Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tarinasta Toimintaan

394 views

Published on

Esitys Kuntaliitto 4.12.2012, kehitysjohtajien verkosto

Laita viesti, jos haluat slidet käyttöösi, paivi.sutinen@espoo.fi, Jaan materiaalia vastavuoroisuusperiaatteella sekä yhdessä tekemisen ja oppimisen hengessä.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tarinasta Toimintaan

 1. 1. Tarinasta toimintaanPäivi SutinenKT, palvelujen kehittämisjohtajaKuntaliitto 4.12.2012 1
 2. 2. Tulevaisuus
 3. 3. Kaupungin haasteitaAsiakkaisiin liittyviä haasteita – Väestön rakennemuutoksen vaikutukset palvelutarpeisiin – Kasvavan moniarvoisuuden huomiointi toiminnassa – Kulutus- ja asiointikäyttäytymisen monimuotoistuminenToimintaympäristöön liittyviä haasteita – Kestävyysvaje ja taloudellinen epävakaus – Kuntarakenteen ja –rahoituksen muutos – Julkisten palvelujen ja niiden järjestämisen muutosOrganisaation toimintaan liittyviä haasteita – Työvoiman saatavuuden heikkeneminen – ICT:n käytön laajentaminen ja monipuolistaminen – Hallintoperustainen toimintamalli – Toimintakulttuurin ja johtamisen muutos – Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
 4. 4. Hallintoperustainen toimintamalli 4
 5. 5. Me tunnistammemuutostarpeen
 6. 6. Miksi tarvitaan uutta lähestymisotetta tulevaisuuteen? Tavoitteena taloudellisuus, tehokkuus, tuottavuus, vaikuttavuus, työhyvinvointi Toiminnan ja sen suuntaamisen hallinta tapahtuu prosessien ja toimintamallien kautta ja niitä kehittämällä Järjestelmähankinnat Oikea tieto Kokonaisarkkitehtuuri • ei pystytä tekemään, Tietoperustainen Organisaation koska toimintamalli johtaminen ja toiminnan kokonaisarkkitehtuuri epäselvä ohjaaminen edellyttää perustuu kuvattuihin ja • tehdään teknologia tehokkaan ja luotettavan käytössä oleviin edellä tiedon saantia sekä toimintamalleihin ja niissä • tehdään kuvitteellisten prosesseista että tuloksista. kuvattuihin prosesseihin. toimintaprosessien perusteella Organisaation toiminta- arkkitehtuuri muodostuu yhteensopivista 4.12.2012 toimintamalleista. 6Päivi Sutinen
 7. 7. Tavoitetila 2020 - Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon kehittämisen kokonaiskonsepti ; KV 2010Espoon palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2020 on asiakaslähtöinenpalvelujärjestelmä, jossa keskeistä on palvelujen saatavuus ja esteetön saavutettavuus Jorma Valve 7
 8. 8. Me teemme tarinan
 9. 9. Mikä on Espoo-tarina?• Espoo-tarina on v. 2013 alkavan valtuustokauden strategia• Se on nykyistä Espoo-strategiaa – yksinkertaisempi – selkeämpi ja – suuntaa antavampi• Espoo-tarina kertoo – mistä olemme tulossa, mihin olemme menossa ja miten sinne päästään – espoolaisista arvoista, asenteista, toimintakulttuurista ja yhteisistä tavoitteista
