Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meer dan Niets

658 views

Published on

De marketing van de Pillkey Medicatie Manager van niets naar meer dan niets

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Meer dan Niets

 1. 1. Meer dan Niets ? Meer dan Niets Ondergetekenden hebben uit het niets een onderneming opgezet; BB Health Holding. Via BB Health Innovations Ltd ontwikkelen zij innovatieve diensten en producten in de gezondheidszorg. Het product Pillkey® Medicatie Manager, bekend onder het woordmerk Pillkey, is het eerste en enige product. De productie was een onderneming op zich, wat leidde tot Pillkey Productions International Ltd. Van niets naar meer dan niets is de juiste vertolking van deze onderneming. De Pillkey als concept vertegenwoordigt een geheel nieuwe generatie op het gebied van medicijngebruik. De vele facetten van de Pillkey zijn meer dan de som der delen; ze beïnvloeden elkaar en elk facet op zich is functioneel in een bepaald kader. Het bleek meer dan niets op te leveren, om alleen daarop de volle marketing te richten. Genoeg redenen om dit boekje deze titel te geven. De markt ziet altijd wel iets in de Pillkey en zelfs de combinatie van facetten lijkt meer dan men kent. Toch is de Pillkey meer dan iets en dat maakt dat dit product een andere marketing vraagt. Per slot van rekening is de Pillkey® niet gemaakt om iets te doen, maar om alles te doen wat mogelijk is om zowel de zorgverleners tevreden te stellen als de gebruiker van medicijnen meer dan tevreden te laten zijn. Thom de Bruijn Wim Borsboom
 2. 2. Pillkey® medicatie Manager Marketing Er zijn landen die misschien verder zijn met specifieke technieken, vaardigheden of kennis, maar de fundamentele zorg is een In de turbulentie van 2009 is het moeilijk om te focussen op de wijze verworvenheid die zelfs de grootste wereldmacht nog niet kon waarop de Pillkey ' vermarkt ' moet worden. Externe omstandigheden verwezenlijken. Een hoogwaardige kwaliteit van zorg voor iedereen. en de vele facetten van de Pillkey zelf maken het niet eenvoudig. Kwaliteiten die zo vanzelfsprekend zijn in Nederland Therapietrouw haakt in op het gedrag van mensen en ICT in de kenmerken zich door de modernste techniek, de visie gezondheidszorg op de technische voorzieningen en zijn hierdoor op de gezonde mens, verzekerde zorg. elkaars tegenhanger. Bezuiniging en de roep om innovatie staan soms in schril contrast. Zaken die niet zullen verdwijnen door de crisis, want Economische crisis, een aangewakkerd wantrouwen ten aanzien de kennis is er en met een beetje creativiteit en inventiviteit van commercie, politieke beleid dat uit moet komen bij een markt- zal ook het sociale stelsel weer optimaal kunnen functioneren. werking in de zorg, lijken een aanslag te doen op coherentie In Nederland is de patiënt mondig en in het buitenland kan men altijd in de financiële achtergrond van de zorg. terugvallen op deze back-up uit het vaderland. Deze ogenschijnlijke wanorde wordt versterkt door maatregelen die eerder lijken op interventie dan op een fatsoenlijke operatie. De meeste innovaties maken dan ook geen noemenswaardige indruk In deze wanorde is de Pillkey alle opties aangegaan; alle opties die meer. aansluiten bij de vele facetten van de Pillkey® Medicatie Manager. Nieuwe producten in de zorg worden gescreend op de barcode; streepje zorgverzekeraar, streepje technisch hoogstandje, streepje De Pillkey® Medicatie Manager sluit aan bij de technologische interesse, maatschappelijk wenselijk. Expertise, financiering en onderzoek, overal maar deze markt heeft een enorme deuk opgelopen. wordt dezelfde codering gebruikt. De Pillkey® Medicatie Manager is gerelateerd aan die eigenschappen die De Pillkey® Medicatie Manager heeft die streepjescode ook, maar de zo maatschappelijk wenselijk zijn in de gezondheidszorg, maar relevante streepjes zijn bij dit product bijzaak, emancipatie is een uitgemolken begrip. net als de functies die vanzelfsprekend aansluiten bij ICT, emancipatie en De Pillkey® Medicatie Manager valt onder de categorie van medische het nut van medische hulpmiddelen. hulpmiddelen en ook dat is niet meer bijzonder. De geijkte eisen, wensen of voorwaarden in de zorg zijn zo Ligt het aan het feit dat ICT, maatschappelijke ontwikkelingen en vanzelfsprekend dat het een verlies aan tijd, investering en intelligentie is uitgebreid pakket aan hulpmiddelen pas nu de zorg bereiken of om daar de nadruk op te leggen. aan het feit dat deze al hun eigen recessie hebben meegemaakt? Het is een verlies aan kracht als de functionaliteit van een hulpmiddel wordt ingeperkt om te kunnen voldoen Facetten van de Pillkey die nu in de zorg opgang maken, zijn aan de codering die geldt bij de zorgverleners. zeker beschadigd door hun eigen crises, maar sluiten aan bij de Een innovatief product dient juist de norm te stellen diep gewortelde zorg in Nederland: voor wat 'hot” is en niet andersom. De ouderenzorg, de mantelzorg, de chronische zorg en dus de zorg in het algemeen is in Nederland onderdeel van het sociale stelsel. Een product aanpassen om technisch hoogstandjes te profileren of om direct aan te kunnen sluiten bij slogans of om te voldoen aan de geijkte normen van onderzoek, is een keuze.
