Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
sometrendit järjestöille 2015
ja järjestöjen 

somen käytön kartoitus
Järjestösome-trendit aamiaistilaisuus 2015
Viestintä...
viestintä-pirittan piritta @piritta
Piritta Seppälä @Piritta
Järjestöjen some-kouluttaja ja -asiantuntija
Viestintä-Piritt...
©Viestintä-Piritta@Piritta
aamun ohjelma
Mitä tapahtui vuonna 2014 ja mihin vuodessa on tultu?
Järjestösomen tila 2015 -ka...
©Viestintä-Piritta@Piritta
johdannoksi:
Suomessa on erilaisia järjestöjä, liittoja, yhdistyksiä
ja seuroja joka lähtöön. N...
©Viestintä-Piritta@Piritta
johdannoksi:
Mikään suomalaisista järjestöistä tuskin täyttää
kaikkia niitä toimintamalleja ja ...
©Viestintä-Piritta
mitä järjestösomessa tapahtui 2014
ja mihin vuodessa on tultu?
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
1. selkeän asennemuutoksen vuosi 2014:
uhkasta mahdollisuudeksi
Somea tarkasteltiin enemmän mah...
©Viestintä-Piritta@Piritta
2. järjestöjohtajien aktivoitumisen vuosi 2014:
twitter VETÄÄ PUOLEENSA
E NNU S TE 2 014 :
”Yhä...
©Viestintä-Piritta@Piritta
2. järjestöjohtajien aktivoitumisen vuosi 2014:
twitter VETÄÄ PUOLEENSA
©Viestintä-Piritta@Piritta
3. vastuiden jakamisen vuosi 2014:
viestintä (some) kuuluu kaikille
”Käytännössä viestinnän kol...
©Viestintä-Piritta@Piritta
4. 2014 ja lupa viestiä:
rajoituksista kannustamiseen
”Kannustamme jäsenistöä tuottamaan itse
s...
©Viestintä-Piritta
järjestösomen tila -kartoitus 

2015
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
kartoituksen lähteet
SOMEN KÄY T ÖN KY SELY LOMAKKEELL A J ÄRJ ES T Ö T OIMIJ OILLE S YK S Y 20...
©Viestintä-Piritta
miksi some?
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
1. MIKSI JÄRJESTÖT KÄYTTÄVÄT 

SOSIAALISTA MEDIAA top 5?
1. Näkyminen ja tunnettuus
2. Toiminna...
©Viestintä-Piritta@Piritta
1. MIKSI JÄRJESTÖT KÄYTTÄVÄT 

SOSIAALISTA MEDIAA top 6-10
6. Yhteydenpito sidosryhmiin
7. Tapa...
©Viestintä-Piritta
some-kanavat
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
2. mitä kanavia järjestöt 

sosiaalisessa mediassa nyt käyttävät?
ASIANTUNTIJ A - 

KY SELYYN 
...
©Viestintä-Piritta@Piritta
3. mitä some-kanavia järjestötoimijat 

käyttävät tällä hetkellä eniten?
1. Facebook
2. YouTube...
©Viestintä-Piritta@Piritta
4. mitä kanavia järjestöt 

aikovat ottaa seuraavaksi käyttöön?
M O L E M P IIN K Y S E LY IH I...
©Viestintä-Piritta
tavoitteet ja hyödyt
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ

SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA?
”Tavoitteena on tuoda paikallis...
©Viestintä-Piritta@Piritta
5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ

SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA?
” Verkko mahdollistaa aikuisten...
©Viestintä-Piritta@Piritta
5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ

SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA?
” Parannamme pysyvästi köyhien ...
©Viestintä-Piritta@Piritta
5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ

SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA?
” Sosiaalinen media on osoittau...
©Viestintä-Piritta
saavutuksia
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
6. millaisia some-saavutuksia
järjestöillä on ollut?
”Uusien ohjaajien
löytyminen
Instagram-
ak...
©Viestintä-Piritta@Piritta
6. millaisia some-saavutuksia
järjestöillä on ollut?
”Onnistunut
yksittäinen Facebook-
sivun pä...
©Viestintä-Piritta@Piritta
6. millaisia some-saavutuksia
järjestöillä on ollut?
” Juttuvinkki Twitterissä poiki jutun illa...
©Viestintä-Piritta@Piritta
6. millaisia some-saavutuksia
järjestöillä on ollut?
”Meillä on ollut hyviä "hengennostatus"-
k...
©Viestintä-Piritta
kehittäminen
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
7. miten sosiaalisen median käyttöä

tullaan kehittämään järjestöissä Top 5
1. Lisäämme videovi...
©Viestintä-Piritta@Piritta
7. muita erityisiä kehittämisen kohteita

