Advertisement

Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene u znanju, stavovima i ponašanju ispitanika mila paunić

PinHealth
Jul. 2, 2015
Advertisement

More Related Content

More from PinHealth(20)

Advertisement

Uticaj dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja na hiv na promjene u znanju, stavovima i ponašanju ispitanika mila paunić

 1. UTICAJ DOBROVOLJNOG POVERLJIVOG SAVETOVANJA I TESTIRANJA NA HIV NA PROMENE U ZNANJU, STAVOVIMA I PONAŠANJU ISPITANIKA Prim Dr med. Sci. Mila Paunić Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Beogradu
 2. Za 34 godine...Za 34 godine... • napredak u izučavanju etiologije i patogeneze HIV-anapredak u izučavanju etiologije i patogeneze HIV-a • jasno su definisani putevi prenosajasno su definisani putevi prenosa • osavremenjeni testovi za detekcijuosavremenjeni testovi za detekciju • otkriveni novi lekovi; napori za poboljšanjeotkriveni novi lekovi; napori za poboljšanje terapijeterapije • još uvek bez potpunog izlečenja, ali ukoliko se na vremejoš uvek bez potpunog izlečenja, ali ukoliko se na vreme otkrijeotkrije  produžetak asimptomatskog perioda iprodužetak asimptomatskog perioda i produžetak života obolelihprodužetak života obolelih • najveća nada i dalje ostaje na polju prevencijenajveća nada i dalje ostaje na polju prevencije • jedna od najmoćnijih preventivnih aktivnosti =jedna od najmoćnijih preventivnih aktivnosti = DPSTDPST
 3. DPST u Srbiji Početak 1987. godine; slede brojne edukacije; po preporukama SZO i UNAIDS-a od 2003.g. u našoj zemlji - nijedna opsežnija studija za procenu uspešnosti DPST-a od izuzetne važnosti napraviti istraživanje koje će pokazati koliko opisani način rada daje željenih rezultata
 4. HIPOTEZA DPST je praksa koja može značajno uticati na: • porast znanja, • smanjenje rizičnog ponašanja i • da ima potencijala za menjanje stavova u pozitivnom pravcu
 5. Cilj rada da se ispita da li postoji povezanost između DPST prakse i promena koje nastaju u oblasti znanja, ponašanja i stavova ispitanika u vezi sa HIV/AIDS-om
 6. Metod rada Ispitivana populacija: -mladi ljudi oba pola, od 18 do 30 g. korisnici usluga Svetovališta za DPST ZZZZ Studenata Beograd - pre usluge savetovanja i testiranja na HIV - ponuđen upitnik Istraživanje: 18 meseci (od V 2010 – XI 2011) u 2 vremenska perioda: I faza: N=427; pre komplene usluge DPST-a popunili upitnik II faza: N=365; nakon 4-6 meseci - identičan upitnik (odziv 85%)
 7. INSTRUMENT ISTRAŽIVANJA anonimni UPITNIK, dizajniran prema sličnim istraživanjima u svetu prilagođen našim uslovima 49 pitanja  zatvorenog tipa sa ponuđenim odgovorima -sociodemografske karakteristike i iskustvo vezano za DPST; pitanja koja se odnose na procenu znanja i pitanja kojima se ispituju stavovi i ponašanja
 8. Statisička analiza - za svaku grupu ispitanika : T-test za numeričke parametarske varijable i Hi-kvadrat test za kategorijske varijable - uporedna statistička analiza podataka u smislu otkrivanja postojanja/nepostojanja razlika u odgovorima pre i posle intervencije: Mc Nemarovim testom za kategorijske dihotomne varijable, Wilcoxon-ovim testom za ordinalne varijable i T-testom za vezane uzorke za numeričke varijable Multivarijantna logistička regresija – 3 modela SPSS version 21.0 for Windows (SPSS Inc. Chicago, IL)
