SlideShare a Scribd company logo

ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf

P
P
Piyapong Sirisutthanantโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

สำนักพิมพ์บิงโก Bingo หนังสือแปลจากญี่ปุ่น

ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf

1 of 27
Download to read offline
Yu Suzuki
เพราะฉัันแตกต่าง จึึงบริหารเวลาแบบน้�
YOUR TIME
Copyright © 2022 Yu Suzuki
Thai translation copyright © 2023 by Superposition Company Ltd.
All rights reserved.
Thai translation rights arranged with KAWADE SHOBO SHINSHA Ltd. Publishers
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo and Arika Interrights Agency
เลขมาตรฐานสากลประจึำหนังสือ 978-616-8109-46-5
ผู้้�เข้ยน: Yu Suzuki
ผู้้�แปล: เกวลิิน ลิิขิิตวิทยาวุฒิิ
กองบรรณาธิิการ: ปิิยะพงษ์์ ศิิริิสุุทธานันท์,
ธีริ์ มีีนสุุขิ, ธีพริ บริริจงเปิลิี�ยน
ออกแบบปก: เฉลิิมีพันธุ์ ปิัญจมีาพิริมีย์
จึัดร้ปเล่ม: อริณััญช์์ สุุขิเกษ์มี
ราคา 265 บาท
จึัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บิงโก
ภายในเคริือ บริิษ์ัท ซุุปิเปิอริ์โพซุิช์ั�น จำกัด (Superposition Co., Ltd.)
18 ซุอยดุลิิยา ถนนกาญจนาภิเษ์ก แขิวงบางริะมีาด เขิตตลิิ�งช์ัน กทมี. 10170
อีเมีลิ superposition.books@gmail.com
โทริศิัพท์ 094-810-7272
เว็บไซุต์ www.bingobook.co เฟซุบุ�ก www.facebook.com/bingobooks
จึัดจึำหน่ายโดย
บริิษ์ัท ซุีเอ็ดยูเคช์ั�น จำกัด (มีหาช์น) SE-EDUCATION Public Company Limited
เลิขิที� 1858/87-90 ถนนเทพริัตน แขิวงบางนาใต้ เขิตบางนา กริุงเทพฯ 10260
โทริ. 0-2826-8000 โทริสุาริ 0-2826-8999
เว็บไซุต์ www.se-ed.com
พิมีพ์ที� PR Color
หากต้องการิสุั�งซุื�อเปิ็นจำนวนมีาก กริุณัาติดต่อริับสุ่วนลิดได้ที� บริิษ์ัท ซุุปิเปิอริ์โพซุิช์ั�น จำกัด
อีเมีลิ superposition.books@gmail.com
เกริ่นนํา "ความยาก" ในการบริหารเวลา 8
แบบทดสอบการรับรู้เวลา 18
บทนํา กับดักของเทคนิคบริหารเวลา 26
ความจริงข้อที่ 1 ที่ทุกคนเข้าใจผิดเรื่องเวลา 29
ความจริงข้อที่ 2 ที่ทุกคนเข้าใจผิดเรื่องเวลา 35
ความจริงข้อที่ 3 ที่ทุกคนเข้าใจผิดเรื่องเวลา 41
บทที่ 1 รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของเวลา 48
บทที่ 2 สร้างอนาคตที่คุณต้องการ 84
คนที่คิดถึงอนาคตแต่ละประเภทจะ
เลือกวิธีบริหารเวลาให้เหมาะสมอย่างไร 128
บทที่ 3 เขียนแก้อดีต 132
คนที่นึกถึงอดีตแต่ละประเภทจะเลือกวิธี
บริหารเวลาให้เหมาะสมอย่างไร 177
สารบัญ
บทที่ 4 ปลดปล่อยตัวเองจากประสิทธิภาพ 180
แบบทดสอบการรับรู้ประสิทธิภาพ
และ Productivity 216
บทที่ 5 ไขว่คว้าหาความเบื่อหน่าย 218
แบบทดสอบการรับรู้เวลา 241
บทส่งท้าย ยอมรับความผิดพลาด
อย่างพอประมาณ 244
รายการเทคนิคบริหารเวลา 250
ถ้าคุณมีปั ญหา
เรื่องการบริหารเวลา
ไม่ว่าจะเป็ น
.
.
.
“มีเวลาไม่พอและรู้สึกถูกกดดันอยู่เสมอ”
“อยากมีเวลาไว้ใช้กับเรื่องสําคัญที่สุดมากขึ้น”
“สงสัยว่าจะใช้ชีวิตในเวลาที่จํากัดแบบนี้
ดีแล้วจริงหรือ”
หนังสือเล่มนี้จะเป็ นคําตอบ
ให้กับเหล่าคนที่ยังไม่ค่อยพอใจ
ในวิธีใช้เวลาของตัวเอง
6 เพราะฉันแตกต่าง จึงบริหารเวลาแบบนี้
โลิกนี�ไมี่ได้มีีวิธีบริิหาริเวลิาแบบใดที�ดีที�สุุด บางคนใช์้
วิธีนี�ได้ผลิ แต่บางคนกลิับลิ้มีไมี่เปิ็นท่า
เมีื�อแต่ลิะคนต่างก็มีีวิธีเฉพาะในแบบฉบับขิองตัวเอง
ดังนั�นเริาต้องเลิือกวิธีให้เหมีาะสุมีกับเริา
แลิ้วคุณัลิ่ะ เปิ็นคนปิริะเภทไหน?
A คนจึริงจึัง...
วางแผนดีแลิะทำงานอย่างเต็มีที� แต่ขิาด
ความีริื�นริมีย์ในช์ีวิต
B คนม่่งมั�น...
เริ่งริีบทำทุกอย่างให้ทัน จนบางคริั�งก็ทำจน
มีากเกินไปิ
C คนเฉัื�อยชา...
มีักขิาดแริงจูงใจจนเผลิอปิลิ่อยเวลิาเดินผ่าน
ไปิเริื�อยๆ โดยไมี่ริู้ตัว
D คนเปลืองเวลา...
มีักให้ความีสุำคัญกับงานง่ายๆแต่เปิ้าหมีาย
สุำคัญกลิับไมี่คืบหน้า
Ad

Recommended

ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
 

More Related Content

More from Piyapong Sirisutthanant

ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยPiyapong Sirisutthanant
 
How to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything sampleHow to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything samplePiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่นตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่นPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อยตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อยPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัดตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัดPiyapong Sirisutthanant
 
