Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ตัวอย่างหนังสือ รู้ทันอนาคตที่(อาจจะ)ไม่มีคุณ

2,183 views

Published on

ชื่อหนังสือ : รู้ทันอนาคตที่(อาจจะ)ไม่มีคุณ
ชื่อหนังสือต้นฉบับ : The Industries of the Future
ผู้เขียน : Alec Ross
สำนักพิมพ์ : บิงโก Bingo
จำนวนหน้า : 280 หน้า ปกอ่อน
ราคา : 320 บาท

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ตัวอย่างหนังสือ รู้ทันอนาคตที่(อาจจะ)ไม่มีคุณ

 1. 1. รู้ทันอนาคต ที่ (อาจจะ) ไม่มีคุณ The Industries of the Future Alec Ross
 2. 2. รู้ทันอนาคตที่ (อาจจะ) ไม่มีคุณ The Industries of the Future Thai language translation copyright 2017 by Superposition Co., Ltd. Copyright © 2016 by Alec Ross All rights reserved. Publised by arrangement with the original publisher, Simon & Schuster, Inc. เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ ISBN 978-616-8109-04-5 ผู้เขียน Alec J. Ross ผู้แปล บดินทร์ พรพิลาวัณย์ กองบรรณาธิการ พิชญ์พงศ์ เพ็งสกุล, ธีร์ มีนสุข, ปิยะพงษ์ ศิริสุทธานันท์ ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม Bookcreation ราคา 320 บาท จัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์บิงโก ภายในเครือ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ากัด (Superposition Co., Ltd.) 18 ซอยดุลิยา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 อีเมล superposition.books@gmail.com โทรศัพท์ 094-810-7272 เว็บไซต์ www.bingobook.co เฟซบุ๊ก www.facebook.com/bingobooks จัดจ�าหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) SE-EDUCATION Public Company Limited เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-826-8222, 02-826-8000 โทรสาร 02-826-8356-9 เว็บไซต์ www.se-ed.com พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนาเพรส โทรศัพท์ 02-530-4114 หากต้องการสั่งซื้อเป็นจ�านวนมาก กรุณาติดต่อรับส่วนลดได้ที่ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ากัด อีเมล superposition.books@gmail.com
 3. 3. สารบัญ คํานิยม i บทนํา 1 บทที่ 1 ได้เวลาหุ่นยนต์ออกโรง 17 บทที่ 2 มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ในอนาคต 53 บทที่ 3 เงินและธนาคารในโลกดิจิตอล 87 บทที่ 4 จารชนวางปืนแล้วหันมาพกโน้ตบุ๊ก 139 บทที่ 5 ถึงคราวเอาข้อมูลมาเป็นอาวุธ 173 บทที่ 6 โลกอนาคตไร้พรมแดน 209 บทสรุป: เริ่มต้นจากสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคุณ 269 ประวัติผู้เขียน 278