 3. 3. Een keuze die past bij producten en diensten die een bewezen waarde De terechte kritiek op de vervorming tot puur technisch, procedureel navolgen of die deelfacetten uitvergroten cq substantieel maken. handelen en teveel focus op deze zekerheid en de “echte” oorzaak, Deze keuze is niet gemaakt met de Pillkey® Medicatie Manager dwingt de zorg om de techniek, het onderzoek en de focus vanuit een en met recht. De reden voor die terechte keuze wordt echter op ander perspectief te benaderen. de achtergrond gedrongen door de ontwikkelingen in de zorg en door alle externe generieke ontwikkelingen zoals hierboven omschreven; nogmaals Datgene wat al lang bekend staat als de derde weg, is ook in de het is crisis. gezondheidszorg noodzakelijk. Het lijkt nu echter of de diep gewortelde De facetten van de Pillkey die de geijkte codes overstegen en die niet zorg in deze crisis zelf de rol gaat spelen van de patiënt. Dat zij tegen vlekkeloos aansloten bij de bewezen moderniseringen, staan flink onder hun eigen natuur in, de toch al precaire neiging om technisch, druk in deze roerige tijden. Crisis veroorzaakt één absurd verschijnsel; procedureel te handelen met blikvernauwing, als laatste strohalm die zaken die terecht ten gronde gaan, koesteren en niet meer open staan voor het natuurlijke spanningsveld worden steeds heftiger gekoesterd. Wat overblijft en dan tot zijn recht naar betrokkenheid. Een attitude die bij zuiver klinisch ingrijpen nog komt, wordt met nog meer wantrouwen en afkeer bekeken. verdedigbaar is, maar die buiten de muren van de medische zorg en in het dagelijks leven averechts werkt op het wantrouwen naar andere De Pillkey wordt gewaardeerd in de zorg, want juist de gezondheidszorg 'echte' vernieuwingen of effectiviteit. In de dagelijkse werkelijkheid is het is gespecialiseerd in crisis als fenomeen en het gedrag van mensen na vasthouden aan de normen een crisis. Elke dag komt men dit tegen; ondanks goede raad, gezond van techniek, procedure en zekere oorzakelijkheid per definitie niet verstand en bijna tot het te laat is, worden mensen toch plotseling ziek. gezond; mensen zijn min of meer beter en willen zo min mogelijk Dan is het crisis en wordt er geklaagd en zijn de voorzieningen traag, herinnerd worden aan de medische wereld. Juist de zorg weet dat het niet voldoende, onmenselijk en is men slachtoffer. Elke verpleegkundige vasthouden aan strohalmen geen optie is. en elke Mensen in de rest van hun leven dezelfde strohalmen als dagelijkse arts weet dat afstand en betrokkenheid extreem tegenover elkaar staan. zekerheid meegeven, schept dan ook een vicieuze cirkel; de cirkel die Hoge technische vaardigheden, professionele kwaliteiten en een bijna alleen kan worden doorbroken door een crisis met de back-up van een klinische structuur staan garant om in alle paniek, angst en ongezonde gezonde zorg. Een paradox is hierdoor ontstaan. gedragingen de zekerheid te hebben dat er wordt gehandeld. Als dat niet De klinische attitude in de zorg voor chronisch zieken in een tijd waar de zou gebeuren en niet de vrijheid zou ontstaan om te opereren, te zorg ook in crisis is, is zeer schadelijk voor de huidige economie en voor onderzoeken en te interveniëren dan was er geen goede zorg. de zorg in het algemeen. Dat strookt niet met de moed en creativiteit die Mondigheid is normaal en logisch. in dat soort tijden juist essentieel zijn en waar deze onderzoek en Een attitude die teveel mee zou drijven op het klaaggedrag, de paniek zekerheid aanvullen. en de ondeskundigheid van het slachtoffer zou desastreus zijn. Iedere zorgverlener kent deze irrationaliteit bij ziekte; als oorzaak en gevolg Géén nadruk op de bekende facetten zoals techniek, emancipatie, ergens aan elkaar zijn gekoppeld dan is dat wel bij ziek zijn en panisch medisch hulpmiddel, codes en puur klinisch handelen in een crisistijd, zou gedrag. Geen mens kan daar wat aan veranderen en elke patiënt wil dit wel eens de simpele aanzet kunnen geven tot verandering. Cynisme is nooit meer meemaken. dan logisch; een simpele verandering van perspectief die dan besloten zou liggen in de Pillkey, kan niet waardevol zijn, want het kost geen zweetdruppels, jarenlange studie of veelvoudig overleg.