 10. 10. Espoo-tarina rakennetaan yhdessä Ideointi, vuosi 2012 • Kaikille avoin verkkohaastattelu • Ikäihmisille paperinen haastattelulomake palvelutaloissa ja seniorineuvonnassa • Esikoululaisten Päivä kaupunginjohtajana -projekti • Kaupunginjohtajan asukasillat • Espoo-päivän työpajat • Valtuustoseminaari 21.11.2012: ideoinnin tulosten esittely Hiominen ja päättäminen, kevät 2013 • Valtuustoseminaari 31.1. – 1.2.2013 • Espoo-tarinan luonnoksen kommentointimahdollisuus verkossa huhtikuussa 2013 • Kaupunginvaltuusto päättää Espoo-tarinasta 10.6.2013
 11. 11. Espoo-tarina toteutetaan yhdessä Budjetointi, syksy 2013  vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan tarinan perusteella Tarinasta tavoitteet, syksy 2013  Vuoden 2014 tavoitteensa toimialat ja yksiköt johtavat omat tarinansa ja Espoo-tarinasta ja yhteisistä valtuustokauden tavoitteista Tarinasta toimintaan, kevät 2014  tarina viedään arjen työhön 11
 12. 12. Me johdamme
 13. 13. Johtajan puhe Tarina Johtaminen Tieto Suunta Asukkaat2011 2012 2013
 14. 14. Kaupunkistruktuurista palvelustruktuuriin Lähi- keskus Lähi- Lähi- Lähi- Lähi- keskus keskus keskus Lähi- Lähi- keskus keskus keskus Lähi- Lähi- Kaupunki- keskus keskus Lähi- Lähi-keskus keskus keskus Lähi- Kaupunki- Lähi- keskus keskus keskus Lähi- Kaupunki- Lähi- keskus keskus keskus Lähi- Lähi- keskus keskus Lähi- Lähi- Lähi- keskus keskus keskus Lähi- Lähi- Lähi- keskus keskus keskus Lähi- keskus Lähi- keskus Lähi- Lähi- Lähi- keskus keskus keskus Lähi- Lähi- keskus keskus Lähi- Kaupunki- Lähi- keskus keskus keskus Lähi- Kaupunki- Lähi- keskus keskus keskus Lähi- Lähi- keskus keskus Lähi- Lähi- Lähi- keskus keskus keskus Lähi- keskus
 15. 15. Me mallinnamme
 16. 16. Miten strategia ohjaa asemoitumista, toimintamalleja, toimintaa ja resursointia? MISSIO – STRATEGIA – VISIO Miten toimintaympäristö ja oma tilanne vaikuttaa? Missä on onnistuttava? LIIKETOIMINTAMALLIT Miten rahoitamme toimintamme? Missä palvelutuotannossa olemme mukana? TOIMINTAMALLIT Miten toimimme, mitä teemme itse, mitä ostamme? Miten kehitämme toimintaa? TOIMINTA PROSESSIT A Ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit A RESURSOINTI Henki- Organi- Tilat Tieto Tieto- Tekno- löstö saatio järjes- logiaPäivi Sutinen telmät
 17. 17. Strategia ohjaa sekä kehittämistä että toimintaa 3. VISIO 4. Menestystekijät Avainkysymykset 1. Miksi ja missä olemme olemassa?2. NYKYTILA 5. Strategiset Vaikuttavuus 2. Missä olemme nyt? päämäärät Tulos 1. MISSIO 3. Minne tahdomme mennä? Asiakkaat Palvelut 4. Millä luomme kilpailuetua? Arvot 5. Missä tahdomme onnistua? Toimintaympäristö 9. TOIMINTA 6. Kriittiset 6. Missä on pakko onnistua? Prosessit menestystekijät Resurssit 7. Mitä on uudistettava? Jatkuva 8. Miten muutos käytäntöön? parantaminen 9. Mitä teemme ja mitä saavutamme? 8. Vuotuiset 7. Kehittämisohjelmat tavoitteet Päivi Sutinen 4.12.2012 17
 18. 18. Kokonaisarkkitehtuuri yhdistää toiminnan ja teknologian näkökulmat T Toiminta Asiakas O I Mnäkökulma Toiminta- I N T A V E E T T Palvelut Prosessit O E I N N E E N M I + Tieto • Prosessien ja niiden johtamisen tietotarpeet K N • Tietovirrat prosessien välillä E E H NTeknologia- Inäkökulma Järjestelmä • Tiedon tuottamisessa käytettävät sovellukset T T • Sovellusten väliset integraatiot Ä M I Teknologia • Fyysinen teknologiainfrastruktuuri ja standardit, joiden varaan N sovellukset ja niiden väliset integraatiot rakentuvat E N 18 Kuva: Mukaellen Turun kaupungin IT-johtaja Jussi Vira