 4. 4. i THE INDUSTRIES OF THE FUTURE คํานิยม คํานิยม ถ้าเปรียบสังคมมนุษย์ตั้งแต่ยุคหินมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนังสือเล่มใหญ่ ซักเล่มช่วงเวลาที่พวกเราก�าลังใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้เพิ่งจะ“ขึ้นบทใหม่”อีกครั้ง ซึ่งทุกครั้งของการขึ้นบทใหม่มักจะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเสมอ มันน�า มาซึ่งการเกิดของตัวละครใหม่ การจากไปของตัวละครเก่าบางตัว ความ รุ่งเรืองของบางสิ่ง และการพ่ายแพ้ร่วงโรยของอีกสิ่ง แต่ขอให้สังเกตกันนิดนึงว่าหลายบทที่ผ่านมานั้นมันสั้นลงเรื่อยๆ จบบทเร็วขึ้น เพราะการแพ้ชนะมันเด็ดขาดมากขึ้นและเร็วมากขึ้น บทที่เราก�าลังเริ่มไปด้วยกันนี้ก็คงไม่ต่างกันครับ สถานการณ์ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ เครื่องมือใหม่ของผู้เล่นใหม่ ผู้บริโภคที่มีทัศนคติใหม่ ผู้แพ้ในบทนี้จะเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างถ่องแท้ และไม่ทันเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พฤศจิกายน2017มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมเคารพมากพูดเรื่องนึงให้ ฟังในวันที่ท่านอายุเกือบเจ็ดสิบปีแล้วว่า …
 5. 5. ii THE INDUSTRIES OF THE FUTURE คํานิยม “การแข่งขันของโลกในทุกวันนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วพวกเราอย่าได้หวัง ว่าจะใช้วิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์เอาตัวรอดที่เคยส�าเร็จเมื่อสิบปีที่แล้ว อีกเลย สิ่งที่พวกเราต้องลงมือท�าในทุกวันนี้คือการแข่งขันในระยะ สองสามปีหรือห้าปีข้างหน้าแล้วเตรียมพร้อมขึ้นเวทีชกอยู่ตลอดเวลา ถึงเรายังไม่พร้อมเขาก็จะลากเราขึ้นชกเพราะโลกมันเปิดไปหมดแล้ว คู่ต่อสู้จากที่ไหนก็เข้ามาแข่งกับเราได้ทั้งนั้น แม้กระทั่งตอนที่คุณ อยากจะนอนพักอยู่เขาก็จะลากคุณขึ้นเวทีชกให้ได้ การแข่งขันมัน รุนแรงในระดับนี้ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่เตรียมตัว ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาก็คงจะอยู่รอดได้ยาก” โดยส่วนตัวผมไม่รู้หรอกครับว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ผม เลยไม่ได้ให้น�้าหนักกับการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีใน อนาคตมากนัก ผมไม่คิดว่าการรู้ก่อนเห็นก่อนแล้วเดินไปดักข้างหน้านั้นจะได้ ผลดีเหมือนหลายสิบปีก่อน แต่ผมเชื่ออย่างหนักแน่นว่าเราควรที่จะFormlessคือไม่ยึดติดกับ สิ่งที่เราเคยท�าหรือสิ่งที่เราเคยเป็น เราต้องปรับตัวให้เร็วโดยเริ่มตั้งแต่ วิธีคิด ทัศนคติ ความรู้ใหม่และการปรับพฤติกรรมให้รับมือกับความ เปลี่ยนแปลงได้ด้วยความรวดเร็วน่าจะเป็นอาวุธที่พวกเราควรจะมีติดตัว เอาไว้ในทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร
 6. 6. iii THE INDUSTRIES OF THE FUTURE คํานิยม เมื่อโลกมัน Borderless ทั้งมิติของเส้นแบ่งประเทศและมิติของ เวลา โอกาสของทุกคนก็เปิดมากขึ้น ถ้าศักยภาพใหม่ของเราได้รับการ พัฒนามาอย่างดีพอเราจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้…หนังสือเล่ม นี้จะท�าให้คุณเห็นภาพของ Formless และ Borderless ซึ่งจะน�าไปสู่สิ่งที่ ตามมาเป็นล�าดับสุดท้ายคือ Limitless ในโอกาสที่เราก�าลังเริ่มต้นบทใหม่ ผมขออนุญาตเอาใจช่วยให้ “บทนี้” เป็นบทของคุณครับ ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (ไวท์) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ FireOneOne บริษัทนวัตกรรมแนวหน้าของประเทศไทย
 7. 7. iv THE INDUSTRIES OF THE FUTURE คํานิยม ใครจะเป็นคนคาดเดาอนาคตได้อย่างแม่นย�าตลอดไป? ครั้งหนึ่งทฤษฎีของมัวร์ได้กล่าวไว้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความซับซ้อนของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ท�าให้ สามารถผลิตไอซีที่มี ความหนาแน่นได้เป็นสองเท่าทุก ๆ ช่วงระยะเวลา หนึ่ง แต่นั่นคืออดีต เพราะปัจจุบัน ความล�้าหน้าแห่งนวัตกรรมที่มีอยู่ใน โลกเร็วเกินกว่าจินตนาการที่เราจะคาดเดาได้เสียแล้วเราก�าลังอยู่บนโลก ใบใหม่ที่ทุกอุตสาหกรรมก�าลังเปลี่ยนตัวเองอย่างชิ้นเชิงจากอดีตเพื่อไปสู่ อนาคต อเล็ก รอส ผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งของอเมริกาในด้านนวัตกรรม น�า เอาข้อมูลวงในทั้งของกองทัพและรัฐบาลที่น้อยคนเคยได้รู้มาถ่ายทอดผ่าน หนังสือ The Industries of the Future หรือ “รู้ทันอนาคต ที่ (อาจจะ) ไม่มี คุณ” ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายถึงอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนโลก เล่าถึงสิ่งที่ก�าลัง จะมาถึง เล่าถึงนวัตกรรมที่เราไม่เคยคิด เล่าถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของโลกใบนี้ผมขอแนะน�าให้คุณอ่านให้จบเพื่อเตรียมตัวรับมือกับอนาคต ที่มาเร็วกว่าที่คุณคิด ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ ผู้เขียนหนังสือขายดี StartUp คิดให้ดัง ท�าให้รวย ผู้อ�านวยการหลักสูตร SME-D ScaleUp และศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ
 8. 8. v THE INDUSTRIES OF THE FUTURE คํานิยม เชื่อว่าใครๆก็อยากล่วงรู้อนาคตกันทั้งนั้นมิเช่นนั้นหมอดูคงไม่มีกันทั่วโลก อย่างที่รู้ๆกัน คุณว่าจริงไหม? ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อปีที่แล้วในฉบับภาษาอังกฤษตอนนั้น ผมอยู่กับเรื่อง “Electric Car Disruption” มาพักใหญ่จนรู้สึกว่ากะลาที่ ครอบตัวผมอยู่ช่างคับแคบนักรถยนต์ไฟฟ้าก�าลังจะมาทดแทนเครื่องยนต์ สันดาปภายในที่เราใช้กันมาเกือบร้อยปีได้แล้ว ผมจึงได้ลงทุนในบริษัทที่ ผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้า จนได้รับผลตอบแทนที่ไม่เลวเลยทีเดียว ต่อมาผมจึงได้หาหนังสือดีๆ มาอ่านเพิ่ม ซึ่งแน่นอนว่า ถ้าอ่านแต่หนังสือ ไทยคงพบอะไรใหม่ๆได้ยากผมเจอหนังสือTheIndustriesoftheFuture เล่มนี้ในซอกลึกลับของร้านหนังสือต่างประเทศร้านใหญ่ในบ้านเรา จาก นั้นผมก็พลิกอ่าน “บทน�า” ผ่านๆ ว่าควรจะเสียทรัพย์ไปกับเล่มนี้หรือไม่ ผมพบประโยคนี้ “The last wave of innovation and globaliza- tionproducedwinnersandlosers...Theloserswerethepeoplewho lived in high-cost labor markets... whose skills could not keep up with the pace of technological change and globalizing markets” ประโยคนี้แปลเป็นไทยว่าอย่างไรก็ต้องตามไปอ่านในเล่มกันเอาเองนะครับ แต่ผมอ่านแล้วคิดว่ามันต้องมีอะไรเด็ดๆ ในเล่มแน่นอน คงไม่ใช่หนังสือ ประเภทท�านายอนาคตโดยไร้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเหมือนหลายเล่ม ส�าหรับบ้านเราที่มีค่าแรงขั้นต�่าแค่วันละ 300 บาท คงจะเรียกว่า “high-costmarket”ได้ไม่เต็มปากนักแต่ที่แน่ๆคนของเราอาจไม่มีทักษะ เพียงพอที่จะตามทันเทคโนโลยีและตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มากจนบางทีผมเองยังต้องหยุดคิดเลยว่า มันคืออะไรกันแน่
 9. 9. vi THE INDUSTRIES OF THE FUTURE คํานิยม ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยมาก็เกือบ 30 ปีแล้ว ได้พบได้เห็นการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค การ จับจ่ายใช้สอย การกินการอยู่ของคนเรา มันเปลี่ยนแปลงไปมาก แม้แต่ ตามท้องทุ่งท้องนาชาวสวนชาวไร่ต่างก็มีโทรศัพท์มือถือใช้กันแล้วทุกคน เกษตรกรหลายคนตัดพ่อค้าคนกลางเอาผลผลิตมาขายเองบนอินเทอร์เน็ต มีการโอนเงิน รับเงินออนไลน์ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�า ไม่ง้อให้รัฐบาล มาคอยประกันราคาแต่กลุ่มใหญ่ก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช้วิธีเดิมๆใน การขายผลผลิต เวลามีปัญหาก็รวมตัวกันประท้วงให้รัฐบาลช่วยเหลือ ชัดเจนมากว่าคนที่ตามไม่ทันเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม่จะมี ชีวิตที่เสื่อมโทรมลง แต่คนที่เรียนรู้จะปรับตัวไปกับเทคโนโลยีและตลาดที่ เปิดออกมาอย่างกว้างใหญ่ไพศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จะมีชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราจะเห็นทั้งผู้ที่สูญเสียและรุ่งโรจน์ในเวลาเดียวกันซึ่งก็น่า คิดต่อว่ารุ่นลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้นจะมีอนาคตต่างกันเช่นไร ถ้าคุณทนอ่านมาถึงตรงนี้ และก�าลังจะตัดสินใจถือหนังสือเล่มนี้ ไปจ่ายเงินซื้อไปอ่านต่อที่บ้าน ผมก็ขอยืนยันว่าคุณจะไม่ผิดหวัง ผู้แต่ง หนังสือเล่มนี้ Alec Ross ถูกจัดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมคนหนึ่ง ของอเมริกา ทั้งยังเคยท�างานเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของสหรัฐฯ มี โอกาสได้เดินทางไปในหลายๆ ประเทศ เขาได้พบได้เห็นและได้ถ่ายทอด ลงเป็นตัวหนังสือในลักษณะการเล่าเรื่องราวให้เราได้อ่านอย่างชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ ส�าหรับการแปลเป็นภาษาไทยผู้แปลก็แปลได้ราบรื่น อ่านแล้ว ต้องชื่นชมในศิลปะการเรียบเรียงที่ลื่นไหลไร้รอยต่อ