 4. 4. Zo'n simpele verandering van perspectief is daarentegen juist makkelijk, Een dergelijk product mag ook niets kosten, want het doet minder dan omdat het die zweetdruppels, studie en ervaring intact laat. De iets. verandering haalt een complex patroon naar boven, die vergelijkbaar is Een prijs is meer dan een onkostenpost en geen eigen bijdrage kunnen met de jungle-economie, die aan de basis ligt van het holisme , die leveren, geldt alleen voor een klein percentage zieke mensen. verwijst naar microkosmos en naar de meervoudige intelligentie en Blikvernauwing schept een zorg waar visie, techniek en hulpmiddelen chaostheorie. De strohalm maakt de weerstand groot en geeft de Pillkey voor bijna 100% zijn afgestemd op hooguit 15 % van de chronisch het imago dat het product wel erg veel facetten in dienst stelt van een zieken; namelijk de zorgafhankelijke 'arme' personen. simpele functie en dat de prijs daarvoor veel te hoog is voor de Perspectief of sluitredering!!! gebruiker. De farmaceutische industrie kent als geen ander het cynisch De Pillkey is inderdaad erg moeilijk, omdat het gebruik maakt van simplisme over de verhouding tussen investering en simpele computerprogrammering en die is nog niet erg vertrouwd in deze wereld. werkzaamheid. Niemand verdiept zich in de complexe weg die Een argument dat wordt gebruikt als de laatste strohalm. Ouderen boven deze bedrijven afleggen, want medicijnen worden vergoed. de vijftig zijn min of meer opgegroeid met een computer; TomTom, GSM, De strohalm werkt niet meer. Simpele verandering van perspectief lijkt PC op het werk en de meeste auto's , spelletjes, automaten en publieke zo duur voor diegenen die het op de markt moeten brengen, omdat zij displays werken op dit systeem. Als ze het zelf niet kunnen bedienen dan er nooit over hebben nagedacht. Omdat zij niet gewend zijn om de doet de instantie het wel, die dit levert of gebruikt. Zij programmeren, waarde van iets in te schatten en omdat de kloof tussen niets en iets geven service bij programmeren of programmeren eenvoudige altijd groter lijkt dan tussen iets en iets anders. automatische instructiesystemen om simpel het apparaat te kunnen bedienen. Duidelijke lay-out met screensavers en interactieve set en De Pillkey kost geld, net als aanleunwoningen, loopstokken, reset gehoorapparaten, tafeltje dekje, brillen, alarmknoppen en met stappeninstructies. Op een scherm dat groot genoeg is, scootmobielen. Vasthouden aan volledige vergoeding is een fictie. met een toetsenbord, helderheid, contrast Als je het kan betalen dan doe je dat of doe je dat gedeeltelijk. en alle mogelijkheden die computers hebben. Dan kan je kiezen, meebeslissen en actief de kwaliteit van leven Dit in tegenstelling tot de minuscule displays en de immens kleine toetjes vormgeven. Een apotheker die het leveren van een product toetst aan van de traditionele digitale apparaten, die alleen maar het feit dat er betaald moet worden en niet aan functionaliteit, ja en nee kennen, met kleine letters, geen instructies, geen set en reset is een apotheker die een medicijn toetst op prijs en niet op verhouding of stappen om tot een volledig eindresultaat te komen. prijs/ functionaliteit; een beroepseer waar zij naar aanleiding van het Een leesbril heb je hiervoor nodig, een geschreven handleiding en elke huidige beleid zo hoog over opgeven. dag moet je dezelfde procedure uitvoeren. Altijd en op elke