SlideShare a Scribd company logo

ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect

The Compound Effect สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสำเร็จให้ทวีคูณ ทำไมการอ่านหนังสือวันละ 15 นาที ทำให้คุณหัวดีขึ้น 10 เท่า? ทำไมแค่ปรับสูตรอาหาร 1 อย่าง ก็กลายเป็นคนแข็งแรงและมีเสน่ห์ได้? ทำไมแค่ซ้อมนานขึ้นวันละครึ่งชั่วโมง จึงเปลี่ยนนักกีฬาธรรมดาเป็นแชมป์โลก? ความลับที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้คือ Compound Effect หรือ “พลังผลลัพธ์ทวี” ซึ่งอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เรียกว่า “สิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก” Darren Hardy ที่ปรึกษาชื่อดัง พูดคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จนับ 1,000 คน เขาพบว่าทุกคน ไม่ว่าสตีฟ จอบส์, อีลอน มัสก์, มาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก หรือเจฟฟ์ เบซอส ต่างสร้างความสำเร็จจาก Compound Effect ซึ่งเริ่มจากสิ่งเล็กๆ 1% ที่ดูไม่สำคัญ แต่ชี้ชะตาชีวิตในระดับมหาศาล เขาสรุปเคล็ดลับนี้ พร้อมสอนวิธีที่คุณจะนำไปใช้กับตัวเอง เร่งผลลัพธ์ความสำเร็จให้เร็วขึ้น 10 ปี โดยใช้ความพยายามเพิ่มขึ้น 1% รู้วิธีเอาชนะคู่แข่ง “ได้ทุกคน” แม้เขาจะเก่งกว่า ฉลาดกว่า และประสบการณ์สูงกว่า สร้างความสัมพันธ์ให้กลับมาหวานชื่น แค่เขียนชมคนรักวันละประโยค แถมท้ายด้วยคู่มือแนะแนวและแบบฝึกหัด ที่จะเปลี่ยนชีวิตและสร้างฝันของคุณให้เป็นจริง

1 of 30
Download to read offline
สะสมนิสัยเล็กๆ
สร้างความสํ
าเร็จให้ทวี
คูณ
The Compound Effect
สะสมนิิสัยเล็็กๆ สร้้างความสำาเร้็จให้้ทวีคูณ
Copyright © 2010 by SUCCESS Media.
Published by arrangement with Folio Literary Management, LLC
and The Grayhawk Agency, Ltd.
Thailand edition copyright © 2021 by Superposition Co., Ltd.
All right reserved.
เล็ขมาตร้ฐานิสากล็ปร้ะจำาห้นิังสือ 978-616-8109-28-1
ผูู้้เขียนิ: Darren Hardy
ผูู้้แปล็: ปฏิิภาณ กุุลวพัันธ์์
กองบร้ร้ณาธิิการ้: ปิยะพังษ์์ ศิิริิสุุทธ์านันท์, ธ์ีริ์ มีีนสุุข,
ธ์ีพัริ บริริจงเปลี�ยน
ออกแบบปก: สุิริิกุุล ริาษ์ฎริ์ดุุษ์ดุี
จัดรู้ปเล็่ม: อริณัญช์์ สุุขเกุษ์มี
ร้าคา 230 บาท
จัดพิิมพิ์โดย สำานิักพิิมพิ์บิงโก
ภายในเคริือ บริิษ์ัท ซุุปเปอริ์โพัซุิช์ั�น จำากุัดุ (Superposition Co., Ltd.)
18 ซุอยดุุลิยา ถนนกุาญจนาภิเษ์กุ แขวงบางริะมีาดุ เขตตลิ�งช์ัน กุทมี. 10170
อีเมีล superposition.books@gmail.com
โทริศิัพัท์ 094-810-7272
เว็บไซุต์ www.bingobook.co เฟซุบุ�กุ www.facebook.com/bingobooks
จัดจำาห้นิ่ายโดย
บริิษ์ัท ซุีเอ็ดุยูเคช์ั�น จำากุัดุ (มีหาช์น) SE-EDUCATION Public Company Limited
เลขที� 1858/87-90 ถนนเทพัริัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กุริุงเทพัฯ 10260
โทริ. 0-2826-8000 โทริสุาริ 0-2826-8999
เว็บไซุต์ www.se-ed.com
พัิมีพั์ที� Pimdee โทริศิัพัท์ 02-401-9401
หากุต้องกุาริสุั�งซุื�อเป็นจำานวนมีากุ กุริุณาติดุต่อริับสุ่วนลดุไดุ้ที� บริิษ์ัท ซุุปเปอริ์โพัซุิช์ั�น จำากุัดุ
อีเมีล superposition.books@gmail.com
สารบัญ
บทนํ
า 4
บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี 10
บทที่ 2 ทางเลือก 30
บทที่ 3 นิสัย 68
บทที่ 4 แรงผลักดัน 108
บทที่ 5 อิทธิพล 136
บทที่ 6 เร่งผลลัพธ์สู่ความสําเร็จ 162
บทสรุป 182
คู่มือแนะแนวและแบบทดสอบ 188
บทนํ
า
5
บทนํา
หนังสือ
เล่มนี้เกี่ยวกับความสําเร็จ
และวิธีไขว่คว้ามันมาครอบครอง
ถึงเวลาแล้วที่คุณควรรับฟังเส้นทางสู่ความสําเร็จจากใครสักคน
คุณหลงผิดมานานเกินพอแล้ว ไม่มียาวิเศษ ไม่มีสูตรลัด
และไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ฉับไวใดๆ ทั้งนั้น
คุณไมี่มีีทางสุริ้างริายไดุ้ปีละ 6 ล้านบาทจากุกุาริใช์้เวลา 2 ช์ั�วโมีง
ในอินเทอริ์เน็ต คุณไมี่มีีทางลดุนำ�าหนักุ 14 กุิโลกุริัมีในเวลาเพัียง 1 สุัปดุาห์
คุณไมี่มีีทางลบริิ�วริอยความีแกุ่ตลอดุ 20 ปีที�ผ่่านมีาออกุจากุใบหน้าโดุยกุาริ
ใช์้คริีมีแค่ตัวเดุียวคุณไมี่มีีทางสุมีานริอยแตกุริ้าวกุับคนริักุไดุ้โดุยใช์้ยาหน่�งเมี็ดุ
และคุณไมี่มีีทางค้นหาความีสุุขอันยั�งยืนไดุ้โดุยใช์้วิธ์ีที�ดุูดุีเกุินความีเป็นจริิง
คงเป็นเริื�องดุีไมี่น้อยถ้าคุณหาซุื�อความีสุำาเริ็จ ช์ื�อเสุียง ความีมีั�นใจ
ในตัวเอง ความีสุัมีพัันธ์์ที�ดุี สุุขภาพั และความีสุุข จากุห้างสุริริพัสุินค้า แต่
ความีจริิงแล้วเริาทำาแบบนั�นไมี่ไดุ้
เริามีักุไดุ้ยินคำาพัูดุดุูดุีกุริอกุหูบ่อยๆ ว่า เริาสุริ้างความีริำ�าริวย มีีริูปริ่าง
ที�ดุีดุูอ่อนเยาว์ลงและเซุ็กุซุี�ข่�นไดุ้ในช์ั�วข้ามีคืนแค่เริาพัยายามีเล็กุน้อยในกุาริ
จ่ายเงินตามีขั�นตอนง่ายๆ เพัียง 599 บาท นี�คือข้อความีกุาริตลาดุที�บิดุเบือน
ความีริู้สุ่กุเวลาเริาปริะสุบความีสุำาเริ็จ ข้อความีพัวกุนี�บดุบังเริาจนมีองไมี่เห็น
THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี
คูณ
6
พัื�นฐานอันเริียบง่ายของกุาริไขว่คว้าหาความีสุำาเริ็จ
ผ่มีเบื�อเต็มีที ผ่มีขอเลิกุนั�งมีองข้อความีอันไริ้ความีริับผ่ิดุช์อบพัวกุนี�
มีาขัดุขวางความีสุำาเริ็จของผู่้คนอีกุต่อไป ผ่มีจ่งเขียนหนังสุือเล่มีนี�ข่�นมีาเพัื�อ
ดุ่งคุณกุลับสุู่พัื�นฐานที�สุำาคัญมีากุที�สุุดุ ผ่มีจะช์่วยคุณกุำาจัดุปัญหาอันยุ่งเหยิง
และทำาให้คุณหันมีาสุนใจพัื�นฐานสุำาคัญกุ่อน คุณสุามีาริถนำาแบบฝึึกุหัดุและ
แนวคิดุความีสุำาเริ็จที�พัิสุูจน์ไดุ้ตามีกุาลเวลาจากุหนังสุือเล่มีนี�มีาปริับใช์้ในช์ีวิต
ของคุณเพัื�อสุริ้างผ่ลลัพัธ์์ที�ยิ�งใหญ่และยั�งยืน
ผู้มจะสอนิวิธิีใช้้“พิล็ังแห้่งผู้ล็ล็ัพิธิ์ทวี”(CompoundEffect)ให้้กับคุณ
นิี�คือพิล็ังที�ทำางานิอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไร้ข้�นิก็ตาม คุณสามาร้ถ
ใช้้ปร้ะโยช้นิ์จากพิล็ังนิี�เพิื�อเปล็ี�ยนิแปล็งช้ีวิตไปในิทิศทางที�ถูกต้องได้
คุณเคยไดุ้ยินคำากุล่าวที�ว่า“เริาทำาสุิ�งต่างๆที�ตั�งใจให้ปริะสุบความีสุำาเริ็จ
ไดุ้”ไหมีคริับ?ผ่มีคิดุว่ามีันเป็นไปไดุ้ถ้าคุณริู้วิธ์ีหนังสุือเล่มีนี�คือคู่มีือที�จะสุอน
ให้คุณใช์้พัลังนั�นอย่างเช์ี�ยวช์าญเมีื�อคุณใช์้ปริะโยช์น์จากุพัลังนี�แล้วกุ็ไมี่มีีสุิ�งใดุ
จะขวางความีสุำาเริ็จของคุณไดุ้
ถ้าคุณถามีผ่มีว่า “ทำาไมีผ่มีถ่งริู้ว่าพัลังแห่งผ่ลลัพัธ์์ทวีคือหนทางไปสุู่
ความีสุำาเริ็จสุูงสุุดุสุำาหริับคุณ?”
คำาตอบแริกุคือ ผ่มีเคยนำาแนวคิดุนี�มีาปริับใช์้กุับตัวเองแล้ว ทุกุอย่างที�
ผ่มีเขียนนั�นกุลั�นมีาจากุปริะสุบกุาริณ์สุ่วนตัวของผ่มีผ่มีกุำาลังนำาเสุนอแนวคิดุที�
ถูกุพัิสุูจน์เริียบริ้อยแล้วให้กุับคุณไมี่ใช์่นำาเสุนอทฤษ์ฎีที�อ่านแล้วไดุ้แต่เวียนหัว
ผ่มีมีีความีสุุขกุับทุกุความีสุำาเริ็จในธ์ุริกุิจที�ผ่มีทำา เพัริาะผ่มีตั�งใจใช์้
ช์ีวิตโดุยย่ดุแนวคิดุต่างๆ ที�คุณจะไดุ้อ่านในหนังสุือเล่มีนี� ตลอดุริะยะเวลา 20
ปีที�ผ่่านมีา ผ่มีศิ่กุษ์าเกุี�ยวกุับความีสุำาเริ็จและกุาริบริริลุเป้าหมีายเยอะมีากุ
ผ่มีใช์้เงินหลายล้านเพัื�อทดุลองแนวคิดุ วิธ์ี และปริัช์ญาต่างๆ นับพัันริูปแบบ

