Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portfolio

196 views

Published on

1.ประวัติส่วนตัว
2.ประวัติการศึกษา
3.ผลการเรียน
4.กิจกรรม
5.การได้รับรางวัลและการได้รับการยกย่อง
6.คุณธรรมพื้นฐาน 8 การ

Published in: Education
 • Login to see the comments

Portfolio

 1. 1. แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เล่มนี้ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็น ตัวแทนนาเสนอข้อมูล ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดิฉันได้ เข้าร่วม โดยแฟ้มสะสมผมงานเล่มนี้ ประกอบด้วยเอกสาร เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับที่ ทาให้ดิฉันเกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งรูปภาพกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดิฉันขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งให้คาแนะนา รวบรวม เอกสาร หลักฐานสาคัญต่างๆ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อจัดทาแฟ้มผลงานในครั้งนี้ และเพื่อการศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษา นางสาวพิชญา สมร คำนำ
 2. 2. สำรบัญ 1.ประวัติส่วนตัว 2.ประวัติการศึกษา 3.ผลการเรียน 4.กิจกรรม 5.การได้รับรางวัลและการได้รับการยกย่องชมเชย 6.คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 6.1 ขยัน 6.2 ประหยัด 6.3 ซื่อสัตย์ 6.4 มีวินัย 6.5 สุภาพ 6.6 สะอาด 6.7 สามัคคี 6.8 มีน้้าใจ
 3. 3. Profile ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นางสาวพิชญา สมร ชื่อเล่น : อุ้ม เลขประจาตัว : 29693 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/6 สายการเรียน : ศิลป์-คานวณ เกิดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2542 อายุ : 17 ปี หมู่โลหิต : โอ ที่อยู่ : 26/1 หมู่ 6 ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13250 บิดาชื่อ : นายศุภชัย สมร อายุ : 43 ปี อาชีพ : รับราชการ สถานที่ทางาน : กรมสรรพวุธทหารบก โทรศัพท์ : 062-7241119 มารดาชื่อ : นางจรัณยา สมร อายุ : 42 ปี อาชีพ : รับจ้างทั่วไป สถานที่ทางาน : ห้าง The Sky โทรศัพท์ : 095-5716048
 4. 4. educationการศึกษา สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ : 117 หมู่ 5 ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ : 035-5268-70 ครูที่ปรึกษา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูวรเนตร พิชิตเกริกพล ครูจันทนา สิทธิรุ่งเรือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูวสุ อังศุเกียรติถาวร ครูเรณู ขวัญแก้ว
 5. 5. education ป.6 2548 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุบาล 2 2554 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ม.3 2557 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติการศึกษา
 6. 6. School Record ระดับ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 3.18 3.25 3.01
 7. 7. Activities
 8. 8. สำรภีสัมพันธ์
 9. 9. กิจกรรมแปรอักษร
 10. 10. ธนำคำรออมสิน
 11. 11. กิจกรรม IS3
 12. 12. certificate
 13. 13. โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2558 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ certificate
 14. 14. certificate การประดิษฐ์ดอกไม้ธูปเทียนแพ ปี 2556 การประดิษฐ์ดอกไม้ธูปเทียนแพ ปี 2557
 15. 15. certificate การประดิษฐ์ดอกไม้ธูปเทียนแพ ปี 2558 ส้าเร็จหลักสูตรพลร่มสัมพันธ์
 16. 16. certificate สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ได้รับรางวัลชมเชย การน้าเสนอผลงานกลุ่ม
 17. 17. certificate ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครู “ประเภทความคิดสร้างสรรค์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแต่งกลอน “นิราศนครปฐม”
 18. 18. certificate ได้รับรางวัลชมเชย การรายงานผลการเรียนรู้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ “การประกวดมารยาทไทย”
 19. 19. คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ
 20. 20. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท้าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่้าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส้าเร็จตามความมุ่งหมาย ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจ ท้าอย่างจริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท้า ตั้งใจท้าหน้าที่อย่างจริงจัง ตั้งใจท้างาน
 21. 21. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิด ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประ หยัด คือ ผู้ที่ด้าเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักท้าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ ประหยัดอดออมเงิน
 22. 22. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล้าเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ
 23. 23. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคมผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/ องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตาม อย่างเต็มใจและตั้งใจ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
 24. 24. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มี สัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตาม สถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอ้านาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจใน ตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมการประกวดมารยาท
 25. 25. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ท้าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบ เห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มี ความแจ่มใสอยู่เสมอ ท้าความสะอาดห้องเรียน
 26. 26. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้อง กันการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมี เหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลาย ในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้น้าและผู้ตามที่ดี มีความ มุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานส้าเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ ร่วมกันอย่างสันติ มีความสามัคคีจนท้าให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี
 27. 27. มีน้้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอก เห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความ สนใจในความต้องการ ความจ้าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่ จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสา ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อท้า ประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือ สังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแปรอักษร

×