sosiaalisen median suhteen
Hyödynnämme somea koulutuk...
©Viestintä-Piritta
tulevaisuus
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
8. miten somen käyttö muuttuu

järjestön näkökulmasta vuoden 2015 aikana
1. Käyttö lisääntyy yl...
©Viestintä-Piritta@Piritta
8. miten somen käyttö muuttuu

järjestön näkökulmasta vuoden 2015 aikana
6. Sosiaalisen median ...
©Viestintä-Piritta
sosiaalisen median trendit
järjestöille 2015
@Piritta
©Viestintä-Piritta
1. ihminen ja
vuorovaikutus
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
järjestön ihmisten ROOLI VIESTIJöiNÄ 

KOROSTUU ENTISESTÄÄN vuonna 2015
Järjestöjen toimijat vi...
©Viestintä-Piritta@Piritta
1. Järjestöjohtajat
J ÄR J E S T ÖJ OH TAJ AT AK TIV OITUVAT E NTISE S TÄÄN SOM E -KE SKUS TE L...
©Viestintä-Piritta@Piritta
2. työntekijät
Y H Ä U S E AM P I T YÖ N TE K I J Ä P U H U U J ÄR J E S T Ö N AS I O I S TA S ...
©Viestintä-Piritta@Piritta
3. JÄSENET
J ÄSE NE T J A T OIM INN ASS A M UKAN A OL E VAT OVAT J ÄR J E S T ÖN AIT O ÄÄNI.
©Viestintä-Piritta@Piritta
4. JÄRJESTÖVIESTIJÄT
SOME EI OLE E N Ä Ä VAIN VIES TINN ÄN VAS TUULL A - VIES TINN ÄS TÄ
VAS TA...
©Viestintä-Piritta@Piritta
puhe vuorovaikutuksesta muuttuu aidoksi 

vuoropuheluksi ihmisten kanssa
Somen käyttö muuttuu v...
©Viestintä-Piritta
2. tiedottamisesta
tiedonhakuun
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
some-viestintää tehdään enemmän 

etsimällä keskusteluja somesta
USEAMMAT R EAGOIVAT J ÄR J ES ...
©Viestintä-Piritta@Piritta
some-viestintää tehdään enemmän 

etsimällä keskusteluja somesta
USEAT J O SEUR AAVAT KESKUS TE...
©Viestintä-Piritta@Piritta
SEURANNAN LISÄKSI TEHDÄÄN OMIA PÄIVITYKSIÄ

MUTTA NE EIVÄT OLE ENÄÄ AINOA SOME-TAPA
Tiedottamis...
©Viestintä-Piritta
3. avoimuus ja
yhteisöllisyys
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
tietoa ei enää pantata, vaan sitä jaetaan
Yhä useammassa järjestössä pohditaan, onko
järjestöll...
©Viestintä-Piritta@Piritta
tietoa ei enää pantata, vaan sitä jaetaan
SLIDESH ARE N KA LTAISET SOM E-KAN AVAT O TETAAN ENEM...
©Viestintä-Piritta@Piritta
YHDESSÄ TEKEMINEN JA KEHITTÄMINEN LISÄÄNTYY

- SEKÄ OMISSA RYHMISSÄ ETTÄ JÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ
VE...
©Viestintä-Piritta@Piritta
järjestötoimijat ottavat oppivat toisiltaan, 

kehittävät yhdessä ja jakavat tietoa avoimesti
J...
©Viestintä-Piritta
4. rutiineita ja
ylläpitäjiä
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
somen käyttö rutinoituu osaksi

työpäiviä ja arkea
Yhä useammat järjestöjen some-viestijät
sola...
©Viestintä-Piritta@Piritta
matkalla kohti yhtä minää

ja sujuvaa työn ja vapaa-ajan yhdistelmää
”Viestintäihmisen on mahdo...
©Viestintä-Piritta@Piritta
somea pyörittävät JATKOSSA ENEMMÄN 

myös aktiiviset vapaaehtoiset
Y L L ÄP I T O VAS TU U TA A...
©Viestintä-Piritta@Piritta
somen kehittämisestä vastaa viestintä

mutta ylläpitäjiNä on myös asiantuntijoita
”Kiinteistöli...
©Viestintä-Piritta
5. tavoitteellisesti
oikeille ihmisille
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
sosiaalista mediaa käytetään 

entistä tavoitteellisemmin
Yhdistykset näkevät somen mahdollisuu...
©Viestintä-Piritta@Piritta
sosiaalisen median onnistumista 

