Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Presentació Plataforma Educativa - Novembre 2009

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Fets llinars del vallès
Fets llinars del vallès
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Similar to Presentació Plataforma Educativa - Novembre 2009 (20)

More from Plataforma Educativa (17)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Presentació Plataforma Educativa - Novembre 2009

 1. 1. QUI SOM Plataforma Educativa té els seus orígens en l'Associació Plataforma Educativa 3 Esses. Som una entitat sense afany de lucre, que es dedica a l'activitat d'educació social des de 1994. Té afectat el seu patrimoni a la realització de fins d'interès general, en el camp de l'acció social vers persones principalment en risc d'exclusió i entitats anàlogues amb les quals poder desenvolupar treball conjunt. L'any 2002, es pren la decisió de transformar l'associació en fundació, data a partir de la qual passa a estar dirigida per un patronat de 12 persones. Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1790. Com a ONGD, està inscrita en el Registre de l'Agència Española de Cooperación Internacional (AECI), en data 26 d'abril de 2006. I així mateix a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb el número de registre 89 i en data 10 de juliol de 2006. La voluntat i els fins de Plataforma Educativa, representen un fons realment ampli i complex d'intencions, actuacions, aliances i pedagogies amb les que treballem per definir i desenvolupar un projecte d'entitat, uns programes i uns serveis que donin resposta a les necessitats històriques i emergents de les persones més vulnerables.
 2. 2. MISSIÓ "Dissenyar, crear i desenvolupar programes i serveis, que millorin la qualitat de vida de la persona i de col—lectius en situació d’exclusió social i/o en risc”.
 3. 3. VALORS VALORS INSTITUCIONALS JUSTÍCIA. Creiem en la possibilitat de viure en un món més just, treballant amb responsabilitat, fomentant la qualitat de vida i la igualtat social. COMPLEMENTARIETAT. Treballem per integrar els agents del territori i desenvolupar serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i de la seva gent, fomentem les relacions i el treball en xarxa amb els diferents grups d'interès des d'una visió integral i especialitzada. COMPROMÍS. Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient. INNOVACIÓ. Optem per treballar amb iniciativa, amb mentalitat oberta, creativa i dinàmica, fomentant la investigació i l'anàlisi permanent de necessitats. TRANSPARÈNCIA. Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb responsabilitat i total transparència cap a la societat. VALORS DE L’ORGANITZACIÓ Per dur a terme la nostra missió, i a partir dels nostres valors, volem caracteritzar la nostra organització per: OPTIMITZACIÓ - CAPACITAT DE GESTIÓ COMPROMESA - PARTICIPACIÓ
 4. 4. POLÍTICA Plataforma Educativa dissenya, desenvolupa i gestiona de forma innovadora serveis i projectes orientats a millorar la qualitat de vida de les persones. Té la voluntat de ser una plataforma d’Entitats de referència que, amb criteris d’economia d’escala i de forma socialment responsable i innovadora, generi equips professionals amb l’objectiu de desenvolupar serveis propers i especialitzats, orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones. Des de Plataforma Educativa es vetlla per assegurar i millorar contínuament la qualitat, la gestió ambiental i la Seguretat i salut en el Treball en tots els processos i serveis d’acord amb les normes UNE-EN ISO 9001:2008 i UNE-EN ISO 14001:2004, així com a acomplir amb els requisits legals establerts en aquestes matèries.
 5. 5. POLÍTICA PER AQUEST MOTIU PLATAFORMA EDUCATIVA ASSUMEIX ELS SEGÜENTS COMPROMISOS DE: • Centrar l’acció orientada a la Persona i la Comunitat, en concret els col—lectius més vulnerables vetllant pels drets humans. • Treballar per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients, donant resposta a les necessitats i requisits d’aquests a l’hora de desenvolupar serveis. • Fer del Capital humà l’instrument d’acció, garantint i promovent la igualtat. Vetllant per la millora constant de les condicions laborals basades en l’estabilitat, l’equitat retributiva, la conciliació, la seguretat i la salut en el treball. Es potenciarà el desenvolupament del projecte professional, a través de la formació i la promoció. • Gestionar amb Qualitat i respecte al Medi Ambient i seguint el nostre codi ètic, garantint l’assoliment dels objectius, la funcionalitat dels diferents comitès i l’operativitat. Treballar pro-activament la reducció de l’impacte mediambiental negatiu i potenciar el beneficiós, reduint, reciclant i reutilitzant els recursos, minimitzant el consum material i d’energia.