Recommended

หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมkruwaeo
 
คำที่มีพยัญชนะต้น ฑ + การอ่านคำที่มี ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ป.3
คำที่มีพยัญชนะต้น ฑ + การอ่านคำที่มี ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ป.3คำที่มีพยัญชนะต้น ฑ + การอ่านคำที่มี ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ป.3
คำที่มีพยัญชนะต้น ฑ + การอ่านคำที่มี ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ป.3Kansinee Kosirojhiran
 
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงsombat nirund
 
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารSimilun_maya
 
ใบงาน 9.1 9.3
ใบงาน 9.1 9.3ใบงาน 9.1 9.3
ใบงาน 9.1 9.3oraneehussem
 
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสุรินทร์ ดีแก้วเกษ
 
ใบงาน 10.1 10.2
ใบงาน 10.1 10.2ใบงาน 10.1 10.2
ใบงาน 10.1 10.2oraneehussem
 
งานนำเสนอ Ppt. วิจัย
งานนำเสนอ Ppt. วิจัยงานนำเสนอ Ppt. วิจัย
งานนำเสนอ Ppt. วิจัยsavokclash
 

More Related Content

What's hot

แผนการสอนงานและพลังงาน
แผนการสอนงานและพลังงานแผนการสอนงานและพลังงาน
แผนการสอนงานและพลังงานWeerachat Martluplao
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pagePrachoom Rangkasikorn
 
เรื่องที่ 1 ระบบพิกัดฉากสามมิติ
เรื่องที่ 1 ระบบพิกัดฉากสามมิติเรื่องที่ 1 ระบบพิกัดฉากสามมิติ
เรื่องที่ 1 ระบบพิกัดฉากสามมิติStat Kung
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)Wichai Likitponrak
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1NooAry Diiz'za
 
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์krutitirut
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรsirato2539
 
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 01. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0Preeyaporn Chamnan
 
คู่มือฝึกระเบียบแถว
คู่มือฝึกระเบียบแถวคู่มือฝึกระเบียบแถว
คู่มือฝึกระเบียบแถวTeacher Sophonnawit
 
การเปรียบเทียบการลดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติ
การเปรียบเทียบการลดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติการเปรียบเทียบการลดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติ
การเปรียบเทียบการลดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติflimgold
 
5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษา5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษาnang_phy29
 
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องถูกใจ
 
บท4ตอบสนองพืช
บท4ตอบสนองพืชบท4ตอบสนองพืช
บท4ตอบสนองพืชWichai Likitponrak
 
เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่Sopa
 
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสิปป์แสง สุขผล
 

What's hot (20)

แผนการสอนงานและพลังงาน
แผนการสอนงานและพลังงานแผนการสอนงานและพลังงาน
แผนการสอนงานและพลังงาน
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
 
เรื่องที่ 1 ระบบพิกัดฉากสามมิติ
เรื่องที่ 1 ระบบพิกัดฉากสามมิติเรื่องที่ 1 ระบบพิกัดฉากสามมิติ
เรื่องที่ 1 ระบบพิกัดฉากสามมิติ
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลกดาราศาสตร์อวกาศ)
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 
ชนิดของเมฆ
ชนิดของเมฆชนิดของเมฆ
ชนิดของเมฆ
 
เปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร
เปรียบเทียบหลักสูตร
 
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
 
ครู กับการ bully ในสถานศึกษา slide 1
ครู กับการ bully ในสถานศึกษา slide 1ครู กับการ bully ในสถานศึกษา slide 1
ครู กับการ bully ในสถานศึกษา slide 1
 
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 01. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0
 
ชุดการสอน
ชุดการสอนชุดการสอน
ชุดการสอน
 
คู่มือฝึกระเบียบแถว
คู่มือฝึกระเบียบแถวคู่มือฝึกระเบียบแถว
คู่มือฝึกระเบียบแถว
 
การเปรียบเทียบการลดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติ
การเปรียบเทียบการลดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติการเปรียบเทียบการลดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติ
การเปรียบเทียบการลดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติ
 
5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษา5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษา
 
3แมว
3แมว3แมว
3แมว
 
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
 
บท4ตอบสนองพืช
บท4ตอบสนองพืชบท4ตอบสนองพืช
บท4ตอบสนองพืช
 
เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สรุป วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
 

More from Piyapong Sirisutthanant

ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยPiyapong Sirisutthanant
 
How to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything sampleHow to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything samplePiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่นตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่นPiyapong Sirisutthanant
 

More from Piyapong Sirisutthanant (20)

ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
 
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
 
AI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่างAI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่าง
 
LHTL_Sample.pdf
LHTL_Sample.pdfLHTL_Sample.pdf
LHTL_Sample.pdf
 
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
 
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
 
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
 
You canlearnanything sample
You canlearnanything sampleYou canlearnanything sample
You canlearnanything sample
 
Successful peopleact sample
Successful peopleact sampleSuccessful peopleact sample
Successful peopleact sample
 
AI SUPERPOWERS_Sample
AI SUPERPOWERS_SampleAI SUPERPOWERS_Sample
AI SUPERPOWERS_Sample
 
How to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything sampleHow to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything sample
 
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่นตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
 

ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect

 • 2. The Compound Effect สะสมนิิสัยเล็็กๆ สร้้างความสำาเร้็จให้้ทวีคูณ Copyright © 2010 by SUCCESS Media. Published by arrangement with Folio Literary Management, LLC and The Grayhawk Agency, Ltd. Thailand edition copyright © 2021 by Superposition Co., Ltd. All right reserved. เล็ขมาตร้ฐานิสากล็ปร้ะจำาห้นิังสือ 978-616-8109-28-1 ผูู้้เขียนิ: Darren Hardy ผูู้้แปล็: ปฏิิภาณ กุุลวพัันธ์์ กองบร้ร้ณาธิิการ้: ปิยะพังษ์์ ศิิริิสุุทธ์านันท์, ธ์ีริ์ มีีนสุุข, ธ์ีพัริ บริริจงเปลี�ยน ออกแบบปก: สุิริิกุุล ริาษ์ฎริ์ดุุษ์ดุี จัดรู้ปเล็่ม: อริณัญช์์ สุุขเกุษ์มี ร้าคา 230 บาท จัดพิิมพิ์โดย สำานิักพิิมพิ์บิงโก ภายในเคริือ บริิษ์ัท ซุุปเปอริ์โพัซุิช์ั�น จำากุัดุ (Superposition Co., Ltd.) 18 ซุอยดุุลิยา ถนนกุาญจนาภิเษ์กุ แขวงบางริะมีาดุ เขตตลิ�งช์ัน กุทมี. 10170 อีเมีล superposition.books@gmail.com โทริศิัพัท์ 094-810-7272 เว็บไซุต์ www.bingobook.co เฟซุบุ�กุ www.facebook.com/bingobooks จัดจำาห้นิ่ายโดย บริิษ์ัท ซุีเอ็ดุยูเคช์ั�น จำากุัดุ (มีหาช์น) SE-EDUCATION Public Company Limited เลขที� 1858/87-90 ถนนเทพัริัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กุริุงเทพัฯ 10260 โทริ. 0-2826-8000 โทริสุาริ 0-2826-8999 เว็บไซุต์ www.se-ed.com พัิมีพั์ที� Pimdee โทริศิัพัท์ 02-401-9401 หากุต้องกุาริสุั�งซุื�อเป็นจำานวนมีากุ กุริุณาติดุต่อริับสุ่วนลดุไดุ้ที� บริิษ์ัท ซุุปเปอริ์โพัซุิช์ั�น จำากุัดุ อีเมีล superposition.books@gmail.com
 • 3. สารบัญ บทนํ า 4 บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี 10 บทที่ 2 ทางเลือก 30 บทที่ 3 นิสัย 68 บทที่ 4 แรงผลักดัน 108 บทที่ 5 อิทธิพล 136 บทที่ 6 เร่งผลลัพธ์สู่ความสําเร็จ 162 บทสรุป 182 คู่มือแนะแนวและแบบทดสอบ 188
 • 5. 5 บทนํา หนังสือ เล่มนี้เกี่ยวกับความสําเร็จ และวิธีไขว่คว้ามันมาครอบครอง ถึงเวลาแล้วที่คุณควรรับฟังเส้นทางสู่ความสําเร็จจากใครสักคน คุณหลงผิดมานานเกินพอแล้ว ไม่มียาวิเศษ ไม่มีสูตรลัด และไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ฉับไวใดๆ ทั้งนั้น คุณไมี่มีีทางสุริ้างริายไดุ้ปีละ 6 ล้านบาทจากุกุาริใช์้เวลา 2 ช์ั�วโมีง ในอินเทอริ์เน็ต คุณไมี่มีีทางลดุนำ�าหนักุ 14 กุิโลกุริัมีในเวลาเพัียง 1 สุัปดุาห์ คุณไมี่มีีทางลบริิ�วริอยความีแกุ่ตลอดุ 20 ปีที�ผ่่านมีาออกุจากุใบหน้าโดุยกุาริ ใช์้คริีมีแค่ตัวเดุียวคุณไมี่มีีทางสุมีานริอยแตกุริ้าวกุับคนริักุไดุ้โดุยใช์้ยาหน่�งเมี็ดุ และคุณไมี่มีีทางค้นหาความีสุุขอันยั�งยืนไดุ้โดุยใช์้วิธ์ีที�ดุูดุีเกุินความีเป็นจริิง คงเป็นเริื�องดุีไมี่น้อยถ้าคุณหาซุื�อความีสุำาเริ็จ ช์ื�อเสุียง ความีมีั�นใจ ในตัวเอง ความีสุัมีพัันธ์์ที�ดุี สุุขภาพั และความีสุุข จากุห้างสุริริพัสุินค้า แต่ ความีจริิงแล้วเริาทำาแบบนั�นไมี่ไดุ้ เริามีักุไดุ้ยินคำาพัูดุดุูดุีกุริอกุหูบ่อยๆ ว่า เริาสุริ้างความีริำ�าริวย มีีริูปริ่าง ที�ดุีดุูอ่อนเยาว์ลงและเซุ็กุซุี�ข่�นไดุ้ในช์ั�วข้ามีคืนแค่เริาพัยายามีเล็กุน้อยในกุาริ จ่ายเงินตามีขั�นตอนง่ายๆ เพัียง 599 บาท นี�คือข้อความีกุาริตลาดุที�บิดุเบือน ความีริู้สุ่กุเวลาเริาปริะสุบความีสุำาเริ็จ ข้อความีพัวกุนี�บดุบังเริาจนมีองไมี่เห็น
 • 6. THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี คูณ 6 พัื�นฐานอันเริียบง่ายของกุาริไขว่คว้าหาความีสุำาเริ็จ ผ่มีเบื�อเต็มีที ผ่มีขอเลิกุนั�งมีองข้อความีอันไริ้ความีริับผ่ิดุช์อบพัวกุนี� มีาขัดุขวางความีสุำาเริ็จของผู่้คนอีกุต่อไป ผ่มีจ่งเขียนหนังสุือเล่มีนี�ข่�นมีาเพัื�อ ดุ่งคุณกุลับสุู่พัื�นฐานที�สุำาคัญมีากุที�สุุดุ ผ่มีจะช์่วยคุณกุำาจัดุปัญหาอันยุ่งเหยิง และทำาให้คุณหันมีาสุนใจพัื�นฐานสุำาคัญกุ่อน คุณสุามีาริถนำาแบบฝึึกุหัดุและ แนวคิดุความีสุำาเริ็จที�พัิสุูจน์ไดุ้ตามีกุาลเวลาจากุหนังสุือเล่มีนี�มีาปริับใช์้ในช์ีวิต ของคุณเพัื�อสุริ้างผ่ลลัพัธ์์ที�ยิ�งใหญ่และยั�งยืน ผู้มจะสอนิวิธิีใช้้“พิล็ังแห้่งผู้ล็ล็ัพิธิ์ทวี”(CompoundEffect)ให้้กับคุณ นิี�คือพิล็ังที�ทำางานิอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไร้ข้�นิก็ตาม คุณสามาร้ถ ใช้้ปร้ะโยช้นิ์จากพิล็ังนิี�เพิื�อเปล็ี�ยนิแปล็งช้ีวิตไปในิทิศทางที�ถูกต้องได้ คุณเคยไดุ้ยินคำากุล่าวที�ว่า“เริาทำาสุิ�งต่างๆที�ตั�งใจให้ปริะสุบความีสุำาเริ็จ ไดุ้”ไหมีคริับ?ผ่มีคิดุว่ามีันเป็นไปไดุ้ถ้าคุณริู้วิธ์ีหนังสุือเล่มีนี�คือคู่มีือที�จะสุอน ให้คุณใช์้พัลังนั�นอย่างเช์ี�ยวช์าญเมีื�อคุณใช์้ปริะโยช์น์จากุพัลังนี�แล้วกุ็ไมี่มีีสุิ�งใดุ จะขวางความีสุำาเริ็จของคุณไดุ้ ถ้าคุณถามีผ่มีว่า “ทำาไมีผ่มีถ่งริู้ว่าพัลังแห่งผ่ลลัพัธ์์ทวีคือหนทางไปสุู่ ความีสุำาเริ็จสุูงสุุดุสุำาหริับคุณ?” คำาตอบแริกุคือ ผ่มีเคยนำาแนวคิดุนี�มีาปริับใช์้กุับตัวเองแล้ว ทุกุอย่างที� ผ่มีเขียนนั�นกุลั�นมีาจากุปริะสุบกุาริณ์สุ่วนตัวของผ่มีผ่มีกุำาลังนำาเสุนอแนวคิดุที� ถูกุพัิสุูจน์เริียบริ้อยแล้วให้กุับคุณไมี่ใช์่นำาเสุนอทฤษ์ฎีที�อ่านแล้วไดุ้แต่เวียนหัว ผ่มีมีีความีสุุขกุับทุกุความีสุำาเริ็จในธ์ุริกุิจที�ผ่มีทำา เพัริาะผ่มีตั�งใจใช์้ ช์ีวิตโดุยย่ดุแนวคิดุต่างๆ ที�คุณจะไดุ้อ่านในหนังสุือเล่มีนี� ตลอดุริะยะเวลา 20 ปีที�ผ่่านมีา ผ่มีศิ่กุษ์าเกุี�ยวกุับความีสุำาเริ็จและกุาริบริริลุเป้าหมีายเยอะมีากุ ผ่มีใช์้เงินหลายล้านเพัื�อทดุลองแนวคิดุ วิธ์ี และปริัช์ญาต่างๆ นับพัันริูปแบบ
 • 7. 7 บทนํา ปริะสุบกุาริณ์สุ่วนตัวของผ่มีพัิสุูจน์ว่า ไมี่ว่าคุณจะใช์้กุลยุทธ์์ใดุกุ็ตามี ความี สุำาเริ็จล้วนเกุิดุจากุ “พัลังแห่งผ่ลลัพัธ์์ทวี” ทั�งสุิ�น คำาตอบที�สุองคือผ่มีเป็นผู่้นำาในศิาสุตริ์ดุ้านกุาริพััฒนาตนเองมีานาน กุว่า 16 ปี ผ่มีทำางานริ่วมีกุับผู่้นำาทางความีคิดุ นักุพัูดุ และนักุเขียนที�ไดุ้ริับกุาริ เคาริพัมีากุมีาย ในฐานะที�ผ่มีเป็นนักุพัูดุและที�ปริ่กุษ์า ผ่มีมีีโอกุาสุถ่ายทอดุ ความีริู้ให้กุับผู่้ปริะกุอบกุาริหลายหมีื�นคน ผ่มีให้คำาปริ่กุษ์ากุับผู่้นำาธ์ุริกุิจ ผู่้บริิหาริ และคนที�ปริะสุบความีสุำาเริ็จมีาแล้วนับไมี่ถ้วน ผ่มีเลยมีีกุริณีศิ่กุษ์า นับพัันที�บอกุว่าวิธ์ีไหนไดุ้ผ่ลและวิธ์ีไหนไมี่ไดุ้ผ่ล คำาตอบที�สุามีคือ ในฐานะบริริณาธ์ิกุาริของนิตยสุาริ SUCCESS ผ่มีไดุ้อ่านหนังสุือและบทความีต่างๆที�ถูกุสุ่งเข้ามีาอย่างละเอียดุแล้วคัดุเลือกุ คนที�เหมีาะสุมีมีาตีพัิมีพั์ในนิตยสุาริในแต่ละเดุือนผ่มีไดุ้สุัมีภาษ์ณ์ผู่้เช์ี�ยวช์าญ ช์ั�นนำา 5-6 คนในหัวข้อต่างๆ เกุี�ยวกุับความีสุำาเริ็จ ผ่มีขุดุคุ้ยหาไอเดุียที� ยอดุเยี�ยมีที�สุุดุของพัวกุเขา ผ่มีดุำาดุิ�งลงไปในมีหาสุมีุทริแห่งข้อมีูลดุ้านกุาริ พััฒนาตัวเองตลอดุทั�งวันและทุกุๆ วัน ปริะเดุ็นที�ผ่มีอยากุสุื�อกุ็คือ เมีื�อคุณเข้าใจเกุี�ยวกุับกุาริพััฒนาตัวเอง อย่างช์ัดุเจนและมีีความีริู้ความีเข้าใจอย่างล่กุซุ่�งทั�งแง่ทฤษ์ฎีและกุาริปฏิิบัติ จากุบริริดุาบุคคลที�ปริะสุบความีสุำาเริ็จมีากุที�สุุดุในโลกุ ความีจริิงบางอย่างจะ ปริากุฏิข่�นอย่างน่าอัศิจริริย์ในหัวของคุณ ผ่มีเคยเห็น อ่าน และไดุ้ยินสุิ�งต่างๆ มีาแทบทุกุอย่างแล้ว ผ่มีไมี่มีีทาง โดุนกุลเมี็ดุใหมี่ล่าสุุดุและข้ออ้างใหมี่ๆที�บอกุว่าเป็น“ความีริู้ใหมี่ทางจิตวิทยา” มีาหลอกุ ไมี่มีีใครินำาเล่ห์กุลใดุๆ มีาหลอกุขายผ่มีไดุ้ ผ่มีมีีข้อมีูลอ้างอิงต่างๆ เยอะมีากุ ผ่มีเดุินผ่่านถนนหลายสุายและเริียนริู้ความีจริิงต่างๆ มีาดุ้วยความี เหนื�อยยากุ