plaats moet De Pillkey® Medicatie Manager heeft meer en betere functies je dit doen. De voorzieningen op een mobiele telefoon zijn net zo klein, dan de bestaande producten en is daarom per definitie duurder. Deze maar toch makkelijker, want deze werkt met computertechnologie. werkzaamheid wordt uitgedrukt in een prijs en dat staat in schril 'Ouderen boven de zestig en zeventig zijn gewend aan die displays en contrast tot de bestaande producten. Producten met voorzieningen die hebben moeite met computertechnologie', is de strohalm. toch al niet voldoen aan de minimale maatstaf van het 'normale Alleen die digitale displays werken niet meer voor hen. kartonnen medicijndoosje dat bij de apotheker te krijgen is; bijsluiter, Te klein, elke instructie wordt vergeten, set en reset kost teveel energie vermelding dagschema en identiteit'. en zelfs met leesbril zijn de cijfertjes niet te zien.
 5. 5. De grootste groep gebruikers die zelfstandig leeft, is jonger dan 50. In deze overmacht is de zekerheid nodig, waardoor elke dag voor elk De groep die zelfstandig de meeste medicatie gebruikt is tussen de vijftig afzonderlijk persoon op elke plaats op het juiste moment de juiste en vijfenzestig. medicatie wordt geleverd. De grootste gebruikersgroep die chronisch de meeste medicatie gebruikt, Deze klinische, mechanische procedure is de kern van medische is ouder dan vijfenzestig, maar worden met alles ondersteund, dus ook zorg. met de computerprogrammering van alle producten in hun omgeving, zoals de scootmobiel, pinautomaten, bankzaken, belasting en nog veel Perspectief??? meer. De nadruk op gezond verstand, gedrukt op een kartonnen doosje, is dan Dat een display technisch overkomt en dat veel bliepjes en knopjes de geen optie. Een vocht- en breukgevoelig doosje is niet de juiste plek om 'placebo's ' van de technische zorg zijn, heeft haar voordelen. iets waardevols op te bergen en de beste beveiliging voor de informatie Als je deze functies ruimschoots compenseert door vergelijkbare bliepjes over die waardevolle en vaak levensreddende medicatie is niet een dun en lichtjes, die naast een placebo-effect ook werkelijk nut hebben dan papiertje. verdubbel je deze voordelen. De Pillkey heeft technische mogelijkheden Een weekdosering opgeslagen in een box zo groot als de ouderwetse op het gebied van ICT en zorg, is zo gemaakt dat zij zelfmanagement, puzzel van je kleinkind en veel groter dan de spelcomputer, die al met en therapietrouw bevordert en meewerkt aan het EMD / EPD. Alles bij moeite in zijn of haar rugzakje past, is toch niet echt een baanbrekend elkaar werken de diverse facetten op elkaar in, waardoor het nut van de innovatief hulpmiddel. Pillkey berekend moet worden met machtsverheffen en niet als optelsom. Een volautomatische blister-automaat met de uitstraling van een Maar dat is niet meer dan normaal zoals al uitgebreid is operatiekamer op het perzisch kleedje van opa en oma is perfecter dan beschreven, alhoewel optellen soms al te ver gaat een simpel uitziend handzaam product ter grootte van het blikken voor een zorg die gewend is aan vergoeding. snoepdoosje, want deze oude mensjes kunnen daar Wat nog niet normaal is? Dat de Pillkey schijnbaar duur en schijnbaar met hun oude vingers niet meer mee omgaan. Deze simpele redenering te moeilijk in gebruik is. Dat is eerder andersom, zoals hiervoor is is echter ook het enige wat er te snappen valt aan deze hightech aangegeven en dus geen punt meer van discussie. installatie. Een alarm horen, de timer uitzetten met 120 km per uur, opnieuw Wat echt niet normaal is, dat de Pillkey is gemaakt om te functioneren instellen, wegstoppen en dan ook nog je medicijndoosje pakken en in een omgeving die niet normaal is. Die omgeving waar de slachtoffers openen, is gevaarlijker dan bellend tv kijken en ondertussen een slok