 19. 19. Kehittämisen toimintamalli Kehittämisen hallintaTaso 1 Linjajohtaminen Toiminnan jatkuva parantaminen ProjektijohtaminenTaso 2Taso 3 Ohjelmajohtaminen 4.12.2012Päivi Sutinen 19
 20. 20. Me toimimme
 21. 21. Muutoshaaste Kriittinen menestystekijä Miten muutetaan johtaminen ja toiminta hallinnoinnista asiakasperustaisen toiminnan hallintaan? 2. Prosessit 1. PalvelutPäivi Sutinen 3. Asiakkaat 4.12.2012 21
 22. 22. Tavoitetila 1. Palvelut 2. ProsessitPäivi Sutinen 4.12.2012 22
 23. 23. KokonaiskehittäminenAsiakkuudet ja palvelut 1. PalvelutAsiointi- ja palvelukanavatAsiakkuusavain 2. ProsessitToimintamallitProsessiavain Kehittämisohjelmat Resurssin kehittäminen Ohjelma- ja projektijohtamisen malli Resurssin kehittäminen Johtamisen kehittämisen malliPäivi Sutinen 4.12.2012 23
 24. 24. Prosessiavain auttaa johtajaa prosessien tunnistamisessa ja kuvaamisessa Ohjausprosessit Yhteisöt Yhteisöt Yritykset Ydinprosessit Yritykset Asiakkuus/-hallinta -prosessi KuntalaisetKuntalaiset Tilaus/toimitusprosessiASIAKAS- ASIAKAS- TARVE VAIKUTUS Käyttäjä Palvelun tuotantoprosessi Tukiprosessit
 25. 25. AsiakkuusavainToiminta Asiakas Palvelut ProsessitTieto • Prosessien ja niiden johtamisen tietotarpeet
 26. 26. HALLINTOHALLINTA
 27. 27. Olennaista ja kriittistä 1. Tosiasiaperustainen kuvaus 1. toiminnan aidosta nykytilasta 2. toiminnan aidosta tavoitetilasta 2. Sovitaan ja priorisoidaan kokonaisuudesta osiin 1. kuvaamisen tasosta ja toimitaan sopimuksen mukaisesti 2. kuvaamisjärjestyksestä ja toimitaan sopimuksen mukaisesti 3. Kuvataan vain niin syvälle kuin on tarpeen 1. ongelma- alueen ratkaisemiseksi 2. muutoksen toteuttamiseksi 3. tietojärjestelmän hankinnan vuoksi27
 28. 28. Avainkysymykset1. Mitkä ovat palvelumme?  Palvelukori , tuotteistetut palvelut2. Miten tuotamme palvelumme?  Ydinprosessit3. Miten palvelutuotantoamme ohjataan?  Ohjausprosessit4. Miten palvelutuotantoamme tuetaan?  Tukiprosessit5. Miten ja kenelle kohdennamme  Asiakasprosessit toimintaa?6. Mitä tietoa tarvitaan?  Tietotarpeet, avoin data / suojattu data
 29. 29. Voiko kokonaisuutta hallita?Kaupunki toimintalähtöisenä ekosysteeminä 1. Prosessien tunnistaminen, kuvaaminen ja hallinta… 2. Palvelujen tunnistaminen, kuvaaminen ja hallinta… 3. Asiakkuuksien tunnistaminen, kuvaaminen ja hallinta… 4. Johtamisen muutos ja hallinta… 5. Kehittämistyön muutos ja hallinta…Kaupunki toimijalähtöisenä palvelujen kehittäjänä 1. Palveluja kehitetään niiden kanssa, jotka sen parhaiten tuntevat: asiakas-työntekijä-kumppani –dialogit 2. Kokonaisuutta kehitetään niiden kanssa, jotka sen parhaiten tuntevat: valtuutettu-johtaja-esimies –dialogit
 30. 30. Eskarilainen kaupunginjohtajana"Auttaisin toisia, jos ne ei pääse jonnekin tai pääse mistään pois."
 31. 31. Toiminta ratkaisee

×