
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010 by Plataforma Educativa
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010 by Plataforma Educativa
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010

Recently uploaded

RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
Notícies de la setmana.pdf by
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 views4 slides
Pràctica 1.pdf by
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
26 views6 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf by
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 views5 slides
Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 views37 slides

Recently uploaded(8)

Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010

 • 1. Metodologies i processos Curs de Tècnic en Integració Laboral Universitat de Girona Roger Casero Gumbau, coordinador Incorpora Girona dilluns 24 de maig de 2010
 • 2. Metodologies i processos • Exclusió, marginació, integració, inclusió • Itinerari d’inserció • Treball amb suport • Model per competències • Intermediació • Exemple projecte europeu
 • 3. Exclusió, marginació, integració, inclusió Exclusió: (GDLC) Acció d'excloure o . excloure's Excloure: Treure (algú o alguna cosa) d'una banda, d'una cosa, etc., com no devent participar-hi més Privar l'admissió o l'entrada d'algú o alguna cosa, refusar-li la participació
 • 4. Exclusió, marginació, integració, inclusió Marginació: (GDLC) Acció de marginar o de marginar-se . Marginar: Dins una comunitat social, donar (a algú) un tracte discriminatori i excloent, impedir la plena integració. Deixar de banda, ometre, evitar de tractar
 • 5. Exclusió, marginació, integració, inclusió Integració: (GDLC) Acció d'integrar o integrar-se Integrar: Formar, diferents parts, (un tot). . Fer entrar en un tot com a part integrant Sotmetre al procés d'integració
 • 6. Exclusió, marginació, integració, inclusió Inclusió: (GDLC) Acció d'incloure Incloure: Posar una cosa dins una altra Inserir: . Fer que una cosa s'introdueixi, sigui inclosa, sigui continguda, dins una altra
 • 7. Exclusió, marginació, integració, inclusió • Amb qui treballem?
 • 8. Exclusió, marginació, integració, inclusió • Amb qui treballem?
 • 9. Exclusió, marginació, integració, inclusió • Amb qui treballem?
 • 10. Exclusió, marginació, integració, inclusió Sovint diem i tenim la sensació que treballem amb discapacitats, malalts mentals, immigrants, joves en risc, toxicòmans, aturats de llarga durada... Sovint ens centrem amb el diagnòstic, amb el perfil, amb l’etiqueta. Però en realitat treballem amb persones. I el nostre treball, la nostra manera de treballar, ens ha de permetre descobrir la persona, per conèixer les seves mancances, però també sobretot per desvetllar les seves capacitats.
 • 11. Metodologies i processos • Exclusió, marginació, integració, inclusió • Itinerari d’inserció • Treball amb suport • Model per competències • Intermediació • Exemple projecte europeu
 • 12. Itinerari d’inserció Itinerari (GDLC): 1 adj Relatiu o pertanyent als camins. Mesures itineràries. 2 m 1 Trajecte, recorregut, camí a seguir. 2 Pla d'un viatge, una excursió, etc., amb indicació del camí, parades, etc., a fer. 3 Dibuix d'aquest pla 3 m TOPOG Mètode de determinació de les posicions dels vèrtexs d'una línia poligonal topogràfica.
 • 13. Itinerari d’inserció • Implica fer un recorregut, desplaçament, moure’s “des de” per anar “cap a” • Cal esforç, compromís i implicació de la persona vers el seu propi procés, per traçar el seu camí • Requereix el treball conjunt i compartit entre la persona i el tècnic d’inserció • És un procés transversal i integral que abasta tots els àmbits de la persona • Parteix de les necessitats i es recolza en les capacitats de la persona • Estableix un pla de treball, una planificació de les accions a fer al llarg de l’itinerari • Dibuixa el trajecte a seguir • La persona esdevé el protagonista del seu projecte
 • 14. Itinerari d’inserció Competències de la persona Coneixements Habilitats Què sap? Què sap fer? Actituds Com afronta el seu projecte personal? + competències = + ocupabilitat
 • 15. Itinerari d’inserció • Acollida • Diagnòstic • Objectius • Projecte d’inserció • Seguiment • Finalització
 • 16. Itinerari d’inserció L’entrevista d’acollida • Recollida d’informació qualitativa i quantitativa • Espai de comprensió per reconèixer i identificar la situació de cada persona • Espai d’escolta, d’acollida • Espai per fer aclariments, resoldre dubtes i concretar la demanda
