Recykling Odolanów

2,190 views

Published on

Prezentacja GimOdolanów - Recykling!

Published in: Travel, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Recykling Odolanów

 1. 1. RECYKLING W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
 2. 2. RECYKLING
 3. 3. <ul><li>Recykling , wykorzystywanie odpadów technologicznych i surowców wtórnych do wytwarzania nowych produktów. </li></ul>
 4. 4. CEL RECYKLINGU <ul><li>Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. </li></ul>
 5. 5. Co nadaje się do recyklingu? <ul><li>Śmieci wytworzone w domach powinny być zbierane w gospodarstwach domowych i przekazywane do oznakowanych pojemników, z zachowaniem podziału na rodzaj materiałów. W gminach najczęściej prowadzi się segregację kontenerową. Odpady komunalne nadające się do przetworzenia można podzielić na 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Papier jest produkowany na świecie w ilości 318 mln ton rocznie. Wykorzystanie makulatury ogranicza eksploatację drewna pochodzącego z lasów. Tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew. Przetwarzając makulaturę oszczędzamy wodę, zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie oraz zyskujemy miejsce na składowiskach. Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody i 7 m3 miejsca na składowisku. </li></ul><ul><li>Produkcja papieru z makulatury oznacza zmniejszenie zużycia energii o 75%, redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74% a ilości ścieków przemysłowych o 35%. Zbiórka papieru i makulatury jest prowadzona przy pomocy pojemnika oznakowanego kolorem niebieskim. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Tworzywa sztuczne , pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu wynosi nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych. Niebezpieczne jest również samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane substancje trujące. Dlatego ważne jest przetwarzanie plastiku. </li></ul><ul><li>W Polce w skali roku na wysypiska trafia ponad 100 tys. ton samych butelek plastikowych, z czego tylko 140 ton jest odzyskiwane. </li></ul><ul><li>Opakowania PET można przetwarzać na włókna i przędze, folie, oleje opałowe, a nawet meble. Zbiórkę tworzyw sztucznych prowadzi się za pomocą pojemników w kolorze żółtym. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym, z uwagi na to, że może być przetworzone bezstratnie na identyczne opakowanie, jakim było poprzednio. Mimo że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą korzyści ekologiczne. </li></ul><ul><li>Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla i trujących związków, towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Wpływa także na zmniejszenie ilości odpadów tego typu na wysypiskach. Zbiórkę szkła prowadzi się za pomocą pojemników do segregacji, w kolorze białym dla szkła bezbarwnego lub zielonym dla szkła kolorowego. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Odpady aluminiowe nadają się w całości do recyklingu. Proces można przeprowadzać wielokrotnie bez strat w jakości materiału. </li></ul><ul><li>W Polsce recykling opakowań aluminiowych stoi na wysokim poziomie. W ubiegłym roku osiągnął 67%, co jest wynikiem wyższym od wymaganego. Wykorzystanie odpadów aluminiowych to korzyść ekologiczna, gdyż produkcja aluminium ze złóż boksytu wiąże się ze skażeniem gleby, wód i powietrza. Poprzez odzysk i recykling aluminium, zanieczyszczenie powietrza zmniejsza się o 95%, wód o 97%, a zużycie energii jest zredukowane o 95%. Metale są zbierane do pojemników w kolorze szarym. </li></ul>
 10. 10. Segregacja śmieci zaczyna się we własnym domu
 11. 11. <ul><li>Segregacja odpadów domowych nie jest skomplikowanym procesem. Warto więc pomyśleć o poprawie jakości środowiska, w którym  żyjemy. Nie bez znaczenia jest wrzucanie różnorodnych śmieci do specjalnych separatorów. Selektywna zbiórka odpadów we własnym domu to podstawowy krok do odzysku i recyklingu. </li></ul><ul><li>Źródłem wytwarzania odpadów komunalnych są między innymi gospodarstwa domowe. Ilość powstających śmieci jest uzależniona od poziomu i modelu konsumpcji oraz świadomości ekologicznej. </li></ul><ul><li>Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. </li></ul><ul><li>Bardzo często do jednego pojemnika wyrzucamy różnorodne produkty, które odpowiednio posegregowane można jednak ponownie przetworzyć. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Segregacja śmieci to wyodrębnienie: </li></ul><ul><li>papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), </li></ul><ul><li>odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, </li></ul><ul><li>tworzyw sztucznych i metali, </li></ul><ul><li>zużytych baterii i akumulatorów, </li></ul><ul><li>zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, </li></ul><ul><li>przeterminowanych leków, </li></ul><ul><li>mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, </li></ul><ul><li>chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.), </li></ul><ul><li>odpadów budowlano-remontowych, </li></ul><ul><li>wyrobów zawierających azbest, </li></ul><ul><li>odpadów zielonych z ogrodów i parków. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Odpady domowe należy segregować zgodnie z przyjętymi zasadami w odpowiednich pojemnikach lub workach. Ponad to każdy z nas powinien mieć podpisaną umowę, która będzie nam zapewniać odbieranie odpadów komunalnych. </li></ul><ul><li>Umowa powinna być podpisana z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów lub z gminną jednostką organizacyjną. Właściciele domów jednorodzinnych powinni zawrzeć umowę z firmą odbierającą odpady domowe. W przypadku mieszkańców bloków taką umowę podpisuje spółdzielnia mieszkaniowa. </li></ul><ul><li>Jeżeli na terenie danej gminy nie działają firmy odbierające odpady domowe od właścicieli nieruchomości, gmina musi zorganizować system zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców gminy. Odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest zobowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. </li></ul><ul><li>Przepisy nakładają na firmy wywożące śmieci zmieszane bezpłatne usuwanie posegregowanych odpadów. Przedsiębiorcy jednak zmuszeni są niejednokrotnie do obciążania mieszkańców opłatami za odbiór takich odpadów. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Właściwa segregacja śmieci - jakie odpady do jakiego pojemnika? </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Pojemniki niebieskie służą do zbiórki opakowań z papieru i tektury, gazet, książek, zeszytów , papieru, kartonów i pudełek. Nie wolno umieszczać w niebieskich pojemnikach opakowań kartonowych po napojach, mleku i sokach - należy je wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne. </li></ul><ul><li>Segregacja powyższych odpadów (makulatury) pozwoli na odzysk papieru, co pozwali z kolei oszczędzić zarówno drzewa, jak i energię. Każdy Mg (tona) selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew. Istotne jest by segregować tylko niezanieczyszczoną makulaturę. Oczyszczanie tych odpadów domowych nie jest efektywne ekologicznie. Często brakuje też odpowiednich technologii i urządzeń do przeprowadzenia takiego procesu. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Pojemniki żółte przeznaczone są na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali, butelki z tworzywa sztucznego (tzw. plastyk) typu PET, nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu, opakowania kartonowe po płynnej żywności czyli sokach, mleku itp. - łatwiej je wysegregować z pojemnika na tworzywa sztuczne. Opakowania z tworzyw sztucznych należy przed każdym wyrzuceniem zgnieć - zmniejszy się w ten sposób objętość odpadów. Segregacja tego typu odpadów jet niezmiernie ważna, gdyż rozkładają się one tysiące lat. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Pojemniki zielone przeznaczone są na szklane kolorowe odpady opakowaniowe, zaś pojemniki białe służą do segregacji szklanych, bezbarwnych odpadów opakowaniowych. </li></ul><ul><li>Nie wolno wrzucać do pojemników na szkło pełnych opakowań szklanych, ani potłuczonych. Nakrętki należy oddzielić i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.  Pojemniki na szkło nie służą do segregacji innego szkła gospodarczego (np. talerzy), szyb samochodowych i okiennych, luster, porcelany, czy kryształów. Nie należy mieszać różnych rodzajów szkła, ponieważ każdy jego rodzaj wymaga innej temperatury wytwarzania oraz ma inny skład chemiczny. Segregacja szkła pozwoli ograniczyć surowce, z których jest wytwarzane (piasek, soda, wapień), zaoszczędzić energię i wodę oraz zmniejszy emisję zanieczyszczeń. