Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille(20)

Advertisement
Advertisement

Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille

 1. Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille Kunnallistieteen päivät Kuntien ja korkeakoulujen yhteistyö kuntakehityksen tukena 10.10.2013 Päivi Sutinen, KT, palvelujen kehittämisjohtaja Miten?
 2. Lähtöhaaste Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille 12.10.2013 2 Kukin kuulee vain sen minkä ymmärtää. Goethe
 3. Lähtöhaaste 1 • miten järjestää ja tuottaa palveluja, • rakentaa kaupunki-infraa • edistää alueen elinvoimaisuutta kustannusvaikuttavasti, kun • asukkaat ja palvelutarpeet - kasvu jatkuu • lapset ja maahanmuutto kasvattavat • vanhusten määrä ja suhteellinen osuus kasvaa • vieraskielisen väestön osuus kasvaa • investointiohjelma - ennätyksellisen suuri • kaupunkirakenteen tiivistäminen • asuntotuotanto ja peruskorjaukset 12.10.2013 3
 4. Lähtöhaaste 2 Asiakkuuden määrittyminen Organisaatio/yksikkö määrittää asiakkaan Professio määrittää asiakkaan Asiakas jokaisen siilon asiakas erikseen Asiakkuus pirstaloituu Kriittinen menestystekijä Miten muutetaan johtaminen ja toiminta hallinnoinnista asiakkuus- perustaiseen toiminnan hallintaan ja kehittämiseen? TEKEMINEN, TUOTTAVUUS, VAIKUTTAVUUS
 5. Espoo-tarina Uusi tapa tehdä strategia
 6. Mistä olemme tulossa? 12.10.2013 6 19971963195319031200 800- 1000 jKr 200 000 asukasta Kaupungiksi Kauppalaksi Tapiolan rakentaminen 20 000 asukasta Helsinki-Turku rautatie Espoon seurakunta Tuomiokirkko Kuninkaantie Turusta Viipuriin Pysyvä asutus vakiintuu Metron rakentaminen alkaa 20102010 2011 250 000 asukasta 1950 2013 Espoo 555 Espoo täyttää 555 vuotta kesällä 2013. Espoon ajanlasku alkaa siitä, kun Espoon seurakunta irtautui Kirkkonummen seurakunnasta vuonna 1458. Espoon keskuksessa sijaitseva Espoon tuomiokirkko on pääkaupunkiseudun vanhimpia rakennuksia. 19721458
 7. Missä olemme? 12.10.2013 7 Tänään Espoo on viiden kaupunkikeskuksen ja kahden paikalliskeskuksen muodostama 260 000 asukkaan kaksikielinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa on kattavat palvelut kaikille espoolaisille. Asukkaat ja palvelutarpeet - kasvu jatkuu • lapset ja maahanmuutto kasvattavat • vanhusten määrä ja suhteellinen osuus kasvaa • vieraskielisen väestön osuus kasvaa Investointiohjelma - ennätyksellisen suuri • Kaupunkirakenteen tiivistäminen • Asuntotuotanto ja peruskorjaukset Luonto on lähellä • saaria 165 ja järviä 95 • merenrantaa 58 km • pinta-ala 528 km² Kaupunkikeskukset Tapiola Leppävaara Matinkylä Espoon keskus Espoonlahti T3 huipputeknologia • TKK/Aalto • VTT • Nokia, Kone, Orion • StartUpit Suuret haasteet • taloudellinen toimintaympäristö • kestävä kehitys • tietoyhteiskuntakehitys • kaupungistuminen • ikääntyminen
 8. Minne olemme menossa? • Kestävä ja luonnonläheinen Espoo • Aktiiviset espoolaiset • Osaavat ihmiset ja yritykset juurtuvat Espooseen • Kaikkien Espoo • Kaupungin johtaminen 12.10.2013 8