 10. 10. vii THE INDUSTRIES OF THE FUTURE คํานิยม ที่ส�าคัญที่สุดของเล่มนี้คือบทสุดท้ายหรือบทสรุป อ่านดีๆ ครับ ว่าคนรุ่นลูกรุ่นหลานของท่านควรต้องมีทักษะอะไรถึงจะเป็นผู้ชนะใน โลกใหม่นี้ แล้วคุณจะคิดเหมือนผมว่า “ถ้าคุณไม่เรียนรู้และปรับตัวให้ทัน อนาคตจะท�าให้คุณไร้ตัวตนในที่สุดเอง” มนตรี นิพิฐวิทยา อดีตอุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ก่อตั้งสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ประเทศไทย ผู้เขียนหนังสือขายดี คัมภีร์ VI: ลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่า
 11. 11. 1 THE INDUSTRIES OF THE FUTURE บทนํา บทนํา ้าไม่ รั ัวก็ ้อง าย โลกเรามั ก็เ ็ แ ี้ เอช. จี. เวลส์ จากห ังสือ A Short History of the World ผู้พ่ายแพ้ในโลกาภิวัตน์ สามของคืนหนึ่ง หลังจบคอนเสิร์ตเพลงคันทรี ี่เมืองชาร์ลส ั รัฐเวส ์เวอร์จิเ ีย มก็ ้องมายื ูครา อ้วกฉุ วิสกี้คละคลุ้ง อ ั้ คือ ี1991หลังจาก มเข้ามหาวิ ยาลัยไ ้ไม่ า เ ื่อ ี่มหาวิ ยาลัย มจะไ ึกงา หรูหรา าม ริษั กฎหมาย รัฐสภา และ าคารการลง ุ ี่ ิวยอร์กหรือวอชิง ั แ ่ มกลั ้องมาเ ็ ห ึ่งใ ีมภารโรง6ค ระจ�าศู ย์ ระชุมชาร์ลส ั ี่มี ื้ ี่รองรั ค ไ ้13,000 ค ซะอย่าง ั้ งา กะเ ี่ยงคื ี่มั โห สุ ๆ ครั คุ ้องเลือกว่าอยากให้งา ของคุ เ ็ จุ เริ่ม ้ หรือจุ สิ้ สุ ของวั อย่าง ม ี่เลือก ื่ อ สี่ ุ่ม มากิ “มื้อเช้า”แล้ว �างา ั้งแ ่เ ี่ยงคื จ ึงแ โมงเช้าก่อ จะไ อ ราวๆ ่ายสาม ห้าค ี่เหลือใ ีมเ ็ ค รห มาก วกเขาขยั ขั แข็งแ ่ โ ก ค่าจ้าง ค ห ึ่ง กว็อ ก้าห ึ่งขว ใส่กระเ ๋าหลังอยู่เสมอ อ ึง ตี
 12. 12. 2 THE INDUSTRIES OF THE FUTURE บทนํา “มื้อเที่ยง”ตอนตีสามทีไรว็อดก้าก็หมดขวดทุกทีอีกคนเป็นไอ้หนุ่มผมแดง หัวกระเซิงที่มาจากหุบเขาที่ทอดยาวระหว่างเนินเขาของเวสต์เวอร์จิเนีย รุ่นราวคราวเดียวกับผม ส่วนคนอื่นๆ อายุสี่สิบหรือห้าสิบกว่า ซึ่งเป็นวัยที่ ควรจะมีรายได้สูงสุดในสายงานที่ท�าแล้ว คอนเสิร์ตเพลงคันทรีที่เวสต์เวอร์จิเนียเป็นงานที่คนจะมาดื่มกัน จนเมาหย�าเปงานของเราคือการเก็บกวาดเศษซากของความมันส์เหล่านั้น เรา 6 คนราดสารเคมีสีฟ้าเรืองแสงในถังใบเบ้อเริ่มอาบไปทั่วพื้นที่จัดงาน เวลาสารเคมีโดนพื้นคอนกรีตก็จะมีเสียงดังฟู่ขึ้นมา นวัตกรรมกับโลกาภิวัตน์สร้างทั้งผู้แพ้และผู้ชนะผู้ชนะคือนายทุนกับ ผู้ประกอบการที่น�าหน้าด้านนวัตกรรมและคนหลายพันล้านคนในประเทศ ก�าลังพัฒนาที่ได้งานโรงงานไปท�านั่นเองส่วนผู้แพ้ก็คือคนที่อยู่ในประเทศ ที่ค่าแรงสูงแต่กลับท�าได้แค่งานใช้แรงงานขาดความรู้ความช�านาญที่จะ ตามเทคโนโลยีและการแข่งขันจากทั่วโลกได้ทัน พูดได้ว่าคนกลุ่มที่ถูพื้นตอนกะเที่ยงคืนด้วยกันกับผมเป็นผู้แพ้ครับ งานที่พวกเขาหาได้ตามเหมืองถ่านหินเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ถูก เครื่องจักรท�าแทนหมดแล้ว ส่วนงานอื่นๆ ที่เมื่อก่อนหาได้ตามโรงงานก็ ย้ายไปอยู่ที่เม็กซิโกหรืออินเดียหมดส�าหรับคนเหล่านี้งานภารโรงรอบดึก ไม่ใช่แค่งานช่วงฤดูร้อนแบบผม แต่เป็นหนทางไม่กี่อย่างที่เหลืออยู่ ผมโตมาด้วยความคิดว่าชีวิตในเวสต์เวอร์จิเนียก็เหมือนชีวิตในที่ อื่นๆผมเคยคิดว่าที่บ้านเกิดผมก�าลังเสื่อมถอยลงนั้นเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อ ผมได้ท่องโลกแล้วเห็นภูมิภาคอื่นๆ ผงาดขึ้นมาในขณะที่เวสต์เวอร์จิเนีย ตกต�่าลง ผมจึงค่อยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่เวสต์เวอร์จิเนียกันแน่
 13. 13. 3 THE INDUSTRIES OF THE FUTURE บทนํา ผ่านไป 20 ปีนับจากวันที่ผมท�างานถูพื้นกะดึกผมได้เห็นโลกกว้างได้ พบผู้น�าที่เพียบพร้อมคุณสมบัติที่ท�างานในบริษัทด้านเทคโนโลยีและ รัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายท่าน ผมได้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้าน นวัตกรรมในสมัยที่ฮิลลารี คลินตัน เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ อเมริกาและก่อนหน้านั้นผมก็ช่วยโอบามาหาเสียงจนได้เป็นประธานาธิบดี มาแล้วนอกจากนี้ผมยังได้ก่อตั้งและบริหารสตาร์ทอัพที่น�าเทคโนโลยีมา ช่วยเหลือสังคมอยู่ 8 ปีจนบริษัทประสบความส�าเร็จ ช่วงที่ผมเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีของรัฐบาลอเมริกา ผมได้ เดินทางเยอะมาก แม้ผมจะเคยเห็นโลกมาแล้วไม่น้อย แต่ในระยะเวลาที่ ผมท�างานให้ฮิลลารีคลินตันผมก็ได้เห็นอย่างชัดเจนและใกล้ชิดเป็นพิเศษ ว่าอะไรบ้างที่ก�าลังพลิกโฉมหน้าโลกใบนี้ ผมเดินทางไปหลายสิบประเทศ เก็บระยะทางได้มากกว่าครึ่งล้านไมล์เรียกว่าเท่ากับไปกลับดวงจันทร์แล้ว ยังแถมทริปไปออสเตรเลียให้อีกรอบได้เลยทีเดียว ผมได้เห็นหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่เกาหลีใต้ ได้เห็นพัฒนาการของ ธนาคารในแอฟริกา ได้เห็นการใช้เลเซอร์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ นิวซีแลนด์และได้เห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยูเครนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยน ภาษามือเป็นค�าพูดได้ ผมได้เห็นเทคโนโลยีมากมายที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอยู่ในหลาย ปีจากนี้ กระนั้นผมก็มักนึกถึงตอนที่เป็นภารโรงกะดึกและนึกถึงผู้คนที่นั่น อยู่บ่อยๆ ผมใช้เวลามองภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรายังไงบ้าง จนเข้าใจชัดเจนว่าท�าไมชีวิตที่บ้านของผมบนเนินเขาจึงเสื่อมโทรมลงและ ท�าไมที่อื่นบนโลกจึงมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