 • 8. THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี คูณ 8 จิมีริอห์นที�ปริ่กุษ์าของผ่มีและนักุปริัช์ญาธ์ุริกุิจกุล่าวไว้ว่า“ไมี่มีีหลักุกุาริ พัื�นฐานใดุที�ใหมี่ ความีจริิงไมี่ใช์่สุิ�งใหมี่ มีันเกุ่าแล้ว คุณต้องริู้สุ่กุสุงสุัยคนที� บอกุว่า ‘มีานี�สุิ ฉัันจะให้ดุูโบริาณวัตถุที�ฉัันผ่ลิตข่�นเอง’ จะบ้าเหริอไง คุณผ่ลิต โบริาณวัตถุข่�นมีาไมี่ไดุ้” หนังสุือเล่มีนี�เกุี�ยวกุับหลักุกุาริที�สุำาคัญจริิงๆเท่านั�นผ่มีตัดุข้อมีูลเยิ�นเย้อ และอะไริที�ไมี่จำาเป็นออกุหมีดุ สุริุปเป็น “หลักุกุาริ 6 ข้อ” ซุ่�งถ้าคุณเช์ี�ยวช์าญ แล้วมีันจะกุลายเป็นริะบบกุาริทำางานที�ช์่วยให้คุณบริริลุเป้าหมีายและมีีช์ีวิตใน แบบที�คุณคู่ควริ หนังสุือเล่มีนี�จะเล่า “หลักุกุาริ 6 ข้อ” ซุ่�งริวมีกุันเป็นสุิ�งที�เริียกุ ว่า “พัลังแห่งผ่ลลัพัธ์์ทวี” ให้กุับคุณ กุ่อนที�เริาจะเจาะล่กุลงริายละเอียดุมีากุกุว่านี�ผ่มีขอเตือนคุณเริื�องหน่�ง ว่ากุาริคว้าความีสุำาเริ็จมีาคริองนั�นเป็นเริื�องยากุคุณต้องใช์้ความีพัยายามีเยอะ มีากุในแต่ละขั�นตอนซุ่�งบางคริั�งมีันกุ็จำาเจและน่าเบื�อดุ้วยถ้าคุณอยากุริำ�าริวย มีีอิทธ์ิพัลเป็นผู่้เช์ี�ยวช์าญริะดุับโลกุในสุาขาอาช์ีพัของคุณคุณต้องใช์้เวลาและ ต้องกุ้าวผ่่านความียากุลำาบากุให้ไดุ้ อย่าเพัิ�งเข้าใจผ่มีผ่ิดุนะคริับ คุณจะไดุ้เห็นผ่ลลัพัธ์์ดุีๆ เกุิดุข่�นในช์ีวิต ถ้าคุณทำาตามีขั�นตอนต่างๆ ในหนังสุือเล่มีนี� แต่ถ้าคุณไมี่ช์อบทำางาน ไริ้วินัย และไริ้ความีทุ่มีเทผ่มียินดุีปล่อยให้คุณกุลับไปเปิดุโทริทัศิน์แล้วฝึากุความีหวัง ไว้กุับโฆษ์ณาช์วนเช์ื�อที�คอยช์ักุจูงคุณว่า“คุณสุริ้างความีสุำาเริ็จไดุ้ในช์ั�วข้ามีคืน ถ้าคุณมีีบัตริเคริดุิตที�มีีวงเงินมีากุพัอ” คุณริู้อยู่แล้วว่าสุิ�งที�สุริ้างความีสุำาเริ็จให้คุณไดุ้คืออะไริคุณไมี่ต้องเริียนริู้ อะไริเพัิ�มีเติมีเลย ถ้าแค่มีีความีริู้แล้วปริะสุบความีสุำาเริ็จ ป่านนี�ทุกุคนที�ใช์้ อินเทอริ์เน็ตคงอาศิัยอยู่ในบ้านหริูๆ มีีกุล้ามีท้องแข็งแริงดุุจดุั�งเหล็กุ และมีี ความีสุุขจนล้นปริี�ไปแล้วคุณไมี่ไดุ้ต้องกุาริความีริู้คุณต้องกุาริ“แผ่นลงมีือทำา”
 • 9. 9 บทนํา ต่างหากุ ถ่งเวลาแล้วที�คุณจะสุริ้างนิสุัยใหมี่ๆ ที�ช์่วยให้คุณออกุห่างจากุความี พัินาศิและมีุ่งหน้าสุู่ความีสุำาเริ็จ เนื�อหาในหนังสุือเล่มีนี�กุลั�นกุริองมีาจากุสุิ�งดุีๆ ที�ผ่มีเคยไดุ้ยิน ไดุ้เห็น ไดุ้ศิ่กุษ์า และไดุ้พัยายามีลงมีือทำา ทั�งหมีดุล้วนเป็นสุิ�งที�ผ่มีเคยนำาไปแบ่งปัน ให้กุับคนอ่านนิตยสุาริ SUCCESS ในทุกุเดุือน ซุ่�งตอนนี�มีันถูกุถ่ายทอดุ ออกุมีาผ่่านหนังสุือเล่มีนี�ในมีือคุณแล้ว มีาเริิ�มีต้นไปพัริ้อมีๆ กุันเลยคริับ ดาร้์เร้นิ ฮาร้์ดี�
 • 11. 11 บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี คุณรู้จักสํานวน “ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม” ไหม? คุณเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าไหม? สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย ผมคือ “เต่า” เมื่อผมมีเวลามากพอ ผมจะเอาชนะคนอื่นๆ ได้ในทุกการแข่งขัน ทำาไมีน่ะเหริอ? ผ่มีไมี่ไดุ้เกุ่งที�สุุดุ ฉัลาดุที�สุุดุ หริือเริ็วที�สุุดุ แต่ผ่มีช์นะ เพัริาะผ่มีมีีนิสุัยที�ดุี และใช์้นิสุัยเหล่านั�นอย่างสุมีำ�าเสุมีอ ผ่มีเช์ื�อในความี สุมีำ�าเสุมีอแต่ความีสุมีำ�าเสุมีอกุ็เป็นหน่�งในกุับดุักุสุำาคัญสุำาหริับคนที�อยากุสุำาเริ็จ เช์่นกุันคนสุ่วนใหญ่ไมี่ริู้ว่าจะริักุษ์าความีสุมีำ�าเสุมีอไว้ไดุ้อย่างไริแต่ผ่มีริู้ซุ่�งต้อง ขอบคุณพั่อในฐานะโค้ช์คนแริกุที�จุดุปริะกุาย “พิล็ังแห้่งผู้ล็ล็ัพิธิ์ทวี” ในตัวผ่มี พั่อกุับแมี่ของผ่มีหย่ากุันตอนผ่มีอายุ 11 เดุือน พั่อเลยกุลายเป็นพั่อ เลี�ยงเดุี�ยวนับตั�งแต่นั�นมีา พั่อไมี่ใช์่คนอ่อนโยนหริือช์อบดุูแลเดุ็กุเท่าไหริ่ เขาเป็นอดุีตโค้ช์อเมีริิกุันฟุตบอลของมีหาวิทยาลัยและเป็นคนที�สุ่งต่อพัันธ์ุกุริริมี แห่งความีสุำาเริ็จมีาสุู่ผ่มี พั่อปลุกุผ่มีให้ตื�นตอน6โมีงเช์้าทุกุวันเขาไมี่ไดุ้ปลุกุดุ้วยกุาริสุะกุิดุไหล่ เบาๆ หริือใช์้เสุียงนาฬิิกุาปลุกุเลย ทุกุเช์้าผ่มีต้องตื�นข่�นมีาเพัริาะเสุียงเคริื�อง ตอกุเสุาเข็มีที�ดุังไมี่หยุดุหย่อน มีันกุริะหนำ�าตีลงบนพัื�นคอนกุริีตที�โริงริถข้าง ห้องนอนผ่มี ริาวกุับผ่มีนอนห่างจากุสุถานที�กุ่อสุริ้างเพัียงแค่ 3 เมีตริเท่านั�น
 • 12. 12 THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี คูณ พั่อทาสุีคำาว่า “ความีสุำาเริ็จแลกุมีาดุ้วยความีเจ็บปวดุ” ลงบนกุำาแพัง โริงริถ เขามีองปริะโยคนั�นตอนออกุกุำาลังกุาย ยกุนำ�าหนักุ และทำาท่าสุควอช์ ต่อให้ฝึนตกุ แดุดุออกุ หริือลูกุเห็บตกุ พั่อกุ็จะสุวมีกุางเกุงขาสุั�นและเสุื�อ กุันหนาวที�ขาดุริุ่งริิ�งไปออกุกุำาลังกุายเขาไมี่หยุดุเลยสุักุวันคุณจะลองนำากุิจวัตริ ของพั่อผ่มีไปปริับใช์้บ้างกุ็ไดุ้นะ ผ่มีมีีงานบ้านต้องทำามีากุกุว่างานของแมี่บ้านและคนสุวนริวมีกุัน หลัง เลิกุเริียนกุลับบ้าน สุิ�งที�ริอทักุทายผ่มีอยู่ตลอดุคือ ลิสุต์งานบ้านที�ต้องทำา ทั�งถอนวัช์พัืช์กุวาดุใบไมี้กุวาดุโริงริถปัดุฝึุ่นดุูดุฝึุ่นล้างจานฯลฯคุณพัูดุมีาเถอะ ผ่มีต้องทำาทั�งหมีดุนั�นแหละ นอกุจากุนี�พั่อยังยอมีริับไมี่ไดุ้เดุ็ดุขาดุถ้าผ่มีไดุ้ คะแนนสุอบริั�งท้ายห้อง ช์ีวิตผ่มีกุ็เป็นแบบนี� พั่อคือต้นแบบของคนปริะเภท “ไมี่มีีข้อแกุ้ตัว” พั่อไมี่อนุญาตให้ผ่มี หยุดุเริียนตอนไมี่สุบาย ยกุเว้นแต่ผ่มีอาเจียน เลือดุไหล หริือกุริะดุูกุโผ่ล่ ใช์่ แล้วคริับ“กุริะดุูกุโผ่ล่”สุมีัยที�พั่อเป็นโค้ช์อเมีริิกุันฟุตบอลผู่้เล่นในทีมีจะริู้ว่าพั่อ ไมี่มีีทางอนุญาตให้พัวกุเขาออกุจากุกุาริแข่งขันนอกุจากุบาดุเจ็บริุนแริงจริิงๆ คริั�งหน่�งควอเตอริ์แบ็กุขอให้พั่อเปลี�ยนตัวเขาออกุ พั่อตอบว่า “ไมี่ไดุ้ ยกุเว้น แกุจะมีีกุริะดุูกุโผ่ล่ออกุมีา” นักุกุีฬาคนนั�นเลยดุ่งช์ุดุตริงหัวไหล่ออกุ กุริะดุูกุ ไหปลาริ้าของเขากุ็โผ่ล่ออกุมีาจริิงๆ พั่อถ่งอนุญาตให้เขาออกุจากุสุนามีไดุ้ พั่อพัูดุเสุมีอว่า “ไมี่สุำาคัญว่าแกุจะฉัลาดุหริือไมี่ ยังไงแกุกุ็ต้องทำางาน หนักุเพัื�อทดุแทนปริะสุบกุาริณ์ทักุษ์ะความีริู้และความีสุามีาริถพัิเศิษ์ที�ขาดุไป ถ้าคู่แข่งฉัลาดุกุว่าเกุ่งกุว่าหริือมีีปริะสุบกุาริณ์มีากุกุว่าแกุกุ็แค่ทำางานให้หนักุ กุว่าเขา 3-4 เท่า แล้วแกุจะช์นะ” ถ้าเจอปัญหา พั่อจะให้ผ่มีขยันฝึึกุฝึนเพัื�อทดุแทนจุดุดุ้อย ถ้าผ่มีช์ู้ต ลูกุโทษ์พัลาดุ ผ่มีกุ็ต้องฝึึกุช์ู้ตลูกุโทษ์วันละ 1,000 คริั�งตลอดุ 1 เดุือน ถ้าผ่มี