 9. REZULTATI Socio-demografske karakteristike ispitanika Distribucija ispitanika prema polu ( “osipanje” 15%)
 10. Prva faza istraživanja Druga faza istraživanja Školska sprema Broj ispitanika Procenat Broj ispitanika Procenat Završena osnovna škola 22 5,2 18 4,9 Ide u srednju školu 14 3,3 11 3,0 Završena srednja škola 106 24,8 102 27,9 Ide na fakultet 238 55,7 183 50,1 Završen fakultet 47 11,0 51 14,0 Ukupno 427 100,0 365 100,0 Distribucija ispitanika prema školskoj spremi
 11. Prva faza istraživanja Druga faza istraživanja Školska sprema Broj ispitanika Procenat Broj ispitanika Procenat Srednja škola i niže obrazovanje 142 33,3% 131 35,9% Studenti i fakultetski obrazovani 285 66,7% 234 64,1% Ukupno 427 100,0 365 100,0 Distribucija ispitanika prema školskoj spremi– sumarni prikaz u dve grupe
 12. Zanimanje majke
 13. Prva faza istraživanja Druga faza istraživanja Mesto boravka Broj ispitanika Procenat Broj ispitanika Procenat Beograd 244 57,1% 218 58,0% Druga mesta u Srbiji 183 42,9% 147 42,0% Ukupno 427 100,0 365 100,0 Distribucija ispitanika prema mestu boravka
 14. Prva faza istraživanja Druga faza istraživanja Procena trenutnog materijalnog stanja Broj ispitanika Procenat Broj ispitanika Procenat Izuzetno loše 27 6,3 25 6,8 Loše 98 23,0 140 38,4 Osrednje 194 45,4 139 38,1 Dobro 96 22,5 60 16,4 Izuzetno dobro 12 2,8 1 ,3 Ukupno 427 100,0 365 100,0 Procena trenutnog materijalnog stanja
 15. Seksualna orijentacijaSeksualna orijentacija Prva faza istraživanja Druga faza istraživanja Seksualna orijentacija Broj ispitanika Procenat Broj ispitanika Procenat Homo/biseksualna 150 35,1% 139 38,1% Heteroseksualna 277 64,9% 226 61,9% Ukupno 427 100,0% 365 100,0% p<0,001 u odnosu na pol bez stastističke značajnosti: seksualna orijentacije i stepen obrazovanja seksualna orijentacija i stalno mesta boravka
 16. -od 427 ispitanika u I fazi istraživanja -17 PLHIV (3,98%); -u II fazi 16 PLHIV: svi muškarci; p < 0,001 -bez statistički značajne razlike u odnosu na druge socio-demografske karakteristike (stepen obrazovanja, zaposlenost, mesto rođenja, stalno mesto boravka i materijalno stanje) - godine (X ± SD)̅ PLHIV = 24,4 ± 2,6 i nije se statistički značajno razlikovala od X̅ starosti celog uzorka (24,0 ± 3,1) ISPITANICI KOD KOJIH JE USTANOVLJENA HIV INFEKCIJA
 17. kroz 18 pitanja koja su se odnosila na: načine prenosa HIV-a, načinekroz 18 pitanja koja su se odnosila na: načine prenosa HIV-a, načine zaštite od HIV infekcije, prikladno vreme za testiranje, mogućnostzaštite od HIV infekcije, prikladno vreme za testiranje, mogućnost terapije, period prozora, kao i načine prevencije HIV infekcije.terapije, period prozora, kao i načine prevencije HIV infekcije. ZNANJE ISPITANIKA O HIV INFEKCIJI ubedljivo poboljšanje znanja u II fazi istraživaja: intervencija koja u značajnoj meri može nadoknaditi znanja koja se dobijaju u toku formalnog obrazovanja
 18. Korišćenje kondoma tokom poslednjeg seksualnog odnosa Wilkoksonov test Z = -9.583; p<0,001 Prva faza istraživanja Druga faza istraživanja Koristili kondom Broj Procenat Broj Procenat Da 117 27,4% 192 52,6% Ne 299 70,0% 135 37,0% Bez seks. odnosa u poslednja 4 meseca 11 2,6% 38 10,4% Ukupno 427 100,0% 365 100,0% Istraživanja drugih autora Fonner VA, et al. Cochrane database Syst Rev [internet]. 2012. Amaro H, et al. J Health Psychol. 2005. PONAŠANJE ISPITANIKA