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่นPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKRตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKRPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็นตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็นPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมงตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมงPiyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาทีตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาทีPiyapong Sirisutthanant
 

More from Piyapong Sirisutthanant (20)

ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
 
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
 
AI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่างAI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่าง
 
LHTL_Sample.pdf
LHTL_Sample.pdfLHTL_Sample.pdf
LHTL_Sample.pdf
 
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
 
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
 
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
 
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
 
You canlearnanything sample
You canlearnanything sampleYou canlearnanything sample
You canlearnanything sample
 
Successful peopleact sample
Successful peopleact sampleSuccessful peopleact sample
Successful peopleact sample
 
AI SUPERPOWERS_Sample
AI SUPERPOWERS_SampleAI SUPERPOWERS_Sample
AI SUPERPOWERS_Sample
 
How to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything sampleHow to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything sample
 
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่นตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
 
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อยตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
 
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัดตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
 
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
 
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKRตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR
 
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็นตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น
 
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมงตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง
 
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาทีตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที
 

ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf

 • 2. เพราะฉัันแตกต่าง จึึงบริหารเวลาแบบน้� YOUR TIME Copyright © 2022 Yu Suzuki Thai translation copyright © 2023 by Superposition Company Ltd. All rights reserved. Thai translation rights arranged with KAWADE SHOBO SHINSHA Ltd. Publishers through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo and Arika Interrights Agency เลขมาตรฐานสากลประจึำหนังสือ 978-616-8109-46-5 ผู้้�เข้ยน: Yu Suzuki ผู้้�แปล: เกวลิิน ลิิขิิตวิทยาวุฒิิ กองบรรณาธิิการ: ปิิยะพงษ์์ ศิิริิสุุทธานันท์, ธีริ์ มีีนสุุขิ, ธีพริ บริริจงเปิลิี�ยน ออกแบบปก: เฉลิิมีพันธุ์ ปิัญจมีาพิริมีย์ จึัดร้ปเล่ม: อริณััญช์์ สุุขิเกษ์มี ราคา 265 บาท จึัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บิงโก ภายในเคริือ บริิษ์ัท ซุุปิเปิอริ์โพซุิช์ั�น จำกัด (Superposition Co., Ltd.) 18 ซุอยดุลิิยา ถนนกาญจนาภิเษ์ก แขิวงบางริะมีาด เขิตตลิิ�งช์ัน กทมี. 