Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012

Plataforma Educativa
Plataforma EducativaPlataforma Educativa
PLA DE FORMACIÓ
curs 2011 - 12
Presentació
Amb l’elaboració del Pla de Formació, el grup d’entitats Plataforma Educa-
tiva realitza una de les accions necessàries per aconseguir el desenvolupa-
ment qualificat d’intervencions i la competència professional en l’àmbit social
i així potenciar la planificació, millorar la intervenció i promoute l’intercanvi
d’experiències laborals.

La Fundació Gentis ha dissenyat el Pla de Formació pel grup d’Entitats Plata-
forma Educativa a partir de les demandes i interessos dels professionals que
duen a terme la seva tasca en cadascun dels serveis de l’entitat.

Els objectius d’aquest Pla de Formació són:
- Facilitar l’adquisició de coneixements i habilitats que afavoreixin la millora
 professional.
- Donar resposta a les demandes de formació contínua dels/les profes-
sionals dels diversos serveis de l’entitat.
- Promoure la qualitat dels serveis i departaments a partir de la millora en la
 intervenció.
- Promoure la qualitat, la creativitat i la innovació.
2   Activitats formatives 2011 - 2012
Formació en Competències
1.- ‘ Abús Infantil: detecció i pautes d’actuació ’

 Docent:    per determinar
 Dates:    febrer de 2012
 Horari:    per determinar
 Llocs:    aula formació Girona
        aula formació Tarragona
 Inscripcions: fins 13 de gener de 2012


Descripció:

Curs destinat a totes aquelles persones que treballen en l’àmbit de la in-
fància per tal de donar-los estratègies per detectar possibles casos d’abús
infantil que se’ls pugui presentar i donar-los-hi una resposta adequada.                                         20
                                       hores
                       Activitats formatives 2011 - 2012    3
Presentació Competències
Formació en
2.- ‘ Mediació de Conflictes’
  Docent:    Patrícia Masllopart
  Dates     17, 24 i 31 de gener i 7 de febrer de 2012 - Girona
         12, 19 i 26 de gener i 2 de febrer de 2012 - Tarragona
  Horari:    de 9h a 14h
  Llocs:    Girona - C/ Garrotxa, 7
         Aula formació de Tarragona
  Inscripcions: fins 23 de desembre de 2011


Descripció:

Assolir tots i cadascun dels coneixements per tal d’ajudar a trobar un acord
per resoldre el conflicte sobre la base del consens.
                                   20
                                   hores
4    Activitats formatives 2011 - 2012
3.- ‘ PNL: Programació Neurolingüística ’
 Docent:    Toni Bardera
 Dates:    2, 3, 10 i 11 d’abril de 2012 - Girona
        16, 17, 23 i 24 d’abril de 2012 - Tarragona
 Horari:    de 15h a 20h
 Llocs:    Girona - C/ Garrotxa, 7
        aula formació Tarragona
 Inscripcions: fins 17 de març de 2012


Descripció:

Oferir recursos de comunicació a professionals que treballen en el món so-
cial, que els hi permeti un desenvolupament més efectiu del seu treball.
                                         20
                                         hores
                       Activitats formatives 2011 - 2012      5
Presentació Competències
Formació en
4.- ‘ Comunicació no verbal en l’infant’

  Docent:       Santi Roura
  Dates:       1, 8, 15, 22 i 29 de febrer de 2012
  Horari:       de 16h a 20h
  Llocs:       Girona - C/ Garrotxa, 7
  Inscripcions:    fins 13 de gener de 2012
Descripció:

L’expressió corporal de l’infant ens dóna pautes i coneixement del que sent
realment l’infant i allò que li passa pel cap.

Cal observar per conèixer i saber interpretar-los.


                                   20
                                   hores
6    Activitats formatives 2011 - 2012
5.- ‘ Estratègies de contenció ’
  Docent:    Alèxis Mañas i Salvador Aranda
  Dates:    21, 22,23,24 i 25 de maig de 2012 - Girona
         14, 15, 16, 17 i 18 de maig de 2012 - Tarragona
  Horari:    de 16h a 20h
  Llocs:    Girona - C/ Garrotxa, 7
         aula formació Tarragona
  Inscripcions: fins 27 d’abril de 2012


Descripció:

Facilitar estratègies que evitin les situacions conflictives entre els beneficia-
ris dels serveis o entre els beneficiaris i els professionals.
                                          20
                                          hores
                        Activitats formatives 2011 - 2012      7
Presentació Competències
Formació en
6.- ‘ Patologia dual’

  Docent:       Jos Pala
  Dates:       març de 2012
  Horari:       de 16h a 20h
  Llocs:       Girona i Barcelona
  Inscripcions:    fins 10 de febrer de 2012
Descripció:

Hi ha persones que tenen una discapacitat intel·lectual agreujada per un
altre tipus de trastorn, ja sigui malaltia mental, trastorn conductual, addic-
cions...