 9. Yksinkertaisempi, selkeämpi ja suuntaa-antavampi strategia Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.
 10. Monikeskuksinen kaupunki- rakenne ja palveluverkko Kaupunki- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Kaupunki- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Kaupunki- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Kaupunki- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Kaupunki- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- keskus
 11. Konkreettiset kehittämislupaukset asiakkaille Asiakas- segmentti Kehitysohjelma Hyötytavoitteet Kuntalainen Osallisuus • Toimiva päätöksenteko • Palkitseva lähitekeminen • Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus • Avoin osallistuminen ja vaikuttaminen Nuori Nuorten elinvoimaisuus • Nuorten hyvinvointi lisääntyy ja mahdollisuudet jatko-opintoihin paranevat • Turvataan kaikille nuorille mielekäs vapaa-ajantoiminta sosioekonomisista tai muista lähtökohdistaan huolimatta • Nuorten asunnottomuus vähenee • Nuorten työttömyys vähenee Ikääntyvä Elinvoimaa ikääntyville • Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky paranevat • Iäkkäänäkin asutaan kotona • Sujuva omaishoito • Yksinäisyys vähenee Yrittäjä Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys • Kilpailukyvyn edistäminen • Innovaatioiden hyödyntäminen • Yrittäjyyden tukeminen Kansalainen Kestävä kehitys • Kestävä elämäntapa • Kestävä verkostomainen kaupunki • Espoon luonto ja ympäristö • Ilmastotyön koordinointi • Energiaratkaisut • Kestävät liikkumisratkaisut
 12. Koppi tuottavuushaasteesta kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille 12.10.2013 12
 13. KA-työ MISSIO – VISIO – STRATEGIA Miten toimintaympäristö ja oma tilanne vaikuttaa? Missä on onnistuttava? Parempi johtaminen ja kokonaishallinta 12.10.2013 TOIMINTA PROSESSIT Ydin-, ohjaus- ja tukiprosessitA A TOIMINTAMALLIT Miten toimimme, mitä teemme itse, mitä ostamme? Miten kehitämme toimintaa? LIIKETOIMINTAMALLIT Miten rahoitamme toimintamme? Missä palvelutuotannossa olemme mukana? RESURSOINTI KYVYKKYYS Henki- löstö Organi- saatio Tilat Tieto Tieto- järjes- telmät Tekno- logia ICT-työTilatyöHR-työ Kustannus- vaikut- tavuusTuotta- vuus JUPS Heikkilää mukaellen
 14. TILA-työICT-työHR-työ Parempi kehittämisen priorisointi kokonaisarkkitehtuurin avulla 14 Toimintamalli Ohjausprosessit Ydinprosessit 1. asiakkuuksien hallinta 2. palvelujen järjestäminen 3. palvelutuotanto Tukiprosessit Tietovirrat Tietojärjestelmät Teknologia Asiakkuudet Palvelut Prosessit Tieto Tilojen rakentaminen, vuokraaminen Rakentaminen Kaavoittaminen Tieto HR - osaaminen Organisaatio- tehtävät Johtaminen Kopetenssit Strategia • Visio, strategiset päämäärät, tavoitteet • Kriittiset menestystekijät • Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet 14 K E H I T T Ä M I N E N Kuva: Mukaellen Turun kaupungin IT-johtaja Jussi Vira
 15. Ohjausprosessit Yhteisöt Yritykset Kuntalaiset ASIAKAS- VAIKUTUS Yhteisöt Yritykset Kuntalaiset ASIAKAS- TARVE Käyttäjä Yhteensopiva tekeminen 15 Y1. Asiakkuuksien hallinta Y2. Palvelujen järjestämisen hallinta Y3. Palvelutuotannon hallinta Ydinprosessit Tukiprosessit
 16. Yhteensopiva ja toiminta- lähtöinen käsitteistö käyttöön 8.12.2012 Ydinpalvelut oleellisin syy miksi asiakas haluaa tai tarvitsee palvelua Tukipalvelut ydinpalvelun välttämätön osa Lisäpalvelut tuo lisäetuja, ei välttämättömiä Asiointipalvelut ohjaa ja neuvoo ydin-, tuki- ja lisäpalvelluista
 17. Minkä voi toteuttaa DIGITAALISESSA KERROKSESSA? Johtamisen ja kehittämisen avainkysymykset 1. Keitä ovat asiakkaamme? 2. Mitkä ovat palvelumme? 3. Miten tuotamme palvelumme? 4. Miten palvelutuotantoamme ohjataan? 5. Miten palvelutuotantoamme tuetaan? 6. Mitä tietoa tarvitaan?  Asiakasprosessit  Palvelukori, tuotteistetut palvelut  Ydinprosessit  Ohjausprosessit  Tukiprosessit  Tietotarpeet, avoin data / suojattu data Mikä pitää toteuttaa FACE TO FACE –KERROSESSA?