10170 อีเมีลิ superposition.books@gmail.com โทริศิัพท์ 094-810-7272 เว็บไซุต์ www.bingobook.co เฟซุบุ�ก www.facebook.com/bingobooks จึัดจึำหน่ายโดย บริิษ์ัท ซุีเอ็ดยูเคช์ั�น จำกัด (มีหาช์น) SE-EDUCATION Public Company Limited เลิขิที� 1858/87-90 ถนนเทพริัตน แขิวงบางนาใต้ เขิตบางนา กริุงเทพฯ 10260 โทริ. 0-2826-8000 โทริสุาริ 0-2826-8999 เว็บไซุต์ www.se-ed.com พิมีพ์ที� PR Color หากต้องการิสุั�งซุื�อเปิ็นจำนวนมีาก กริุณัาติดต่อริับสุ่วนลิดได้ที� บริิษ์ัท ซุุปิเปิอริ์โพซุิช์ั�น จำกัด อีเมีลิ superposition.books@gmail.com
 • 3. เกริ่นนํา "ความยาก" ในการบริหารเวลา 8 แบบทดสอบการรับรู้เวลา 18 บทนํา กับดักของเทคนิคบริหารเวลา 26 ความจริงข้อที่ 1 ที่ทุกคนเข้าใจผิดเรื่องเวลา 29 ความจริงข้อที่ 2 ที่ทุกคนเข้าใจผิดเรื่องเวลา 35 ความจริงข้อที่ 3 ที่ทุกคนเข้าใจผิดเรื่องเวลา 41 บทที่ 1 รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของเวลา 48 บทที่ 2 สร้างอนาคตที่คุณต้องการ 84 คนที่คิดถึงอนาคตแต่ละประเภทจะ เลือกวิธีบริหารเวลาให้เหมาะสมอย่างไร 128 บทที่ 3 เขียนแก้อดีต 132 คนที่นึกถึงอดีตแต่ละประเภทจะเลือกวิธี บริหารเวลาให้เหมาะสมอย่างไร 177 สารบัญ
 • 4. บทที่ 4 ปลดปล่อยตัวเองจากประสิทธิภาพ 180 แบบทดสอบการรับรู้ประสิทธิภาพ และ Productivity 216 บทที่ 5 ไขว่คว้าหาความเบื่อหน่าย 218 แบบทดสอบการรับรู้เวลา 241 บทส่งท้าย ยอมรับความผิดพลาด อย่างพอประมาณ 244 รายการเทคนิคบริหารเวลา 250
 • 5. ถ้าคุณมีปั ญหา เรื่องการบริหารเวลา ไม่ว่าจะเป็ น . . . “มีเวลาไม่พอและรู้สึกถูกกดดันอยู่เสมอ” “อยากมีเวลาไว้ใช้กับเรื่องสําคัญที่สุดมากขึ้น” “สงสัยว่าจะใช้ชีวิตในเวลาที่จํากัดแบบนี้ ดีแล้วจริงหรือ” หนังสือเล่มนี้จะเป็ นคําตอบ ให้กับเหล่าคนที่ยังไม่ค่อยพอใจ ในวิธีใช้เวลาของตัวเอง
 • 6. 6 เพราะฉันแตกต่าง จึงบริหารเวลาแบบนี้ โลิกนี�ไมี่ได้มีีวิธีบริิหาริเวลิาแบบใดที�ดีที�สุุด บางคนใช์้ วิธีนี�ได้ผลิ แต่บางคนกลิับลิ้มีไมี่เปิ็นท่า เมีื�อแต่ลิะคนต่างก็มีีวิธีเฉพาะในแบบฉบับขิองตัวเอง ดังนั�นเริาต้องเลิือกวิธีให้เหมีาะสุมีกับเริา แลิ้วคุณัลิ่ะ เปิ็นคนปิริะเภทไหน? A คนจึริงจึัง... วางแผนดีแลิะทำงานอย่างเต็มีที� แต่ขิาด ความีริื�นริมีย์ในช์ีวิต B คนม่่งมั�น... เริ่งริีบทำทุกอย่างให้ทัน จนบางคริั�งก็ทำจน มีากเกินไปิ C คนเฉัื�อยชา... มีักขิาดแริงจูงใจจนเผลิอปิลิ่อยเวลิาเดินผ่าน ไปิเริื�อยๆ โดยไมี่ริู้ตัว D คนเปลืองเวลา... มีักให้ความีสุำคัญกับงานง่ายๆแต่เปิ้าหมีาย สุำคัญกลิับไมี่คืบหน้า
 • 7. 7 E คนมั�นใจึ... ใจกลิ้าท้าทายกับงานยากๆ แต่บางคริั�งก็ มีั�นใจเกินไปิจนไมี่ยอมีให้ใคริช์่วย F คนข้�กลัว... คิดว่าตัวเองไมี่เก่งกลิัวจะลิ้มีเหลิวจึงไมี่ยอมี เริิ�มีงานสุักที แต่พอได้เริิ�มี งานก็มีักเดินหน้า ไปิได้ G คนมองโลกในแง่ลบ... ปิริะเมีินเวลิาผิดบ่อยๆ จึงมีักริู้สุึกแย่แลิะ หงุดหงิดง่าย H คนมองโลกในแง่บวก... ปิริะเมีินเวลิาไมี่เก่ง มีักคิดในแง่ดีเกินไปิจน ช์อบทำงานเกินเวลิาแลิะมีักจะผิดพลิาดกับ เริื�องเดิมีๆ
 • 9. 9 เกริ่นนํา “มีนุษ์ย์อยากใช์้เวลิาอย่างคุ้มีค่า” ความีปิริาริถนานี�ขิองมีนุษ์ย์ย้อนกลิับไปิได้ตั�งแต่สุมีัย โบริาณั แซุแนกา นักปิริัช์ญายุคโริมีันกลิ่าวว่า “คนเริาไมี่ได้ มีีเวลิาน้อย เริาแค่ใช์้เวลิาสุ่วนใหญ่ไปิโดยเปิลิ่าปิริะโยช์น์” เลิโอนาริ์โด ดาวินช์ี เริิ�มีใช์้ To-do list ตั�งแต่ปิี 1490 สุ่วนใน ช์่วงต้นศิตวริริษ์ที� 19 สุำนักพิมีพ์ในอเมีริิกาได้ตีพิมีพ์สุมีุด แพลินเนอริ์เลิ่มีแริกขิึ�นทั�งหมีดนี�แสุดงถึงความีปิริาริถนาที�จะ จัดการิเวลิาให้ดี ซุึ�งหยั�งริากลิึกมีาช์้านานแลิ้ว คนในปิัจจุบันก็เช์่นกัน แมี้แต่ผมีซุึ�งเปิ็นนักเขิียนสุาย วิทยาศิาสุตริ์ก็ยังกังวลิเริื�องเวลิาอยู่ทุกวัน “ผมีไมี่พอใจวิธีใช์้เวลิา” “ฉันอยากใช์้เวลิาให้คุ้มีค่ามีากกว่านี�” “ฉันมีีเริื�องสุำคัญที�ต้องทำแต่กลิับไมี่ได้ทำ” “ผมีใช์้เวลิามีากเกินไปิกับสุิ�งที�ไมี่อยากทำ”