 • 17. Itinerari d’inserció Com percebem la informació: som visuals, auditius o kinestèsics? • Visual: imatges • Auditiu: sons • Kinestèsic: sensacions “La Programació Neuro-lingüística (PNL) és un model de comunicació interpersonal i un enfocament alternatiu a la psicoteràpia basada en l’estudi subjectiu del llenguatge, la comunicació i el canvi personal.” (Wiki)
 • 18. Itinerari d’inserció Hem de potenciar les nostres habilitats comunicatives Observar Preguntar Escoltar
 • 19. Itinerari d’inserció Si preguntes et serà més senzill: • Explorar les seves necessitats i motivacions • Validar i/o matisar la informació prèvia • Definir millor la seva demanda • Ajudar-lo a expressar sentiments i emocions • Establir un major clima de confiança • Concretar millor els acords
 • 20. Itinerari d’inserció Pregunta • Preguntes tancades (si/no) - T’ajudaran a dirigir l’entrevista i a concretar / descartar - Facilitaran la comunicació si l’altre és poc expressiu • Preguntes obertes (5 W) - Afavoriràs el diàleg i el debat - coneixeràs millor les seves opinions • Preguntes d’elecció (a o b) - Implicaràs més a l’interlocutor (ell decideix) - Podràs dirigir l’interlocutor a una resposta determinada • Preguntes com a respostes - Podràs guanyar temps - Et permetrà aprofundir més en els seus dubtes i qüestionaments
 • 21. Itinerari d’inserció Si escoltes enriquiràs l’acollida potenciant: • L’assertivitat Capacitat personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes expressions conductes agressives o manipuladores • L’empatia Facultat de comprendre les emocions i els sentiments externs per un procés d'identificació amb l'objecte, grup o individu amb el qual hom es relaciona • La bidireccionalitat • La confiança • La legitimació d’emocions
 • 22. Itinerari d’inserció Escolta activa • Escoltar no és sentir • Escoltar és molt més que callar i deixar parlar l’altre • Escoltar activament és participar en la conversa amb la voluntat de comprendre millor l’altra persona • L’escolta activa no és estar d’acord amb el què l’altre diu, sinó comprendre el seu punt de vista • L’escolta activa és una actitud que hem de decidir si volem prendre o no
 • 23. Itinerari d’inserció Escoltar activament • Allibera’t dels prejudicis • Observa el llenguatge no verbal: expressió facial, moviment corporal, to de veu • Parafraseja: fes de mirall per verificar la informació • Aclareix i clarifica: fes preguntes obertes, ajuda’l a desenvolupar el què vol expressar • Recondueix i centra la conversa: deixa que s’expressi però no que es perdi • Permet els silencis: els silencis no són mai buits, estan plens d’informació • Sintetitza, resumeix i reformula: destil·la els punts claus de tot allò que expressa centrant el tema i definint-lo i retorna-li una nova visió del tema, passada pel teu sedàs
 • 24. Itinerari d’inserció Si observes et serà més senzill: • Descodificar molta informació que verbalment no et donarà • Captar el seu estat d’ànim Mesurar el seu nivell d’interès i motivació • Detectar resistències • Verificar la informació • Formular noves preguntes
 • 26. Itinerari d’inserció Observa • La veu – Entonació – Elocució (manera d’articular els sons) • El silenci • La cara – L’expressió facial – El contacte visual • La resta del cos – La postura – La distància – El moviment – Els gestos
 • 27. Itinerari d’inserció L’entrevista d’acollida: aspectes a tenir presents • Crea un espai que faciliti la comunicació i la verbalització de les seves preocupacions i demandes • Detecta la informació rellevant i la que pugui ser un motor de canvi • Estableix acords, marca objectius i implica’l en el seu procés de canvi • Garanteix en tot moment el dret a la intimitat, la confidencialitat i la protecció de dades
 • 28. Itinerari d’inserció • Acollida • Diagnòstic • Objectius • Projecte d’inserció • Seguiment • Finalització
 • 29. Itinerari d’inserció El diagnòstic social A partir de la: • Visió global de la situació • Comprensió de la persona en el seu context relacional • Anàlisi de pros i contres Fem l’anàlisi de les possibilitats existents, reals i abastables
 • 30. Itinerari d’inserció El diagnòstic social • Recull les potencialitats de la persona • Defineix expectatives, necessitats i suports • Estableix i ordena prioritats • És un procés viu i adaptable als canvis • Parteix del passat i proposa canviar el present projectant el futur • Ajuda a establir objectius, la metodologia i a temporalitzar l’acció • Té presents els recursos i suports existents
 • 31. Itinerari d’inserció • Quines àrees exploreu en el diagnòstic que feu servir en la vostra tasca professional? • Quins aspectes teniu presents en cada una d’aquestes àrees?