 • 13. 13 บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี เลี�ยงลูกุบาสุดุ้วยมีือซุ้ายไมี่เกุ่ง ผ่มีกุ็ต้องมีัดุมีือขวาไขว้หลังแล้วฝึึกุเลี�ยงลูกุ ดุ้วยมีือซุ้าย 3 ช์ั�วโมีงต่อวัน ถ้าผ่มีสุอบตกุเลข ผ่มีกุ็ต้องนั�งเริียนกุับติวเตอริ์ ให้หนักุตลอดุปิดุเทอมีฤดุูริ้อนจนกุว่าจะเข้าใจบทเริียน “ไมี่มีีข้อแกุ้ตัว” ถ้าคุณ ทำาบางอย่างไมี่เกุ่ง กุ็ต้องขยันให้มีากุข่�น พั่อทำาให้ดุูเป็นตัวอย่าง พั่อเริิ�มีต้นจากุกุาริเป็นโค้ช์อเมีริิกุันฟุตบอลจน กุลายเป็นพันักุงานขายริะดุับช์ั�นนำาจากุนั�นเขากุ็เป็นหัวหน้าและท้ายที�สุุดุเขา กุ็เป็นเจ้าของบริิษ์ัทของตัวเอง ผ่มีไมี่ค่อยไดุ้ริับคำาแนะนำาอะไริจากุพั่อนักุ พั่อช์อบปล่อยให้ผ่มีแกุ้ ปัญหาดุ้วยตัวเองตั�งแต่แริกุเริาต้องริับผ่ิดุช์อบตัวเองพั่อจะไมี่จำ�าจี�จำ�าไช์ให้เริา ทำากุาริบ้านทุกุคืนแต่เริาต้องมีีผ่ลลัพัธ์์ให้เขาเห็นถ้าผ่ลลัพัธ์์ออกุมีาดุีพั่อจะพัา เริาไปฉัลอง ถ้าผ่มีไดุ้เกุริดุดุี พั่อจะพัาไปริ้านไอศิกุริีมี ซุ่�งเริาสุั�งบานาน่าสุปลิต ถ้วยใหญ่ที�มีีไอศิกุริีมี 6 ลูกุไดุ้ บ่อยคริั�งที�พัี�น้องของผ่มีทำาคะแนนไดุ้ไมี่ดุีนักุพัวกุเขาจ่งอดุออกุไปเที�ยว กุาริไดุ้ออกุไปเที�ยวเป็นเริื�องที�สุำาคัญสุำาหริับพัวกุเริามีากุๆเริาจ่งต้องตั�งใจเริียน ให้หนักุจะไดุ้ออกุไปเที�ยว วินัยของพั่อถือเป็นต้นแบบสุำาหริับผ่มี พั่อคือไอดุอลของผ่มี และผ่มีกุ็ อยากุให้เขาภูมีิใจในตัวผ่มีเช์่นกุันผ่มีใช์้ช์ีวิตโดุยไมี่อยากุให้พั่อผ่ิดุหวังพั่อสุอน ให้ “จงเป็นคนที�ไมี่ตามีใคริ” ความีสุำาเริ็จที�ยิ�งใหญ่ไมี่ไดุ้มีาจากุกุาริทำาตามีคน หมีู่มีากุ จงเป็นคนพัิเศิษ์ นี�คือเหตุผ่ลที�ผ่มีไมี่ลองเสุพัยา พั่อไมี่เคยต้องเตือน ผ่มีเริื�องนี�เลย ผ่มีไมี่อยากุเสุพัยาแค่เพัริาะตามีเพัื�อน และผ่มีไมี่อยากุทำาให้ พั่อผ่ิดุหวังดุ้วย เพัริาะพั่อนี�แหละตอนผ่มีอายุแค่12ปีผ่มีกุ็บริิหาริเวลาไดุ้เกุ่งเท่าซุีอีโอ ช์ั�นนำา บางคริั�งผ่มีกุ็บ่นบ้าง (กุ็ผ่มียังเป็นเดุ็กุอยู่นะ) แต่ผ่มีกุ็ดุีใจที�มีันทำาให้ผ่มี
 • 14. 14 THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี คูณ ไดุ้เปริียบเพัื�อนในช์ั�น พั่อทำาให้ผ่มีมีีวินัย ทุ่มีเท และริับผ่ิดุช์อบ ผ่มีจ่งปริะสุบ ความีสุำาเริ็จตามีต้องกุาริ (ผ่มีตั�งสุโลแกุนของนิตยสุาริ SUCCESS ว่า “สุิ�งที� คนปริะสุบความีสุำาเริ็จอ่าน” เพัริาะแบบนี�เอง) ทุกุวันนี�ผ่มีกุับพั่อยังคงหยอกุล้อกุันเริื�องที�เขาสุอนให้ผ่มีเป็นคนที�เสุพัติดุ ความีสุำาเริ็จมีากุเกุินไปอยู่เลยตอนอายุ18ปีผ่มีมีีริายไดุ้จากุธ์ุริกุิจของตัวเอง ปีละหลายแสุนดุอลลาริ์ ตอนอายุ 20 ปี ผ่มีมีีบ้านในย่านหริูเป็นของตัวเอง ตอนอายุ 24 ปี ผ่มีมีีริายไดุ้เกุินปีละล้านดุอลลาริ์ และตอนอายุ 27 ปี ผ่มีสุริ้าง ตัวเองข่�นมีาจนกุลายเป็นมีหาเศิริษ์ฐีคนหน่�งโดุยมีีธ์ุริกุิจที�สุริ้างริายไดุ้มีากุกุว่า 50 ล้านดุอลลาริ์ นี�ผ่มีอายุยังไมี่ถ่ง 40 ปีเลย แต่ผ่มีกุ็มีีเงินทองและทริัพัย์สุิน มีากุพัอที�จะเลี�ยงคริอบคริัวไปตลอดุช์ีวิต พั่อบอกุว่า“มีีวิธ์ีสุอนลูกุเยอะมีากุที�ทำาให้ลูกุเสุียคนแต่อย่างน้อยวิธ์ีของ พั่อกุ็ใช์้ไดุ้ผ่ล แกุทำาไดุ้ดุีมีากุ” หนังสุือเล่มีนี�จะเปิดุเผ่ย“พัลังแห่งผ่ลลัพัธ์์ทวี”ซุ่�งเป็นความีลับเบื�องหลัง ความีสุำาเริ็จของผ่มี ผ่มีเช์ื�อในแนวคิดุนี�มีากุ เพัริาะพั่อคอยสุั�งสุอนผ่มีเริื�องนี� ทุกุวัน จนมีันเข้ามีาอยู่เป็นสุ่วนหน่�งของผ่มี ถ้าคุณเป็นเหมีือนคนสุ่วนใหญ่คุณคงยังไมี่ไดุ้เช์ื�อในพัลังแห่งผ่ลลัพัธ์์ทวี ซุ่�งกุ็เข้าใจไดุ้คุณไมี่ไดุ้ริับกุาริสุอนเหมีือนกุับผ่มีและยังไมี่เคยเห็นตัวอย่างคุณ คงไมี่เคยเห็นว่าผ่ลลัพัธ์์ทวีนี�ทริงพัลังแค่ไหน เร้ามักถูกห้ล็อกมาตล็อด เร้าถูกโฆษณาสะกดจิต มันิพิยายาม ยัดเยียด “ปัญห้าที�ยังไม่เกิด” ให้้กับเร้า แล้วกุ็เสุนอ “วิธ์ีแกุ้ไข” ปัญหานั�น อย่างริวดุเริ็วให้เริาเริาถูกุคริอบงำาให้เช์ื�อในฉัากุจบเพั้อฝึันภาพัยนตริ์หริือนิยาย จนเริามีองไมี่เห็นคุณค่าแบบเดุิมีๆของกุาริทำางานหนักุและสุมีำ�าเสุมีออีกุต่อไป ผ่มีจะพัาคุณสุำาริวจอุปสุริริคต่างๆ เหล่านี�ไปทีละข้อกุันเลย
 • 15. 15 บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี คุณแค่ไม่เคยเห็นพลังแห่งผลลัพธ์ทวี ห้ล็ักการ้ “ผู้ล็ล็ัพิธิ์ทวี” จะช้่วยให้้คุณได้ร้างวัล็ก้อนิโตจากการ้ทำาสิ�งเล็็กๆ อย่างช้าญฉล็าด สุิ�งที�น่าสุนใจคือ แมี้ผ่ลลัพัธ์์ของมีันจะยิ�งใหญ่ เริาจะริู้สุ่กุว่า แทบไมี่ไดุ้ลงมีือทำาอะไริมีากุมีาย ไมี่ว่าคุณจะใช์้แนวคิดุนี�เพัื�อพััฒนาสุุขภาพั ความีสุัมีพัันธ์์ กุาริเงิน หริือสุิ�งอื�นๆ คุณจะแทบไมี่ริู้สุ่กุถ่งกุาริเปลี�ยนแปลง มีันจะไมี่เห็นผ่ลโดุยทันที ไมี่เริ็ว และไมี่ช์ัดุเจน ดุังนั�นคำาถามีคือ “เริาจะลำาบากุทำามีันไปทำาไมี?” คนสุ่วนใหญ่พัลาดุท่าให้กุับความีเริียบง่ายของผ่ลลัพัธ์์ทวี พัวกุเขาฝึึกุ วิ�งไดุ้ 8 วันแล้วเลิกุ เพัริาะริู้สุ่กุว่าตัวเองยังอ้วนอยู่ พัวกุเขาเลิกุเล่นเปียโนหลัง จากุฝึึกุมีา 6 เดุือน เพัริาะยังเล่นไมี่เกุ่งสุักุเพัลง พัวกุเขาเลิกุลงทุนในกุองทุน ริวมีหลังจากุลงทุนไปไมี่กุี�ปี เพัริาะจะไดุ้เอาเงินมีาใช์้และเงินในกุองทุนกุ็ดุู ไมี่ค่อยเพัิ�มีข่�นเท่าไหริ่ พัวกุเขาไมี่ริู้เลยว่า ขั�นตอนเล็กุๆ ที�ดุูไมี่สุำาคัญแต่ต้องค่อยๆ ทำาอย่าง สุมีำ�าเสุมีอนั�นจะสุริ้างความีเปลี�ยนแปลงที�ยิ�งใหญ่ไดุ้ผ่มีอยากุให้คุณดุูตัวอย่าง ดุ้านล่างนี�คริับ + + = สิ่งเล็กๆ อันชาญฉลาด ความเปลี ่ยนแปลง อันยิ่งใหญ่ ความ สมํ่ าเสมอ เวลา