 • 10. 10 เพราะฉันแตกต่าง จึงบริหารเวลาแบบนี้ ดูเหมีือนว่าคนสุ่วนใหญ่คิดว่าวิธีใช์้เวลิาคือตัวกำหนด ความีสุำเริ็จแลิะความีสุุขิในช์ีวิต ซุึ�งก็แน่นอนอยู่แลิ้ว เพริาะ การิใช์้เวลิาอย่างไริ้ปิริะโยช์น์นั�นหมีายความีว่าคุณัใช์้ช์ีวิต อย่างไริ้ปิริะโยช์น์เช์่นกัน เพื�อตอบสุนองความีต้องการิดังกลิ่าว เริาจึงคิดค้น “วิธีใช์้เวลิาให้มีีปิริะสุิทธิภาพ” หริือเทคนิคบริิหาริเวลิาขิึ�นมีา มีากมีาย ไมี่ว่าจะเปิ็น •ปิริับปิริุงขิั�นตอนการิทำงานเพื�อให้งานเสุริ็จเริ็วขิึ�น •แบ่งงานออกเปิ็นสุ่วนย่อยๆ แลิ้วนำมีาทำในช์่วง เวลิาพัก •ริะบุงานที�ไมี่จำเปิ็นแลิะลิดเวลิาที�ต้องใช์้กับมีันลิง ให้ได้มีากที�สุุด •กำหนดวันเดดไลิน์ให้ริัดกุมีเพื�อเพิ�มีแริงผลิักดันใน การิทำงาน เทคนิคเหลิ่านี�ลิ้วนแต่เปิ็นเทคนิคบริิหาริเวลิาทั�วไปิ ทั�งสุิ�น แต่ลิะวิธีจะช์่วยแก้ปิัญหาขิองการิบริิหาริเวลิา เช์่น ปิริับปิริุงขิั�นตอนการิทำงาน กำจัดสุิ�งที�ไริ้ปิริะโยช์น์ แลิะ เปิลิี�ยนพฤติกริริมี คนริุ่นใหมี่ไมี่ได้มีีเวลิาว่างมีากพออยู่แลิ้ว พวกเขิาจึงไมี่มีีทางเลิือกอื�นนอกจากทำงานให้เริ็วขิึ�นถึงที�สุุด
 • 11. 11 เกริ่นนํา ปิริับตาริางเวลิาในทุกวันให้เหมีาะสุมี แลิะกำจัดสุิ�งที�ไริ้ ปิริะโยช์น์ออกไปิให้หมีด แต่ก็น่าเสุียดายที�น้อยคนนักจะได้ปิริะโยช์น์ในริะยะ ยาวจากวิธีเหลิ่านี� เริาจะทำงานอย่างมีีปิริะสุิทธิภาพมีากขิึ�นแค่ช์่วงแริก เท่านั�น แต่ความีกดดันเริื�องเวลิาไมี่ได้ลิดลิงเลิยแมี้แต่น้อย สุุดท้ายเริาก็จะไมี่สุามีาริถทำงานตามีกริอบเวลิาได้ ลิะเลิย งานบ้านที�ควริทำ แลิ้วลิงเอยด้วยการิไมี่ได้ทำสุิ�งที�สุำคัญ คน สุ่วนใหญ่จึงต้องทนทุกขิ์กับปิัญหาเหลิ่านี� การิศิึกษ์าโคริงการิด้านไอทีกว่า 5,400 โคริงการิ โดยบริิษ์ัทที�ปิริึกษ์าธุริกิจอย่างแมีคคินซุีย์แลิะมีหาวิทยาลิัย ออกซุ์ฟอริ์ดพบว่า ผู้เขิ้าริ่วมีการิทดลิองสุ่วนใหญ่ใช์้เทคนิค บริิหาริเวลิาบางอย่าง แต่คนที�ทำงานทันเดดไลิน์มีีน้อยกว่า 1 ใน 3 ขิองผู้เขิ้าริ่วมีการิทดลิองทั�งหมีด แลิะคนสุ่วนใหญ่ใช์้ เวลิานานกว่าที�คาดการิณั์ไว้ตอนแริกถึง 3.5 เท่า นอกจากนี� แบบสุอบถามีที�ทำกับกลิุ่มีนักศิึกษ์ายังริะบุว่ามีีนักศิึกษ์าน้อย กว่า 30% ที�สุ่งวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลิา ทำไมคนจึำนวนมากถึึงยังม้ปัญหาเรื�องเวลา ทั�งๆ ท้�เราม้เทคนิคบริหารเวลามากมายบนโลกน้�?
 • 12. 12 เพราะฉันแตกต่าง จึงบริหารเวลาแบบนี้ เพื�อหาคำตอบขิองปิริิศินานี� ผมีจึงศิึกษ์างานวิจัยเริื�อง เวลิาเกือบ 2,000 ช์ิ�น สุอบถามีความีคิดเห็นจากผู้เช์ี�ยวช์าญ ทั�งในปิริะเทศิแลิะต่างปิริะเทศิ ด้านจิตวิทยา เศิริษ์ฐศิาสุตริ์ แลิะการิแพทย์ กว่า 20 ท่าน ผลิลิัพธ์ที�ผมีได้คือ… ขณะน้�เรายังไม่พบเทคนิคบริหารเวลาใดท้�เหมาะสม กับท่กคน ไมี่ว่าจะวางแผนในสุมีุดแพลินเนอริ์, เขิียน To-do list, จัดตาริางเวลิา หริือกำหนดเดดไลิน์ แมี้จะมีีเทคนิคบริิหาริเวลิามีากมีาย แต่ทุกการิสุำริวจ ช์ี�ให้เห็นว่ายังไมี่มีีเทคนิคใดที�เริียกได้ว่าเปิ็น “วิธีใช์้เวลิาอย่าง คุ้มีค่าแน่นอน” ซุึ�งผมีจะอธิบายริายลิะเอียดเพิ�มีเติมีในบท ถัดไปิว่า เทคนิคสุ่วนใหญ่ที�มีีอยู่ในตอนนี�ยังไมี่ได้ริับการิ ยอมีริับว่ามีีปิริะสุิทธิภาพมีากนัก แลิะมีีบางกริณัีที�ไมี่ได้ริับ การิพิสุูจน์ตั�งแต่แริกด้วย ผมีต้องขิออภัยด้วยที�หนังสุือเลิ่มีนี�จะบอกคุณัว่าสุิ�งที� คุณัเคยริู้อาจจะยังไมี่สุมีบูริณั์ แต่เมีื�อจะพูดเริื�องการิบริิหาริ เวลิา เริาจำเปิ็นต้องเขิ้าใจปิริะเด็นนี�ก่อน ความีจริิงเกี�ยวกับ การิบริิหาริเวลิาก็คือ “แต่ลิะคนมีีนิสุัยที�เหมีาะกับเทคนิคต่าง กัน” คนสุ่วนใหญ่จึงไมี่สุามีาริถหลิุดพ้นจากปิัญหานี�ไปิได้ เพริาะไมี่มีีเทคนิคใดเทคนิคหนึ�งที�เหมีาะสุมีกับทุกคนนั�นเอง