 • 32. Itinerari d’inserció Àrees d’exploració del diagnòstic Aspectes ambientals Aspectes personals • L’habitatge • Individuals – Tipus • Familiars – Despeses • Formatius – Habitabilitat • Econòmics i laborals • L’entorn, el barri... – Recursos • Xarxa social i relacional – Teixit associatiu – Relacions de veïnatge
 • 33. Itinerari d’inserció Aspectes individuals • Recursos personals: habilitats socials i de comunicació, seguretat, càrrega emocional, autocontrol, afectivitat, compliment de normes, creativitat, valors individuals i del grup de pertinença, lleure... • Situació actual i motivació: hàbits quotidians, autonomia, participació, responsabilitat, nivell de compromís, expectatives sobre el propi projecte vital, interessos, capacitat per crear vincles que generin suports, èxits fracassos anteriors... • Recursos socioeconòmics: ingressos, càrregues familiars, situació de desocupació (normalitzat, precari, mendicitat, economia submergida)... • Salut física i mental: limitacions de la salut física i mental per a desenvolupar activitats quotidianes, per a la pròpia autonomia, per al desenvolupament d’una activitat laboral
 • 34. Itinerari d’inserció Aspectes familiars • Genograma • Persones que integren la unitat de convivència • Grau i tipus de comunicació • Relació entre els membres de la família • Rols que desenvolupa cada membre de la unitat de convivència en l’àmbit familiar • Suport material i instrumental que es disposen • Sentiments d’afecte, d’estima i de respecte
 • 35. Itinerari d’inserció Factors formatius Adquisició de coneixements, habilitats y actituds per al desenvolupament d’una feina • Nivell educatiu • Formació reglada • Formació no reglada • Qualificació • Especialització Interès per aprendre • Motivació • Definició d’interessos
 • 36. Itinerari d’inserció Aspectes econòmics i laborals • Trajectòria laboral: – Experiència laboral (treballs realitzats, duració i tipologia de contractes) – Ingressos – Motius finalització activitat laboral • Actitud davant la feina: – Habilitats i motivació per la inserció laboral: predisposició, disponibilitat... – Comportament segons normes socials: aspecte físic, disciplina, comunicació... • Significat del treball per a la persona: – Valor que atribueix al treball: autonomia, desenvolupament personal, espai de relacions, integració, normalització, ingressos...
 • 37. Itinerari d’inserció Aspectes de xarxa social i relacional • Sistema de suport informal: família, amics, veïns... • Sistema de suport natural organitzat: grups de suport, associacions... • Sistema de suport formal: sistema de protecció social, serveis professionals públics i/o privats... Si en moments de dificultat disminuïm els contactes, disminuïm la capacitat de rebre suport afectiu i material D’altra banda és important conèixer els sistemes de suport i recursos de la comunitat
 • 38. Itinerari d’inserció • Acollida • Diagnòstic • Objectius • Projecte d’inserció • Seguiment • Finalització
 • 39. Itinerari d’inserció Objectius de l’itinerari • Personalitzats en funció de les necessitats, capacitats i motivació • Han de contemplar accions en les diverses àrees (ambiental i personal) • Independents entre ells i coherents entre ells • Jerarquitzats (millor començar pels menys exigents) i temporalitzats (de curt a mig i llarg termini) • Assumibles, realistes i operatius, que permetin assolir petites fites • Avaluables, ben definits, concrets i mesurables en termes quantitatius
 • 40. Itinerari d’inserció Objectius de l’itinerari: altres aspectes a tenir presents • Detectar les àrees d’intervenció preferent, allà on és més necessari i urgent actuar i allà on és més assequible assolir petites fites • Detectar quins membres de la unitat de convivència es poden incorporar en el procés com a element de suport • Valorar la necessitat o no de treballar també el i amb el seu entorn • Detectar les xarxes de suport social i relacional en què es pot recolzar • Detectar els recursos i prestacions de les que es pot beneficiar
 • 41. Itinerari d’inserció • Acollida • Diagnòstic • Objectius • Projecte d’inserció • Seguiment • Finalització
 • 42. Itinerari d’inserció Projecte d’inserció Té present: • Les necessitats i problemàtiques principals • Les potencialitats i capacitats • Les experiències del passat • Els impediments • La motivació de la persona • Els riscos i aspectes negatius qe poden aparèixer • La priorització dels objectius És un vestit a mida de la persona
 • 43. Itinerari d’inserció Projecte d’inserció També té present: • Les competències grupals de la persona – Treball en equip – Resolució de conflictes – Presa de decisions • Les competències individuals – Desenvolupament de coneixements, habilitats i actituds
 • 44. Itinerari d’inserció Projecte d’inserció Situació actual Situació desitjada L’itinerari requereix: L’ajustament de les expectatives vers la situació esperada en base a la realitat objectiva de la persona i de les seves experiències L’anàlisi de les discrepàncies entre la situació actual i la potencial o desitjada Identificar els recursos, destreses, suports, habilitats, capacitats que permetin pal·liar les discrepàncies detectades
 • 45. Itinerari d’inserció L’acord de compromís És fruit de la negociació i el consens entre les dues parts • Permet fixar acords, resultat d’un consens • Té una dimensió simbòlica per ambdues parts, reforçant el seu compliment • Exigeix l’establiment de passos a seguir • Aporta una dosi de realitat, doncs allò escrit, no només pensat, permet captar si és més realitzable o no.