 19. Korišćenje kondoma u poslednja 4 mesecaKorišćenje kondoma u poslednja 4 meseca za vaginalneza vaginalne seksualne odnoseseksualne odnose** Prva faza istraživanja Druga faza istraživanja Broj Procenat Broj Procenat Ne 145 45,7% 23 12,0% Ponekad 85 26,8% 42 22,0% Uglavnom da 70 22,1% 92 48,2% Da, svaki put 17 5,4% 34 17,8% Ukupno 317 100,0% 191 100,0% * U I fazi istraživanja 110 ispitanika a u II 175 nije imalo ovakvu vrstu odnosa Vilkoksonov test Z = -8.426; p<0,001
 20. Korišćenje kondoma u poslednja 4 mesecaKorišćenje kondoma u poslednja 4 meseca za analneza analne seksualne odnoseseksualne odnose** Prva faza istraživanja Druga faza istraživanja Broj Procenat Broj Procenat Ne 92 45,5% 10 8,1% Ponekad 32 15,8% 23 18,5% Uglavnom da 63 31,2% 45 36,3% Da, svaki put 15 7,4% 46 37,1% Ukupno 202 100,0 124 100,0 * * U I fazi istraživanja 225 ispitanika a u II 241 nije imalo ovakvu vrstu odnosa Vilkoksonov test Z = -6.944; p<0,001
 21. Korišćenje kondoma u poslednja 4 mesecaKorišćenje kondoma u poslednja 4 meseca zaza oralneoralne seksualne odnoseseksualne odnose ne nisam imao takvu vrstu odnosa ponekad da, svaki put I faza istraživanja Vilkoksonov test; p< 0,001 II faza istraživanja
 22. Broj seksualnih partnera Prosečan broj seksualnih partnera ispitanika u odnosu na: dok u odnosu na stepen obrazovanja i stalno mesto boravka nije dobijena statistički značajna razlika pol * ♂= 10,1 ± 6,4 ♀ = 5,9 ± 3,7 seksualnu orijentaciju * homobiseksualna = 12,2 ± 7,54 heteroseksualna = 6,5 ± 4,4 * p< 0,001 * p< 0,001
 23. Broj seksualnih partnera u poslednja 4 meseca I faza: X̅ = 2,2 +/- 1,2 II faza: X̅ = 1,4 +/-1,0 (p < 0,001) 0 10 20 30 40 50 I faza istraživanja II faza istraživanja 0 1 2 3 4 5 6 Istraživanja drugih autora Wong FY, et al. AIDS Educ Prev. 2009. Zhou L, et al. BMC Health Serv Res 2009. Costenbader EC, et al. AIDS Care. 2009. veliki broj partnera = izuzetno visok rizik za HIV (posebno MSM)
 24. „„ SluSlučajne vezečajne veze““ u poslednja 4 mesecau poslednja 4 meseca u I fazi : 45,4%, u II fazi četvorostruko niži % (12,6%) p<0,001 Hi kvadrat test = 111.077; p<0,001 0 10 20 30 40 50 60 70 80 I faza istraživanja II faza istraživaja Bez paralelnih veza Imao/la je paralelne veze Bez seks odnosa u posl. 4 meseca Istraživanja drugih autora: snažna veza između postojanja slučajnih veza i HIV pozitivnosti: Kosanović ML, et al. Coll Antropol. 2006. Dorjgochoo T, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009
 25. „„Da li ste u poslednja 4 meseca imali odnos u pripitom iliDa li ste u poslednja 4 meseca imali odnos u pripitom ili pijanom stanju ili pod dejstvom neke psihoaktivne supstance?“pijanom stanju ili pod dejstvom neke psihoaktivne supstance?“ nisam imao/la sex. odnose Vilkoksonov test; Z = -6,786 p<0,001 I faza istraživanja II faza istraživanja ne znam ne da