naar teruggaan en die niet functioneert koffie pakken; zelfs thuis achter de spelcomputer. Gelukkig wordt je niet volgens de standaard van de medische zorg of daar zelfs vijandig aan is. vaak daarvoor opgepakt of is dat niet vaak nodig. Dit doe je uit De dagelijkse werkelijkheid is volkomen anders dan die van de medische zelfbehoud zeker niet als het druk is op de weg, bij slecht weer of als je zorg. de weg niet kent. In een file kan het, maar dat kan ineens veranderen. Niets is daar eenduidig, 24 uur per dag. Daar heeft een schema voor therapietrouw niets mee te maken. Weer of Niets is daar normaal hetzelfde, niet langer dan twee of drie uur. geen weer, druk of niet, handenvol of aan het stuur, stilstaand of op volle Alles is daar schijnbaar duur en ingewikkeld, hulpmiddelen teveel om op snelheid; je zal wel moeten innemen. Elke dag, je hele leven verdien je te noemen, vragen om instructie, uitleg, begeleiding en dat alles gebeurt toch echte een koninklijke onderscheiding als je dan elke keer zou in een omgeving die miljard keer groter is dan de grootste display. stoppen bij een parkeerplaats.
 6. 6. De normale timers blijven echter niet lang genoeg waarschuwen De druk op familie, vrienden en werk kan soms een einde vinden. als je nog een half uur moet doorrijden tot de volgende stopplaats;.. Ben je dan wel beter af en is het dan niet makkelijker om gewoon “wat stond er op dat bordje, want de timer ging net af toen ik te leven en te accepteren dat je soms in het ziekenhuis ligt of regelmatig dat benzinestation passeerde.” bezwijkt of langzaamaan verslechtert? Gewoon onthouden en anticiperen zei de man die nooit zijn Is het dan niet gewoon een uitkomst om dan maar weer een extra kinderen op de fiets naar school brengt; medische kalmte en ratio zijn medicijn te slikken die de therapieontrouw even compenseert of even een volgens zijn deskundige mening perfect bestand tegen kindergedrag; hogere dosis met het risico van medicijnintolerantie; dus pillen vergeten, dat kan niet. je kan toch makkelijk terugvallen op de veiligheid van een arts, ook buiten het vaderland? Natuurlijk kan je wel eens wat vergeten in het normale leven en met de Zijn de pijn of de nadelige gevolgen, de benauwdheid of de jeuk grootste discipline, ratio en goede planning zal je dat tot 10% van je dan niet gewoon acceptabel als je daardoor wat losser op vakantie kan? leven kunnen beperken. Is het dan therapieontrouw of vergeetachtigheid ten bate van Bij medicatie is zelfs dat funest. Niet alleen voor de ziekte zelf, levensgemak? of de pijnlijke gevolgen, maar ook voor de opbouw van de optimale werking; die wordt finaal weggevaagd als je ook Is dit bewust gemakzuchtig of onbewust bio-logisch? maar 1 keer overslaat. Is gezond verstand sterker dan de macht van het dagelijkse leven? Om nog maar te zwijgen van de wanhoop, het schuldgevoel, de Als je er nooit aan toekomt om de gevolgen van een regelmaat te schaamte over die onderbrekingen, het gereken, de alertheid, de proeven, dan weet je toch ook niet wat je mist; je weet toch niet beter. frustratie naar je omgeving en datgene waar je wel pijnlijk aan De moeite en het natuurlijke onvermogen om sterker te zijn dan herinnerd wordt; dat je je medicijnen weer vergeten bent. 'verzaken', zijn bijna onoverwinnelijk als de beloning onbekend is. Zware pijn of de angst voor de dood hangt als een dreiging boven je hoofd en dat is niet bevorderlijk voor goede prestaties zoals iedereen Dit alles is een perspectief dat wel is opgenomen in de Pillkey® weet. Een aantal keren flinke pijn leert je vanzelf wel om therapietrouw Medicatie Manager. Met één hand kan de medicijncontainer worden te zijn, is een professionele mening. De pijn van de huisartsen en ontkoppeld en geopend. apothekers om het hoofd boven water te houden, heeft hen echter nog Makkelijker