Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Responsabilitat Social FPE oct2010

787 views

Published on

Presentació sobre la Responsabilitat Social de Fundació Plataforma Educativa

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Responsabilitat Social FPE oct2010

 1. 1. acció vers les persones i entitats El nostre compromís vers la Responsabilitat Social 1ª Setmana de la RSC a Catalunya
 2. 2. acció vers les persones i entitats La RS de cada dia: 4 vectors d'acció Índex: • Fundació Plataforma Educativa, una entitat del grup Plataforma Educativa • Fundació Plataforma Educativa davant la RSC • 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social – Codi Ètic – Pla d’Igualtat – Beneficis socials per a les persones treballadores – Mesures mediambientals a l’oficina
 3. 3. acció vers les persones i entitats FPE, una entitat del grup Plataforma Educativa • Fundació Plataforma Educativa (FPE) té els seus orígens en l’Associació Plataforma Educativa 3 Esses. • FPE és una entitat sense afany de lucre, que es dedica a l’activitat d’educació social des de 1994. Té afectat el seu patrimoni a la realització de fins d’interès general, en el camp de l’acció social vers les persones, principalment en risc d’exclusió, i estableix acords de col·laboració amb entitats anàlogues amb les quals poder desenvolupar un treball conjunt. • L’any 2002, es pren la decisió de transformar l’associació en fundació, data a partir de la qual passa a estar dirigida per un patronat de 12 persones.
 4. 4. acció vers les persones i entitats FPE, una entitat del grup Plataforma Educativa FPE dins el grup Plataforma Educativa
 5. 5. acció vers les persones i entitats Fundació Plataforma Educativa davant la RSC • Participació al programa RSE.PIME del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Consell General de Cambres. – Suport en la implantació de la Responsabilitat Social de FPE • Valor COMPROMÍS dels valors institucionals: – Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient. • Valor JUSTÍCIA dels valors institucionals: – Creiem en la possibilitat de viure en un món més just, treballant amb responsabilitat,fomentant la qualitat de vida i la igualtat social
 6. 6. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social • La RS de cada dia: 4 vectors d’acció de FPE – Codi Ètic – Pla d’Igualtat – Beneficis socials per a les persones treballadores – Mesures mediambientals a l’oficina • Des de la nostra entitat volem mostrar quatre accions que contribueixen, cada una per separat i la suma de totes elles, a viure la RS com un fet quotidià, impregnat a la "cultura corporativa" de la nostra entitat i grups d’entitats.
 7. 7. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Codi Ètic (I) • Concebem el Codi Ètic com el resultat d’un procés obert i permanent, que detecta els aspectes èticament rellevants de la nostra activitat professional, fomentant la deliberació entre totes les persones afectades, i que recull les orientacions sobre la manera d’abordar-los • El Codi Ètic Codi Ètic recull i ordena les temàtiques èticament controvertides que han fet arribar els professionals de les entitats a la Comissió de redacció
 8. 8. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Codi Ètic (II) • Procés d’elaboració: – Assessorament per part de l’Observatori d’Ètica Aplicada en la Intervenció Social – Creació de la comissió inicial redactora del Codi Ètic, formada per representants dels diferents àmbits del grup d’entitats de Plataforma Educativa – Redacció del Codi Ètic i aprovació per part del Patronat – Creació de la Comissió Ètica de Plataforma Educativa, composada per persones treballadores de les pròpies entitats del grup de diferents categories professionals (directiu, tècnic, educatiu, administratiu, de producció i de serveis) • La seva funció és la de ser l’òrgan facilitador de la conciliació ètica de l’organització per formular accions de millora, correctives, preventives, formatives i comunicatives – Creació de grups d’anàlisi i discussió dels conflictes i dilemes ètics concrets plantejats a la comissió, que tenen per encàrrec fer una recomanació d’intervenció a la Comissió Ètica per a ser incorporada al Codi Ètic
 9. 9. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Pla d’Igualtat (I) • FPE implantem, des de finals de l’any 2009, el Pla d’Igualtat, donant forma així al nostre compromís de no perdre, sinó reforçar, la perspectiva de gènere en el sí de la nostra entitat, alhora que reforçant el foment de la igualtat. • Accions: – Creació de l’Agent d’Igualtat – Creació Comissió d’Igualtat – Creació i difusió del protocol contra l’assetjament sexual o per raó de sexe