Això comporta un tracte diferenciat entre els diversos beneficiaris
dels nostres serveis i calen eines als professionals per afrontar
amb èxit aquests reptes.
                                    20
                                    hores
8    Activitats formatives 2011 - 2012
7.- ‘ El suicidi : última alternativa’
  Docent:    Antònia Dorado
  Dates:    3, 10, 17 i 24 de setembre de 2012 - Girona
         6, 13, 20 i 27 de setembre de 2012 - Tarragona
  Horari:    a determinar
  Llocs:    Girona - C/ Garrotxa, 7
         aula formació Tarragona
  Inscripcions: fins 17 d’agost de 2012


Descripció:

Afrontar el dol i la mort és un repte pels professionals dels serveis socials.

El suicidi és un camp desconegut per molts de nosaltres i conèixer les va-
riants, problemàtiques i les dificultats que poden impulsar a una
persona a atemptar contra la seva vida ens fa créixer com a
professionals.
                                          20
                                          hores
                        Activitats formatives 2011 - 2012      9
Presentació Competències
Formació en
8.- ‘ Psicofarmacologia’

   Docent:    Anna Comamala
   Dates:    1, 8, 15 i 22 d’octubre de 2012 - Barcelona
          2, 9, 16 i 23 d’octubre de 2012 - Girona
   Horari:    de 9h a 14h
   Llocs:    Girona i Barcelona
   Inscripcions: fins 14 de setembreDescripció:

La psicofarmacologia és una disciplina científica que estudia l’efecte dels
fàrmacs, parant especial atenció a les manifestacions coginitives, emocio-
nals / motivacionals i conductuals.                                   20
                                   hores
10    Activitats formatives 2011 - 2012
9.- ‘ Fiscalitat i tributació de Fundacions ’

  Docent:     Associació Catalana de Fundacions
  Dates:     abril de 2012
  Horari:     per determinar
  Llocs:     Girona - C/ Garrotxa, 7
  Inscripcions:  fins març de 2012 - exclusiu per personal administratiu
Descripció:

La fiscalitat ens refereix bàsicament a dues coses: la legislació fiscal, entesa
com a conjunt de lleis i normes que afecten als impostos i al sistema fiscal,
el conjunt d’instruments establerts per les administracions.

per personal administratiu
                                          20
                                          hores
                        Activitats formatives 2011 - 2012      11
Presentació Competències
Formació en
10.- ‘ Eines web 2.0’
   Docent:    Roger Casero
   Dates:    5 i 12 de març de 2012 a Girona
          20 i 27 de març a Tarragona
          19 i 26 d’abril a Tortosa
   Horari:    de 9h a 14h
   Llocs:    Girona C/ Garrotxa, Tarragona i Tortosa.
   Inscripcions: fins 9 de març a Girona i 30 de març a Tortosa


Descripció:

    - Eines TIC /web 2.0
    - Creació i manteniment de blocs,
    - Xarxes socials (twitter, facebook, tuenti,...),
    - Google docs,...


                                  10
                                  hores
12   Activitats formatives 2011 - 2012
11.- ‘ Eines avaluatives amb infants ’
 Docent:     Anna Freijomil
 Dates:     5, 12, 19 i 26 de setembre i 3 d’octubre de 2012
 Horari:     de 16h a 20h
 Llocs:     Girona - C/ Garrotxa, 7
 Inscripcions:  fins 17 d’agost de 2012
Descripció:

Enfocar de manera divertida i participativa les avaluacions que fem amb els
infants beneficiaris del nostre projecte.
                                         20
                                         hores
                       Activitats formatives 2011 - 2012      13
Presentació Competències
Formació en
12.- ‘ Introducció a la Gestalt’
   Docent:       Ernest Rosell
   Dates:       6, 13, 20 i 27 d’abril de 2012
   Horari:       de 9h a 14h
   Llocs:       Girona C/ Garrotxa, 7
   Inscripcions:    fins 16 de març de 2012
Descripció:

Assolir tots i cadascun dels coneixements per tal de desenvolupar formes
de comunicació mes genuïnes, una major autoestima, mes possibilitats
d’elecció, adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions, disminuir
el nivell d’estrès i augmentar la nostre tolerància i comprensió cap al que
som i el que son els altres.