 • 46. Itinerari d’inserció L’acord de compromís ha de contemplar: • L’anàlisi de la situació i un diagnòstic compartit • Els objectius del projecte d’inserció, les àrees que es treballaran i els recursos i suports disponibles • La intensitat del seguiment del tècnic d’inserció • La duració i temporalització de les actuacions • Les activitats concretes a realitzar per la persona • Els indicadors d’avaluació i compliment de les fites
 • 47. Itinerari d’inserció • Acollida • Diagnòstic • Objectius • Projecte d’inserció • Seguiment • Finalització
 • 48. Itinerari d’inserció Seguiment A cada entrevista cal recollir informació sobre: • Els objectius assolits • Les intervencions i actuacions a nivell individual, familiar i/o comunitari • El canvi d’actituds • El nivell de compromís i motivació • Les tasques realitzades i les no realitzades • La resolució de problemes • La coordinació amb altres serveis i/o professionals
 • 49. Itinerari d’inserció Seguiment També es pot fer seguiment a nivell grupal: • Estimula la resolució de conflictes • Afavoreix la posada en comú de valors i interessos • Potencia la solidaritat, el suport i l’ajuda mútua entre els membres del grup • Potencia el nivell de compromís i implicació
 • 50. Itinerari d’inserció • Acollida • Diagnòstic • Objectius • Projecte d’inserció • Seguiment • Finalització
 • 51. Itinerari d’inserció Finalització L’itinerari d’inserció es finalitza amb el tancament, que s’estableix per voluntat d’una de les dues parts, per acord d'ambdues o per voluntat d’una tercera. • S’avalua el procés de manera general • Es proposen accions de suport per al manteniment del lloc de treball • Es preveuen accions de reorientació per a les persones no inserides • Es deixa la porta oberta per si es genera una nova demanda per a la millora de feina o per a traçar un nou itinerari professional
 • 52. Metodologies i processos • Exclusió, marginació, integració, inclusió • Itinerari d’inserció • Treball amb suport • Model per competències • Intermediació • Exemple projecte europeu
 • 53. Treball amb suport ACTAS (Associació Catalana de Treball Amb Suport) rep el Premi Macià 2010 en la categoria de foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat
 • 54. Treball amb suport Idees força del Treball amb suport* És • Una estratègia d’inserció laboral a l’empresa ordinària. • S’adreça específicament a persones que formen part de col·lectius amb especials dificultats d’incorporació al mercat de treball ordinari, les quals podran aconseguir i mantenir un lloc de treball a l’empresa ordinària si -i només si- compten amb el suport del programa. *Protocol marc Treball amb Suport
 • 55. Treball amb suport Idees força del Treball amb suport* Es caracteritza per • La implicació activa de l’empresa en el procés d’inserció. • La intermediació i la prestació de suport a la persona i l’empresa per tal de garantir la satisfacció de totes les parts de la relació laboral. • Facilitar un suport – divers – flexible – compartit amb l’empresa – que s’anticipa i reacciona a les necessitats – disponible al llarg de tota la vida laboral. *Protocol marc Treball amb Suport
 • 56. Treball amb suport *Protocol marc Treball amb Suport
 • 57. Treball amb suport Idees força del Treball amb suport* • Comparteix amb altres programes i estratègies d’inserció que s’utilitzen en el cas de persones amb especials dificultats: – La consideració de la persona com a protagonista del seu propi procés: atenció i seguiment individualitzat. – La normalització i la promoció de la màxima autonomia personal com a principi orientador de tota intervenció. *Protocol marc Treball amb Suport
 • 58. Treball amb suport Idees força del Treball amb suport* I se singularitza en • L’exercici d’un rol referencial per a la persona en l’àmbit laboral per tal que pugui aconseguir una feina en el mercat de treball ordinari adequada a les seves capacitats i interessos, sinó, sobretot, mantenir-la al llarg del temps i plantejar-se nous objectius laborals i personals. *Protocol marc Treball amb Suport
 • 59. Treball amb suport Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la metodologia del Treball amb suport* • La persona ha de poder treballar. – Competències mínimes. – Nivell suficient de funcionament cognitiu. – Nivell suficient de capacitat de comunicació (captació d’ordres orals, saber demanar ajut). – Nivell suficient d’acceptació de l’autoritat. *Protocol marc Treball amb Suport
 • 60. Treball amb suport Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la metodologia del Treball amb suport* • La persona de voler treballar. – Motivació real per treballar (mostrar interès). – Treballar a l’empresa ordinària (no en un entorn protegit). – Ha de voler-ho ella (és la persona qui fa la demanda, no la família). *Protocol marc Treball amb Suport