 • 13. 13 เกริ่นนํา คำถามีต่อมีาคือ แลิ้วเริามีีวิธีริับมีือกับปิัญหาสุุดหินนี� ไหมี? เพื�อหาคำตอบนี� ผมีได้ค้นหาขิ้อมีูลิซุ�ำไปิซุ�ำมีาหลิาย คริั�งแลิะสุัมีภาษ์ณั์ผู้เช์ี�ยวช์าญจนได้ขิ้อสุริุปิดังนี�  สุิ�งที�เริาควริสุนใจจริิงๆไมี่ใช์่เวลิาแต่เปิ็น“การิริับริู้ เวลิา”  เริามีีเวลิาเท่ากัน แต่เริา “ริับริู้เวลิา” แตกต่างกัน  คุณัจะใช์้เวลิาได้อย่างมีีปิริะสุิทธิภาพมีากขิึ�น ถ้า คุณัแก้ไขิ “การิริับริู้เวลิา” ให้เขิ้ากับตัวเองได้ ผมีขิอโทษ์ลิ่วงหน้าถ้าคุณัอาจจะยังไมี่เขิ้าใจสุิ�งที�ผมีพูด ตอนนี�แต่อย่ากังวลิไปิผมีจะอธิบายความีหมีายขิอง“การิริับริู้ เวลิา” ทีลิะขิั�นตั�งแต่บทที� 1 เปิ็นต้นไปิ ตอนนี�ขิอให้คุณัริู้ไว้ว่า เริามีีวิธีริับมีือกับปิัญหาแสุนยากนั�นอย่างช์ัดเจนก็พอ หลิังได้ขิ้อสุริุปิขิ้างต้นแลิ้วผมีเริิ�มีสุริ้างเทคนิค(ที�ทุกคน ทำตามีได้)ขิึ�นมีาใหมี่ผมีนำเทคนิคนี�ไปิทดสุอบกับอาสุาสุมีัคริ หลิายคน ทั�งพนักงานออฟฟิศิ ผู้ปิริะกอบการิ คริู นักกีฬา นักเริียน แลิะอื�นๆ ตั�งแต่อายุ 10-60 ปิี แลิะได้ริับการิยืนยัน ผลิมีาเริียบริ้อยแลิ้ว
 • 14. 14 เพราะฉันแตกต่าง จึงบริหารเวลาแบบนี้ ผลิลิัพธ์ที�ได้นั�นเหนือความีคาดหมีาย เมีื�อนำเทคนิค เหลิ่านี�ไปิปิฏิิบัติจริิง95%ขิองอาสุาสุมีัคริริู้สุึกว่าตัวเองมีีเวลิา ว่างมีากกว่าเดิมีอีก92%พูดถึงการิเปิลิี�ยนแปิลิงในทิศิทางที� ดีขิึ�นเช์่นผลิการิเริียนดีขิึ�นผัดวันปิริะกันพริุ่งน้อยลิงแลิะได้ใช์้ เวลิาว่างมีากขิึ�นเปิ็น2เท่าเปิ็นต้นมีีบางสุ่วนบอกว่า“ไมี่ค่อย ได้ผลินัก” ซุึ�งผมีจะนำความีคิดเห็นเหลิ่านั�นไปิปิริับปิริุงแลิะ ปิริับเปิลิี�ยนเนื�อหาให้มีีความีหลิากหลิายขิึ�นต่อไปิ เนื�อหาในหนังสุือเลิ่มีนี�จะผสุมีผสุานริะหว่าง “ขิ้อมีูลิ ด้านวิทยาศิาสุตริ์ที�ดีที�สุุดในขิณัะนี�” กับ “เทคนิคบริิหาริเวลิา ที�นำไปิใช์้ได้จริิง”มีันจึงมีีปิริะโยช์น์กับคนทุกปิริะเภทเช์่นนัก ธุริกิจที�อยากทำงานให้สุำเริ็จนักเริียนที�ยุ่งกับการิเริียนพ่อแมี่ ที�ต้องเลิี�ยงดูลิูกฟริีแลินซุ์ที�ตาริางช์ีวิตไมี่เหมีือนคนอื�นเปิ็นต้น ผมีเองก็ได้ปิริะโยช์น์จากเนื�อหาในหนังสุือเลิ่มีนี�เช์่นกัน ผมีเคยเขิียนหนังสุือได้มีากที�สุุดปิีลิะ 1 เลิ่มี แต่ในช์่วงไมี่กี�ปิี มีานี�ผมีเขิียนได้เริ็วขิึ�นถึง3-4เลิ่มีต่อปิีแลิะผมีก็ยังทำกิจวัตริ ปิริะจำวันอื�นๆ ไปิด้วยโดยไมี่บกพริ่อง ผมีไมี่ได้เสุียสุลิะช์ีวิต สุ่วนตัวไปิเวลิานอนหลิับไมี่ได้ลิดลิงผมียังมีีเวลิาออกไปิสุนุก กับงานอดิเริก ได้อ่านหนังสุือ ดูภาพยนตริ์ แลิะฝึึกเลิ่นดนตริี ซุึ�งทั�งหมีดนี�ต้องขิอบคุณัการิปิริับแต่งการิใช์้ช์ีวิตตามี “การิ ริับริู้เวลิา” ขิองผมีเอง
 • 15. 15 เกริ่นนํา ต่อไปิผมีอยากเลิ่าภาพริวมีขิองหนังสุือเลิ่มีนี� ก่อนอื�น ในบทนำแลิะบทที�1เริาจะพิจาริณัาปิัญหาที�ว่า“ทำไมีเทคนิค บริิหาริเวลิาสุ่วนใหญ่ใช์้ไมี่ได้ผลิ?” ผมีจะอธิบายสุาเหตุแลิะ แนวทางจัดการิกับปิัญหานั�นต่อมีาในบทที�2แลิะ3เริาจะเริิ�มี เขิ้าสุู่การิปิฏิิบัติจริิง คุณัจะได้เริียนริู้เทคนิคบริิหาริเวลิาอย่าง คุ้มีค่าแลิะวิธีดึงศิักยภาพขิองเวลิาอย่างถูกต้องสุุดท้ายในบท ที�4แลิะบทสุุดท้ายเริาจะมีาขิุดคุ้ยกันอย่างลิะเอียดถึงต้นตอ ขิองสุาเหตุที�คนยุคใหมี่กังวลิเริื�องการิไมี่มีีเวลิา ผมีขิอเปิริียบลิำดับขิองเนื�อหาในหนังสุือเลิ่มีนี�กับการิ ริักษ์าโริคสุมีมีุติว่าคุณัมีีอาการิไอแลิะเปิ็นไขิ้ติดต่อกันหลิายวัน สุิ�งที�ทำได้จะมีี 4 อย่างดังนี�  ตรวจึและวินิจึฉััยโรค:ตริวจหาสุาเหตุขิองอาการิ ปิ่วย  รักษาตามอาการ:ริับปิริะทานยาลิดไขิ้หริือยาอื�นๆ เพื�อควบคุมีอาการิไขิ้แลิะอาการิไอ  รักษาท้�ต�นตอ: ใช์้ยาต้านแบคทีเริียหริือยาอื�นๆ เพื�อกำจัดเช์ื�อโริคที�เปิ็นต้นเหตุขิองโริค  ฟื้้�นฟื้้ร่างกาย: ปิริับปิริุงการิริับปิริะทานอาหาริ แลิะการิออกกำลิังกายเพื�อฟ้�นฟูริะบบริ่างกายให้ เริียบริ้อย
