Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FD zorg moet leren ICT bij banken

389 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

FD zorg moet leren ICT bij banken

  1. 1. | SeleCTIon zorgLeren van ICT-invoering bij bankendoor Pieter Rahusen, Ricoh Nederland B.V.Stapsgewijze introductie van elektronisch bankieren voorbeeld voor patiënten-dossier. Belangrijkste reden van ICT-achterstand is dat ziekenhuizen met mensenwerken en niet met producten. Met het elektronisch patiënten- - wie zegt dat privacygevoelige Vervolgens is het een kleine dossier (EPD) op komst is duidelijk informatie niet op straat komt stap om ook een patiëntendossier geworden hoe groot de achter- te liggen? automatisch te koppelen aan stand van ziekenhuizen is in de patiëntenpas, zodat de arts de toepassing van lCT. Deze Ook zijn ziekenhuizen bang dat alle patiëntgegevens direct voor- achterstand moeten ze nu in digitale patiëntendossiers gemak- handen heeft. Ook kan de kaart één keer goedmaken. Dat gaat kelijker zoek kunnen raken als met behulp van RFID, identifi- niet, want er is veel weerstand ze niet meer beschikbaar zijn catie met radiogolven, worden tegen ICT-toepassingen. Deze in papieren vorm, bijvoorbeeld gebruikt om te bepalen tot welke kloof moet stap voor stap gedicht doordat iemand ze - per ongeluk afdeling van een ziekenhuis de worden. - verwijdert. patiënt wel of geen toegang heeft. Zo blijft een hoop admi- Uit zeer recent onderzoek van het Om deze automatiseringsangst nistratieve rompslomp bespaard ministerie van Volksgezondheid te overwinnen, zou het beter zijn en blijft er meer tijd over om Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat ICT stapje voor stapje in te daadwerkelijk aan het bed van een derde van de ziekenhuisinfor- voeren. Op deze manier kunnen de patiënt te staan. Door een matiesystemen niet voldoet aan zowel ziekenhuizen als patiënten stapsgewijze invoering van deze de eisen voor invoering van het gewend raken aan nieuwe tech- veranderingen blijven de kosten EPD. Maar waarom is die achter- nologie. Een geslaagd voorbeeld beheersbaar en geniet die grote stand er? Met gebrek aan geld van een dergelijke aanpak is de groep mensen die over vijf jaar alleen heeft het niet te maken, invoering van het elektronisch 65-plus is - een derde van Neder- er is simpelweg nog geen ver- bankieren. Dat is niet van de ene land - van de voordelen van ICT- trouwen in de werking van ICT op de andere dag gebeurd, maar vernieuwing en betaalbare zorg. binnen de zorg. stapsgewijs, van de invoering van de pinpas tot elektronisch betalen De belangrijkste reden van de bij webwinkels met iDeal. Bijna ICT-achterstand is dat ziekenhui- niemand meer heeft weerstand zen met mensen werken en niet tegen digitaal bankieren. met producten. Dat noopt hen tot conservatisme en een Vertrouwen in de mogelijkheden gezond wantrouwen tegen die ICT biedt, is nodig. Hiervoor nieuwe ICT-ontwikkelingen. moeten de voordelen ervan duidelijk zichtbaar zijn. Zowel bij Stel dat het een keer misgaat patiënten als zorgverleners. Zie- met een patiënt als gevolg van kenhuizen kunnen beginnen met haperende techniek, dan gaat het het automatiseren van de aanmel- goed mis, is de gedachte. Die ding van nieuwe patiënten, zodat weerstand is begrijpelijk, want: patiënten niet langer eerst in de rij - zijn de gegevens wel goed moeten staan om een ponskaart beveiIigd?; te laten maken bij de balie.

×