 14. 14. 4 THE INDUSTRIES OF THE FUTURE บทนํา โลกใ ี่ มโ ขึ้ มาคือโลกของยุคเก่า ี่ ูกคลื่ วั กรรมเ ลี่ย โฉมห ้าไ หม แล้ว วกเรารู้จัก ัวการเหล่า ี้กั ี ะครั ไม่ว่าจะเ ็ เ คโ โลยี หุ่ ย ์ หรือโลกาภิวั ์ก็ าม ตอนผมเรียนมหาวิทยาลัย ั่วโลกก็เ ิ่งหั ออ ไล ์กั ใหม่ๆ ู้ค ั่วไ ใช้อิ เ อร์เ ็ ใช้เว็ เ ราว์เซอร์ เ ิ เว็ ค้ หาข้อมูล และขายของ ออ ไล ์ไ ้ เว็ ไซ ์อเมซอ ก็เ ิ่งจ ะเ ีย เ ็ ริษั อ มก�าลัง ึกงา หลังเรีย จ ี่เอง อ ั้ วั กรรม ูไม่ไ ้ส�าคัญกั มเลย แ ่โลกของเราเริ่ม เ ลี่ย แ ลงอย่างรว เร็ว ั้งแ ่ อ ี่ มเ ็ เ ็กอยู่ใ เวส ์เวอร์จิเ ียและ เริ่มเร่งส ี เมื่ออิ เ อร์เ ็ งา ขึ้ มา จ กลายเ ็ ว่าชีวิ ของเราใ ุกวั ี้ ่างจากเมื่อ 20 ีก่อ เหมือ ระวั ิศาส ร์อั ไกลโ ้ ไ เลย ู้ค ใ ้า เกิ ของ มอาจมีห ้า ี่การงา ย�่าแย่กว่ารุ่ ่อแม่ หลายขุม แ ่เมื่อเรามองว่า วกเขาสามาร ซื้อของหลายอย่าง ี่เมื่อก่อ ซื้อไม่ไ ้ ก็ ้อง ือว่าชีวิ วกเขา ีขึ้ อยู่ ี ึงอย่าง ั้ วกเขา ้อง ่า ความเ ลี่ย แ ลง ั้ง ีและไม่ ีมากมาย และมั จะ ูเล็ก ้อยไ เลย เมื่อเ ีย กั สิ่ง ี่จะเกิ ขึ้ ใ อ าค อีกไม่ า เราจะไ ้เห็ ชุ หุ่ ย ์ �าให้ค ี่เ ็ อัม า กลั มา เ ิ ไ ้ ไ ้เห็ ยา ี่สามาร ละลายมะเร็งให้หายไ อีก ั้งยังจะไ ้เห็ โ รแกรมคอม ิวเ อร์ ี่ �าห ้า ี่เ ็ ั้งสกุลเงิ แลกเ ลี่ย า าชา ิและ เ ็ อาวุ �าลายล้าง ื้ ี่ ี่ห่างไ ครึ่งโลก
 15. 15. 5 THE INDUSTRIES OF THE FUTURE บทนํา หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ แต่เราจะไม่ยกย่องข้อดีของนวัตกรรมเพียงอย่างเดียวเพราะไม่ใช่ว่าทุกคน จะโชคดีหมดหลายคนจะได้ประโยชน์บางคนจะได้ประโยชน์มหาศาลแต่ คนจ�านวนมากจะไม่มีที่ยืนในโลกนี้อีกต่อไป เพราะคลื่นเทคโนโลยีลูก ถัดไปจะไม่เหมือนอินเทอร์เน็ตที่ท�าให้คนนับล้านมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่มันจะ โหดร้ายถึงขั้นส่งชนชั้นกลางทั่วโลกกลับไปสู่ความยากจนด้วยซ�้า นวัตกรรมมีทั้งคุณและโทษ พลังอ�านาจที่น�าพาความมั่งคั่งและ ยกระดับความเป็นอยู่ให้เรา ก็อาจเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์ขโมยตัวตนหรือ งัดบ้านของเราได้เช่นกัน คอมพิวเตอร์ที่วิเคราะห์เอกสารทางกฎหมายได้ เร็วขึ้น ก็จะลดจ�านวนทนายที่มีงานท�าไปด้วย โซเชียลเน็ตเวิร์กท�าให้เรา ติดต่อกันง่ายขึ้น แต่ก็สร้างปัญหาสังคมใหม่ๆ ขึ้นด้วย เหมือนที่การ จ่ายเงินแบบดิจิตอลก็จะอ�านวยความสะดวกให้การค้าแต่ก็เปิดทางให้การ ฉ้อโกงแบบใหม่ๆ ไปด้วย สมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยที่เพิ่งมีการปฏิวัติอินเทอร์เน็ต ผมไม่รู้ แม้แต่น้อยว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไง ถ้ามีหนังสือที่จะบอกว่าต่อไป จะเกิดอะไรบ้างก็คงดีแน่นอนว่าไม่มีใครหยั่งรู้ทุกเรื่องแต่ผมยังโชคดีที่ได้ เห็นแม้เพียงแว่บเดียวว่ามีอะไรรอเราอยู่ตรงหัวมุมถัดไป หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเศรษฐกิจยุคถัดไปครับ ผมเขียนขึ้นเพื่อ ทุกท่านที่อยากรู้ว่าคลื่นนวัตกรรมและโลกาภิวัตน์จะส่งผลกระทบกับ ประเทศต่างๆ สังคมต่างๆ และตัวของเราเองยังไงบ้าง