 6. 6. POLÍTICA • Ús i promoció de bones pràctiques i comunicació de la gestió per tal de treballar per la sostenibilitat, diversificant les fonts de finançament i els recursos, gestionant-los amb rigor, optimització i complementarietat, per tal d’obtenir el màxim rendiment amb la mínima acció incidint positivament vers l’entorn. • Convertir als proveïdors amb aliats estratègics i complementaris de la nostra acció que promoguin l’acció local. • Fer de les finances una eina d’optimització i multiplicació de l’acció desenvolupada. • Fer de la recerca un instrument de generació de recursos que possibilitin els nostres fins. Crear sistemes de comunicació, reflexió i opinió que facilitin la participació, la transmissió i la socialització de la nostra acció, creant i participant en xarxes i organitzacions que ho possibilitin. • Treballar des de la innovació i la complementarietat com eix del nostre treball, facilitant la participació i la valorització de les propostes.
 7. 7. DADES ORGANIGRAMA Patronat Plataforma Educativa: PRESIDENTA Anna Maria Suñer i Damon VICEPRESIDENTA Gemma Boada i Casals SECRETÀRIA Maria Assumpció Figueras i Ramell TRESORER Ricard Calvo i Pla VOCALS Mònica Emma Canela i Piqué Jordi Pascual i Pèlach Pilar Bosch i Bech David Ruiz i Alvarez Roger Casero i Gumbau Mercè Bañeras Planas Glòria Fàbrega Cornellà
 8. 8. DADES ORGANIGRAMA Funcional: DIRECCIÓ GENERAL Director General Jordi Pascual DIRECCIÓ FINANCERA Protocol i I DE RECERCA Relacions Institucionals Directora Raquel Sabater Pilar Bosch DEPARTAMENT JURÍDIC Vivianna Colomà DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ, AVALUACIÓ I INNOVACIÓ Director DIRECCIÓ RRHH Ferran Capitán Directora GERÈNCIES Rosa Vilà Serveis per a Serveis per a la Servei Serveis Serveis Serveis de persones amb infància i d’acolliment d’orientació i d’integració cooperació discapacitats adolescents familiar suport familiar socio-laboral internacional
 9. 9. DADES Els ingressos totals percebuts durant l’any 2008 són de 11.353.716 €, els quals han estat destinats al manteniment de programes i serveis. RECURSOS DESTINATS ORIGEN DELS FONS: A CADA ÀREA D’ATENCIÓ: (*) Totes les dades econòmiques són el resultat consolidat.
 10. 10. DADES COMPTE DE RESULTATS 2008: BALANÇ DE SITUACIÓ 2008: ACTIU COMPTES AUDITATS Immobilitzat 13.351.407 Convenis administració 11.062.350 € Béns integrats del fons 290.495 Altres ingressos d'explotació 224.085 € dotacions o especials Total ingressos 11.286.435 € Actiu circulant 4.448.369 Consum 876.651 € TOTAL ACTIU 18.090.271 Marge Brut 10.409.784 € Personal 8.610.678 € Serveis Exteriors 1.055.520 € PASSIU Amortitzacions 231.431 € Fons propis 2.115.583 Provisions 135.923 € Ingressos a distribuir Resultat d'explotació 376.232 € 4.888.663 en diversos exercicis Financeres 187.661 € Creditors a llarg termini 7.183.635 Resultat extraordinari 57.068 € Creditors a curt termini 3.902.390 Impost de Societats - € TOTAL PASSIU 18.090.271 Resultat exercici 245.639 € Flux de caixa 477.070 €
 11. 11. DADES AUDITORIES I TRANSPARÈNCIA Fidels als nostres valors i, amb el convenciment que l'exercici de transparència davant de les Administracions, empreses i societat en general, ampliarà la confiança social cap a les ONG i contribuirà a un major enfortiment del sector. Plataforma Educativa Grup audita anualment els seus comptes a través de CD AUDITORS Auditoria y Consulting s.l.