                                   20
                                   hores
14    Activitats formatives 2011 - 2012
Formació en Eficiència
13.- ‘ Curs d’anglès: 3 nivells ’
  Docent:    Daniel Fierro
  Dates:    Anual, dilluns
  Horari:    nivell bàsic - 15:30h a 17h
         nivell mitjà - 17:15h a 18:45h
         nivell avançat - 19h a 20:30h
  Llocs:    Girona - Xokolà C/ Univ. Montpeller, 39
  Inscripcions: a partir de novembre 2011


Descripció:

Es tractarà l’idioma, tant a nivell oral com a nivell escrit, a tres nivells per tal
d’adaptar-nos als coneixements de cadascú i adquirir competències en la
llengua anglesa.
                         Activitats formatives 2011 - 2012  15
Formació en Eficiència
14.- ‘ Català nivell bàsic’
   Docent:       Gemma Quintana
   Dates:       Anual, dimarts
   Horari:       de 16:30h a 19h
   Llocs:       Girona - Xokolà C/ Univ. Montpeller, 39
   Inscripcions:    a partir de novembre de 2011
Descripció:

Curs adreçat a persones no catalanoparlants o que no hagin tingut la opor-
tunitat d’estudiar-lo que vulguin desenvolupar la comprensió oral i escrita,
per tal que pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida
quotidiana.
16    Activitats formatives 2011 - 2012
15.- ‘ Introducció al món àrab ’
  Docent:     Hatim Bourkadi
  Dates:     per determinar
  Horari:     per determinar
  Llocs:     Girona - C/ Garrotxa, 7
  Inscripcions:  preu/data límit
Descripció:

Curs d’introducció a l’idioma i a la cultura àrab: l’alfabet, la numeració, la
seva forma de vida i costums.
                                          20
                                          hores
                        Activitats formatives 2011 - 2012      17
Formació en Eficiència
16.- ‘ Informàtica adaptada’
   Docent:       Toni Vidal i Belissa Méndez
   Dates:       maig 2012
   Horari:       per determinar
   Llocs:       Girona - Xokolà C/ Univ. Montpeller, 39
   Inscripcions:    fins abril de 2012
Descripció:

La informàtica al servei de tots.

Es tracta d’un curs destinat a usuaris inicials per tal que adquireixin nocions
bàsiques d’informàtica i a assolir competències TIC.


                                     20
                                    hores
18    Activitats formatives 2011 - 2012
Formació en Gestió Personal
17.- ‘ Control de l’estrès a través del ioga ’
  Docent:    Toni Rocha
  Dates:    Anual, en dos grups: grup dimecres i grup dijous
  Horari:    Dimecres de 18:30h a 20h
         Dijous de 15:30h a 17h
  Llocs:    Girona - C/ Garrotxa, 7
  Inscripcions: a partir de novembre de 2011Descripció:

Contribuir al ple desenvolupament de les diferents facetes de la persona: la
física, la psico-física, la mental i l’espiritual.
Harmonitzar el nostre cos: treballar l’elasticitat, assolir l’equilibri corporal,
equilibrar el sistema nerviós i controlar l’estrés..
                        Activitats formatives 2011 - 2012  19
Formació en Gestió Personal
18.- ‘ El jo creatiu’
   Docent:    Lilian Canté
   Dates:    7 i 14 de maig de 2012 a Girona
          18 i 25 de juny de 2012 a Tarragona
   Horari:    de 9h a 14h
   Llocs:    Girona
   Inscripcions: Girona fins 20 d’abril de 2012
          Tarragona fins el 25 de maig de 2012


Descripció:

Reafirmar la creativitat de les nostres vides per promoure canvis positius a
nivell personal i en el nostre context.
Es treballarà el lideratge, l’autoestima i les dinàmiques de grup.                                   10
                                   hores
20   Activitats formatives 2011 - 2012
19.- ‘ Gestió emocional de l’educador ’
  Docent:     Gemma Vila
  Dates:     2, 9, 16 i 23 de gener de 2012
  Horari:     de 9h a 14h
  Llocs:     Rubí - C/ Quevedo, 25
  Inscripcions:  fins 16 de desembre de 2012
Descripció:

Com afecta a un educador el retorn del menor a la família? I a l’infant? I si
l’infant és donat en adopció?

Vincles i desvinculament progressiu dels professionals que atenen
nadons i infants.
                                          20
                                          hores
                        Activitats formatives 2011 - 2012      21
Formació Permanent
20.- ‘ Formació Integral’
   Docent:    Mònica Canela, Roger Casero, M. Àngels Llupià,
          Enric Gasull i Viviana Coloma
   Dates:    Segons calendari Centres
   Horari:    de 9h a 14h (2 sessions)
   Inscripcions: Formació obligatòria pel 30% de la plantilla
Descripció:

Mòdul 1.- Documentació ISO; Confecció d’objectius, indicadors i fonts de
verificació; protecció de dades i Marc Legal de la infància i adolescència i
discapacitat.