 • 16. 16 THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี คูณ เหรี ยญวิเศษ 1 สตางค์ ถ้าคุณมีี 2 ทางเลือกุ คำาถามีคือคุณจะเลือกุทางใดุริะหว่าง... •คุณหยิบเงินสุดุ 3 ล้านบาทไปไดุ้ทันที •คุณจะไดุ้เหริียญ 1 สุตางค์วิเศิษ์เพัียงเหริียญเดุียว แต่มีันจะค่อยๆ เพัิ�มีข่�นเป็นเท่าตัวทุกุวันนาน 31 วัน ถ้าคุณเคยไดุ้ยินคำาถามีเช์าว์ข้อนี�มีากุ่อน คุณจะริู้ว่าควริเลือกุเหริียญ 1 สุตางค์วิเศิษ์ เพัริาะเหริียญนี�จะทำาให้คุณริวยกุว่า หลายคนไมี่เช์ื�อว่าเหริียญ 1สุตางค์นี�จะทำาให้ไดุ้เงินมีากุกุว่าในตอนท้ายเพัริาะทางเลือกุนี�ใช์้เวลาริอคอย ผ่ลลัพัธ์์นานกุว่านั�นเอง ผ่มีจะอธ์ิบายให้คุณเข้าใจเอง สุมีมีติว่าคุณเลือกุเงินสุดุกุ้อนโต3ล้านแล้วเพัื�อนของคุณเลือกุเหริียญ 1 สุตางค์ เมีื�อถ่งวันที� 5 เพัื�อนของคุณจะมีี 16 สุตางค์ สุ่วนคุณมีี 3 ล้าน พัอถ่งวันที� 10 เพัื�อนของคุณจะมีีเงิน 5.12 บาท สุ่วนคุณกุ็ยังถือเงิน กุ้อนโตอยู่ คุณคิดุว่าเพัื�อนจะริู้สุ่กุอย่างไริกุับกุาริตัดุสุินใจคริั�งนี�? ในเมีื�อคุณ กุำาลังคิดุหาวิธ์ีใช์้เงินล้านอย่างมีีความีสุุขและพัอใจกุับกุาริตัดุสุินใจคริั�งนี�มีากุ ผ่่านไป 20 วัน (เหลืออีกุแค่ 11 วัน) เหริียญ 1 สุตางค์ไดุ้กุลายเป็นเงิน 5,243 บาท ถ่งจุดุนี�เพัื�อนของคุณจะริู้สุ่กุอย่างไริดุี? เขาอาจคิดุแบบโลกุสุวย สุักุหน่อยว่าอย่างน้อยกุ็มีีเงินหลักุพัันแล้วทั�งที�คุณยังมีีเงิน3ล้านอยู่ในมีือแต่ หลังจากุนั�นเวทมีนตริ์ของ “พัลังแห่งผ่ลลัพัธ์์ทวี” ที�ซุ่อนอยู่กุ็ค่อยๆ ปริากุฏิข่�น เงิน 1 สุตางค์ที�เติบโตแบบนี�ไปเริื�อยๆ (เพัิ�มีข่�นเท่าตัวทุกุวัน) จะกุลาย
 • 17. 17 บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี เป็น 10,737,418 บาทในวันที� 31 ซุ่�งมีากุกุว่าเงิน 3 ล้านในมีือคุณถ่ง 3 เท่า! คุณยังจะเห็นดุ้วยว่าความีสุมีำ�าเสุมีอสุำาคัญมีากุในวันที�29คุณมีีเงิน3 ล้านสุ่วนเพัื�อนคุณที�เลือกุเหริียญ1สุตางค์จะมีีเงิน2.7ล้านสุถานกุาริณ์ยังคง สุูสุีกุ็จริิงแต่ทุกุอย่างเริิ�มีช์ัดุเจนข่�นในวันที�30เพัื�อนของคุณมีีเงิน5.3ล้านบาท แล้วท้ายที�สุุดุในวันสุุดุท้ายของศิ่กุมีาริาธ์อนนาน 1 เดุือนนี� เพัื�อนของ คุณเอาช์นะคุณไดุ้อย่างขาดุลอย เขาจะมีีเงินเกุิน 10 ล้าน ในขณะที�คุณมีีแค่ 3 ล้านเท่านั�น ผ่ลลัพัธ์์ทวีกุ็เหมีือนกุับ “เวทมีนตริ์ของเหริียญ 1 สุตางค์” นี� และมีันยัง มีีอิทธ์ิพัลต่อช์ีวิตของคุณในทุกุดุ้านดุ้วย นี�คือตัวอย่าง... เพื่อนสามคน มีีเพัื�อน3คนที�เติบโตมีาดุ้วยกุันพัวกุเขาอาศิัยอยู่ในละแวกุเดุียวกุันและมีีไหว พัริิบที�ใกุล้เคียงกุัน ทุกุคนแต่งงานแล้วและมีีริายไดุ้ 50,000 ดุอลลาริ์ต่อปี ทั�ง3คนมีีสุุขภาพัและนำ�าหนักุในริะดุับปกุติทว่าแต่ละคนต่างกุังวลเริื�อง“ช์ีวิต ที�น่าเบื�อ” ต่างกุันไป เพัื�อนคนแริกุช์ื�อว่า “แลริ์ริี�” เขามีีความีสุุขดุี แต่บางคริั�งเขากุ็บ่นว่าช์ีวิต ของเขาไมี่มีีอะไริเปลี�ยนแปลงเลย เพัริาะเขาช์อบทำาอะไริเหมีือนเดุิมีตลอดุ เพัื�อนคนที� 2 ช์ื�อว่า “สุกุ็อตต์” เขาเริิ�มีสุริ้างความีเปลี�ยนแปลงเล็กุๆ ที�ดุูไมี่สุำาคัญเขาเริิ�มีอ่านหนังสุือดุีๆ10หน้าต่อวันและฟังพัอดุแคสุต์ที�สุริ้างแริง บันดุาลใจหริือให้ความีริู้วันละ30นาทีขณะเดุินทางไปทำางานสุกุ็อตต์อยากุให้
 • 18. 18 THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี คูณ ช์ีวิตดุีข่�น แต่เขากุ็ไมี่คิดุจะหักุโหมีจนเกุินไป เริ็วๆ นี�สุกุ็อตต์ไดุ้อ่านบทสุัมีภาษ์ณ์ของ ดุริ.เมีห์เมีต อ�อซุ ใน นิตยสุาริSUCCESSเขาเลยลองหยิบแนวคิดุหน่�งมีาปริับใช์้เขาจะลดุปริิมีาณ แคลอริี�จากุอาหาริที�ทานในแต่ละวันลง 125 แคลอริี� ซุ่�งไมี่ไดุ้ยากุอะไริ แค่กุิน ซุีเริียลน้อยลงสุักุช์ามี หริือไมี่กุ็ลดุนำ�าอัดุลมีสุักุกุริะป๋อง หริือไมี่กุ็ใสุ่ซุอสุ มีะเขือเทศิให้น้อยลงในแซุนดุ์วิช์ เขาทำาไดุ้อยู่แล้ว นอกุจากุนี�สุกุ็อตต์ยังเริิ�มีออกุกุำาลังกุายโดุยกุาริเดุินเพัิ�มีข่�นวันละพัันกุ้าว ใคริกุ็ทำาไดุ้แหละแต่สุกุ็อตต์ตั�งใจทำาทุกุวันเขาริู้ดุีว่าพัอมีันง่ายๆเขากุ็อาจเบื�อ และล้มีเลิกุกุลางทางไดุ้ เพัื�อนคนที� 3 ช์ื�อ “แบริดุ” เขาเพัิ�งซุื�อโทริทัศิน์จอยักุษ์์เคริื�องใหมี่เพัื�อดุู ริายกุาริโปริดุของตัวเองให้หนำาใจข่�น เขาลองนำาสุูตริอาหาริจากุช์่อง Food Channel มีาทำาเอง แบริดุช์อบเมีนู “อบช์ีสุ” และของหวานช์นิดุต่างๆ เขายัง ติดุตั�งบาริ์ในห้องนั�งเล่นและดุื�มีเหล้าเพัิ�มีข่�นสุัปดุาห์ละหน่�งแกุ้ว กุ็ไมี่ไดุ้ มีากุมีายอะไริเลย คนเริาเกุิดุมีาต้องมีีความีสุุขบ้างสุิ ผ่่านไป 5 เดุือน ไมี่มีีความีแตกุต่างเกุิดุข่�นกุับสุามีเกุลอ สุกุ็อตต์ยังคง อ่านหนังสุือเล็กุน้อยทุกุคืนและฟังพัอดุแคสุต์ริะหว่างไปทำางานแบริดุยังคงใช์้ ช์ีวิตอย่างมีีความีสุุขและทำาสุิ�งต่างๆน้อยลงสุ่วนแลริ์ริี�กุ็ยังคงทำาแต่เริื�องเดุิมีๆ ที�เขามีักุทำาเป็นปริะจำาต่อไป แต่ละคนทำาต่างกุันแต่ช์่วงเวลา5เดุือนนั�นไมี่นานพัอที�คนอื�นๆจะมีอง เห็นถ่งความีถดุถอยหริือพััฒนากุาริจากุแต่ละคนเผ่ลอๆถ้าคุณลองให้ทั�ง3คน มีาช์ั�งนำ�าหนักุ คุณอาจพับว่าพัวกุเขามีีนำ�าหนักุตัวเกุือบเท่ากุันดุ้วยซุำ�า ผ่่านไป 10 เดุือน เริากุ็ยังคงไมี่เห็นความีแตกุต่างที�ช์ัดุเจนใดุๆ ผ่่านไป 18 เดุือน เริากุ็เห็นคนหน่�งหน้าอวบข่�นนิดุหน่อย แต่นอกุนั�น
 • 19. 19 บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี กุ็เหมีือนเดุิมี แต่พัอถ่งเดุือนที� 25 เริาจะเห็นความีแตกุต่างที�ช์ัดุเจนไดุ้จริิงๆ และเมีื�อถ่งเดุือนที� 31 ความีเปลี�ยนแปลงนั�นจะมีากุข่�นอย่างน่าตกุใจ ตอนนี�แบริดุอ้วนแล้ว แต่สุกุ็อตต์ยังผ่อมีและแข็งแริง กุาริลดุอาหาริลงวันละ 125 แคลอริี�ภายใน 31 เดุือน ทำาให้สุกุ็อตต์นำ�าหนักุลดุลงถ่ง 15 กุิโลกุริัมี! 31 เดือนิ = 940 วันิ 940 วันิ x 125 แคล็อร้ี�/วันิ = ล็ดได้ 117,500 แคล็อร้ี� ปร้ิมาณ 117,500 แคล็อร้ี�ที�ล็ดล็ง x 1 กิโล็กร้ัม/7,700 แคล็อร้ี� = 15 กิโล็กร้ัม ช์่วงเวลาเดุียวกุันนี�แบริดุกุินอาหาริมีากุข่�น125แคลอริี�ในทุกุๆวันเขา จ่งมีีนำ�าหนักุเพัิ�มีข่�น 15 กุิโลกุริัมี ตอนนี�เขาหนักุกุว่าสุกุ็อตต์ 30 กุิโลกุริัมี ใน ตอนนั�นเองความีแตกุต่างอีกุเริื�องที�สุำาคัญกุว่านำ�าหนักุกุ็เริิ�มีปริากุฏิออกุมีา สุกุ็อตต์อุทิศิเวลาเกุือบ 1,000 ช์ั�วโมีงเพัื�ออ่านหนังสุือดุีๆ และฟัง พัอดุแคสุต์พััฒนาตัวเอง เขานำาความีริู้ใหมี่มีาใช์้จนไดุ้เลื�อนตำาแหน่งและข่�น เงินเดุือน สุ่วนเริื�องที�ยอดุเยี�ยมีที�สุุดุกุ็คือ ช์ีวิตแต่งงานของเขามีีแต่จะดุียิ�งข่�น สุ่วนแบริดุนั�น เขาไมี่มีีความีสุุขในกุาริทำางาน ช์ีวิตแต่งงานของเขา กุริะท่อนกุริะแท่น สุ่วนแลริ์ริี�นั�นยังมีีช์ีวิตอยู่ในจุดุเดุิมีกุับเมีื�อช์่วง 2 ปีคริ่�งที� ผ่่านมีา ต่างกุันเพัียงว่าเขาเริิ�มีเซุ็งเล็กุน้อย พัลังอันสุุดุแสุนอัศิจริริย์ของผ่ลลัพัธ์์ทวีเกุิดุข่�นง่ายๆ แบบนี�เองคริับ คนที�นำาแนวคิดุนี�มีาใช์้ กุับคนที�ปล่อยให้แนวคิดุนี�สุ่งผ่ลเสุียต่อตัวเอง จะ แตกุต่างกุันจนน่าเหลือเช์ื�อ ริาวกุับปาฏิิหาริิย์หริือเวทมีนตริ์