 • 16. 16 เพราะฉันแตกต่าง จึงบริหารเวลาแบบนี้ ถ้าคิดตามีการิเปิริียบเทียบนี�บทนำแลิะบทที�1คือตริวจ แลิะวินิจฉัยโริค คุณัจะได้ยืนยันถึงสุาเหตุที�แท้จริิงว่า “ทำไมี เทคนิคบริิหาริเวลิาสุ่วนใหญ่ใช์้ไมี่ได้ผลิ?” บทที� 2 คือริักษ์า ตามีอาการิ เปิ้าหมีายหลิักเพื�อแก้ปิัญหาเริื�องเวลิาเบื�องต้น เช์่นการิผัดวันปิริะกันพริุ่งแลิะทำงานไมี่ทันเดดไลิน์สุ่วนบทที�3 คือริักษ์าที�ต้นตอ เพริาะเนื�อหาจะลิงลิึกถึงความีทริงจำแลิะ อาริมีณั์ขิองแต่ลิะคน นอกจากนี�ในบทที� 4 แลิะบทสุุดท้าย เริาจะตะลิุยแก้ ปิัญหาที�ริากขิองมีันว่าทำไมีเริาจึง “มีีเวลิาไมี่พอ” ขิั�นตอนนี� เปิริียบได้กับการิฟ้�นฟูริ่างกายนั�นเอง แมี้หนังสุือเลิ่มีนี�จะแนะนำเทคนิคต่างๆ มีากมีาย แต่ แทนที�คุณัจะฝึึกตามีไปิทีลิะบท ได้โปิริดอ่านจนจบเลิ่มีก่อน สุักริอบ หลิังจากคุณัเขิ้าใจธริริมีช์าติขิองเวลิาที�หนังสุือเลิ่มีนี� อธิบายไว้แลิ้ว คุณัจะปิฏิิบัติตามีแลิ้วเห็นผลิลิัพธ์ได้ง่ายขิึ�น คุณัไมี่จำเปิ็นต้องลิองใช์้เทคนิคทั�งหมีดที�ผมีแนะนำ ไว้ก็ได้ ลิองทำ “แบบทดสุอบการิริับริู้เวลิา” ในหน้า 18 เพื�อ ค้นหานิสุัยขิองตัวคุณั แลิ้วเลิือกสุัก 1-2 เทคนิคในแต่ลิะบทที� เหมีาะสุมีกับคุณั แต่ถ้าคุณัมีีสุิ�งที�ริู้สุึกว่าน่าสุนใจ คุณัจะมีอง ขิ้ามีผลิขิองแบบทดสุอบแลิ้วลิองเลิือกเทคนิคที�ช์อบดูก็ได้คริับ ลิองนำเทคนิคนั�นไปิใช์้จริิงเปิ็นเวลิาหนึ�งสุัปิดาห์หริือมีากกว่านั�น
 • 17. 17 เกริ่นนํา ถ้าไมี่เห็นผลิก็ลิองใช์้เทคนิคอื�นดู เมีื�อคุณัริักษ์าอาการิปิ่วยให้หายอย่างริวดเริ็วในช์ั�วขิ้ามีคืน ไมี่ได้ คุณัก็ปิริับปิริุงวิธีบริิหาริเวลิาขิองคุณัในช์ั�วขิ้ามีคืนไมี่ได้ เช์่นกัน ผมีจึงขิอแนะนำให้คุณัค่อยๆ ก้าวไปิช์้าๆ จากนั�นค่อย ย้อนดูผลิลิัพธ์ในแต่ลิะเริื�องจะดีกว่า คุณัจะได้ปิริะโยช์น์จากหนังสุือเลิ่มีนี�เต็มีที�ก็ต่อเมีื�อคุณั สุวมีหมีวกขิองนักวิทยาศิาสุตริ์ที�ช์อบทดลิอง หน้าที�ขิองผมี คือเขิียนถ่ายทอดขิ้อมีูลิที�จำเปิ็น แต่มีันก็เปิ็นได้แค่คำแนะนำ เท่านั�น มีีเพียงคุณัเท่านั�นที�จะหาคำตอบได้จากการิทดลิอง จริิง ดังนั�นขิอให้คุณัลิองใช์้หนังสุือเลิ่มีนี�ด้วยมีุมีมีองขิอง นักวิทยาศิาสุตริ์ดู ขิั�นตอนแริกเริามีาวิเคริาะห์ว่าคุณัมีีลิักษ์ณัะเฉพาะใน การิใช์้เวลิาอย่างไริผ่าน “แบบทดสุอบการิริับริู้เวลิา” เริิ�มีจาก อ่านแบบทดสุอบแต่ลิะขิ้อแลิะตอบอย่างตริงไปิตริงมีาที�สุุด เท่าที�จะทำได้ในแต่ลิะขิ้อให้ถามีตัวเองว่า“สุิ�งนี�ตริงกับตัวเอง แค่ไหน?” แลิ้วให้คะแนนคำถามีแต่ลิะขิ้อ โดยมีีคะแนนเต็มี อยู่ที�ขิ้อลิะ 5 คะแนน ถ้าไมี่ตริงเลิยให้ 1 คะแนน ถ้าตริงมีาก ให้ 5 คะแนน
 • 18. 18 เพราะฉันแตกต่าง จึงบริหารเวลาแบบนี้ แบบทดสอบการรับรู้เวลา ลิองพิจาริณัาดูว่านิสุัยขิองคุณัตริงกับแต่ลิะขิ้อมีาก แค่ไหน คะแนนเต็มีขิ้อลิะ 5 คะแนน เสุริ็จแลิ้วกริอกคะแนน ริวมีลิงบนกริาฟในหน้า 20 แลิะ 22 เพื�อริู้ผลิ “การิริับริู้เวลิา” ขิองตัวเอง นิสุัยขิองเริาจะแบ่งเปิ็นด้าน “การิคิดถึงอนาคต” แลิะ “การินึกถึงอดีต” ซุึ�งตอนนี�ถ้าคุณัยังไมี่เขิ้าใจความีหมีายก็ไมี่ เปิ็นไริคริับผมีจะอธิบายคำเหลิ่านี�โดยลิะเอียดในบทที�1ต่อไปิ ทำงานนั�นต่อถ้าคิดว่าสุำคัญถึงงานนั�นจะไมี่เห็นผลิแมี้จะ ผ่านไปิกี�ปิีก็ตามี เมีื�อเห็นว่าจะเกิดปิัญหาในอนาคต ก็เขิ้าไปิจัดการิปิัญหา เหลิ่านั�นโดยผลิะมีือจากสุิ�งที�น่าสุนใจตริงหน้าได้ ยอมีสุลิะความีสุุขิเฉพาะหน้าเพื�อบริริลิุความีสุุขิในอนาคต มีักเสุียใจทีหลิังที�พลิาดโอกาสุดีๆ มีักไมี่เพลิิดเพลิินไปิกับโอกาสุที�น่าดึงดูดใจสุักเท่าไหริ่ มีักตื�นตริะหนกเวลิาต้องเปิลิี�ยนแปิลิงกำหนดการิอย่าง กะทันหัน หงุดหงิดเมีื�อมีีเวลิาไมี่พอในการิทำงาน 1 2 3 4 5 6 7