seurataan ja analysoidaan entistä enemmän
Sosiaalisen median ...
©Viestintä-Piritta
6. some-palvelut
@Piritta
©Viestintä-Piritta@Piritta
1. twitter
T WITTE R KIINN OS TAA , KOSKA SE M AH D OLLIS TAA VAIKUTTAM IS T YÖN,
M E D IAN TAV...
©Viestintä-Piritta@Piritta
2. INSTAGRAM
KUVA - J A VIDEOVIES TINTÄ KOROS TUU TULEVAISUUDESS A J A ER IT YISES TI
NUOR IA T...
©Viestintä-Piritta@Piritta
3. SLIDESHARE
Y M M ÄR RY S AV O I M E N TI E D O N J AO N M AH D O L L I S U U D E S TA J A E ...
©Viestintä-Piritta@Piritta
4. BLOGIT
BL OG E J A L UE TAAN J A NIID E N KAUTTA ON KÄTE VÄ TUODA E SIIN J ÄR J E S T ÖN
ASI...
©Viestintä-Piritta@Piritta
KIITOS KAIKILLE OSALLISTUNEILLE!
©Viestintä-Piritta@Piritta
muista myös järjestösome-kirja kuuntele
ja keskustele
http://bit.ly/kuuntele-ja-keskustele
Mail: 
www: 
Blogi: 
Facebook: 
LinkedIn: 
Twitter: 
Slideshare: 
Pinterest:
Storify:
Soita minulle:
VIESTINTÄ-PIRITTA KII...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 1 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 2 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 3 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 4 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 5 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 6 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 7 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 8 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 9 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 10 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 11 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 12 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 13 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 14 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 15 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 16 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 17 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 18 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 19 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 20 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 21 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 22 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 23 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 24 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 25 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 26 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 27 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 28 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 29 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 30 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 31 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 32 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 33 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 34 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 35 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 36 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 37 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 38 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 39 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 40 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 41 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 42 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 43 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 44 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 45 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 46 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 47 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 48 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 49 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 50 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 51 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 52 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 53 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 54 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 55 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 56 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 57 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 58 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 59 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 60 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 61 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 62 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 63 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 64 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 65 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 66 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 67 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 68 Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 Slide 69
Upcoming SlideShare
Viestintä-Piritta yritysesittely ja CMAD 2017
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

8 Likes

Share

Download to read offline

Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015

Download to read offline

Viestintä-Piritta julkaisi Sosiaalisen median trendit järjestöille 5.2.2015 aamiaistilaisuudessa Helsingissä. Samalla esiteltiin kartoitus järjestösomen tilasta, johon kerättiin tietoa syksyn 2014 ja tammikuun 2015 aikana. Tämä kooste on aamiaistilaisuuden esitysmateriaali, joka pitää sisällään katsauksen järjestöjen sosiaalisen median käytön kehitykseen vuoden 2014 aikana, Järjestösomen tila -kartoituksen sekä Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015. Koosteen esitteli tilaisuudessa Piritta Seppälä.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015