 • 61. Treball amb suport Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la metodologia del Treball amb suport* • La persona ha de ser conscient de la seva situació i acceptar l’ajut. – La persona ha de ser conscient i acceptar la seva discapacitat, la seva malaltia i les limitacions des d’una òptica positiva. – La persona ha de ser conscient que necessita suport per a la integració laboral (ha de reconèixer que necessita ajut i ha de mostrar interès perquè se l’ajudi i per rebre el suport que necessiti durant el procés). *Protocol marc Treball amb Suport
 • 62. Treball amb suport Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la metodologia del Treball amb suport* • La persona ha de necessitar el suport: si i només si compta amb el suport del programa podrà aconseguir i mantenir el lloc de treball. – Es preveu la necessitat d’ajustament del lloc de treball i l’entorn: la necessitat d’adaptar un “lloc de treball estàndard”. – Es preveu la necessitat d’una intervenció intensa per millorar aquells aspectes necessaris de la persona, com ara la formació, perquè pugui donar resposta als requeriments del lloc de treball (formació...). *Protocol marc Treball amb Suport
 • 63. Treball amb suport Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la metodologia del Treball amb suport* • Altres criteris que es consideren. – Que la família i/o l’entorn relacional estiguin disposats a participar i a implicar-se en el procés. – Punts forts, potencials, competències. – Responsabilitat sobre allò que fa. – Regularitat en el ritme de treball. – La relació familiar: rols i dinàmiques. – Maduresa personal. – Control d’impulsos. – Reacció als canvis. • *Protocol marc Treball amb Suport
 • 64. Treball amb suport Criteris per valorar la idoneïtat per aplicar la metodologia del Treball amb suport* • Altres criteris que es consideren. – Competències i desenvolupament social, ús del temps lliure. – Grau d’autonomia personal, cura de si mateix, mobilitat, necessitat de supervisió a l’hora de realitzar una tasca. – Habilitats acadèmiques funcionals: expressió i comprensió verbal i escrita, lectura, càlcul (coneixements numèrics), informàtica. – Iniciativa. Sobretot condiciona molt quan es troba just el contrari: passivitat absoluta, dependència extrema de les ordres que li donen, no informa, no demana ajut. *Protocol marc Treball amb Suport
 • 65. Treball amb suport Fases i processos del Treball amb suport* Fase 1: preparació. • Propòsits – Suport en el procés de preparació per a la incorporació al mercat laboral. • Processos clau – Acollida i valoració de la idoneïtat per a la incorporació al TREBALL AMB SUPORT. – Actualització i elaboració del perfil professional: suport per a la definició d’un objectiu laboral d’ocupació. *Protocol marc Treball amb Suport
 • 66. Treball amb suport Fases i processos del Treball amb suport* Fase 2: inserció laboral (contractació). • Propòsits – Suport per aconseguir una feina (iniciar/reiniciar la vida laboral). • Processos clau – Recerca de feina activa i personalitzada: prospecció i localització i/o creació a mida del lloc de treball. – Pràctiques no laborals. – Anàlisi del lloc de treball. – Adaptació i formació en el lloc de treball/assessorament a l’entorn laboral. *Protocol marc Treball amb Suport
 • 67. Treball amb suport Fases i processos del Treball amb suport* Fase 3: acompanyament inicial i al llarg de la vida laboral. • Propòsits – Suport continuat per al manteniment de la feina/per al desenvolupament de la pròpia carrera laboral. • Processos clau – Acompanyament inicial a la persona i a l’empresa. – Acompanyament al llarg de la vida laboral: continuat. – Acompanyament al llarg de la vida laboral: gestió d’incidències i crisi (suport puntual). – Seguiment al llarg de la vida laboral: avaluació i actualització dels objectius personals i laborals. *Protocol marc Treball amb Suport
 • 68. Treball amb suport Intermediació amb l’empresa • Què ofereix el programa a les empreses que proposen un lloc de treball – Contribuir a l’acompliment de la llei, amb el suport i l’assessorament necessaris. – Preparar el futur treballador/a. – Informar els companys/es de treball entorn de la discapacitat i com relacionar-s’hi. – Entrenar la persona en el seu lloc de treball, mitjançant un preparador laboral durant un període de pràctiques determinat. – Assumir, durant el període de pràctiques, totes les contingències legals derivades tant de la persona com del preparador laboral. – Fer el seguiment periòdic un cop la persona ha estat contractada i oferir-hi suport quan sigui necessari. *Protocol marc Treball amb Suport
 • 69. Treball amb suport Intermediació amb l’empresa • Què demana el programa a l’empresa – Col·laborar en la recerca d’un treball real, adequat a les possibilitats de la persona. – Facilitar que el futur treballador/a realitzi l’entrenament en el seu lloc de treball amb el preparador laboral del projecte. – Informar la plantilla de treballadors/es de la incorporació d’un empleat/ada amb discapacitat intel·lectual a l’empresa. – Determinar amb el preparador laboral les tasques que ha de realitzar la persona participant i com s’han de dur a terme. – Valorar periòdicament el treball de la persona amb els responsables del projecte. – Contractar la persona, si es valora positivament el seu grau d’eficàcia i autonomia. – Mantenir un contacte periòdic amb els professionals del projecte i demanar suport quan sigui necessari. *Protocol marc Treball amb Suport