Mòdul 2.- prevenció de riscos laborals, equitat de gènere, eines
web 2.0.                               10
                                   hores
22   Activitats formatives 2011 - 2012
21- ‘ Outlook per usuaris exchange ’
  Docent:     Empresa Estanys Blaus
  Dates:     Segons calendari oficines
  Horari:     per determinar
  Llocs:     Girona - C/ Garrotxa, 7
  Inscripcions:  Formació obligatòria per oficines Garrotxa
Descripció:

Conèixer l’entorn i possibilitats de l’Outlook.
                                           20
                                           hores
                         Activitats formatives 2011 - 2012      23
Formació Permanent
22.- ‘ Vídeo i so amb Premiere CS’
   Docent:       Albert Bonin
   Dates:       De gener a juny de 2012
   Horari:       per determinar
   Lloc:        Girona - C/ Garrotxa, 7
   Inscripcions:    Formació obligatòria pel departament de comunicació
             i d’informàticaDescripció:

Curs bàsic de formació en muntatge i edició de vídeo a través del programa
Adobe Premiere CS.
24    Activitats formatives 2011 - 2012
Matrícula
Com matricular-te?

  - Cada treballador del grup Plataforma Educativa té dret a unes hores
  de formació determinades segons conveni.

  - Si ets treballador de Plataforma Educativa cal que omplis la sol·licitud
  F-Sol·licitud de Formació que trobaràs a l’intranet i la facis arribar a
  formacio@gentis.org


Altres informacions:
- Aquests cursos són subvencionats per la Fundació Tripartita.

- La inscripció a un curs comporta l’obligatorietat d’assistir a un mínim del 80% de
les sessions. La falta d’assistència per causa aliena a la voluntat del treballador
haurà de ser justificada amb el comprovant corresponent.

- L’anul·lació de la matrícula s’ha de notificar amb un termini mínim de 10 dies abans
de l’inici de la formació.

- En cas d’incompliment d’algun dels requisits establerts, l’entitat es veurà obligada
a percebre del treballador el cost econòmic de la plaça formativa que ha deixat
vacant comportant un descompte de 70€ a la nòmina i l’impossibilitat de cursar cap
altre curs del pla de formació durant aquest any.


                          Activitats formatives 2011 - 2012  25
formació, orientació i
    suport a les famílies
   C/Garrotxa, 7 - 17006 Girona
Tel. 972 21 05 12 - Fax 972 40 71 19
     gentis@gentis.org
     www.gentis.org
1 of 26

Recommended

Projecte "In Situ" de la Fundació Resilis by
Projecte "In Situ" de la Fundació ResilisProjecte "In Situ" de la Fundació Resilis
Projecte "In Situ" de la Fundació ResilisPlataforma Educativa
774 views27 slides
Juliol 2012 by
Juliol 2012Juliol 2012
Juliol 2012cempreses1988
320 views2 slides
Formació inclusió digital by
Formació inclusió digitalFormació inclusió digital
Formació inclusió digitalFundación Esplai
155 views13 slides
Octubre 2012 by
Octubre 2012Octubre 2012
Octubre 2012cempreses1988
138 views2 slides
Novembre 2012 by
Novembre 2012Novembre 2012
Novembre 2012cempreses1988
163 views1 slide
Setembre 2012 by
Setembre 2012Setembre 2012
Setembre 2012cempreses1988
154 views2 slides

More Related Content

Similar to Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012

CV_cat_may17_ElenaJurado by
CV_cat_may17_ElenaJuradoCV_cat_may17_ElenaJurado
CV_cat_may17_ElenaJuradoElena Jurado
481 views6 slides
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media) by
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)josepbofilllamiquela
1.3K views85 slides
Sessió 1 Seminari d'intercanvi centres PILE 1r any 2012-13 by
Sessió 1 Seminari d'intercanvi centres PILE 1r any 2012-13Sessió 1 Seminari d'intercanvi centres PILE 1r any 2012-13
Sessió 1 Seminari d'intercanvi centres PILE 1r any 2012-13aliciaaguilarsanz
368 views17 slides
Pec les arrels by
Pec les arrelsPec les arrels
Pec les arrelsmsuana2
572 views25 slides
Projecte educatiu les arrels definitiu by
Projecte educatiu les arrels definitiuProjecte educatiu les arrels definitiu
Projecte educatiu les arrels definitiunovesarrels
245 views25 slides
Presentació pidces 2011 20121 by
Presentació pidces 2011 20121Presentació pidces 2011 20121
Presentació pidces 2011 20121comunitatjoventut
201 views13 slides