 1. 1. sometrendit järjestöille 2015 ja järjestöjen 
 somen käytön kartoitus Järjestösome-trendit aamiaistilaisuus 2015 Viestintä-Piritta Piritta Seppälä @Piritta 5.2.2015, Botta, Helsinki www.viestintapiritta.fi
 2. 2. viestintä-pirittan piritta @piritta Piritta Seppälä @Piritta Järjestöjen some-kouluttaja ja -asiantuntija Viestintä-Piritta vuodesta 2010 #järjestösome-kirjailija (2011 ja 2014) Julkaissut järjestösometrendit vuosina 2013-2015
 3. 3. ©Viestintä-Piritta@Piritta aamun ohjelma Mitä tapahtui vuonna 2014 ja mihin vuodessa on tultu? Järjestösomen tila 2015 -kartoituksen esittely Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
 4. 4. ©Viestintä-Piritta@Piritta johdannoksi: Suomessa on erilaisia järjestöjä, liittoja, yhdistyksiä ja seuroja joka lähtöön. Niistä suurin osa jo tekee tai harkitsee viestintää somessa.
 Järjestösomen tila -kartoitus ja Järjestösome-trendit ovat kyselyihin ja kokemukseen perustuva yhteenveto siitä, missä järjestöt somen käytön kanssa nyt ovat ja mitä kohti ollaan seuraavaksi menossa.
 5. 5. ©Viestintä-Piritta@Piritta johdannoksi: Mikään suomalaisista järjestöistä tuskin täyttää kaikkia niitä toimintamalleja ja tapoja, mitä tässä yhteenvedossa tuodaan esiin. Suosittelenkin ottamaan kartoituksen tuloksista ja järjestösome-trendeistä talteen ja toteutukseen ne vinkit, jotka sopivat juuri sinun järjestöllesi. Sillä ei ole olemassa yhtä ja ehdotonta some-totuutta. - Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta
 6. 6. ©Viestintä-Piritta mitä järjestösomessa tapahtui 2014 ja mihin vuodessa on tultu? @Piritta
 7. 7. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. selkeän asennemuutoksen vuosi 2014: uhkasta mahdollisuudeksi Somea tarkasteltiin enemmän mahdollisuutena 
 kuin listaamalla sen haasteita Somen käyttöön panostettiin rohkeammin ja 
 erilaisin kokeiluin, ei vain Facebook-tiedottamalla Rohkeita ja aktiivisia suunnannäyttäjiä näkyi yhä enemmän - järjestöjohtajat ovat löytäneet somen
 8. 8. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. järjestöjohtajien aktivoitumisen vuosi 2014: twitter VETÄÄ PUOLEENSA E NNU S TE 2 014 : ”Yhä useammat järjestöjohtajat tulevat esiin viestimällä omalla nimellään ja kasvoillaan eri some- kanavissa.” KOM M E NTTI 30.1.14: ”Valitettavan harva järjestöjohtaja on (vielä) aktiivinen esim. Twitterissä, mutta eiköhän tässä tapahdu edistymistä tämän vuoden kuluessa.” -Anne Lindfors, toiminnanjohtaja, Simpukka ry http://www.viestintapiritta.fi/sosiaalisen-median-trendit-jarjestoille-2014/
 9. 9. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. järjestöjohtajien aktivoitumisen vuosi 2014: twitter VETÄÄ PUOLEENSA
 10. 10. ©Viestintä-Piritta@Piritta 3. vastuiden jakamisen vuosi 2014: viestintä (some) kuuluu kaikille ”Käytännössä viestinnän kolmen hengen tiimin lisäksi mukana on yhtä paljon muilta osastoilta ja heillä on ihan omat vastuualueensa someviestinnässä. Esim. kv-vastaava hoitaa kv- asiat. Twitteriin koulutamme isompaakin porukkaa käyttäjiksi asiantuntijaroolissa.” -Riitta Nieminen, viestintäpäällikkö
 Pardia ry
 11. 11. ©Viestintä-Piritta@Piritta 4. 2014 ja lupa viestiä: rajoituksista kannustamiseen ”Kannustamme jäsenistöä tuottamaan itse sisältöä (ennalta sovituilla hashtageilla varustettuna), jota jaamme sitten eteenpäin virallisissa kanavissamme.” -Johanna Junkkari, tiedottaja
 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
 12. 12. ©Viestintä-Piritta järjestösomen tila -kartoitus 
 2015 @Piritta