 • 70. Metodologies i processos • Exclusió, marginació, integració, inclusió • Itinerari d’inserció • Treball amb suport • Model per competències • Intermediació • Exemple projecte europeu
 • 71. Model per competències Hem d’entendre el procés d’inserció laboral com el recorregut que realitza una persona per tal de desenvolupar, potenciar i ampliar la seva competència professional per millorar la seva ocupabilitat amb la finalitat d’apropar-se al mercat de treball i accedir i consolidar un lloc de treball
 • 72. Model per competències És una metodologia de treball que ens permetrà: • Reconèixer els aprenentatges realitzats • Desvetllar capacitats i recursos personals per transferir-los a l’àmbit laboral • Desenvolupar les competències professionals per millorar l’ocupabilitat
 • 73. Model per competències La competència és un conjunt integrat i complex de coneixements, habilitats i actituds que s’articulen en el desenvolupament d’una activitat laboral. La nostra competència és fruit dels nostres recursos personals (coneixements, experiències, actituds, habilitats, capacitats, valors) i dels recursos de l’entorn (xarxa relacional, formació, informació...). S’és competent o no competent davant una situació laboral concreta. El model de competències professionals es divideix en tres grans blocs de competències: tècniques, transversals i de base. La competència es pot potenciar i millorar en cada una de les seves vessants.
 • 74. Model per competències Model conceptual de competència professional de l’ISFOL (Institut per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) Competències tècniques Competències transversals Coneixements i tècniques Habilitats, capacitats, i necessàries per ACCIÓ COMPETENT actituds necessàries per a desenvolupar una desenvolupar correctament determinada activitat laboral qualsevol activitat laboral Competències de base Competències reconegudes culturalment com a necessàries per l’accés a un lloc de treball
 • 75. Model per competències Competències tècniques • Es defineixen a través de l’anàlisi funcional d’una professió o lloc de treball o a través d’un certificat de professionalitat. • Aquestes competències es poden desenvolupar en la pràctica laboral de l’ocupació concreta o a partir de formacions tècniques específiques Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 76. Model per competències Competències transversals • Identificació – Identificació de les pròpies capacitats – Disposició a l’aprenentatge – Situar-se en el context laboral concret • Relació – Comunicació – Relació interpersonal – Treball en equip • Aforntament – Responsabilitat – Adaptabilitat – Organització – Negociació – Gestió de l’estrès Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 77. Model per competències Competències de base • Competències d’accés a l’ocupació • Competències instrumentals bàsiques • Competències instrumentals específiques Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 78. Model per competències Competències de base • Competències d’accés a l’ocupació – Conèixer els drets i les obligacions bàsiques en les relacions laborals. – Tenir un coneixement general de les condicions laborals que ofereixen els sectors més propers al propi perfil professional. – Saber planificar-se i conèixer i utilitzar les tècniques de recerca de feina adients. – Conèixer i saber utilitzar els recursos d’ocupació, orientació i formació del seu territori. Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 79. Model per competències Competències de base • Competències instrumentals bàsiques – Conèixer l’entorn laboral i social del territori. – Tenir la capacitat requerida de lectoescriptura i càlcul funcional. – Tenir la capacitat requerida de comprensió oral. – Tenir la capacitat requerida de destreses psicomotrius Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 80. Model per competències Competències de base • Competències instrumentals específiques – Informàtica i noves tecnologies de la comunicació. – Idiomes. – Carnet de conduir. – Altres. Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 81. Model per competències Nivells de competència I Competència en la realització d’una gamma variada d’activitats rutinàries i previsibles. II Competència en una àmplia gamma d’activitats laborals, realitzades en diferents contexts. Algunes són complexes. Existeix certa autonomia i responsabilitat individual. Sovint es requereix la col·laboració amb altres persones dins d’un equip o grup de treball III Competència en un ampli i variat ventall de tasques, realitzades en diferents contexts, usualment complexes i no rutinàries. Elevat nivell de responsabilitat i autonomia IV Competència en una àmplia gamma d’activitats complexes (tècniques o professionals) desenvolupades en contexts molt diversos, amb un alt nivell de responsabilitat i autonomia, amb responsabilitats sobre el treball d’altres persones i, ocasionalment, sobre l’assignació de recursos V Competència que implica l’aplicació d’una gamma significativa de principis fonamentals i de tècniques complexes en una gran varietat de contexts, sovint imprevisibles. Es requereix molta autonomia personal. Responsabilitat freqüent en l’assignació de recursos, en l’anàlisi, diagnosi, disseny, execució i avaluació de l’activitat Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 82. Model per competències Ocupabilitat Posició d’una persona (factor individual) en un moment determinat respecte a una ocupació concreta Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 83. Model per competències Ocupabilitat L’anàlisi de l’ocupabilitat permet a la persona conèixer les seves necessitats d’inserció El procés d’explorar els diferents factors que composen la pròpia ocupabilitat permet prendre consciència de la situació respecte a la inserció i pot ser la base per millorar-la en qualsevol moment de la trajectòria laboral de la persona. Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 84. Model per competències Ocupabilitat L’anàlisi de l’ocupabilitat ha de ser un procés: • Compartit • Flexible i transversal • Retroalimentat Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 85. Factors i indicadors d’ocupabilitat Model per competències Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 86. Mecanismes per a la millora de ’ocupabilitat Model per competències Tècniques d’anàlisi de competències professionals I (SOC)
 • 87. Model per competències El projecte professional Respon a • Què vull? – Interessos, motivacions • Què em demana el mercat? – Perfil exigit en relació a l’objectiu laboral • Què tinc? – Ocupabilitat, competències • Què necessito? – Per millorar l’ocupabilitat, millora punts febles • Què puc posar en joc? – Temps, recursos personals, xarxa relacional
 • 88. Metodologies i processos • Exclusió, marginació, integració, inclusió • Itinerari d’inserció • Treball amb suport • Model per competències • Intermediació • Exemple projecte europeu
 • 89. Intermediació Apropament a l’empresa a través d’un conjunt d’accions alienades amb l’assoliment de l’objectiu laboral amb la finalitat de cercar una oferta laboral concreta per a la inserció laboral de la persona treballant la implicació i compromís de l’empresa en el procés d’inserció
 • 90. Intermediació Fases de la intermediació • Anàlisi i prospecció • Col·laboració • Avaluació i fidelització
 • 91. Intermediació Anàlisi del mercat laboral • Sectors empresarials • Índex d’ocupació • Nínxols d’ocupació • Segmentació • Treball amb dades estadístiques
 • 92. Intermediació Prospecció empresarial Prospecció (GDLC) [del ll. td. prospectio, -ōnis, íd., der. de prospicĕre 'mirar enllà'] f 1 Indagació, anàlisi. 2 MIN/PETROL Exploració, conjunt d'operacions destinades a la localització de jaciments d'hidrocarburs o de minerals, dipòsits subterranis d'aigua, etc. 3 MIN/PETROL Conjunt de tècniques aplicades en la localització de jaciments, dipòsits d'aigua, etc Empresarial (GDLC) [de empresari] adj Relatiu o pertanyent a l'empresa o a l'empresari. Prospecció empresarial: anàlisi i exploració del món empresarial a través d’un conjunt de tècniques i operacions destinades a la localització de jaciments d’ocupació i inserció
 • 93. Intermediació Els 4 punts claus de la prospecció empresarial 1. La preparació del producte - coneix bé el producte - tingues cura de la seva presentació Contactes 2. La concertació telefònica - tingues clar el teu objectiu - prepara’t la trucada Visites 3. La visita al client / venda del producte - segmentació i argumentari - sigues empàtic, escolta, pregunta i observa Clients 4. El servei post venda i la fidelització del client - avalua el producte i/o servei i la satisfacció del client Fidelitzats - no trenquis el contacte amb el client
 • 94. Intermediació Eina per identificar l’interlocutor Com identificar-lo RACIONAL Conscient: Dominant: Analític Orientat al resultat Quadriculat Segur d’ell mateix Poc expressiu Emprenedor Escèptic Controlador INTROVERTIT EXTRAVERTIT Estable: Influent: Tranquil Simpàtic Fidel Empàtic Receptiu Dispers Equilibrat Amb energia EMOCIONAL
 • 95. Intermediació Eina per identificar l’interlocutor Com actuar davant un RACIONAL Conscient: Dominant: Donar-li informació Anar al gra Cuantificar resultats “Ensabonar-lo” Enfocar analíticament Practicar el win to No buscar feeling win INTROVERTIT Enfoc per obj EXTRAVERTIT Estable: Influent: Centrar el COM Generar feeling Generar seguretat Escolta active Explicar amb ordre Crear ambient distès Fomentar valor humà Buscar opinió EMOCIONAL