 • 20. 20 THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี คูณ หลังจากุผ่่านไป 31 เดุือน (หริือนานกุว่านั�น) คนที�มีีนิสุัยแง่บวกุ จะ กุ้าวหน้าเป็นคนละคนดุ้วย“ผ่ลลัพัธ์์ทวี”คนนอกุจะคิดุว่าเขาปริะสุบความีสุำาเริ็จ ช์ั�วข้ามีคืน ทั�งที�จริิงแล้ว ความสำาเร้็จอันิยิ�งให้ญ่นิี�เกิดจากสิ�งเล็็กๆ อันิ ช้าญฉล็าดที�พิวกเขาล็งมือทำาอย่างสมำ�าเสมอนิั�นิเอง ผลกระทบต่อเนื่อง ยังยังไมี่พัอคริับตัวอย่างที�ผ่มีพัูดุไปนั�นช์่างดุูน่าท่�งมีากุๆแต่ความีจริิงแล้วมีัน ล่กุซุ่�งมีากุกุว่านั�น ความีเปลี�ยนแปลงเพัียงเล็กุน้อยจะสุริ้างผ่ลลัพัธ์์ที�ยิ�งใหญ่ จนกุ่อให้เกุิดุผ่ลกุริะทบต่อเนื�องที�คาดุไมี่ถ่งไดุ้ เริามีาลองช์ำาแหละนิสุัยของแบริดุซุ่�งช์อบทานของหวาน แบริดุลองทำา ขนมีมีัฟฟินตามีสุูตริที�ไดุ้มีาจากุช์่อง Food Channel คนในคริอบคริัวบอกุว่า อริ่อย และเขากุ็ภูมีิใจ กุาริทำาขนมีช์่วยให้ช์ีวิตของแบริดุมีีคุณค่า แบริดุจ่งทำา มีัฟฟินและของหวานอื�นๆ บ่อยข่�น เขาช์อบฝึีมีือกุาริทำาอาหาริของตัวเองและ กุินเยอะข่�น แต่กุาริทานอาหาริมีากุข่�นทำาให้แบริดุริู้สุ่กุเอื�อยเฉัื�อยในตอนกุลางคืน แบริดุมีักุตื�นนอนข่�นมีาพัริ้อมีกุับอากุาริมี่นงงเล็กุน้อย ซุ่�งทำาให้เขาหงุดุหงิดุ สุิ�งเหล่านี�ทำาให้เขาทำางานไดุ้แย่ลง ในที�สุุดุเขากุ็ถูกุหัวหน้าติติง ท้ายที�สุุดุเบริดุจ่งไมี่ช์อบงานที�ทำาพัลังกุายและพัลังใจของเขาลดุน้อยลง เขาริู้สุ่กุว่างานนั�นยาวนานและเคริ่งเคริียดุข่�น แบริดุกุ็เลยกุินเยอะข่�นเพัื�อ คลายเคริียดุ เขาไมี่ออกุไปเดุินเล่นกุับภริริยาเหมีือนเคย เพัริาะเขาริู้สุ่กุไมี่มีี
 • 21. 21 บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี อาริมีณ์ ภริริยาของเขากุ็เริิ�มีไมี่พัอใจที�แบริดุไมี่สุนใจเธ์อ พัอแบริดุทำากุิจกุริริมีริ่วมีกุับภริริยาน้อยลง ไมี่ออกุไปสุูดุอากุาศิสุดุช์ื�น ภายนอกุ และไมี่ออกุกุำาลังกุายเลย ริ่างกุายของเขากุ็ไมี่หลั�งสุาริเอ็นโดุริฟิน ที�ช์่วยให้เขามีีความีสุุขและกุริะตือริือริ้น เขาเริิ�มีจับผ่ิดุคนอื�นๆ เขาไมี่ช์ื�นช์มี ภริริยาเหมีือนเคย ริ่างกุายเขาหย่อนยาน เขามีั�นใจในตัวเองน้อยลง มีีเสุน่ห์ น้อยลง และโริแมีนติกุน้อยลง แบริดุไมี่ทันคิดุว่าภริริยาริู้สุ่กุอย่างไริเขาริู้แค่ว่าเขาเคริียดุเขาเริิ�มีปล่อย ตัวเองให้จมีอยู่กุับกุาริดุูโทริทัศิน์ช์่วงดุ่กุ เพัริาะวิธ์ีนี�มีันง่ายและช์่วยเยียวยา ความีเคริียดุไดุ้ ภริริยาของแบริดุริับริู้ไดุ้ถ่งความีเหินห่าง เธ์อเริิ�มีแสุดุงออกุว่าไมี่พัอใจ แต่เมีื�อไมี่มีีอะไริเปลี�ยน เธ์อกุ็ปล่อยเลยตามีเลย เธ์อเหงา เธ์อจ่งหันไปทำางาน และใช์้เวลาริ่วมีกุับเพัื�อนมีากุข่�น หนุ่มีๆ เริิ�มีเข้ามีาจีบเธ์อจนทำาให้เธ์อริู้สุ่กุ เป็นที�ต้องกุาริอีกุคริั�ง แต่เธ์อไมี่เคยคิดุนอกุใจแบริดุเลย เป็นแบริดุเองต่างหากุที�ริู้สุ่กุว่ามีีบางอย่างผ่ิดุปกุติ แทนที�เขาจะมีองว่า ต้นตอของปัญหาในช์ีวิตคู่เกุิดุจากุทางเลือกุและพัฤติกุริริมีแย่ๆของเขาแบริดุ กุลับโทษ์ภริริยาแทน ที�จริิงเริื�องนี�สุอนกุันในจิตวิทยาพัื�นฐานเลยคริับ เริากุ็แค่ต้องเลิกุโทษ์ คนอื�นแล้วย้อนกุลับมีามีองตัวเองเพัื�อแกุ้ปัญหาแต่แบริดุไมี่ริู้ว่าควริทำาอย่างไริ เพัริาะริายกุาริ Top Chef หริือซุีริี�ย์อาช์ญากุริริมีเริื�องโปริดุไมี่มีีคำาแนะนำาอะไริ เกุี�ยวกุับกุาริพััฒนาตัวเองและวิธ์ีแกุ้ปัญหาความีสุัมีพัันธ์์ แบริดุเริิ�มีฉัุกุคิดุ ข่�นมีาไดุ้ว่าถ้าเขาอ่านหนังสุือดุีๆ เหมีือนกุับที�สุกุ็อตต์อ่าน ตอนนี�เขาอาจริู้วิธ์ี เปลี�ยนแปลงนิสุัยแย่ๆของเขาเองกุ็ไดุ้นับเป็นโช์คริ้ายสุำาหริับแบริดุที�ทางเลือกุ เล็กุๆ ดุันสุริ้างผ่ลกุริะทบต่อเนื�องที�กุ่อให้เกุิดุหายนะในทุกุดุ้านของช์ีวิต
 • 22. 22 THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี คูณ ในขณะเดุียวกุัน ช์ีวิตของสุกุ็อตต์กุ็ดุีข่�นมีหาศิาล จากุกุาริคุมีแคลอริี� และอ่านหนังสุือทุกุวัน จิมี โอลซุัน เขียนไว้ในหนังสุือ The Slight Edge ว่า คนเริาแตกุต่างกุันมีหาศิาลแค่เพัริาะคนหน่�ง “ทำาสุิ�งที�ดุีวันละนิดุทุกุวัน” แต่ อีกุคน “ผ่ิดุพัลาดุเริื�องเล็กุๆ เป็นปริะจำา” แค่นี�เอง พัอเวลาผ่่านไปนานพัอ เริาจะเห็นผ่ลลัพัธ์์อย่างช์ัดุเจน เดุาไดุ้ง่ายมีากุ นี่คือพลังอันยอดเยี่ยมของ “ผลลัพธ์ทวี” ผมอยากให้คุณดูทางซ้าย ช่วงแรกความแตกต่างจะไม่ชัดเจน แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราแค่ทําสิ่งเดิมซํ้ าๆ และท้ายที่สุดมันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ ข่าวดุีกุ็คือ เริาคาดุเดุาไดุ้ล่วงหน้าว่าผ่ลลัพัธ์์ทวีจะทำาให้ช์ีวิตเริาดุีข่�น แค่ไหน คุณไมี่คิดุว่ามีันดุีเหริอคริับ ที�เริาริู้ว่าแค่ลงมีือทำาสุิ�งเล็กุๆ อย่าง สุมีำ�าเสุมีอ แล้วมีันจะพััฒนาช์ีวิตเริาไดุ้แน่นอน? ผ่มีว่ามีันฟังดุูง่ายกุว่าที�เขา มีักุบอกุให้คุณ “ริวบริวมีความีกุล้า” เพัื�อลงมีือทำาอย่างหนักุจนเกุินขีดุจำากุัดุ ของริ่างกุาย (แล้วกุ็มีักุไมี่ไดุ้ผ่ลดุ้วย) 27 เดือน เดือน ผลลัพธ์: รายได้ สุขภาพ ความสัมพันธ์ ความสุข ความสําเร็จ 10 20 27 ทางเลือก พฤติกรรม นิสัย
 • 23. 23 บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี แค่คิดุผ่มีกุ็เหนื�อยแล้ว แต่นี�คือสุิ�งที�คนสุ่วนใหญ่ทำา เริามีักุถูกุสุอนให้ มีุ่งมีั�นและทุ่มีเทความีพัยายามีมีโหฬาริ ลุยให้สุุดุแริงเกุิดุ แต่สุุดุท้ายมีันจะ ไมี่ไดุ้ผ่ลในริะยะยาว ความสํ าเร็จแบบดั้งเดิม สุิ�งที�ท้าทายมีากุที�สุุดุของผ่ลลัพัธ์์ทวีกุ็คือ เร้าต้องล็งมือทำาอย่างต่อเนิื�อง สมำ�าเสมอ แล็ะมีปร้ะสิทธิิภาพิไปสักพิัก ก่อนิที�เร้าจะค่อยๆ เห้็นิผู้ล็ในิ ภายห้ล็ัง ปู่ย่าตายายของเริาเข้าใจแนวคิดุนี�ดุี พัวกุเขาไมี่เคยดุูโฆษ์ณาวิธ์ีลดุ ต้นขาภายใน 30 วัน หริือเทคนิคริวยอสุังหาริิมีทริัพัย์ใน 4 เดุือน ผ่มีกุล้าพันัน เลยว่าปู่ย่าตายายของคุณทำางาน 6 วันต่อสุัปดุาห์ตั�งแต่พัริะอาทิตย์ข่�น ยันตกุดุิน โดุยใช์้ทักุษ์ะที�เริียนริู้มีาตั�งแต่สุมีัยหนุ่มีสุาว พัวกุเขาคงทำาแบบนั�น ตลอดุช์ีวิต พัวกุเขาทำางานหนักุ มีีวินัย และมีีนิสุัยที�ดุี คนเริามีักุริำ�าริวยแบบ “ริุ่นเว้นริุ่น” เพัริาะความีมีั�งคั�งทำาให้คนไมี่ กุริะตือริือริ้น และใช์้ช์ีวิตแบบนั�งกุินนอนกุิน เดุ็กุที�เกุิดุมีาในคริอบคริัวริำ�าริวย เป็นแบบนี�บ่อยพัวกุเขาไมี่ใช์่คนที�หาเงินเหล่านั�นมีาเองจ่งไมี่เข้าใจคุณค่าของ สุิ�งที�มีี และไมี่เข้าใจว่าจะริักุษ์าความีมีั�งคั�งไว้ไดุ้อย่างไริ เหมีือนอย่างที�เริามีักุ เห็นลูกุนักุกุาริเมีือง ลูกุดุาริา หริือลูกุผู่้บริิหาริบริิษ์ัท คนอเมีริิกุันสุมีัยนี�ขี�เกุียจกุว่าเมีื�อกุ่อนมีากุ คนริุ่นนี�เกุิดุมีามีั�งคั�ง ริำ�าริวย และสุะดุวกุสุบาย แต่สุิ�งที�ทำาให้ปริะสุบความีสุำาเริ็จมีักุฟังดุูน่าเบื�อ แบบว่า