 10. 10. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Pla d’Igualtat (II) • Funcions de l’agent d’Igualtat: – Aclarir els dubtes que puguin sorgir sobre l’aplicació de les mesures d’igualtat. – Recopilar, pel posterior trasllat a la Comissió, els suggeriments i iniciatives que puguin sorgir de la plantilla respecte aquest tema. – Traslladar a la Comissió totes les incidències que precisin de la seva intervenció. – Dinamitzar els treballs de la Comissió. – Fomentar la formació de les persones amb responsabilitats en la organització d’actes públics, publicitat, retolació i impresos, sobre l’ús de llenguatge igualitari. • Funcions de la Comissió d’Igualtat: – Realitzar un seguiment del compliment i desenvolupament de les mesures previstes a l’Acord d’Igualtat que es signi properament. – Promoure el principi d’igualtat i no discriminació, i el seguiment de l’aplicació de les mesures legals que s’estableixin per a fomentar la igualtat. – Conèixer les denúncies que tinguin lloc de conformitat amb el procediment establert sobre temes d’assetjament sexual.
 11. 11. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de RS: Beneficis Socials (I) • Beneficis Socials per les persones treballadores – Signatura de Convenis de col·laboració amb diferents comerços i proveïdors/res per oferir descomptes en productes i serveis – Implantació d'un horari flexible d'entrada i sortida – La plantilla pot fraccionar les vacances en quatre periodes – Es pot reduir i flexibilitzar l'horari per maternitat i per paternitat – Cada persona treballadora disposa d'un compte de correu per poder ser informat de qualsevol aspecte de l'entitat – Es prioritza programar totes les reunions al matí – Existeix una bossa d'hores
 12. 12. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de RS: Beneficis Socials (II) • Beneficis Socials per les persones treballadores – Es disposa d'un protocol de prevenció denúcia i sanció de l'assetjament sexual o per raó de sexe – Es disposa d'un pla de formació per a tota la plantilla – Es disposa d'una bústia de suggeriments – Anualment, es crea el concurs de beques extraordinàries per a totes les persones treballadores – Es disposa d'un office per a tota la plantilla – S'ofereix anualment a tota la plantilla, una revisió mèdica gratuïta
 13. 13. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de RS: Mesures mediambientals (I) • Elaborarem del Manual de Bones Pràtiques Mediambientals a l’Oficina
 14. 14. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de RS: Mesures mediambientals (II) • Col·laborem en la confecció d’una Guia de Bones Pràtiques Ambientals a l’oficina, editat pel Consell Comarcal del Gironès i amb la col·laboració d’altres 4 entitats. • Realitzem activitats de formació i sensibilització a la totalitat de la plantilla, • Apliquem les 4 R: – Reduïr – Reutilitzar – Reciclar – Repensar
 15. 15. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de RS: Mesures mediambientals (III) • Mesures per reduir els impactes ambientals negatius a l’oficina: – Aigua: reductors de cabal d’aigua, aprofitament d’aigües grises a l’oficina, instal·lació d’aixetes monocomandaments – Energia: instal·lació de sensors de presència a l’oficina, grans obertures per captar la llum natural – Residus: sostre de l’oficina fet amb restes de fusta reciclada, muntatge de l’oficina a base de mòduls desmuntables els quals no generen residus de runa en el futur, recollida selectiva de residus, recollida d’olis i piles de les llars de les persones treballadores... Ús d’un sistema de ventilació passiva amb un intercanviador d'aire
 16. 16. acció vers les persones i entitats El nostre compromís vers la Responsabilitat Social Avui, podem dir que ens sentim satisfets perquè la fundació s’ha implicat i ha pres el compromís ferm, impulsant mesures de responsabilitat social, de sostenibilitat i respecte mediambiental, de conciliació professional i personal; s’ha treballat en l’elaboració del codi ètic, en el pla de participació, en el protocol de prevenció i contra l’assetjament sexual o per raó de sexe i el pla d’igualtat d’oportunitats. En l’ànim de contribuir a la millora de les condicions de treball i la satisfacció del personal, l’entitat ha elaborat un pla de millores i de beneficis socials. Anna M. Suñer i Damon Presidenta Fundació Plataforma Educativa
 17. 17. acció vers les persones i entitats El nostre compromís vers la Responsabilitat Social Per a més informació: Departament Qualitat, Medi Ambient i RSC de Plataforma Educativa rsc@plataformaeducativa.org 972 40 54 54

×