Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Hiv u crnoj gori strategija za budućnost - aleksandra marjanović

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 10 Ad

More Related Content

Similar to Hiv u crnoj gori strategija za budućnost - aleksandra marjanović (18)

Advertisement

More from PinHealth (20)

Hiv u crnoj gori strategija za budućnost - aleksandra marjanović

  1. 1. HIV/AIDS u Crnoj Gori Strategija za budućnost dr Aleksandra Marjanović Institut za javno zdravlje Crna Gora
  2. 2. Programske oblasti nove Nacionalne strategije za HIV u Crnoj Gori za period 2014-2019 •   Stigma i diskriminacija • Stvaranje sigurnog i podržavajućeg okruženje za osoba koje žive s HIV-om i osobe u povećanom riziku i smanjena nejednakost polova u odgovoru na HIV Prevencija • Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije HIV-a i PPI među osobama u povećanom riziku, ustanovama i opštom populacijom Liječenje, njega i podrška • Obezbjeđivanje pristupačnog i ravnopravnog liječenja, njege i pomoći za sve osobe koje koje žive sa HIV- om. Nadzor i praćenje • Uspostavljanje efikasanog nadzora i praćenja koji će omogućiti odgovor na HIV/AIDS usklađen sa postojećim stanjem i potrebama Koordinacija i partnerstvo • Stvaranje održivih mehanizama koordinacije i partnerstva u odgovoru na HIV/AIDS
  3. 3. Finansijska podrška GFATM-a • Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM) finansijski podržava sprovođenje Nacionalne strategije za HIV/AIDS u Crnoj Gori od 2006 - 2015. • Program iz runde 5, “Podrška sprovođenju Nacionalne strategije za HIV/AIDS u Crnoj Gori” (2.424.124 EUR) je uspješno sproveden u periodu avgust 2006 - jul 2010, sa UNDP kao primarnim primaocem sredstava (PR) i Nacionalnim koordinirajućim tijelom (NKT) kao odgovornim tijelom za nadgledanje sprovođenja programa.
  4. 4. Finansijska podrška GFATM-a • Program “Uspostavljanje visoko kvalitetnog programa kontrole tuberkuloze u Crnoj Gori” implementiran je u rundi 6, 2007-2012 (1.3 mil €). • Program “Jačanje odgovora na HIV/AIDS među grupama u povećanom riziku u Crnoj Gori” koji finansira GFATM u okviru Runde 9 (3.970.130 €) predstavlja nastavak programa iz Runde 5 (jul 2010-jun 2015). • Završena četvrta godina implementacije programa (jul 2013 – jun 2014) (5.godina u toku).
  5. 5. Prepreke u testiranju niska stopa testiranja 10,6 Od strane zdravstvenih radnika,  Uobičajena navika da se suspektni pacijenti šalju u CTK;  ZR se ne osjećaju prijatno da svoje pacijente upute na test za HIV, mogućnost odbijanja pacijenata koji su svjesni da podaci o testiranju i savjetovanju mogu biti „otkriveni“ i zloupotrijebljeni;  ZR i ne razmišljaju o HIV-u jer nije visoka prevalenca u opstoj populaciji  Nedovoljan je broj ZR koji znaju procedure zaštite nakon profesionalnih akcidenata koje nastaju tokom rada sa osobama koje su nosioci HIV virusa. Neadekvatan sistem nabavke ART za PEP i nepostojanje jasnih smjernica za prijavljivanje povreda na radu  Neprihvatanje brzih testova za skrining infekcije Od strane pacijenata Smanjena svijest o postojanju rizika za HIV infekciju Slaba informisanost o značaju upotrebe ART i ranog otkrivanja HIV infekcije, PrEP-u Nepovjerenje u zaštitu ličnih i podataka o bolesti Stigma i diskriminacija Institucionalne prepreke Loš odnos prema savjetovanju sa testiranjem (neprepoznavanje značaja preventivnog koncepta, Nacionalni vodič za testiranje ne postoji , PMTCT nije zaživjela u u zdravstvenim ustanovama.....