 • 24. 24 THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี คูณ ให้ขยันอดุทนอะไริเงี�ยมีันฟังดุูไมี่เท่ไมี่น่าตื�นเต้นเริาเลยลืมีมีันไปเริาลืมีความี ลำาบากุของคนริุ่นกุ่อนที�เคยสุริ้างริะเบียบวินัย หล่อหลอมีนิสุัย และเติมีเช์ื�อไฟ ลงในจิตวิญญาณเพัื�อสุริ้างสุิ�งใหมี่ๆ ข่�นมีา อากุารินิ�งนอนใจแบบนี�ทำาลายทุกุอาณาจักุริที�เคยยิ�งใหญ่ในอดุีตมีา แล้ว ทั�งอียิปต์ กุริีกุ โริมีัน สุเปน โปริตุเกุสุ ฝึริั�งเศิสุ อังกุฤษ์ และอื�นๆ ดุ้วย เหตุผ่ลกุ็เพัริาะ“ไมี่มีีสุิ�งใดุเป็นบ่อเกุิดุแห่งความีล้มีเหลวไดุ้เท่ากุับความีสุำาเริ็จ” จักุริวริริดุิที�คริั�งหน่�งเคยมีีอำานาจมีักุล่มีสุลายดุ้วยเหตุผ่ลนี� เมีื�อคนไต่เต้าจนไดุ้ ความีสุำาเริ็จมีา พัวกุเขาจะนิ�งนอนใจกุับมีันมีากุจนเกุินไป แต่ถ้าคุณอยากุปริะสุบความีสุำาเริ็จ อย่าเช์ื�อเดุ็ดุขาดุว่าคุณจะขอพัริ จากุยักุษ์์จินนี�ในตะเกุียงวิเศิษ์ไดุ้อย่าคิดุว่าคุณนั�งอยู่บนโซุฟาแล้วเช์็คเงินสุดุจะ ลอยเข้ามีาที�ตู้ไปริษ์ณีย์หน้าบ้านไดุ้ ต่อให้คุณนำาคริิสุตัลมีาถู ทำาพัิธ์ีเดุินลุยไฟ ขอคำาปริ่กุษ์าจากุเซุียนอายุ 2,000 ปี หริือสุวดุมีนต์ภาวนา สุิ�งเหล่านี�ล้วนเป็น โฆษ์ณาหลอกุลวงที�คอยบงกุาริคุณโดุยใช์้จุดุอ่อนในตัวคุณความสำาเร้็จที�แท้ จร้ิงแล็ะยั�งยืนิจะเกิดข้�นิเมื�อคุณล็งมือปฏิิบัติแล็ะทำางานิห้นิัก ผ่มีมีีเริื�องเล่าสุั�นๆ สุำาหริับแนวคิดุ “ไมี่มีีสุิ�งใดุเป็นบ่อเกุิดุแห่งความี ล้มีเหลวไดุ้เท่ากุับความีสุำาเริ็จ” มีาเล่าให้คุณฟัง ริ้านอาหาริแห่งหน่�งมีาเปิดุใหมี่ใกุล้ๆบ้านของผ่มีแถวช์ายหาดุในเมีือง ซุานดุิเอโกุ ตอนแริกุริ้านนั�นดุูไริ้ที�ติมีากุ พันักุงานยิ�มีแย้มีต้อนริับลูกุค้าทุกุคน และยังบริิกุาริไดุ้อย่างสุมีบูริณ์แบบ ขนาดุผู่้จัดุกุาริริ้านยังมีาช์่วยดุ้วยเลย อาหาริของริ้านกุ็อริ่อยมีากุดุ้วย ในไมี่ช์้าลูกุค้ากุ็แห่กุันมีาต่อคิวเพัื�อริอทาน อาหาริที�ริ้านนั�น แต่ละคิวต้องริอนานกุว่าช์ั�วโมีงกุว่าที�นั�งในริ้านจะว่าง น่าเสุียดุายที�ในเวลาต่อมีา พันักุงานริ้านกุลับมีองว่าความีสุำาเริ็จเป็น ของตาย พัวกุเขาเริิ�มีวางมีาดุ ทำางานไมี่เริียบริ้อย และพัูดุจาห้วนๆ สุ่วน
 • 25. 25 บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี แต่สิ่งที ่ทํ าให้ประสบความสํ าเร็จ มักฟังดูน่าเบื่อ แบบว่า ให้ขยันอดทน อะไรเงี ้ย มันฟังดูไม่เท่ ไม่น่าตื่นเต้น เราเลยลืมมันไป เราลืมความลํ าบากของคนรุ่นก่อน ที ่เคยสร้างระเบี ยบวินัย หล่อหลอมนิสัย และเติมเชื้อไฟลงในจิตวิญญาณ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา
 • 26. 26 THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี คูณ คุณภาพัอาหาริกุ็เริิ�มีข่�นๆ ลงๆ จนสุุดุท้ายแล้วริ้านกุ็เจ�งภายในเวลาเพัียง 18 เดุือน พัวกุเขาล้มีเหลวเพัริาะความีสุำาเริ็จของตัวเอง พัวกุเขาหยุดุทำาสุิ�ง ที�ช์่วยให้พัวกุเขาปริะสุบความีสุำาเริ็จในตอนแริกุ ความีสุำาเริ็จเข้าคริอบงำา ความีคิดุของทุกุคนจนกุาริทำางานหย่อนยานลง เสพติดความเร่งด่วน ถ้าคุณเข้าใจพัลังแห่งผ่ลลัพัธ์์ทวี คุณจะเป็นอิสุริะจากุ “ผ่ลลัพัธ์์จานดุ่วน” มีัน คือความีเช์ื�อที�ว่าความีสุำาเริ็จควริเกุิดุข่�นเริ็วริาวกุับอาหาริจานดุ่วน นาฬิิกุา ทริายหมีดุริอบ เมีนูไข่จากุไมีโคริเวฟ นำ�าริ้อนแบบเริ่งดุ่วน และกุาริสุ่งข้อความี ผ่่านอินเทอริ์เน็ต อย่าไปหวังกุับกุาริถูกุลอตเตอริี�ริางวัลที� 1 ถ้าให้ผ่มีพัูดุตริงๆ กุ็คือ คุณไดุ้ยินแค่เริื�องของคนที�ถูกุริางวัลที� 1 คนเดุียวเท่านั�น ไมี่มีีใคริพัูดุถ่งคนอีกุ นับล้านที�ไมี่ถูกุริางวัลหริอกุ นักุพันันที�กุริะโดุดุโลดุเต้นดุีใจอยู่หน้าตู้สุล็อต ในเมีืองลาสุเวกุัสุหริือที�สุนามีแข่งมี้านั�นอาจเสุียเงินมีานับริ้อยคริั�งแล้วกุ็ไดุ้ ถ้าเริาลองย้อนกุลับไปคำานวณโอกุาสุช์นะริางวัล ตัวเลขนั�นจะตำ�าเตี�ย สุุดุๆ จนเริียกุไดุ้ว่าคุณแทบมีีโอกุาสุ 0% ที�จะช์นะริางวัลหริือช์นะพันัน ดุาเนียล กุิลเบิริ์ต นักุจิตวิทยาจากุมีหาวิทยาลัยฮาริ์วาริ์ดุและนักุเขียน หนังสุือเริื�อง Stumbling on Happiness กุล่าวว่า ถ้าเริาให้เวลาคนที�ไมี่ถูกุ ลอตเตอริี�มีาพัูดุออกุโทริทัศิน์คนละ 30 วินาทีว่า “ฉัันไมี่ถูกุริางวัลเลย” เริาต้อง ใช์้เวลาเกุือบ 9 ปีจนกุว่าคนที�ไมี่ถูกุริางวัลทั�งหมีดุในงวดุนั�นจะพัูดุคริบทุกุคน
 • 27. 27 บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี เมีื�อคุณเข้าใจพัลังแห่งผ่ลลัพัธ์์ทวีแล้ว คุณจะไมี่ต้องกุาริวิธ์ีแกุ้ปัญหา แบบลวกุๆหริือเวทมีนตริ์วิเศิษ์เพัื�อแกุ้ปัญหาสุาริพััดุอย่างอีกุต่อไปอย่าห้ล็อก ตัวเองว่านิักกีฬาที�ปร้ะสบความสำาเร้็จไม่ได้ฝึึกซ้้อมอย่างห้นิักจนิเล็ือด ตาแทบกร้ะเด็นิ พัวกุเขาต้องตื�นนอนแต่เช์้าเพัื�อฝึึกุซุ้อมีและยังต้องฝึึกุต่ออีกุ หลังจากุคนอื�นๆ เลิกุซุ้อมีไปแล้ว พัวกุเขาต้องเจอความีทุกุข์แสุนสุาหัสุ ความีผ่ิดุหวังจากุความีล้มีเหลวความีเหงาและความีท้อแท้ต่างๆกุว่าจะกุ้าวมีา เบอริ์หน่�งของโลกุไดุ้ ผู้มอยากให้้คุณเข้าใจว่าห้นิทางสู่ความสำาเร้็จเพิียงห้นิ้�งเดียวล็้วนิ เกิดข้�นิจากร้ะเบียบวินิัยร้ายวันิที�แสนิจะธิร้ร้มดา ไม่สวยงาม แล็ะไม่ ตื�นิเต้นิ ผ่ลลัพัธ์์ ช์ีวิต และวิธ์ีดุำาเนินช์ีวิตในฝึันของคุณนั�นเกุิดุข่�นไดุ้จริิงเมีื�อ คุณนำาแนวคิดุผ่ลลัพัธ์์ทวีมีาปริับใช์้ ถ้าคุณนำาหลักุกุาริต่างๆ ที�อยู่ในหนังสุือ เล่มีนี�มีาใช์้ คุณจะสุริ้างสุริริค์ตอนจบที�สุวยงามีดุั�งนิทานข่�นมีาไดุ้จริิงๆ บทต่อไปผ่มีจะพัูดุถ่งสุิ�งหน่�งที�ควบคุมีช์ีวิตของคุณอยู่ ทุกุช์ัยช์นะ ทุกุความีพั่ายแพั้ ทุกุความีสุำาเริ็จ และทุกุความีล้มีเหลวเริิ�มีต้นจากุสุิ�งนี� ทุกุอย่างที�คุณมีีและไมี่มีีในช์ีวิตล้วนเป็นผ่ลพัวงมีาจากุสุิ�งนี�เริาจะมีาเริียนริู้วิธ์ี เปลี�ยนแปลงมีัน แล้วคุณกุ็จะเปลี�ยนแปลงช์ีวิตของตัวเองไดุ้ มีาค้นหาคำาตอบไปพัริ้อมีกุันดุีกุว่าคริับว่าเจ้าสุิ�งนี�ที�ผ่มีพัูดุถ่ง มีันคือ อะไริ?
 • 28. 28 THE COMPOUND EFFECT สะสมนิสัยเล็กๆ สร้างความสําเร็จให้ทวี คูณ ปรับใช้ผลลัพธ์ทวี กับตัวคุณ • เขียนข้อแกุ้ตัวบางอย่างที�คุณย่ดุติดุและช์อบใช์้เป็นข้ออ้าง เช์่น ไมี่ฉัลาดุพัอ ไมี่มีีปริะสุบกุาริณ์ ถูกุเลี�ยงดุูมีาผ่ิดุๆ ไมี่มีีกุาริศิ่กุษ์า ฯลฯ จงทดุแทนข้อแกุ้ตัวนั�นดุ้วยกุาริทำางานหนักุและพััฒนาตัวเอง เพัื�อเอาช์นะตัวเองและทุกุคน • จงเป็นิสก็อตต์ เขียนขั�นตอนเล็กุๆ ที�ดุูเหมีือนไมี่สุำาคัญอะไริมีา 6ข้อซุ่�งถ้าคุณทำาไดุ้ทุกุวันมีันจะนำาพัาช์ีวิตคุณไปในทิศิทางที�ดุีไดุ้ • อย่าเป็นิแบร้ด เขียนขั�นตอนเล็กุๆ ที�ดุูเหมีือนไมี่สุำาคัญอะไริมีา 6ข้อซุ่�งถ้าคุณเลิกุทำามีันไดุ้ผ่ลลัพัธ์์ทวีดุ้านลบจะไมี่เกุิดุข่�นกุับคุณ • เขียนสุิ�งที�คุณเคยทำาสุำาเริ็จมีากุที�สุุดุในอดุีต จากุนั�นพัิจาริณา ว่าคุณหลงริะเริิงกุับสุิ�งเหล่านั�นและไมี่พััฒนาตัวเองต่อใช์่ไหมี ความีนิ�งนอนใจของคุณจะนำาไปสุู่ความีล้มีเหลวในอนาคตหริือไมี่
 • 29. 29 บทที่ 1 ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวี อย่าไปหวังกับการถูกลอตเตอรี ่รางวัลที ่ 1 ถ้าให้ผมพูดตรงๆ ก็คือ คุณได้ยินแค่เรื่องของคนที ่ถูกรางวัลที ่ 1 คนเดี ยวเท่านั้น ไม่มี ใครพูดถึงคนอี ก นับล้านที ่ไม่ถูกรางวัลหรอก