 13. 13. ©Viestintä-Piritta@Piritta kartoituksen lähteet SOMEN KÄY T ÖN KY SELY LOMAKKEELL A J ÄRJ ES T Ö T OIMIJ OILLE S YK S Y 2014 97 VAS TAAJ AA VE R KKOKY SE LY J ÄR J E S T ÖSOM E N TE KIJ ÖIL L E J A ASIANTUNTIJ OIL L E , 01 /15 4 9 VA S TA A J A A KY SELY T J A KESKUS TEL UT ER I AIHEIS TA SOME-RYHMISS Ä J ÄR J E S T Ö T J A SOSIAAL INE N M E D IA FAC E BO O K IS S A J ÄR J E S T ÖJ E N VIE S TINTÄ J A M AR K K IN O INTI L INK E D INIS S Ä VAS TAAJ IA OL I M UKAN A KAIKILTA J ÄR J E S T Ö T OIM INN AN SE K T OR E ILTA
 14. 14. ©Viestintä-Piritta miksi some? @Piritta
 15. 15. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. MIKSI JÄRJESTÖT KÄYTTÄVÄT 
 SOSIAALISTA MEDIAA top 5? 1. Näkyminen ja tunnettuus 2. Toiminnasta tiedottaminen 3. Jäsenviestintä 4. Vuorovaikutus järjestöasioista 
 kiinnostuneiden kanssa 5. Jäsenhankinta
 16. 16. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. MIKSI JÄRJESTÖT KÄYTTÄVÄT 
 SOSIAALISTA MEDIAA top 6-10 6. Yhteydenpito sidosryhmiin 7. Tapahtumaviestintä 8. Yhteisöllisyyden kehittäminen 9. Asiantuntijuuden vahvistaminen 10. Nopeus, helppous ja edullisuus
 17. 17. ©Viestintä-Piritta some-kanavat @Piritta
 18. 18. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. mitä kanavia järjestöt 
 sosiaalisessa mediassa nyt käyttävät? ASIANTUNTIJ A - 
 KY SELYYN 
 VAS TANNE E T Facebook-sivu Twitter YouTube Facebook-ryhmä Blogi Instagram LinkedIn-sivu SlideShare Google+ LinkedIn-ryhmä Vimeo Pinterest Yammer KÄY T ÖSS Ä OLEVAT SOME-KAN AVAT
 19. 19. ©Viestintä-Piritta@Piritta 3. mitä some-kanavia järjestötoimijat 
 käyttävät tällä hetkellä eniten? 1. Facebook 2. YouTube 3. Instagram 4. Twitter 5. LinkedIn J ÄR J E S T Ö-
 T OIM IJ AKY SE LY Y N 
 VAS TANNE E T
 20. 20. ©Viestintä-Piritta@Piritta 4. mitä kanavia järjestöt 
 aikovat ottaa seuraavaksi käyttöön? M O L E M P IIN K Y S E LY IH IN 
 VAS TANNE E T PINTEREST 2 % LI-RYHMÄ 2 % FB-RYHMÄ 2 % VIMEO 5 %LINKEDIN-SIVU 5 % BLOGI 9 % YOUTUBE 12 % INSTAGRAM 18 % SLIDESHARE 21 % TWITTER 26 % TWITTER SLIDESHARE INSTAGRAM YOUTUBE BLOGI LINKEDIN-SIVU VIMEO FB-RYHMÄ LI-RYHMÄ PINTEREST
 21. 21. ©Viestintä-Piritta tavoitteet ja hyödyt @Piritta
 22. 22. ©Viestintä-Piritta@Piritta 5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ
 SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA? ”Tavoitteena on tuoda paikallisjärjestön kautta tietoa näkövammaisuudesta suurelle yleisölle. Some tuo hyvän ja edullisen kanavan, jota voimme hyödyntää.” -Tuomo Burman, Pohjois-Savon näkövammaiset ry
 23. 23. ©Viestintä-Piritta@Piritta 5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ
 SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA? ” Verkko mahdollistaa aikuisten ja nuorten matalakynnyksisen kohtaamisen sekä ohjatun nuorten välisen vertaistuen. Verkko lisää vuorovaikutusta eri ikäpolvien välillä.”
 24. 24. ©Viestintä-Piritta@Piritta 5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ
 SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA? ” Parannamme pysyvästi köyhien lapsien elämää kehitysmaissa. Työskentelemme tavalla, joka yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen ja antaa lisäarvoa kaikille osapuolille. Sosiaalisessa mediassa meillä on yhteisö, joka on tärkeä sidosryhmämme pyrkiessämme näihin tavoitteisiin.” -Perttu Iso-Markku, Plan Suomi
 25. 25. ©Viestintä-Piritta@Piritta 5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ
 SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA? ” Sosiaalinen media on osoittautunut monella tavalla hyödylliseksi tavoitteiden edistämisessä. Se tarjoaa esimerkiksi kanavan tuoda näkemyksiä esille. Se tarjoaa myös luonnollisen paikan keskusteluun ja väittelyyn.” -Riitta Käppi, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
 26. 26. ©Viestintä-Piritta saavutuksia @Piritta