 12. 12. DADES SISTEMES DE QUALITAT Fundació Plataforma Educativa està auditada per la norma UNE-EN ISO 9001/2000, amb el número de registre 0.04.04399/05. El mes de juliol de 2007 es va renovar la certificació a totes les entitats i els seus serveis amb èxit. Fundació Plataforma Educativa també ha estat inclosa a la guia de la transparència i bones pràctiques de les ONG, publicada per Fundación Lealtad. www.fundacionlealtad.org
 13. 13. DADES FORMACIÓ Forma part del nostre Pla Estratègic i política de RRHH, facilitar la participació dels treballadors tant en cursos propis com organitzats per altres Entitats, organitzacions i institu- cions. A tal efecte, durant aquest any s'han elaborat el butlletí de formació, el pla de formació i la convocatòria de beques extraordinàries. L’any 2008, dins el marc de la seva política de qualitat, l’entitat va convocar la III convocatòria d’ajuts extraordina- ris de formació oberts a tot el personal, es van concedir 9 beques extraordinàries per un valor nominal de 18.575 €.
 14. 14. DADES PARTICIPACIÓ EN XARXES: FEPA Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits FEDAIA Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència Voraviu Agrupació d’Entitats Pro Intel—ligència Límit APPS Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental ECAS Entitats Catalanes d’Acció Social Coordinadora ONG’s Solidàries de les comarques gironines Coordinadora de Tallers per a persones amb discapacitat psíquica de Catalunya ACIM Associació Catalana per la Infància Maltractada Suport Associatiu (Fundació Catalana de l’Esplai) i Club d’usuaris informàtics POI Plataforma de Organizaciones de Infancia FEICAT Empreses d’Inserció de Catalunya AESE Asociación Española de Empleo con Apoyo
 15. 15. DADES EQUIP HUMÀ 4% 5% Personal educatiu Tècnics especialitzats 25% Personal de serveis 60% Personal d'administració 6% Personal directiu TOTAL: 424 treballadors
 16. 16. DADES PERSONES ATESES 2008 FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA Activitats fundacionals: 20 nous projectes en actiu 5 nous projectes culminats al 2008 7 entitats en conveni 86 accions formatives als treballadors Servei inserció laboral: 190 persones ateses 62 contractes realitzats 13 noves empreses en prospecció 14 empreses que han signat conveni amb el programa Incorpora 24 places de serveis a la tercera edat 71 places de serveis a les Famílies - places de llars d'infants (Per dades sobre l’àrea de cooperació internacional veure Utopia)
 17. 17. DADES PERSONES ATESES 2008 FUNDACIÓ ASTRES 53 usuaris al Centre Ocupacional Astres 49 participants al Centre de Lleure Astres 72 usuaris al Servei de Suport a l’Autonomia 10 usuaris al Servei de Pisos Pont 16 usuaris a la Llar Residència Sant Ponç 20 famílies al Servei de Suport a les Famílies 38 usuaris al Centre Especial de Treball Astres FUNDACIÓ RESILIS 583 usuaris atesos als serveis de Resilis 244 usuaris en ocupació residencial 153 places residencials ofertades
 18. 18. DADES PERSONES ATESES 2008 FUNDACIÓ GENTIS 125 usuaris a l’Espai d’Atenció Familiar - Ed’Af 9 usuaris al Servei de Suport i Atenció Psicològica - SAP 125 usuaris al Servei Tècnic de Punt de Trobada 1942 usuaris al Servei de Suport als Professionals 81 places de llars d’infants FUNDACIÓ INFÀNCIA I FAMÍLIA Servei ambulatori de diagnòstic: 27 demandes d’estudi 31 síntesis presentades Programa de famílies col—laboradores: 7 famílies en borsa 3 famílies actives 5 famílies interessades pel programa 3 famílies que han realitzat la 1a entrevista 2 nuclis familiars valorats positivament Servei d’acolliment familiar: 187 demandes informació 128 entrevistes informatives 65 processos iniciats
 19. 19. DADES PERSONES ATESES 2008 FUNDACIÓ UTOPIA Centro Cultural: 7555 visitants activitats 225 activitats programades 62 participants Valorarte 45 joves formats 2500 usuaris a les EFCI’s Regionals 300 usuaris al I Fòrum centre-americà de la Joventut 15 empreses consolidades - Incuba Guatemala EINA ACTIVA Empresa d’Inserció 17 treballadors usuaris ACCIONA’T 7 voluntaris en actiu
 20. 20. C/Garrotxa, 7 - 17006 - Girona / Tel. 972 40 54 54 – Fax. 972 40 54 56 www.plataformaeducativa.org - fpe@plataformaeducativa.org

×