Similar to Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012(20)

CV_cat_may17_ElenaJurado by Elena Jurado
CV_cat_may17_ElenaJuradoCV_cat_may17_ElenaJurado
CV_cat_may17_ElenaJurado
Elena Jurado481 views
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media) by josepbofilllamiquela
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Sessió 1 Seminari d'intercanvi centres PILE 1r any 2012-13 by aliciaaguilarsanz
Sessió 1 Seminari d'intercanvi centres PILE 1r any 2012-13Sessió 1 Seminari d'intercanvi centres PILE 1r any 2012-13
Sessió 1 Seminari d'intercanvi centres PILE 1r any 2012-13
aliciaaguilarsanz368 views
Pec les arrels by msuana2
Pec les arrelsPec les arrels
Pec les arrels
msuana2572 views
Projecte educatiu les arrels definitiu by novesarrels
Projecte educatiu les arrels definitiuProjecte educatiu les arrels definitiu
Projecte educatiu les arrels definitiu
novesarrels245 views
Díptic jornada Sabadell Gent Gran by ZOTIKOS
Díptic jornada Sabadell Gent GranDíptic jornada Sabadell Gent Gran
Díptic jornada Sabadell Gent Gran
ZOTIKOS110 views
Pec les arrels revisió juny 2017 pel ce by novesarrels
Pec les arrels revisió juny 2017 pel cePec les arrels revisió juny 2017 pel ce
Pec les arrels revisió juny 2017 pel ce
novesarrels135 views
Activitat - Normatives i Reflexió by IsmaVidal
Activitat - Normatives i ReflexióActivitat - Normatives i Reflexió
Activitat - Normatives i Reflexió
IsmaVidal183 views
Aproscom Bonespractiques by treball
Aproscom BonespractiquesAproscom Bonespractiques
Aproscom Bonespractiques
treball429 views
Reunioparesdesegon20112012 by Xavi Garcia
Reunioparesdesegon20112012Reunioparesdesegon20112012
Reunioparesdesegon20112012
Xavi Garcia172 views
Fòrum institut emprèn by Can Calderon
Fòrum institut emprènFòrum institut emprèn
Fòrum institut emprèn
Can Calderon203 views
Universitat de Girona d´Estiu 2010 by xbll
Universitat de Girona d´Estiu 2010Universitat de Girona d´Estiu 2010
Universitat de Girona d´Estiu 2010
xbll482 views
Guia didactica by pauroro
Guia didacticaGuia didactica
Guia didactica
pauroro136 views

More from Plataforma Educativa

Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012 by
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Plataforma Educativa
516 views10 slides
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb... by
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...Plataforma Educativa
458 views10 slides
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras by
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPremis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPlataforma Educativa
3K views10 slides
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011 by
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Plataforma Educativa
1.9K views19 slides
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011 by
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Plataforma Educativa
594 views10 slides
Habilitats digitals - Eines web PE 2011 by
Habilitats digitals - Eines web PE 2011Habilitats digitals - Eines web PE 2011
Habilitats digitals - Eines web PE 2011Plataforma Educativa
408 views32 slides

More from Plataforma Educativa(17)

Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012 by Plataforma Educativa
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb... by Plataforma Educativa
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras by Plataforma Educativa
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPremis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011 by Plataforma Educativa
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011 by Plataforma Educativa
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011 by Plataforma Educativa
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter... by Plataforma Educativa
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec... by Plataforma Educativa
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20... by Plataforma Educativa
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10 by Plataforma Educativa
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi... by Plataforma Educativa
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010 by Plataforma Educativa
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010 by Plataforma Educativa
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010 by Plataforma Educativa
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010

Recently uploaded

PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
Notícies de la setmana.pdf by
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 views4 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf by
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 views5 slides
Pràctica 1.pdf by
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
26 views6 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 slides

Recently uploaded(8)

Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012

 • 2. Presentació Amb l’elaboració del Pla de Formació, el grup d’entitats Plataforma Educa- tiva realitza una de les accions necessàries per aconseguir el desenvolupa- ment qualificat d’intervencions i la competència professional en l’àmbit social i així potenciar la planificació, millorar la intervenció i promoute l’intercanvi d’experiències laborals. La Fundació Gentis ha dissenyat el Pla de Formació pel grup d’Entitats Plata- forma Educativa a partir de les demandes i interessos dels professionals que duen a terme la seva tasca en cadascun dels serveis de l’entitat. Els objectius d’aquest Pla de Formació són: - Facilitar l’adquisició de coneixements i habilitats que afavoreixin la millora professional. - Donar resposta a les demandes de formació contínua dels/les profes- sionals dels diversos serveis de l’entitat. - Promoure la qualitat dels serveis i departaments a partir de la millora en la intervenció. - Promoure la qualitat, la creativitat i la innovació. 2 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 3. Formació en Competències 1.- ‘ Abús Infantil: detecció i pautes d’actuació ’ Docent: per determinar Dates: febrer de 2012 Horari: per determinar Llocs: aula formació Girona aula formació Tarragona Inscripcions: fins 13 de gener de 2012 Descripció: Curs destinat a totes aquelles persones que treballen en l’àmbit de la in- fància per tal de donar-los estratègies per detectar possibles casos d’abús infantil que se’ls pugui presentar i donar-los-hi una resposta adequada. 20 hores Activitats formatives 2011 - 2012 3
 • 4. Presentació Competències Formació en 2.- ‘ Mediació de Conflictes’ Docent: Patrícia Masllopart Dates 17, 24 i 31 de gener i 7 de febrer de 2012 - Girona 12, 19 i 26 de gener i 2 de febrer de 2012 - Tarragona Horari: de 9h a 14h Llocs: Girona - C/ Garrotxa, 7 Aula formació de Tarragona Inscripcions: fins 23 de desembre de 2011 Descripció: Assolir tots i cadascun dels coneixements per tal d’ajudar a trobar un acord per resoldre el conflicte sobre la base del consens. 20 hores 4 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 5. 3.- ‘ PNL: Programació Neurolingüística ’ Docent: Toni Bardera Dates: 2, 3, 10 i 11 d’abril de 2012 - Girona 16, 17, 23 i 24 d’abril de 2012 - Tarragona Horari: de 15h a 20h Llocs: Girona - C/ Garrotxa, 7 aula formació Tarragona Inscripcions: fins 17 de març de 2012 Descripció: Oferir recursos de comunicació a professionals que treballen en el món so- cial, que els hi permeti un desenvolupament més efectiu del seu treball. 20 hores Activitats formatives 2011 - 2012 5
 • 6. Presentació Competències Formació en 4.- ‘ Comunicació no verbal en l’infant’ Docent: Santi Roura Dates: 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer de 2012 Horari: de 16h a 20h Llocs: Girona - C/ Garrotxa, 7 Inscripcions: fins 13 de gener de 2012 Descripció: L’expressió corporal de l’infant ens dóna pautes i coneixement del que sent realment l’infant i allò que li passa pel cap. Cal observar per conèixer i saber interpretar-los. 20 hores 6 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 7. 5.- ‘ Estratègies de contenció ’ Docent: Alèxis Mañas i Salvador Aranda Dates: 21, 22,23,24 i 25 de maig de 2012 - Girona 14, 15, 16, 17 i 18 de maig de 2012 - Tarragona Horari: de 16h a 20h Llocs: Girona - C/ Garrotxa, 7 aula formació Tarragona Inscripcions: fins 27 d’abril de 2012 Descripció: Facilitar estratègies que evitin les situacions conflictives entre els beneficia- ris dels serveis o entre els beneficiaris i els professionals. 20 hores Activitats formatives 2011 - 2012 7
 • 8. Presentació Competències Formació en 6.- ‘ Patologia dual’ Docent: Jos Pala Dates: març de 2012 Horari: de 16h a 20h Llocs: Girona i Barcelona Inscripcions: fins 10 de febrer de 2012 Descripció: Hi ha persones que tenen una discapacitat intel·lectual agreujada per un altre tipus de trastorn, ja sigui malaltia mental, trastorn conductual, addic- cions... Això comporta un tracte diferenciat entre els diversos beneficiaris dels nostres serveis i calen eines als professionals per afrontar amb èxit aquests reptes. 20 hores 8 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 9. 7.- ‘ El suicidi : última alternativa’ Docent: Antònia Dorado Dates: 3, 10, 17 i 24 de setembre de 2012 - Girona 6, 13, 20 i 27 de setembre de 2012 - Tarragona Horari: a determinar Llocs: Girona - C/ Garrotxa, 7 aula formació Tarragona Inscripcions: fins 17 d’agost de 2012 Descripció: Afrontar el dol i la mort és un repte pels professionals dels serveis socials. El suicidi és un camp desconegut per molts de nosaltres i conèixer les va- riants, problemàtiques i les dificultats que poden impulsar a una persona a atemptar contra la seva vida ens fa créixer com a professionals. 20 hores Activitats formatives 2011 - 2012 9