 26. RRezultati analize odgovora o ponašanju ispitanikaezultati analize odgovora o ponašanju ispitanika kodkod kojih je ustanovljenakojih je ustanovljena HIVHIV infekcijainfekcija x seksualnih partnera: PLHIV̅ 11,7 ± 8,2; kod kojih nije dg. HIV 8,0 ± 5,7 T test; p = 0,017 Prosečan broj seksualnih partnera u poslednja 4 meseca Dijagnostiko vana HIV infekcija I faza p=0,041 II faza p=0,079 Broj ispitanika x̅ seks. partnera u poslednja 4 meseca Broj ispitanika x̅ seks. partn. u poslednja 4 mes. Da 16 2,8 +/-1,5 16 1,0 +/- 0,7 Ne 349 2,2 +/-1,2 349 1,4 +/- 1,0
 27. najveće napredovanje ka bezbednijem ponašanju* (skor >25) školska sprema materijalno stanje kvalitet pružene usluge savetovanja Seksualna orijentacija mesto boravka bračno stanje pol prethodno savetovanje i testiranje na HIV zaposlenost uzrast uzrast stupanja u seksualne odnose upotreba PAS *p<0,05 multiv.log.reg. Model multivarijantne logističke regresije kojim su ispitivani nezavisni faktori koji su uticali na nnapredovanje ka bezbednijemapredovanje ka bezbednijem ponašanjuponašanju
 28. STAVOVI ISPITANIKASTAVOVI ISPITANIKA U toku DPST-aU toku DPST-a proprožimaju sežimaju se brojne intervencijebrojne intervencije jedan od važnih efekata = menjanjejedan od važnih efekata = menjanje//građenje korektnihgrađenje korektnih stavova u pozitivnom pravcu:stavova u pozitivnom pravcu: buđenjem svesti o ličnoj odgovornosti za uzimanje HIV-a,buđenjem svesti o ličnoj odgovornosti za uzimanje HIV-a, smanjivanjem stigme ili diskriminacije premasmanjivanjem stigme ili diskriminacije prema PLHIVPLHIV ii sagledavanjem opravdanosti obaveze saopštavanja HIVsagledavanjem opravdanosti obaveze saopštavanja HIV pozitivnog rezultata seksualnom partnerupozitivnog rezultata seksualnom partneru
 29. ZAKLJUČAKZAKLJUČAK DPST =DPST = SNAŽNA PREVENTIVNA PRAKSASNAŽNA PREVENTIVNA PRAKSA ukoliko se radi poukoliko se radi po • jasnojasno definisanomdefinisanom protokolu radaprotokolu rada,, • ako se radiako se radi profesionalnoprofesionalno ii • ako ga radeako ga rade edukovani i motivisaniedukovani i motivisani savetnicisavetnici koji umeju dakoji umeju da uspostave dobar međuodnos sa klijentima i kojima klijenti verujuuspostave dobar međuodnos sa klijentima i kojima klijenti veruju

Editor's Notes

 1. Najviši stepen obrazovnja - srednja škola
 2. Malo više od trećine ispitanika se u I fazi istraživanja izjasnilo da je homo biseksualno orijentisano .... Uočena je statistički visoko značajna razlika (p &amp;lt; 0,001) u odnosu na pol Nije uočena stastistička značajnost između seksualne orijentacije i stepena obrazovanja kao ni između seksualne orijentacije i stalnog mesta boravka,
 3. U najvećem broju istraživanja stranih autora se visok rizik za HIV direktno povezuje sa velikim brojem partnera (posebno među MSM populacijom) koji se smanjuje nakon DPST-a; ...pa autori iz Kine najviše povezuju veći broj veza (3 i više) i prisustvo PPI sa većim rizikom za HIV, takodje autori navedenog rada iz Dzordzije
 4. Usputne veze Hrvatski autori i Autori citiranog rada sa Haitija
 5. Najvise su napredovali ka bezbednijem ponašanju (mlađi ispitanici) ispitanici čije je smb van Beograda, ispitanici koji su u vezi ili u braku), oni koji su ranije stupili u seksualne kao I oni koji su već ranije dobili kompletnu uslugu DPSTa – oni su imali najviše pozitivnih promena u ponašanju
Advertisement