  6. 6. Liječenje i trenutno raspoloživi ljekovi  Zidovudine (ZDV) ZIDOSAN®  Didanosine (ddI) VIDEX ®  Lamivudine (3TC) EPIVIR ®  Abacavir (ABC) ZIAGEN ®  Lamivudine/Abakavir 3TC+ABC KIVEXA  ZDV + 3TC COMBIVIR ®  Tenofovir/emtricitabin TRUVADA ® Tenofovir VIREAD®  Efavirenz EFV STOCRIN ®  Nevirapin VIRAMUNE ®  Riton avir RTV NORVIR ®  Saquinavir SQV INVIRASE ®  Lopinavir/Ritonavir LPV/RTV ALUVIA ® Raltegravir - Inhibitor integraza ISENTRESS® Sredstva: Fond za zdravstveno osiguranje RCG (aporx. na godišnjem nivou 1.200.000 € ARV), 200.000 € (PCR i CD4 za 4X godišnje) 30.000 € za ostale lab.nalaze . Podataka o liječenju izvan zemlje nema  Infektivna klinika – neadekvatan prostor i nedovoljan kadar (specijalisti i srednji med. kadar)  Neadekvatan sisitem nabavke u lancu krajnji korisnik -dobavljač  Nedovoljna edukacija zdravstvenih radnoika u smislu senzibilizacije prema osobama sa KPB (HIV posebno)  Informacioni sistem sa brojnim slabostima ( na osnovu JMB moze da se udje u karton pacijenta i vide sve informacije)  Nepostojanje savjetovalista na temu PS savjetovanje, terapijskog, za planiranje porodice ....  Dobra saradnja sa NVO sektorom
  7. 7. Preventivne aktivnosti opšta populacija : Mladi  Predmet “Zdravi životni stilovi” OŠ i SŠ  Visok izbor predmenta >od 50% u OŠ i >30% u SŠ; 2X nedeljno, 250 nastavnika edukovano  Nije svima dosupan i izborni je  Nema sredsava za kontiniuiranu edukaciju nastavnika i za obnavljanje sadržaja predmeta.  Savjetovališta za mlade (populaciona savjetovališta pri DZ )  Savjetovališta za HIV u 7 DZ; programski finansirano od strane Republičkog fonda za zdravstvo (aprox. 8000 € na godišnjem nivou po 1 savjetovalistu)  Vršnjačke edukacije (NVO sektor uglavnom )  Nedostatak sistemske održivosti zajedničkih aktivnosti NVO i VO (finansiranje zavisi od grantova)  Nedostatak kampanje o upotrebi kondoma i promovisanju bezbjednog seksualnog ponašanja  Nepostojanje strategije za promjenu ponašanje medju opštom populacijom i medju populacijama u povećanom riziku  Nedostatak sredstava i svijesti o neophodnosti češćih kampanja (a ne samo za 1 decembar)
  8. 8. Preventivne aktivnosti populacije u najvećem riziku  MSM  Strah i stavovi o testiranju, strah od otkrivanja, koncentrovana epidemija 12,5%  Upitna održivost pružanja usluga: drop in centri, outrich,nabavka kondoma i lubrikanata, usluge psihosocijalnog savjetovanja...  IKD  Visoka prevalenca HCV infekcije  Otvoreno 6 metadonskih centara (Pg, Bar, Kotor, Berane, Pljevlja i Nikšić) Nabavka metadona obezbijeđena preko budžetskih sredstava  Skoro ½ ispitanika informacije, besplatne kondome i lubrikante dobija u drop in centrima  Upitna održivost terenskog rada, drop in centara, nabavke materijala ,NEP ....  SW  Sex rad ilegalan; upitan rad terenskih radnika, i cijelog outrich programa, drop in centara,usluga savjetovanja...
  9. 9. Preventivne aktivnosti medju populacijom u posebnom riziku  Zatvorenici  Visoka prevalenca HCV  Nepostoji OST, nedovoljan edukacija za DPST  Edukacija medicinskog kadra  Edukacija zaposlenih u zatvoru o mjerama zastite na radu, o stigmi i diskriminaciji, čuvanju povjerljivih informacija...  Zdravstvena služba u zatvoru pripada MinP a ne MinZ  Pomorci  5000 pomoraca u CG  Povećani rizik zbog karakteristika posla i uslova života  Neprepoznat rizik i smanjenjaena percepcija rizika od strane sex. partnera pomoraca  Nedovoljna edukacija u srednjim i visokim stručnim školama  Mogućnost postavljanja kondomata na brodovima i u lučkim pabovima  Kategorizacija hotela u skladu sa postojanjem kondomata ...
  10. 10. Problemi i izazovi za budućnost  Povećanje stope testiranja  Servise za ranjive populacione grupe učiniti održivim na duže vrijeme  Obezbijetiti kontinuiranu nabavku ART  Povećanje povjerenje u zdravstveni sistem  Efikasni mehanizmi zaštite od diskriminacije PLHIV  Prihvatanje PMTCT strategije  Upoznavanje sa PEP i PrEP–om i zdravstvenih radnika i opšte populacije  Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika i medija  Jači socijalni marketing upotrebe kondoma i bezbjednog seksualnog ponašanja

×