 27. 27. ©Viestintä-Piritta@Piritta 6. millaisia some-saavutuksia järjestöillä on ollut? ”Uusien ohjaajien löytyminen Instagram- aktiivisuutemme avulla.” -Päivi Laakso, Nuori Yrittäjyys ry
 28. 28. ©Viestintä-Piritta@Piritta 6. millaisia some-saavutuksia järjestöillä on ollut? ”Onnistunut yksittäinen Facebook- sivun päivitys, jonka seurauksena kymmenet uudet vapaaehtoiset ottivat meihin yhteyttä.” - Kaisli Syrjänen, 
 Pienperheyhdistys / Mieskaverit
 29. 29. ©Viestintä-Piritta@Piritta 6. millaisia some-saavutuksia järjestöillä on ollut? ” Juttuvinkki Twitterissä poiki jutun illan ajankohtaisohjelmaan televisiossa.” -Heidi Schrooten, Talentia ry
 30. 30. ©Viestintä-Piritta@Piritta 6. millaisia some-saavutuksia järjestöillä on ollut? ”Meillä on ollut hyviä "hengennostatus"- kamppiksia, joiden hashtagit ovat jääneet elämään yhteisössämme. Ne ovat olleet jäsenillemme tosi tärkeitä. Usein poliittista vakaumusta piilotellaan ja ehkä häpeilläänkin, mutta me haluamme kannustaa jokaista nuorta olemaan sellainen kuin on.”
 31. 31. ©Viestintä-Piritta kehittäminen @Piritta
 32. 32. ©Viestintä-Piritta@Piritta 7. miten sosiaalisen median käyttöä
 tullaan kehittämään järjestöissä Top 5 1. Lisäämme videoviestintää 2. Otamme käyttöön Instagramin 3. Tehostamme Twitterin käyttöä 4. Käytämme WhatsAppia sisäiseen viestintään 5. Kannustamme ja koulutamme henkilöstöämme sosiaalisen median käyttöön
 33. 33. ©Viestintä-Piritta@Piritta 7. muita erityisiä kehittämisen kohteita
 sosiaalisen median suhteen Hyödynnämme somea koulutuksissamme 
 (webinaarit) Otamme somen asteittain käyttöön myös sisäisesti Testaamme erilaisia pilvipalveluita Lisäämme vapaaehtoisten rekrytointia somessa Aloitamme rahalla mainostamisen some-kanavilla
 34. 34. ©Viestintä-Piritta tulevaisuus @Piritta
 35. 35. ©Viestintä-Piritta@Piritta 8. miten somen käyttö muuttuu
 järjestön näkökulmasta vuoden 2015 aikana 1. Käyttö lisääntyy yleisesti ottaen järjestöissä 2. Yhä useampi järjestötoimija käyttää Twitteriä 3. Asiantuntijat keskustelevat Twitterissä asioistamme 4. Someen varovaisemmin suhtautuneet alkavat ottaa omakseen erilaisia some-palveluita 5. Some-kanavat nähdään vakavasti otettavina viestintävälineinä muiden kanavien rinnalla
 36. 36. ©Viestintä-Piritta@Piritta 8. miten somen käyttö muuttuu
 järjestön näkökulmasta vuoden 2015 aikana 6. Sosiaalisen median käyttö monipuolistuu 7. Ikäerot näkyvät ja viestintä pirstaloituu kohderyhmittäin, mutta nuoret näyttävät hyvää mallia vanhemmille 8. Johtajat tulevat rohkeammin viestimään someen 9. Yhteisiä pelisääntöjä luodaan helpottamaan 
 viestintää somessa 10. Vaikuttamistyö somessa lisääntyy
 37. 37. ©Viestintä-Piritta sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 @Piritta
 38. 38. ©Viestintä-Piritta 1. ihminen ja vuorovaikutus @Piritta
 39. 39. ©Viestintä-Piritta@Piritta järjestön ihmisten ROOLI VIESTIJöiNÄ 
 KOROSTUU ENTISESTÄÄN vuonna 2015 Järjestöjen toimijat viestivät yhä aktiivisemmin itse ja henkilökohtaisesti järjestöasioista somekanavilla.
 40. 40. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. Järjestöjohtajat J ÄR J E S T ÖJ OH TAJ AT AK TIV OITUVAT E NTISE S TÄÄN SOM E -KE SKUS TE L IJ OIN A . 2 . 2 . 2 015 17. 5 . 2 014
 41. 41. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. työntekijät Y H Ä U S E AM P I T YÖ N TE K I J Ä P U H U U J ÄR J E S T Ö N AS I O I S TA S O M E S S A .
 42. 42. ©Viestintä-Piritta@Piritta 3. JÄSENET J ÄSE NE T J A T OIM INN ASS A M UKAN A OL E VAT OVAT J ÄR J E S T ÖN AIT O ÄÄNI.
 43. 43. ©Viestintä-Piritta@Piritta 4. JÄRJESTÖVIESTIJÄT SOME EI OLE E N Ä Ä VAIN VIES TINN ÄN VAS TUULL A - VIES TINN ÄS TÄ VAS TAAVAT T OIM IVAT M YÖS SOM E -INN OS TAJ IN A J A -TUKIJ OIN A . ”Toimistolla muistutan somesta ja innostan sen käyttöön - se tehtävä on minulla viestintäpäällikkönä.” -Maija Soljanlahti, 