 • 10. Presentació Competències Formació en 8.- ‘ Psicofarmacologia’ Docent: Anna Comamala Dates: 1, 8, 15 i 22 d’octubre de 2012 - Barcelona 2, 9, 16 i 23 d’octubre de 2012 - Girona Horari: de 9h a 14h Llocs: Girona i Barcelona Inscripcions: fins 14 de setembre Descripció: La psicofarmacologia és una disciplina científica que estudia l’efecte dels fàrmacs, parant especial atenció a les manifestacions coginitives, emocio- nals / motivacionals i conductuals. 20 hores 10 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 11. 9.- ‘ Fiscalitat i tributació de Fundacions ’ Docent: Associació Catalana de Fundacions Dates: abril de 2012 Horari: per determinar Llocs: Girona - C/ Garrotxa, 7 Inscripcions: fins març de 2012 - exclusiu per personal administratiu Descripció: La fiscalitat ens refereix bàsicament a dues coses: la legislació fiscal, entesa com a conjunt de lleis i normes que afecten als impostos i al sistema fiscal, el conjunt d’instruments establerts per les administracions. per personal administratiu 20 hores Activitats formatives 2011 - 2012 11
 • 12. Presentació Competències Formació en 10.- ‘ Eines web 2.0’ Docent: Roger Casero Dates: 5 i 12 de març de 2012 a Girona 20 i 27 de març a Tarragona 19 i 26 d’abril a Tortosa Horari: de 9h a 14h Llocs: Girona C/ Garrotxa, Tarragona i Tortosa. Inscripcions: fins 9 de març a Girona i 30 de març a Tortosa Descripció: - Eines TIC /web 2.0 - Creació i manteniment de blocs, - Xarxes socials (twitter, facebook, tuenti,...), - Google docs,... 10 hores 12 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 13. 11.- ‘ Eines avaluatives amb infants ’ Docent: Anna Freijomil Dates: 5, 12, 19 i 26 de setembre i 3 d’octubre de 2012 Horari: de 16h a 20h Llocs: Girona - C/ Garrotxa, 7 Inscripcions: fins 17 d’agost de 2012 Descripció: Enfocar de manera divertida i participativa les avaluacions que fem amb els infants beneficiaris del nostre projecte. 20 hores Activitats formatives 2011 - 2012 13
 • 14. Presentació Competències Formació en 12.- ‘ Introducció a la Gestalt’ Docent: Ernest Rosell Dates: 6, 13, 20 i 27 d’abril de 2012 Horari: de 9h a 14h Llocs: Girona C/ Garrotxa, 7 Inscripcions: fins 16 de març de 2012 Descripció: Assolir tots i cadascun dels coneixements per tal de desenvolupar formes de comunicació mes genuïnes, una major autoestima, mes possibilitats d’elecció, adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions, disminuir el nivell d’estrès i augmentar la nostre tolerància i comprensió cap al que som i el que son els altres. 20 hores 14 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 15. Formació en Eficiència 13.- ‘ Curs d’anglès: 3 nivells ’ Docent: Daniel Fierro Dates: Anual, dilluns Horari: nivell bàsic - 15:30h a 17h nivell mitjà - 17:15h a 18:45h nivell avançat - 19h a 20:30h Llocs: Girona - Xokolà C/ Univ. Montpeller, 39 Inscripcions: a partir de novembre 2011 Descripció: Es tractarà l’idioma, tant a nivell oral com a nivell escrit, a tres nivells per tal d’adaptar-nos als coneixements de cadascú i adquirir competències en la llengua anglesa. Activitats formatives 2011 - 2012 15
 • 16. Formació en Eficiència 14.- ‘ Català nivell bàsic’ Docent: Gemma Quintana Dates: Anual, dimarts Horari: de 16:30h a 19h Llocs: Girona - Xokolà C/ Univ. Montpeller, 39 Inscripcions: a partir de novembre de 2011 Descripció: Curs adreçat a persones no catalanoparlants o que no hagin tingut la opor- tunitat d’estudiar-lo que vulguin desenvolupar la comprensió oral i escrita, per tal que pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. 16 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 17. 15.- ‘ Introducció al món àrab ’ Docent: Hatim Bourkadi Dates: per determinar Horari: per determinar Llocs: Girona - C/ Garrotxa, 7 Inscripcions: preu/data límit Descripció: Curs d’introducció a l’idioma i a la cultura àrab: l’alfabet, la numeració, la seva forma de vida i costums. 20 hores Activitats formatives 2011 - 2012 17
