Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

945 views

Published on

Työlainsäädäntö

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

 1. 1. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen Asianajaja, osakas Minna Romu
 2. 2. • Tehokasta tiimityötä • Paikallinen toimisto • Ketjun tehokkuudella • Kansainvälistä osaamista • Kuuluu Suomen 40 suurimman joukkoon • Paino yrityspalveluissa 6 toimistoa – 10 juristia
 3. 3. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä kehittääksemme toimintaamme edelleen. • Sukupolvenvaihdokset • Sopimukset • Verotus • Yrityssaneeraus ja konkurssit • IPR eli immateriaalioikeudet • Etabloitumispalvelut Olemme parhaimmillamme
 4. 4. • Työsopimuslaki • Työaikalaki, Vuosilomalaki • Työturvallisuuslaki, Työterveyshuoltolaki • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä • Laki lähetetyistä työntekijöistä, Laki nuorista työntekijöistä • Yhdenvertaisuuslaki, Tasa-arvolaki • Rikoslaki • Huom. Työlainsäädännön pakottavuus! Lainsäädäntö
 5. 5. • Syrjinnän kielto • Ketään ei saa syrjiä mm. iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, terveydentilan, perhesuhteiden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. • Työsyrjintä RL 47:3 § • Työpaikasta ilmoittaessa, työntekijää valittaessa tai palvelussuhteen aikana. • Sakko tai max. 6 kk vankeusrangaistus. • Tasa-arvolain/yhdenvertaisuuslain mukainen hyvitys. Rekrytointi
 6. 6. • Vuokratyövoima = Yritys tekee sopimuksen vuokratyöfirman kanssa. Vuokratyöfirma siirtää työntekijän yrityksen käyttöön maksua vastaan. Käyttäjäyritys johtaa ja valvoo työntekoa. Vuokratyöfirma on työnantaja. • Alihankinta = Yritys ostaa tietyn työsuorituksen toiselta yrittäjältä. • Vaihtoehtojen hyödyt: ei työnantajariskiä liittyen mm. työsuhteen päättymiseen, vuosilomiin, ylityökorvauksiin. • Toisaalta: onko sitoutunut oma työntekijä paras työntekijä? • Hinta? Työsuhteenvaihtoehdot
 7. 7. • Mahdollisen työehtosopimuksen vaikutukset (mm. minimipalkka, työajat, lisät, lomarahat). • Työlainsäädännön pakottavuus. • Kirjallisesti! Yksiselitteisesti. • Työsopimuksen osapuolet. • Työnteon alkamisajankohta, työsopimuksen kestoaika, määräaikaisuuden peruste, koeaika. • Pääasialliset työtehtävät. • Palkka + palkanmaksukausi. Laki ei tunne minimipalkkaa. (ellei vastikkeesta sovittu, kohtuullinen korvaus) Työsopimuksen tekeminen
 8. 8. • Työntekopaikka • Säännöllinen työaika. • Vuosiloman määräytyminen. • Työhön sovellettava työehtosopimus. • Irtisanomisajasta on mahdollista sopia. Ellei sovittu: 14 päivää – 6 kk työnantajan irtisanoessa ja 14 päivää – 1 kk työntekijän irtisanoessa. Työsopimuksen tekeminen
 9. 9. • Enintään 4 kk (kuitenkin max. puolet työsopimuksen kestosta) • Mikäli erityinen työhön liittyvä koulutus, joka yli 4 kk, koeaika 6 kk. • Huom. Mikäli vuokratyöntekijä otetaan töihin samoihin/samankaltaisiin tehtäviin: koeajasta vähennetään se aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna yritykseen. • Mikäli TES-määräys koeajasta, on ilmoitettava soveltumisesta työntekijälle. • Koeaikana työsuhteen voi molemmin puolin purkaa. • Ei kuitenkaan syrjivät tai epäasialliset perusteet! Koeaika
 10. 10. • Määräaikainen työsuhde vain perustellusta syystä tai työntekijän pyynnöstä. • Perusteltu syy: mm. sijaisuuteen, ruuhkahuippuun, urakkaan, kausiluonteisuuteen, kysynnän vakiintumattomuuteen liittyvä syy. • Ketjutukset ongelmallisia. • Mikäli määräaikaisuudelle ei lainmukaista perustetta, työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Ongelmat yleensä työsuhteen päättyessä. • Määräaikainenkin mahdollista tehdä irtisanomisenvaraiseksi. Työsuhteenkesto
 11. 11. • Säännöllinen työaika enintään 8 h/vrk ja 40 h/vko. (+ lounastauko) • 0-tuntisopimukset vielä sallittuja (TES). • Mahd. Liukuva työaika. • Ylityöt: työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää säännöllisen työajan. Ylityökorvaukset. • Sunnuntaikorvaukset. • Työaikakirjanpito! Työaika
 12. 12. • Työntekijällä on oikeus vuosilomaan ja vuosilomapalkkaan. • 2,5 päivää/ täysi lomanmääräytymiskuukausi. • (mikäli työsuhde kestänyt alle vuoden: 2 päivää) • vaihtoehtoisesti oikeus vapaaseen ja vuosilomakorvaukseen. • Lähtökohtana on, että työntekijä saa myös lomansa aikana täyden palkan. • Lomakorvaus työsuhteen aikana vain poikkeustapauksissa. • Huom. Lomakorvausta ei voi sisällyttää peruspalkkaan! • Lomarahat TES:ssä. • Vuosilomakirjanpito! Vuosiloma
 13. 13. • Työnantajan järjestettävä työterveyshuolto. • Sairausajan palkka 9 arkipäivää (TES). Ei oikeutta, jos työkyvyttömyys aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Sairauslomatodistus. • Työntekijän oikeus saada perhevapaata (mahd. palkanmaksuvelvollisuus TES, vuosilomat). Työterveys, sairausajanpalkka, vanhempainvapaat
 14. 14. • Ennakonpidätys bruttopalkasta ennen palkanmaksua. • Maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. • Työntekijälle otettava työeläkevakuutus + mahd. Tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Vakuutusmaksujen maksaminen. • Ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin. Palkan sivukulut
 15. 15. • Määräaikainen päättyy ilman irtisanomista. • Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet: • Työntekijä irtisanoutuu • Koeaikapurku • Työnantajan irtisanoessa vain asialliset ja painavat syyt! • Tuotannollis-taloudellinen peruste • Henkilöön liittyvä peruste (varoitus) • Työsuhteen purku. • Erityistilanteet: yrityssaneeraus, konkurssi, työnantajan kuolema. • Mikäli ei perustetta: vahingonkorvauksena 3-24 kk:n palkan määrä, mahdolliset hyvitykset. Työsuhteenpäättyminen
 16. 16. • Mahdollista työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä. • Rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopimus kilpailijan kanssa tai ryhtyä yrittäjäksi omaan lukuunsa. • Huomioon työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta sekä työntekijän asema ja tehtävät. • Max. 6 kk. Mikäli kohtuullinen korvaus, max. 1 vuosi. • Vahingonkorvauksen sijaan sopimussakko: max 6 kk:n palkka. • Kilpailukielto ei sido, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä. Kilpailukieltosopimus
 17. 17. 1. Oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistaminen 2. Varautuminen kirjallisin sopimuksin ja tietoa hankkimalla

×