 16. 16. 6 THE INDUSTRIES OF THE FUTURE บทนํา ผมโตมาในชีวิตยุคเก่า ถ้าคุณอยากรู้ว่าในอนาคตโลกจะไปไหนต่อ คุณต้องเข้าใจก่อ ว่าใ อดีต ั า ังไง โตขึ้ าใ เ ืองชา ์ สตั ัฐเวสต์เวอ ์จิเ ี เ ือง ี้เ ็ เ ือง เก่าแก่ที่ ีควา เ ็ าอ ู่คู่อเ ิกาตั้งแต่ตอ ังส ้างชาติจ เติ โตเ ็ หาอ�า าจทางเศ ษฐกิจเวสต์เวอ ์จิเ ี โต าจากเห ืองถ่า หิ ุ่ ต เห ือ กั ที่เ ือง ิตต์สเ ิ ์กเกิดจากเห ็กก ้าแ ะดีท อ ต์เกิดจาก ถ ต์ ั่ แห ะ เวสต์เวอ ์จิเ ี ีฐา ะเห ือ เ ืองท�าเห ือง า อื่ ๆใ ุค ฏิวัติ อุตสาหก คือส่งถ่า หิ ให้เ ืองที่เ ็ ฐา กา ิตแ ที่อังก ษ ีเ ือง าคก างอ ่างแ เชสเตอ ์กั ีดส์เ ็ ฐา กา ิต อ ดอ จัดกา เ ื่องเงิ ส่ว ถ่า หิ าจากเว ส์ห ือที่เ อ ี ีเขต ู ์ใก ้แ ่ �้าไ ์เ ็ ฐา กา ิต ถ่า หิ าจากเ อ ีตะวั ออกกั โ แ ด์ ทุกวั ี้ ิเวณชา ั่งของจี โด เฉ าะแถ เซิ เจิ้ กั เซี่ งไฮ้ ก า เ ็ โ งงา ของโ ก โด เอาถ่า หิ จากจี ตะวั ตกกั ออสเต เ ี อกจาก ี้ เขตเห ืองแถ ตะวั ออกเฉี งเห ือของอิ เดี อา าโตเ ี ของตุ กีแ ะซั ตากาตา ี าของ าซิ ก็ ้อ ท ั าก ให้ฐา อุตสาหก ทั่วโ ก เ ืองเห ่า ี้อาศั กา ขุดเห ืองเ ็ ั ไดสู่โอกาสแ ะกา เจ ิญ เติ โตทางเศ ษฐกิจ… อ ่าง ้อ ก็สัก ักห ึ่ง เ ื่อต่อ อดควา เ ื่อง ูของถ่า หิ ัฐเวสต์เวอ ์จิเ ี ได้ ัฒ า อุตสาหก อื่ าเส ิ ให้ตัวเองเ ็ ศู ์ก างวัตถุดิ ที่ ั่ คงแต่ ั่ ก ั ก า เ ็ าง อกเหตุควา ถดถอ ของตัวเองด้ว ช่วงต้ ศตว ษที่ 20
 17. 17. 278 THE INDUSTRIES OF THE FUTURE ประวัติผู้เขียน ประวัติผู้เขียน อเล็ก รอส เป็นผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งของอเมริกาในด้านนวัตกรรม เขาเคย เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านนวัตกรรมในรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาเป็น เวลาสี่ปี รู้ข้อมูลวงในของทั้งกองทัพและรัฐบาลอเมริกาเป็นอย่างดี เคย เข้าไปในหลายๆ ที่ และเคยเห็น “ความลับ” หลายๆ อย่างของอเมริกา รัสเซีย และรัฐบาลใหญ่ๆ ที่มีน้อยคนจะได้รับรู้
 18. 18. 279 THE INDUSTRIES OF THE FUTURE ประวัติผู้เขียน เขาเป็นนักพูดและนักคิดที่ได้รับการยอมรับว่า“รู้จริง”ที่สุดในโลก เป็นมันสมองที่หลายรัฐบาลทั่วโลก รวมทั้งรัฐบาลอเมริกา ต้องรับฟัง และ ยังเคยได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 นักคิดที่มีอิทธิพลระดับโลก โดยนิตยสาร Foreign Policy ได้รางวัลเกียรติยศพิเศษจากกระทรวงการต่างประเทศอเมริกา ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ผู้มีอิทธิพลที่สุดด้านการเมือง จาก นิตยสาร Huffington Post ได้รางวัลอินเทอร์เน็ตและสังคม จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ปัจจุบันอเล็กเป็นนักวิชาการรับเชิญพิเศษที่มหาวิทยาลัย จอนส์ฮอปกินส์ และเป็นที่ปรึกษาให้นักลงทุน บริษัทใหญ่ และผู้น�าใน รัฐบาลหลายรายทั่วโลก อเล็ก รอส จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นอร์ธเวสเทิร์น

×