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Selektywna zbiórka odpadów komunalnych pozwala zminimalizować ilość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci. Proces ten także umożliwia wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, a także osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Selektywna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego </li></ul><ul><li>Zużyty sprzęt musimy przekazać podmiotowi zajmującemu się zbieraniem tego typu odpadów. Mówi o tym art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.). </li></ul><ul><li>Informacje o zasadach właściwego postępowania ze zużytym sprzętem RTV i AGD możemy znaleźć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku Twojej gminy. Ponadto na stronach internetowych każdej gminy znajduje się spis przedsiębiorców, którzy na danym terenie zajmują się zbieraniem zużytego sprzętu AGD i RTV. Bardzo często gminy organizują akcje selektywnej zbiórki takiego sprzętu w ramach wiosennych i jesiennych porządków. Wyznaczane są wówczas miejsca na specjalne kontenery, do których wrzucać można elektrośmieci. </li></ul><ul><li>Tego typu sprzęt można także oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, w chwili zakupu nowego produktu tego samego rodzaju. Również serwisy oferują możliwość pozostawienia sprzętu, którego naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD to odzysk tworzyw sztucznych oraz cennych metali - cynku, ołowiu, żelaza i miedzi. Selektywna zbiórka tego typu odpadów to zapobieganie przedostawaniu się substancji szkodliwych, w tym metali ciężkich, do środowiska. </li></ul><ul><li>Nie wolno wyrzucać elektrośmieci do koszy i pojemników przeznaczonych na odpady komunalne, ani pozostawiać zużytego sprzętu AGD i RTV w lasach i przydrożnych rowach - za to grozi kara grzywny do 5 tys. złotych. Zużyty sprzęt RTV i AGD zawiera substancje niebezpieczne, między innymi rtęć, kadm czy PCB*. Gdy substancje takie przedostaną się do gleby mogą trafić do roślin, organizmu zwierząt oraz człowieka. Zużyty sprzęt zawiera również freony, które niszczą warstwę ozonową. Jeśli będziemy niewłaściwie postępować ze zużytym sprzętem, przyczynimy się do przedostawania się tych substancji do atmosfery. </li></ul><ul><li>Od 2005 roku wszyscy producenci sprzętu RTV i AGD mają obowiązek umieszczać odpowiedni znak - przekreślony kosz - na opakowaniach produktów, których nie wolno wyrzucać do kosza, czy kontenera na odpady. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Odpady domowe - zasady postępowania </li></ul><ul><li>Pamiętajmy o najważniejszej zasadzie postępowania z odpadami domowymi - nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych ze sobą i z innymi odpadami. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ oddzielenie odpadów niebezpiecznych od pozostałych odpadów komunalnych ma zapobiec zanieczyszczeniu tych ostatnich substancjami niebezpiecznymi. Odpady komunalne, aby mogły zostać poddane procesom odzysku, w tym recyklingu, muszą spełniać określone wymagania. Jeśli nie będą spełniały określonych norm, nie zostaną przetworzone. </li></ul><ul><li>Odzysk - to nic innego, jak możliwość wykorzystaniu odpadów w całości lub w części oraz możliwość odzyskaniu z odpadów substancji, materiałów i energii. Recykling zaś jest formą odzysku i polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiałów, które można ponownie wykorzystać. Dziś odpady stanowią cenne źródło energii oraz są surowcem, z którego wytwarza się nowe produkty. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Odpowiednie postępowanie z odpadami w gospodarstwach domowych to korzyści nie tylko dla środowiska, ale i dla naszego zdrowia. Dlatego gospodarując odpadami we własnym domu należy uwzględnić: </li></ul><ul><li>właściwy sposób segregowania śmieci , </li></ul><ul><li>ewentualne wykorzystanie odpadów, </li></ul><ul><li>sposób postępowania z różnymi rodzajami odpadów, </li></ul><ul><li>recykling, </li></ul><ul><li>prawa i obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych, </li></ul><ul><li>koszty odbioru odpadów komunalnych, </li></ul><ul><li>obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami. </li></ul><ul><li>W dużym stopniu ponowne przetworzenie odpadów uzależnione jest od ich gospodarowania, na co z kolei ma wpływ skuteczne prawo, selektywna zbiórka i recykling oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne. </li></ul>
 23. 23. W CZASIE PRACY…
 24. 25. <ul><li>Informacji użyczyły nam strony: </li></ul><ul><li>http://wiedza.ekologia.pl/zanieczyszczenia/Recykling-odzysk-surowcow-wtornych,11033.html </li></ul><ul><li>http://ekobudowanie.pl/utylizacja-odpadow-i-recykling </li></ul><ul><li>http://portalwiedzy.onet.pl/66038,,,,recykling,haslo.html </li></ul>
 25. 26. WYKONAWCY: <ul><li>Dominika Pawlak </li></ul><ul><li>Natalia Chmielecka </li></ul><ul><li>Martyna Szulc </li></ul><ul><li>Piotr Rudnicki </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Dziękujemy za uwagę! </li></ul>
 27. 28. <ul><li>KONIEC </li></ul>

×