 viestintäpäällikkö
 Agronomiliitto ry ”Viestintä kouluttaa tai hankkii koulutusta, muistuttaa ja rohkaisee.” -Riitta Nieminen,
 viestintäpäällikkö 
 Pardia ry
 44. 44. ©Viestintä-Piritta@Piritta puhe vuorovaikutuksesta muuttuu aidoksi 
 vuoropuheluksi ihmisten kanssa Somen käyttö muuttuu vuoropuheluksi järjestön asioista kiinnostuneiden kanssa. Viestintää tehdään oikeasti ihmiseltä ihmiselle.
 45. 45. ©Viestintä-Piritta 2. tiedottamisesta tiedonhakuun @Piritta
 46. 46. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-viestintää tehdään enemmän 
 etsimällä keskusteluja somesta USEAMMAT R EAGOIVAT J ÄR J ES T ÖÄ KOSKEVIIN MAININT OIHIN T YKÄTEN… … J A J AK AE N VAL IKO ITU J A PÄIVIT Y K S IÄ O M IL L E S O M E -K AN AVIL L E E N .
 47. 47. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-viestintää tehdään enemmän 
 etsimällä keskusteluja somesta USEAT J O SEUR AAVAT KESKUS TEL UJ A HASHTAGIEN AVULL A T WITTER ISS Ä… … J A O TTAVAT O S AA K E S K U S TE L U IH IN, J O TK A T WIITTIVIR R AS TA L ÖY TÄVÄT.
 48. 48. ©Viestintä-Piritta@Piritta SEURANNAN LISÄKSI TEHDÄÄN OMIA PÄIVITYKSIÄ
 MUTTA NE EIVÄT OLE ENÄÄ AINOA SOME-TAPA Tiedottamisen aikakausi on ohi. Enää ei odoteta, että ihminen löytää järjestön somesta - järjestöt uskaltavat löytää ihmisen.
 49. 49. ©Viestintä-Piritta 3. avoimuus ja yhteisöllisyys @Piritta
 50. 50. ©Viestintä-Piritta@Piritta tietoa ei enää pantata, vaan sitä jaetaan Yhä useammassa järjestössä pohditaan, onko järjestöllä liikaa tietoa suljettujen ovien takana. Avoin tiedonjako lisääntyy.
 51. 51. ©Viestintä-Piritta@Piritta tietoa ei enää pantata, vaan sitä jaetaan SLIDESH ARE N KA LTAISET SOM E-KAN AVAT O TETAAN ENEMMÄN KÄY TT ÖÖN
 52. 52. ©Viestintä-Piritta@Piritta YHDESSÄ TEKEMINEN JA KEHITTÄMINEN LISÄÄNTYY
 - SEKÄ OMISSA RYHMISSÄ ETTÄ JÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ VE R TAISRY H M IÄ TUL E E L IS ÄÄ J A NIID E N T OIM INTA E TE NE E AIH E ITTAIN Suljettuja ryhmiä pyöritetään myös vapaaehtoisvoimin. Aiheet voivat olla hyvinkin henkilökohtaisia, mutta säännöt määrittelevät toiminnan.
 53. 53. ©Viestintä-Piritta@Piritta järjestötoimijat ottavat oppivat toisiltaan, 
 kehittävät yhdessä ja jakavat tietoa avoimesti J ÄR J E S T Ö T& SOM E -FB-RY H M ÄN KALTAISE T OS AAJ IE N RY H M ÄT L IS ÄÄNT Y VÄT https://www.facebook.com/groups/skafsome/
 54. 54. ©Viestintä-Piritta 4. rutiineita ja ylläpitäjiä @Piritta
 55. 55. ©Viestintä-Piritta@Piritta somen käyttö rutinoituu osaksi
 työpäiviä ja arkea Yhä useammat järjestöjen some-viestijät solauttavat somen sujuvasti osaksi työpäiväänsä ja arkeaan. Työhön liittyvät some-päivitykset osataan sivuuttaa vapaa-ajalla, elleivät ne vaadi akuutteja toimenpiteitä.
 56. 56. ©Viestintä-Piritta@Piritta matkalla kohti yhtä minää
 ja sujuvaa työn ja vapaa-ajan yhdistelmää ”Viestintäihmisen on mahdotonta erottaa somessa työrooliaan vapaa- ajasta, harmaata aluetta on niin valtavasti. Vaikka poistunkin työpaikaltani työpäivän päätteeksi, en sitä voi tehdä sosiaalisessa mediassa. Aina kuitenkin näen ja kuulen työhöni liittyviä asioita, ihmiset ottavat kontaktia työasioissa jne. Jos haluaa irti työasioista, pitää irrottautua verkosta, mutta jokainen meistä tietää miten vaikeaa se nykyisin on. En kuitenkaan pidä tätä suurena ongelmana, koska some on niin kiinteä osa muutakin elämää.” -Jan-Olof Eriksson, verkkotiedottaja
 Tehy
 57. 57. ©Viestintä-Piritta@Piritta somea pyörittävät JATKOSSA ENEMMÄN 
 myös aktiiviset vapaaehtoiset Y L L ÄP I T O VAS TU U TA AN N E TAAN E N E M M ÄN M YÖ S VAPAAE H T O I S I L L E