 • 19. 19 เกริ่นนํา จัดลิำดับความีสุำคัญขิองงานไมี่เก่ง ใช์้เวลิานานกว่าจะเริิ�มีทำงาน เพริาะริู้สุึกกดดันมีาก มีีหลิายอย่างที�ต้องทำ แต่กลิับไมี่ริู้สุึกเต็มีอิ�มี ไมี่เคยปิริะเมีินเวลิาที�ใช์้กับงานต�ำเกินไปิ มีีคนบอกว่าคุณัจัดตาริางเวลิาเก่ง เวลิาวางแผนคุณัจะคิดถึงปิัญหาแลิะเหตุการิณั์ไมี่คาดฝึัน เสุมีอ แทบไมี่เคยวางแผนเพื�อตัวเองเพียงคนเดียวเลิย คิดริายลิะเอียดขิั�นตอนการิทำงานได้เก่ง เมีื�อนึกถึงอดีตจะริู้สุึกอิ�มีเอมีใจ ไมี่อยากถูกมีองว่าเปิ็นคนทำงานเก่งหริือเริียนเก่ง แทบไมี่เคยนึกถึงปิริะสุบการิณั์อันเจ็บปิวดในอดีต เมีื�อต้องตัดสุินใจเริื�องอะไริ จะไมี่ปิลิ่อยให้ความีคิดขิอง คนอื�นหริือสุถานการิณั์ริอบตัวมีามีีอิทธิพลิเหนือตัวเอง ก่อนเริิ�มีงานจะไมี่คิดว่า “ตัวเองทำไมี่ได้” 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 • 20. 20 เพราะฉันแตกต่าง จึงบริหารเวลาแบบนี้ การิคิดถึงอนาคต ช์ัดเจน คลิุมีเคริือ น้อย มีาก เมีื�อให้คะแนนเสุริ็จแลิ้ว ให้ริวมีคะแนนตามีริายการิ ดังต่อไปินี� •คะแนนริวมีขิ้อ 1-5 = คิดถึงอนาคต “ช์ัดเจน” หริือ “คลิุมีเคริือ” •คะแนนริวมีขิ้อ 6-10 = คิดถึงอนาคต “มีาก” หริือ “น้อย” มุ่งมั่น เฉื่อยชา จริงจัง เปลืองเวลา
 • 21. 21 เกริ่นนํา ในด้านการิคิดถึงอนาคตให้ดูว่าคะแนนริวมีขิ้อ1-5ได้ เท่าไริ แลิะคะแนนริวมีขิ้อ 6-10 ได้เท่าไริ จากนั�นดูว่าคะแนน ริวมีทั�งสุองช์ุดนั�นอยู่สุ่วนไหนขิองกริาฟ เช์่น ถ้าคะแนนริวมี ขิ้อ 1-5 ได้ 20 คะแนน แลิะคะแนนริวมีขิ้อ 6-10 ได้ 5 คะแนน แสุดงว่าคุณัตริงกับปิริะเภท B “คนมีุ่งมีั�น” A คนจึริงจึัง = คนที�ยุ่งกับงานหลิายอย่างอยู่เสุมีอมีัก ถูกความีริู้สุึกกริะวนกริะวายความีวิตกกังวลิแลิะความีกดดัน โจมีตีอย่างง่ายดายดังนั�นไมี่ใช์่ว่าจะใช์้เวลิาได้ไมี่คุ้มีค่าแต่มีัก ไมี่พอใจกับการิทำงานขิองตัวเองอยู่เสุมีอ B คนม่่งมั�น = คนที�ทำงานต่างๆ ตามีแผนที�ตัวเอง วางไว้ได้อย่างดี แต่สุนใจเปิ้าหมีายริะยะยาวแค่น้อยอย่าง บางคริั�งก็มีุ่งมีั�นกับเปิ้าหมีายเกินไปิ จนอาจลิะเลิยความีสุุขิที� อยู่ตริงหน้า C คนเฉัื�อยชา = คนที�มีักจะมีองสุิ�งที�ต้องทำอย่าง เลิื�อนลิอยแลิะไมี่ริู้สุึกถึงความีหมีายในเปิ้าหมีายริะยะยาว ด้วยเหตุนี�จึงขิาดความีกริะฉับกริะเฉงแลิะมีักขิาดแริงจูงใจ ในการิทำทุกสุิ�ง D คนเปลืองเวลา =คนที�แยกแยะริะหว่างงานสุำคัญ กับงานไมี่สุำคัญไมี่ออก แลิะมีักให้ความีสุำคัญกับงานง่ายๆ ก่อน ผลิคือไมี่ค่อยได้ทำตามีเปิ้าหมีายริะยะยาว
 • 22. 22 เพราะฉันแตกต่าง จึงบริหารเวลาแบบนี้ การินึกถึงอดีต จำถูก จำผิด ขี้กลัว มองโลกในแง่ลบ มองโลกในแง่บวก มั่นใจ แง่บวก แง่ลิบ เมีื�อให้คะแนนเสุริ็จแลิ้ว ให้ริวมีคะแนนตามีริายการิ ดังต่อไปินี� •คะแนนริวมีขิ้อ 11-15 = นึกถึงอดีต “จำถูก” หริือ “จำผิด” •คะแนนริวมีขิ้อ 16-20 = นึกถึงอดีต “แง่บวก” หริือ “แง่ลิบ”
