Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2559 project1

48 views

Published on

4

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2559 project1

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงาน รถเหลืองในทัศนคติ ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาวกุลิสรา ณีตระกุล เลขที่ 19 ม.6/6 นายพิทักษ์พงศ์ เรือนมูล เลขที่ 30 ชั้น ม.6/6 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่าง
  2. 2. 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1 นางสาวกุลิสรา ณีตระกุล เลขที่ 19 นายพิทักษ์พงศ์ เรือนมูล เลขที่ 30 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) รถเหลืองในทัศนคติ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Yellow bus ประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) ชื่อผู้ทาโครงงาน นายพิทักษ์พงศ์ เรือนมูล ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เนื่องจากตั้งแต่ สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันคนเชียงใหม่ใช้บริการรถเหลืองเป็นจานวนมาก เนื่องจากเป็นรถ ประจาทางที่สะดวกสบายที่สุดและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูกและตอบโจทย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ และมีเส้นทาง ในการเดินรถหลายเส้นทาง ซึ่งผู้ทาโครงงานก็เป็นส่วนหนึ่งของของผู้ใช้บริการรถเหลืองสาธารณะ จึงมีความคิดสงสัย ว่า ประชาชนชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ที่ใช้บริการรถเหลืองมีมุมมองความเห็นเกี่ยวกับรถเหลืองยังไง เพื่อให้ระบบขนส่งเชียงใหม่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและตอบโจทย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่มากขึ้น ผู้จัดทา โครงงาน จึงมีความประสงที่จะทาโครงงานชุดนี้ขึ้นมากและหวังว่าผู้ให้บริการรถเหลืองสาธารณะสายต่างๆ จะ สามารถจัดทาแผนพัฒนาระบบขนส่งการเดินรถสาธารณะของเชียงใหม่ไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมตามยุคสมัยที่ เปลี่ยนไป ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ดังนั้น ผู้จัดทาจึงคิดรูปแบบ แบบสอบถามเพื่อที่จะประเมินหาข้อดีและข้อเสียงของการให้บริการรถเหลือง สาธารณะ และเสริมจุดเด่นและกลบจุดด้วยของการให้บริการรถเหลืองสาธารณะให้น่าใช้และเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เชียงใหม่ต่อไป
  3. 3. 3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนหันกลับมาใช้รถประจาทางมากขึ้น 2. รถปัญหาการจารจรติดเนื่องจากผู้ใช้รถส่วนตัวจานวนมาก 3. แก้ปัญหาระบบขนส่งและการให้บริการรถเหลือง 4. เผยแพร่ความรู้การให้บริการรถประจาทางสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ 5. เพิ่มความสะดวกและความพอใจให้ผู้ใช้บริการรถเหลืองสาธารณะ ขอบเขตโครงงาน - ผู้ร่วมให้การศึกษาเป็นประชาชนชาวเชียงใหม่ - ผู้ร่วมให้การศึกษามีอายุ 13 – 40 ปี หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ งบประมาณ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
  4. 4. 4 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ สถานที่ดาเนินการ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
  5. 5. 5 แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

×