 18. Koppi kehittämistoiminnasta ohjelma- ja projektijohtamisella Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille 12.10.2013 18
 19. Kehittämisen kokonaisuus 12.10.2013 Laadukas toiminta – jatkuva parantaminen, itsearviointi Linjajohtaminen Palvelujen järjestämisen johtaminen Verkostojen johtaminen Projektijohtaminen Ohjelmajohtaminen Taso 1 Taso 2 Taso 3 V E R K O S T O T
 20. Kehittämisen kohdentaminen projekti- ja ohjelmajohtamisella Projektisalkunhallinnan taso Projektinjohtamisen taso Projektityön toteutustaso P0 P1 P2 P3 P4 Projektin tuotos TP TP Toteutusvaihe Lopetusvaihe Suunnittelu- vaihe Valmistelu- vaihe Asettaminen Toteutuksen ohjaus Lopetus Valmistelun aloitus Suunnittelu- päätös Toteutus- päätös Tuotosten hyväksyminen Projektin lopetus Projekti- idea Hyötyjen seuranta JA Jälki- arviointi Projektin suunnittelu 20Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro
 21. Haaste kumppaneille: tehdään yhdessä Espoo-tarinaa Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille 12.10.2013 21
 22. Asiakkaat, käyttäjät, järjestäjät, tuottajat, kehittäjät palvelut, prosessit, tieto Asiakkuus ja kumppanuus mahdollisuutena 12.10.2013Päivi Sutinen - @PSutinen 22 Johtaminen ja resurssointi • toiminnan tavoitteet • kehittämistavoitteet Elinvoima ja kilpailukyky • toiminnan tavoitteet • kehittämisen tavoitteet Asukkaat ja palvelut • toiminnan tavoitteet • kehittämisen tavoitteet S I T O S O T E T T Y T Kehitysohjelmat
 23. © Copyright Kuntien Tiera Oy / PSOP/palvelusetelit 23 Palvelujen järjestämisen monikanavaisuus mahdollisuutena
 24. Tietoarkkitehtuuri Kohdennetumpi kehittäminen Nykytila 2013 Toiminta-arkkitehtuurin kuvaus Järjestelmäarkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri • Asiakkaat • Palvelut • Prosessit • Tietovirrat • Sovellukset • Integraatiot • Infrastruktuuri • Standardit Strategia Espoo-tarina Tavoitetila 2016 Päämäärät, valtuusto- kauden tavoitteet Poliittisten kehitysoh- jelmien hyötytavoitteet Toimialojen tarinat ja val- tuustokauden tavoitteet Kehittämisen tiekartta toteuttamiseen 1. Poliittiset kehitysohjelmat – asiakkuus 2. Talouden tasapaino ja tuottavuus -ohjelma - karkean tason kuvaus kesä – syyskuu 2013 - kuvauksen kohteena: nykytila, karkea tavoitetila ja kehittämisen tiekartta - sisäisenä kumppanina toimialat ja ulkoisena sparrarikumppanina Deloitte
 25. Kumppanuuksien kohdentaminen tavoitteiden suunnassa kyvykkyyksien perusteella 12.10.2013Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 25 Siiloutuneesta kumppanuudesta Strategisesti kohdennettuun kumppanuuteen paremmalla arkkitehtuurin hallinnalla
 26. Ohjausprosessit Yhteisöt Yritykset Kuntalaiset ASIAKAS- VAIKUTUS Yhteisöt Yritykset Kuntalaiset ASIAKAS- TARVE Käyttäjä Itsearviointia 3. Y1. Asiakkuuksien hallinta Y2. Palvelujen järjestämisen hallinta Y3. Palvelutuotannon hallinta Ydinprosessit Tukiprosessit 26
 27. Minkä voi toteuttaa DIGITAALISESSA KERROKSESSA? Mihin huomio 1? 1. Keitä ovat asiakkaamme? 2. Mitkä ovat palvelumme? 3. Miten tuotamme palvelumme? 4. Miten palvelutuotantoamme ohjataan? 5. Miten palvelutuotantoamme tuetaan? 6. Mitä tietoa tarvitaan?  Asiakasprosessit  Palvelukori, tuotteistetut palvelut  Ydinprosessit  Ohjausprosessit  Tukiprosessit  Tietotarpeet, avoin data / suojattu data Mikä pitää toteuttaa FACE TO FACE –KERROSESSA? Mistä suurimmat hyödyt?
 28. Mihin huomio 2? Yhteensopiva ja toiminta-lähtöinen käsitteistö ja sen käyttö 8.12.2012 Ydinpalvelut oleellisin syy miksi asiakas haluaa tai tarvitsee palvelua Tukipalvelut ydinpalvelun välttämätön osa Lisäpalvelut tuo lisäetuja, ei välttämättömiä Asiointipalvelut ohjaa ja neuvoo ydin-, tuki- ja lisäpalvelluista Minkä voi toteuttaa DIGITAALISESSA KERROKSESSA? Mikä pitää toteuttaa FACE TO FACE – KERROSESSA? Mistä suurimmat hyödyt?
 29. @Psutinen paivi.sutinen@espoo.fi sutinen.paivi@gmail.com
Advertisement