 • 23. 23 เกริ่นนํา ในด้านการินึกถึงอดีตให้ดูว่าคะแนนริวมีขิ้อ11-15ได้ เท่าไริแลิะคะแนนริวมีขิ้อ16-20ได้เท่าไริจากนั�นดูว่าคะแนน ริวมีทั�งสุองช์ุดนั�นอยู่สุ่วนไหนขิองกริาฟเช์่นถ้าคะแนนริวมีขิ้อ 11-15ได้15คะแนนแลิะคะแนนริวมีขิ้อ16-20ได้20คะแนน คุณัเปิ็นปิริะเภท E “คนมีั�นใจ” E คนมั�นใจึ=คนที�จัดการิงานยากๆได้โดยไมี่หวั�นใจ เพริาะริู้สุึกว่าตัวเองมีีความีสุามีาริถสุูง อย่างไริก็ตามีคน ปิริะเภทนี�ก็อาจพลิาดเพริาะเช์ื�อมีั�นในตัวเองมีากเกินไปิจนไมี่ ยอมีริับความีช์่วยเหลิือแลิะทริัพยากริอื�นที�จำเปิ็น F คนข้�กลัว = คนที�ริู้สุึกว่าตัวเองไมี่เก่ง กลิัวว่าจะ ทำงานลิ้มีเหลิวหริือกลิัวคำวิจาริณั์ขิองผู้อื�นแลิะเริิ�มีงานทันที ไมี่ได้ ในทางกลิับกันเมีื�อได้เริิ�มีทำงาน แผนที�วางไว้ก็มีักจะ ดำเนินไปิได้ดีจนน่าปิริะหลิาดใจ G คนมองโลกในแง่ลบ = คนที�มีักจะริู้สุึกแย่แลิะ หงุดหงิดง่ายเพริาะปิริะเมีินเวลิาไมี่เก่งแลิะมีองตัวเองในอดีต ติดลิบมีีแนวโน้มีอาริมีณั์ดิ�งง่ายจึงไมี่ค่อยมีีแริงจูงใจในการิทำงาน H คนมองโลกในแง่บวก = คนที�มีักปิริะเมีินเวลิาที� ต้องใช์้ในการิทำงานต�ำเกินไปิแลิะมีักจะทำงานเกินกำหนด เวลิา เพริาะไมี่สุงสุัยในความีสุามีาริถขิองตัวเอง เปิ็นคน ปิริะเภทที�มีักไมี่เริียนริู้จากความีผิดพลิาดในอดีต
 • 24. 24 เพราะฉันแตกต่าง จึงบริหารเวลาแบบนี้ เมีื�อเริานำปิริะเภท “การิคิดถึงอนาคต” (ABCD) แลิะ “การินึกถึงอดีต” (EFGH) มีาริวมีกันแลิ้วจะได้ออกมีาเปิ็น “วิธีใช์้เวลิา” ที�แตกต่างกันไปิในแต่ลิะคน เช์่น “ขิยัน[B] + มีั�นใจ[E]” หริือ “ใช์้เวลิาเปิลิือง[D] + มีองโลิกในแง่บวก[H]” เริาจะเอาการิจับคู่ที�แตกต่างเหลิ่านี�เพื�อหาวิธีบริิหาริ เวลิาที�เหมีาะกับแต่ลิะคนต่อไปิ(ริายลิะเอียดในบทที�2แลิะ3) สุุดท้ายนี� ผมีได้ริวมีคำถามีที�พบบ่อยเกี�ยวกับแบบ ทดสุอบนี�มีาแนะนำเพิ�มีเติมีคริับ คะแนนจึากการทดสอบยิ�งส้งยิ�งด้หรือไม่? การิทดสุอบนี�ไมี่เกี�ยวกับว่ายิ�งได้คะแนนมีากเท่าไหริ่ก็ ยิ�งดีไมี่ว่าจะปิริะเภทไหนต่างก็มีีขิ้อดีขิ้อเสุียกันทั�งนั�นแต่โดย สุ่วนมีากผู้ที�ได้คะแนนกลิางๆ ค่อนไปิทางสุูงเลิ็กน้อย (15-20 คะแนน) จะใช์้เวลิาได้สุมีดุลิที�สุุด ดังนั�นให้พยายามีเลิ็งไปิที� 15-20 คะแนนคริับ ถึ�าคะแนนรวมอย้่ประมาณ 12-13 คะแนนล่ะ? คะแนนปิริะมีาณันี�จัดว่าอยู่กลิางๆคริับคนที�ได้คะแนน กลิางๆ จะมีีไมี่เยอะ แต่จะถือว่าเปิ็นคนที�มีีองค์ปิริะกอบ ทั�งหมีดซุ้อนริวมีกันอยู่
 • 25. 25 เกริ่นนํา ถ้าคุณัได้คะแนนแถวนี� ให้ใช์้เทคนิคสุำหริับคนที� “คิดถึงอนาคตน้อยแลิะคลิุมีเคริือ”ในบทที�2แลิะ“นึกถึงอดีต ในแง่ลิบแลิะจำผิด” ในบทที� 3 เมื�อเป็นคนประเภทไหนแล�วก็จึะเป็นแบบนั�นไปตลอด หรือเปล่า? ปิริะเภทการิริับริู้เวลิาขิองคุณัไมี่แน่นอนแลิะ เปิลิี�ยนแปิลิงได้โดยใช์้เทคนิคต่างๆหนังสุือเลิ่มีนี�จะให้เทคนิค ที�เหมีาะกับคนแต่ลิะปิริะเภท เพื�อปิริับเปิลิี�ยนวิธีบริิหาริเวลิา ขิองคุณัให้เหมีาะสุมี บางคนอาจเปิลิี�ยนปิริะเภทไปิตามีงานหริือสุภาพ แวดลิ้อมี เช์่น เมีื�ออยู่บ้านจะเฉื�อยช์า แต่พอไปิบริิษ์ัทจะมีั�น อกมีั�นใจ แบบทดสุอบนี�ไมี่สุามีาริถบอกริายลิะเอียดเหลิ่านี� ได้ทั�งหมีดดังนั�นถ้าปิริะเภทการิริับริู้เวลิาขิองคุณัไมี่คงที�ก่อน เริิ�มีให้ถามีตัวเองว่า“ตอนนี�ฉันใกลิ้เคียงกับปิริะเภทไหนอยู่”ดู
 • 27. 27 บทนํา กับดักของเทคนิคบริหารเวลา ความจริง 3 ข้อที่ทุกคนเข้าใจผิด เกี่ยวกับเทคนิคบริหารเวลาคืออะไร? “เวลิาเปิ็นเงินเปิ็นทอง” นี�คือคำพูดขิองเบนจามีิน แฟริงคลิิน นักการิเมีืองแลิะ นักคิดช์าวอเมีริิกันผู้มีีช์ื�อเสุียงในหลิากหลิายสุาขิา เขิาได้ทิ�ง ขิ้อความีที�แสุดงถึงความีสุำคัญขิองเวลิาเอาไว้มีากมีาย เช์่น “อย่าใช์้เวลิาสุิ�นเปิลิือง เพริาะเวลิาเปิ็นเหตุผลิที�ทำให้ เริามีีช์ีวิต” “จงใช์้เวลิากับสุิ�งที�มีีปิริะโยช์น์อยู่เสุมีอ แลิะตัดสุิ�งที�ไมี่ จำเปิ็นออกไปิ” หลิังจากนั�นความีคิดขิองแฟริงคลิินก็ได้กลิายเปิ็น ตัวแทนขิองจิตวิญญาณัแห่งเวลิา ต่อมีาคำว่า “เวลิาเปิ็นเงิน เปิ็นทอง” ได้กลิายเปิ็นแนวคิดหลิักขิองทุนนิยมี ทุกคนต้องใช์้ เวลิาให้มีีปิริะสุิทธิภาพการิเสุียเวลิาคือสุิ�งช์ั�วริ้ายแนวคิดนี�ยัง คงฝึังริากลิึกแลิะในปิัจจุบันน่าจะไมี่มีีใคริสุงสุัยถึงความีสุำคัญ ขิองการิบริิหาริเวลิาแลิ้ว