 • 96. Intermediació Col·laboració amb l’empresa • Accions de sensibilització i formació • Definició dels perfils professionals • Anàlisi dels perfils competencials • Assessorament laboral • Pràctiques laborals • Gestió d’ofertes laborals • Adaptació del lloc de treball • Accions de seguiment de la inserció
 • 97. Intermediació GESTIÓ DE SOL·LICITUD DE SERVEI I/O OFERTA La Caixa Coordinació Empresa Fundació Pimec Entitat Social (oficines, 902) de grup contacta contacta INTERESSADA EN contacta EL SERVEI contacta contacta (1) REP LA REP LA SOL·LICITUD SOL·LICITUD DEL CLIENT i LA DEL CLIENT (1) (1) FILTRA REP LA SOL·LICITUD REP LA SOL·LICITUD -emplena fitxa de client DEL CLIENT i LA DEL CLIENT i LA F-FC-1 FILTRA FILTRA -emplena fitxa d’oferta -emplena fitxa de client -emplena fitxa de client F-FO-1 F-FC-1 F-FC-1 (2) (si és oferta de -emplena fitxa d’oferta -emplena fitxa d’oferta client derivat de F-FO-1 F-FO-1 F.Pimec, cal que li 1-3 díes enviï una còpia) Protocol gestió clients – ofertes Incorpora Deriva: envia F-FC-1 i F-FO-1 (3) VALORA LA Deriva: envia F-FC-1 i F-FO-1 1-3 díes SOL·LICITUD I ASSIGNA EL CLIENT 1-3 díes A UNA ENTITAT SOCIAL • Comanda del client. Oferta laboral Retorn si detecta incidències (4) • Gestió oferta (5) FA EL SEGUIMENT GENERAL DE (4) Coordina el GESTIONA LA SOL·LICITUD DE L’ESTAT DEL treball en xarxa SERVEI I/O • Tancament oferta. Si inserció: seguiment SERVEI AMB EL CLIENT QUE HA DERIVAT quan l’Entitat ho requereix L’OFERTA (Segons protocol INCORPORA) Informa si cal compartir oferta, retornant F-FO-1 (6) TANCA DE L’OFERTA Retorna: envia (6) F-FO-1 RECULL EL 1-3 díes TANCAMENT DE L’OFERTA Retorna: envia les (7) dades recollides en RECULL EL Retorna: envia l’informe trimestral TANCAMENT I FA F-FO-1 “La Caixa” L’AVALUACIÓ FINAL 1-3 díes DEL CLIENT QUE HA DERIVAT
 • 98. Intermediació Avaluació i fidelització • Qüestionaris d’avaluació • Estudi de casos • Proposta d’accions de millora • Accions de fidelització de l’empresa
 • 99. Metodologies i processos • Exclusió, marginació, integració, inclusió • Itinerari d’inserció • Treball amb suport • Model per competències • Intermediació • Exemple projecte europeu
 • 100. Exemple projecte europeu “Learning Lab for Integration” És un projecte subvencionat per la Comissió Europea, que s’engloba dins el programa d’aprenentatge permanent Grundtvig i que s’ha creat per tractar diferents aspectes del problema de la integració de persones amb discapacitat a la societat dels països participants i en tota la Unió Europea.
 • 101. Exemple projecte europeu “Learning Lab for Integration” L’Objectiu general del projecte és contribuir a la integració de persones amb diferents tipus de discapacitat a la societat, les activitats educatives i el mercat laboral. Objectius específics del projecte: Explorar la situació existent en cada país soci en relació a la inclusió de persones amb discapacitat en activitats educatives i del mercat laboral i identificar-ne exemples de bones pràctiques; Facilitar informació i exemples de bones pràctiques de metodologia utilitzada per ensenyar i motivar persones amb diferents discapacitats; Augmentar les habilitats i coneixements dels professionals que treballen amb aquest col·lectiu; Contribuir a la participació en els processos d’aprenentatge de les persones amb discapacitat i, per tant, contribuir a la seva integració en la societat i el mercat laboral; Animar les institucions d’aprenentatge a proporcionar possibilitats per a la participació de persones amb discapacitat en el procés educatiu. .
 • 102. Exemple projecte europeu “Learning Lab for Integration” Principal grups destinataris del projecte: professionals que treballen amb PAD; professionals i institucions de l’educació; persones amb discapacitat, que no només seran grups destinataris directes en algunes activitats del projecte, sinó que també seran els principals beneficiaris dels resultats dels projecte. Activitats principals: per tal d’assolir els objectius del projecte es duran a terme activitats de recerca, visites d’estudi als socis del consorci, elaboració d’un Laboratori Metodològic en línia, un curs de formació experimental, esdeveniments de recolzament en cada país participant, campanyes públiques de conscienciació. Com a activitats paral·leles podem citar, l’avaluació dels diferents temes del projecte, activitats de difusió i d’explotació. El projecte té una durada de 24 mesos i s’espera que els resultats persisteixin després de la finalització del projecte, creant un efecte cascada pels beneficiaris del projecte.
 • 103. Metodologies i processos Hem fet un recorregut per • Exclusió, marginació, integració, inclusió • Itinerari d’inserció • Treball amb suport • Model per competències • Intermediació • Exemple projecte europeu Us animo a aprofundir en aquests temes...
 • 104. Metodologies i processos Curs de Tècnic en Integració Laboral Universitat de Girona dilluns 24 de maig de 2010 Moltes gràcies per la vostra atenció Roger Casero Gumbau Coordinador Incorpora Girona Fundació Plataforma Educativa coordinacio@incorporagirona.cat