dan het aanzetten van je ruitenwisser of het openen van je niet overgehaald om trouw te zijn aan de regels van ondernemerschap. autoramen en zonder te kijken, kan je deze aan je mond zetten en je Het enige wat echt helpt is een leven dat volledig is afgestemd op medicatie innemen. Set en reset van de timer gaat automatisch. Eén kind je innamenschema's en / of opnieuw moet worden afgestemd aan de hand en de ander in de kinderwagen of beide op de fiets met de elke keer dat deze worden aangepast. Dat geldt voor alles in je boodschappentas aan het stuur kan zelfs een jengelend kind worden dagelijkse leven en dat van de mensen in je omgeving. Alles en toegesproken en getroost terwijl je de Pillkey opent voor je inname. Het iedereen moet daaraan geloven. Vakantie, geboorte, dood en rampen zou zo maar kunnen dat het huilen stopt door het leuke ringtunetje of mogen daar niet aan tornen: Een leven als een patiënt in een door de afleiding van het flashlichtje in het kleine handje. (zieken)huis. Ben je dan wel beter, àls het zou helpen? Onvoorziene omstandigheden hebben grote invloed, vaker dan je lief is.
 7. 7. De Pillkey® blijft net zolang afgaan totdat je bij Parijs bent of tot Gewoon onbegrijpelijk dat de programmering niet automatisch voor elke je in Londen de rust hebt om de pil in te nemen als dat bij die medicatie dag geldt en wil je pronken met een technisch hoogstandje dan doe het kan. Je moet dan alleen de batterij iets eerder opladen dan één keer in goed; innamenschema's aanpassen, is op de Pillkey® eenmalig zolang de de maand. medicatie nodig is, 15 intervalschema's die samen worden uitgelezen als 1 timerprogramma, na de laatste alarmering stopt het programma, voor Geen mens die dat vreemde kleurige doosje associeert met ziekte, zelfs het slapen gaan ontkoppelen voor de reset en bij het opstaan is het niet in Vietnam. In zo'n omgeving is het bovendien handig aankoppelen de start van het volgende timer dagprogramma. dat er iets is dat in het Vietnamees beschrijft welke medicijnen je Dat alles vraagt maar één handeling die identiek is aan elk pillendoosje; gebruikt. Een witte klinische doos met een rood kruis in de zak van een open en sluiten om de pillen in te nemen en elke avond vullen en korte broek is niet bevorderlijk voor een reisgevoel en diverse dunne klaarleggen voor de volgende dag. Zelfs in Zimbabwe of China, want de papiertjes in diverse talen zijn in deze vochtige omgeving al helemaal timer werkt op interval en is niet afhankelijk van kloktijden, jetlag en een aanfluiting; elk hotel heeft wel een computer en de meeste zomer- / wintertijd, ook al is er ook kloktijd voor de weldenkende mens ziekenhuizen of artsen overal op de wereld zijn daar ook die nog steeds gelooft dat de etenstijden noodzakelijk zijn voor inname. van voorzien. Ook zonder internet heb je de gegevens bij de hand, ook Deze fabeltjes komen uit het tijdperk van de lopende band en niet die die van die arts daarvoor in Thailand of Australië. Dan kun je een hele van flextijden, encyclopedie met medische afwijkingen laten zien, terwijl de Pillkey fileproblemen en ATV's. Net als alle andere fabeltjes daarvoor niet groter hoeft te zijn dan dat snoepblikje. die als strohalm dienen om niet los te hoeven laten. De arts of het ambulancepersoneel hoeft jou niet bij bewustzijn te brengen om je logboek te kunnen lezen en te checken of je out Dit zijn voordelen van techniek en dit zijn concrete invullingen van bent door het niet innemen van je laatste dosis. Je hoeft zelfs gewenste maatschappelijke zorg. Dan is design geen leuke bijzaak, maar bewusteloos niet bang te zijn dat je medicijnvergiftiging oploopt, want keihard de oorzaak van een ontwikkeling. De bril is daar het grootste dat programma zit op jouw Pillkey; up-to-date. voorbeeld van. Weg uit die wereld waar mensen naar de oogarts Aan deze zaken moet je denken als je iets maakt voor therapietrouw bij moesten, een ziekenfondsbrilletje dragen of bij uitzondering een medicatie en niet blijven cirkelen om de sportbrilletje en die voor bijstelling en controle weer uren bij de huisarts strohalm dat de arts alles moet regelen. Denk aan het feit dat mensen een verwijsbrief moesten halen. Daardoor is de computer populair ook naar de bioscoop of concert gaan of sjiek uit eten. geworden, zijn kenniseconomie en academisch niveau algemeen goed en Men wil niet opvallen; een trilalarm, ringtunes die anderen niet storen of lopen de meeste mensen niet meer op de tast een pilletje te pakken, design dat juist past in het feestelijke van dat moment. Daarvoor is de nadat ze op een overmaats horloge met moeite de tijd konden zien; om techniek nodig en niet om een vervanging te zijn van blik op de weg maar niet te spreken. Deze donkere eeuwen waren van de oude ratels en veren van de medicijnman. Medicijnen bij je pas echt opgeheven en er was pas echt sprake van een maatschappelijke hebben, is vanaf het begin van elke therapie normaler dan het invloed, nadat 'design' en 'eigen bijdrage' een rol gingen spelen. meenemen van je paspoort of je sleutels; deze drive is bijna reflexmatig. De zorg in het algemeen ten aanzien van medicijngebruik zit net zo vast Koppel dan de informatie over de medicijnen en de timer/ alarm hieraan aan het irrationele code van effectiviteit door techniek en functie als het dan heb je die automatisch ook bij de hand: Zo simpel. Het is zielig en innamenvoorschrift vastzit aan etenstijden. pathetisch dat in deze moderne tijd een timer maar één schema kan bevatten en niet twee, drie of meer met andere interval.
 8. 8. Volledig achterhaald, zeer primitief, ongelofelijk schadelijk voor de De Pillkey® Medicatie Manager zal als concept dezelfde werking effectiviteit van de zorg en de levensomstandigheid van de kunnen hebben op de gebruiker, de effectiviteit van de medicijngebruiker. zorgverlening en de economisch maatschappelijke structuur als Barbaars en middeleeuws als aderlaten is de herhaalde uitroep en de moderne bril; miljoenen consumenten met trots en waarschuwing van arts en apotheker” u moet wel de vanzelfsprekendheid, waar preventie, diagnose en behandeling medicijnen goed innemen” laagdrempelig en goedkoop zijn en de maatschappelijke gevolgen Bijna crimineel is de attitude naar de gebruiker, die volgens ingewijden voor kennis, werkwijzen en gedrag onvoorstelbaar zullen zijn. geen geld wilt betalen, ook al erkent de deskundige volmondig de kwaliteit van de Pillkey. Het product is het wel waard, maar de klant heeft het er niet voor over, is het adagio; Acceptatie van onderstaande slogans is noodzakelijk: beter en goedkoper werkt de dikgedrukte tekst op het papieren etiketje “u moet wel de medicijnen goed innemen”  Beter worden is niet makkelijk, maar beter zijn is nog moeilijker. De weerstand tegen een consumentenbenadering is op chantage af.  Gezondheidszorg is een serieuze zaak, maar is geen concurrentie Een waardevol product wordt dan gebrandmerkt als gadget voor de kwaliteit van leven. en daar laat een serieuze zorgverlener zich niet mee in.  Het fenomeen therapieontrouw is complex en vereist complexe maatregelen; simpel. De weigering voor de sprong naar een nieuw tijdperk, zoals ook  Je pillen vergeten zonder ze te vergeten, is de droom van elke de bril heeft gedaan, puur op uitstraling en laagdrempelige chronisch gebruiker. deskundigheid, is logisch.  