 58. 58. ©Viestintä-Piritta@Piritta somen kehittämisestä vastaa viestintä
 mutta ylläpitäjiNä on myös asiantuntijoita ”Kiinteistöliitossa on tehty verkkoviestintäsuunnitelma, jossa on esillä käytettävät some-välineet sekä tieto kuka vastaa ylläpidosta ja päivityksistä jne. Useampi ihminen osallisena siis, vaikka emme kovin iso organisaatio olekaan.” -Timo Tossavainen, 
 yhteysjohtaja
 Kiinteistöliitto
 59. 59. ©Viestintä-Piritta 5. tavoitteellisesti oikeille ihmisille @Piritta
 60. 60. ©Viestintä-Piritta@Piritta sosiaalista mediaa käytetään 
 entistä tavoitteellisemmin Yhdistykset näkevät somen mahdollisuudet ja haluavat suunnitella some-läsnäoloaan tarkemmin. Some-tavoitteet nivoutuvat yhteen järjestön varsinaisten tavoitteiden kanssa. Some tukee järjestön kaikkea toimintaa.
 61. 61. ©Viestintä-Piritta@Piritta sosiaalisen median onnistumista 
 seurataan ja analysoidaan entistä enemmän Sosiaalisen median tavoitteista tulee konkreettisempia ja niiden toteutumista analysoidaan yhä tarkemmin. Some näyttäytyy osana järjestön toiminnan onnistumista konkreettisin saavutuksin myös toimintakertomuksissa.
 62. 62. ©Viestintä-Piritta 6. some-palvelut @Piritta
 63. 63. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. twitter T WITTE R KIINN OS TAA , KOSKA SE M AH D OLLIS TAA VAIKUTTAM IS T YÖN, M E D IAN TAV O ITTAM IS E N J A VIE S TINN ÄN J ÄR J E S T Ö RO O L IS S A H E L P O S TI .
 64. 64. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. INSTAGRAM KUVA - J A VIDEOVIES TINTÄ KOROS TUU TULEVAISUUDESS A J A ER IT YISES TI NUOR IA TAV OITTE LE VAT J ÄR J E S T Ö T TE S TAAVAT INS TAG R AM IN KÄY TT ÖÄ .
 65. 65. ©Viestintä-Piritta@Piritta 3. SLIDESHARE Y M M ÄR RY S AV O I M E N TI E D O N J AO N M AH D O L L I S U U D E S TA J A E R I L AI S E N SIS ÄLLÖN T UO T TAMI SES TA TU O LIS ÄÄ J ÄR J ES T Ö J Ä SLIDESHAREEN .
 66. 66. ©Viestintä-Piritta@Piritta 4. BLOGIT BL OG E J A L UE TAAN J A NIID E N KAUTTA ON KÄTE VÄ TUODA E SIIN J ÄR J E S T ÖN ASIOITA IH M IS TE N KE R T OM AN A . J ÄR J E S T ÖBLOG IT LIS ÄÄNT Y VÄT.
 67. 67. ©Viestintä-Piritta@Piritta KIITOS KAIKILLE OSALLISTUNEILLE!
 68. 68. ©Viestintä-Piritta@Piritta muista myös järjestösome-kirja kuuntele ja keskustele http://bit.ly/kuuntele-ja-keskustele
 69. 69. Mail:  www:  Blogi:  Facebook:  LinkedIn:  Twitter:  Slideshare:  Pinterest: Storify: Soita minulle: VIESTINTÄ-PIRITTA KIITTÄÄ piritta@viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi/blogi www.facebook.com/viestintapiritta fi.linkedin.com/in/pirittaseppala  www.twitter.com/Piritta www.slideshare.net/Piritta www.pinterest.com/pirittas/ www.storify.com/Piritta +358 400 622 046
 • MarkkuSilvennoinen1

  Aug. 11, 2015
 • MatleenaLaakso

  Mar. 12, 2015
 • UllaMttnen

  Mar. 8, 2015
 • AnneMahkonen

  Feb. 9, 2015
 • mariarajakallio

  Feb. 7, 2015
 • timorainio

  Feb. 5, 2015
 • eijaroisko

  Feb. 5, 2015
 • Communike

  Feb. 5, 2015

Viestintä-Piritta julkaisi Sosiaalisen median trendit järjestöille 5.2.2015 aamiaistilaisuudessa Helsingissä. Samalla esiteltiin kartoitus järjestösomen tilasta, johon kerättiin tietoa syksyn 2014 ja tammikuun 2015 aikana. Tämä kooste on aamiaistilaisuuden esitysmateriaali, joka pitää sisällään katsauksen järjestöjen sosiaalisen median käytön kehitykseen vuoden 2014 aikana, Järjestösomen tila -kartoituksen sekä Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015. Koosteen esitteli tilaisuudessa Piritta Seppälä.

Views

Total views

6,190

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,921

Actions

Downloads

41

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×