 • 18. Formació en Eficiència 16.- ‘ Informàtica adaptada’ Docent: Toni Vidal i Belissa Méndez Dates: maig 2012 Horari: per determinar Llocs: Girona - Xokolà C/ Univ. Montpeller, 39 Inscripcions: fins abril de 2012 Descripció: La informàtica al servei de tots. Es tracta d’un curs destinat a usuaris inicials per tal que adquireixin nocions bàsiques d’informàtica i a assolir competències TIC. 20 hores 18 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 19. Formació en Gestió Personal 17.- ‘ Control de l’estrès a través del ioga ’ Docent: Toni Rocha Dates: Anual, en dos grups: grup dimecres i grup dijous Horari: Dimecres de 18:30h a 20h Dijous de 15:30h a 17h Llocs: Girona - C/ Garrotxa, 7 Inscripcions: a partir de novembre de 2011 Descripció: Contribuir al ple desenvolupament de les diferents facetes de la persona: la física, la psico-física, la mental i l’espiritual. Harmonitzar el nostre cos: treballar l’elasticitat, assolir l’equilibri corporal, equilibrar el sistema nerviós i controlar l’estrés.. Activitats formatives 2011 - 2012 19
 • 20. Formació en Gestió Personal 18.- ‘ El jo creatiu’ Docent: Lilian Canté Dates: 7 i 14 de maig de 2012 a Girona 18 i 25 de juny de 2012 a Tarragona Horari: de 9h a 14h Llocs: Girona Inscripcions: Girona fins 20 d’abril de 2012 Tarragona fins el 25 de maig de 2012 Descripció: Reafirmar la creativitat de les nostres vides per promoure canvis positius a nivell personal i en el nostre context. Es treballarà el lideratge, l’autoestima i les dinàmiques de grup. 10 hores 20 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 21. 19.- ‘ Gestió emocional de l’educador ’ Docent: Gemma Vila Dates: 2, 9, 16 i 23 de gener de 2012 Horari: de 9h a 14h Llocs: Rubí - C/ Quevedo, 25 Inscripcions: fins 16 de desembre de 2012 Descripció: Com afecta a un educador el retorn del menor a la família? I a l’infant? I si l’infant és donat en adopció? Vincles i desvinculament progressiu dels professionals que atenen nadons i infants. 20 hores Activitats formatives 2011 - 2012 21
 • 22. Formació Permanent 20.- ‘ Formació Integral’ Docent: Mònica Canela, Roger Casero, M. Àngels Llupià, Enric Gasull i Viviana Coloma Dates: Segons calendari Centres Horari: de 9h a 14h (2 sessions) Inscripcions: Formació obligatòria pel 30% de la plantilla Descripció: Mòdul 1.- Documentació ISO; Confecció d’objectius, indicadors i fonts de verificació; protecció de dades i Marc Legal de la infància i adolescència i discapacitat. Mòdul 2.- prevenció de riscos laborals, equitat de gènere, eines web 2.0. 10 hores 22 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 23. 21- ‘ Outlook per usuaris exchange ’ Docent: Empresa Estanys Blaus Dates: Segons calendari oficines Horari: per determinar Llocs: Girona - C/ Garrotxa, 7 Inscripcions: Formació obligatòria per oficines Garrotxa Descripció: Conèixer l’entorn i possibilitats de l’Outlook. 20 hores Activitats formatives 2011 - 2012 23
 • 24. Formació Permanent 22.- ‘ Vídeo i so amb Premiere CS’ Docent: Albert Bonin Dates: De gener a juny de 2012 Horari: per determinar Lloc: Girona - C/ Garrotxa, 7 Inscripcions: Formació obligatòria pel departament de comunicació i d’informàtica Descripció: Curs bàsic de formació en muntatge i edició de vídeo a través del programa Adobe Premiere CS. 24 Activitats formatives 2011 - 2012
 • 25. Matrícula Com matricular-te? - Cada treballador del grup Plataforma Educativa té dret a unes hores de formació determinades segons conveni. - Si ets treballador de Plataforma Educativa cal que omplis la sol·licitud F-Sol·licitud de Formació que trobaràs a l’intranet i la facis arribar a formacio@gentis.org Altres informacions: - Aquests cursos són subvencionats per la Fundació Tripartita. - La inscripció a un curs comporta l’obligatorietat d’assistir a un mínim del 80% de les sessions. La falta d’assistència per causa aliena a la voluntat del treballador haurà de ser justificada amb el comprovant corresponent. - L’anul·lació de la matrícula s’ha de notificar amb un termini mínim de 10 dies abans de l’inici de la formació. - En cas d’incompliment d’algun dels requisits establerts, l’entitat es veurà obligada a percebre del treballador el cost econòmic de la plaça formativa que ha deixat vacant comportant un descompte de 70€ a la nòmina i l’impossibilitat de cursar cap altre curs del pla de formació durant aquest any. Activitats formatives 2011 - 2012 25
 • 26. formació, orientació i suport a les famílies C/Garrotxa, 7 - 17006 Girona Tel. 972 21 05 12 - Fax 972 40 71 19 gentis@gentis.org www.gentis.org