Beter 10 bestaande opties aan elkaar koppelen dan eindeloos op Kunnen zien dat het Pillkey® concept revolutionair is, is net zo moeilijk zoek gaan naar de ene ware. voor zorgverleners, die eeuwen de top zijn geweest van  Kristallisatie is de fundamentele kracht achter elke diamant en de hoogste en meest gewaardeerde kennis, als therapietrouw achter de Pillkey® Medicatie Manager. voor iemand die nog nooit de gevolgen heeft ondervonden van therapietrouw. De beloning valt buiten het referentiekader. Strohalm, onwetendheid, bescherming van eigen deskundigheid, angst De Pillkey® Medicatie Manager is meer dan de som der delen. voor het onbekende en de krachten die groter zijn dan De Pillkey® Medicatie Manager is minimaal de vervanging van het gezond verstand, zijn allen een bedreiging voor gezonde mensen, apothekersdoosje en daardoor al maximaal meer dan elke pillendoosje, samenlevingen en handelswijzen. Zelfmanagement is geen recht, maar digitaal of niet. een plicht; iedereen moet meedenken, -werken en -ontwikkelen om De Pillkey® Medicatie Manager heeft veel facetten, die aansluiten bij het leven beter te maken. Met alle middelen, kennis, perspectieven, meerdere bedrijvigheden en initiatieven. kennis en motivatie, die elk persoon kan opbrengen. De Pillkey® Medicatie Manager kan simpele goedkope applicaties De leek moet naar de specialist luisteren, want die weet dingen die de koppelen aan de bestaande facetten, waardoor gebruik hiervan 'leek' niet weet. De specialist moet naar de leek luisteren, want die weet makkelijker, vertrouwder en sneller gaat dan de aanschaf van steeds een dingen die de 'specialist' niet weet. nieuw product voor elke aanpassing. Als afsluiting de gewaagde stelling op basis van een simpele wijziging van perspectief; uit de schaduw van de middeleeuwen naar de kern van nu.
 9. 9. De Pillkey® Medicatie Manager snoert de kritische patiënt de Marketing offensief en resultaten tot op heden. mond, want in het dagelijks leven hoeven ze geen patiënt meer Bedrijf Interess Informatie e Over leg Project Contrac Extra t te zijn. Leveranciers product zakeli jk eenmaliglanger De Pillkey® Medicatie Manager verandert concurrentie in congruentie, Tidesi l Dewaoc gn ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ? want de serieuze zorg is de kern en de rest is aan anderen. Meadwe Newasy stvaco ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja De Pillkey® Medicatie Manager doet datgene dat ook de bril heeft Inforay ja ja ja ja ja ja ja gedaan; een kader bieden aan effectieve hulpmiddelen, zodanig Concul egaas Medstick ja ja ja ja ja ja ja dat men er veel voor over heeft om niet meer zonder deze hulpmiddelen Simpill ja ja ja ja Inforay ja ja ja ja ja ja ja Lifeclini c ja ja ja ja ja te hoeven leven. Verzekeringen De Pillkey® Medicatie Manager zorgt ervoor dat therapietrouw verdwijnt Salland ja ja ja ja ja ja ja Achmea ja ja ja ja ja en deze verandert in een 'om het even welk leven met medicatie'. Menzis VGZ ja ja ja ja ja ja Farmacie Pfizer ja ja ja ja ja Novartis ja ja ja Pharma ja ja ja Thom. Heal Hea thNetwerk lthValley ja ja ja ja ja ja ja Zor Innoatie g v Plartfor m ja ja ja ja ja Apotheekenni k sbank ja ja ja ja ja Rad d bou ja ja ja ja Apothekers Medi OPG q ja ja ja ja Blockland ja ja ja ja Esc a ur ja ja ja ja All ance i Boots ja ja ja ja Kring apo theken ja ja ja ja Service theken apo ja ja ja ja Thui sapotheek Cen e Apothee tral k Financi ering Oost NV ja ja ja ja ja ABN Amro ja ja ja ja ja ING ja ja ja ja ja RABO ja ja ja ja ja Meri Lynch ll ja ja ja ja ja Cr onRoo edi sendal a ja ja ja ja ja PWL subsidi es ja ja ja ja ja HealthInnovationFund ja ja ja ja ja KERN ja ja ja ja Anderen Schuuring ja ja ja ja ja ja SSLInterna tional ja ja ja ja Philips ja ja ja ja Vi apho e t n ja ja ja ja USB Hype ja ja ja ja ja ja ja OTAC ja ja ja ja CvZ ja ja ja ja IPTHui zen ja ja ja ja ja Zor gr epAlmere g o ja ja ja ja ja ond ervoor beho ud INGban pr k oject ja ja ja ja Minister ink Kl ja ja ja ja Inst ituten IZI T ja ja ja ja ja NPCF ja ja ja Patiëntenverging eni en ja ja ja HAN BC ja ja ja ja ja ja ja Zor Innovat Wizer g ie j ja ja ja ja

×