Successfully reported this slideshow.

Presentaci%f3 s%f anion_21052012

730 views

Published on

Presentació d'Eva pérez Gabucio a l'escola Súnion 21 maig de 2012 sobre contaminació de l'aire

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentaci%f3 s%f anion_21052012

 1. 1. Qualitat de l’AireEva PérezCap de la Secció d’ImmissionsServei de Vigilància i Control de l’Aireeva.gabucio@gencat.catDepartament de Territori i Sostenibilitat21 de maig de 2012
 2. 2. Qualitat de l’Aire • Concepte • Com es mesura la qualitat de l’aire a Catalunya? • Principals contaminants atmosfèrics
 3. 3. CONCEPTE DE QUALITATDE L’AIRE
 4. 4. Concepte-Què és la qualitat de l’aire?“emissions” que emet un focus“immissió” (qualitat de l’aire) és la concentració onivell d’un contaminant en un determinat punt del’espai; la que respiraria una persona.
 5. 5. La Contaminació AtmosfèricaIntroducció. Què entenem per contaminació atmosfèricao per qualitat de l’aire pobre? L’atmosfera és contaminada quan s’hi emeten, de forma natural o per l’acció de l’home, substàncies alienes a la seva composició normal També, diem que és contaminada quan la concentració d’alguna substància que normalment hi és present augmenta per sobre del seu valor normal
 6. 6. Com són els contaminants?gasos:NO2, SO2, CO, O3, CL2, H2Spartícules:PST, PM10, PM2.5, PM1
 7. 7. El procés de lacontaminacióatmosfèrica
 8. 8. El procés de la contaminació atmosfèrica Els nivells de qualitat de l’aire/contaminació atmosfèrica depenen: •Els contaminants emesos •Factors meteorològics (vent, inversions, turbulència, precipitació) L’atmosfera dispersa i transporta els contaminants, mitjançant el seu moviment bàsicament turbulent. A igualtat de substàncies contaminants provinents de fonts emissores, la contaminació pot assolir nivells de qualitat de l’aire diferents
 9. 9. Qui contamina? Fonts de contaminació Fonts o focusEmesos per fenòmens naturals- Fonts naturals:IncendisVolcansResuspensió de pols pel ventEmesos per les persones-Fonts antropogèniques:TransportIndustrialDomèstic
 10. 10. Qui contamina? Fonts de contaminacióFonts antropogèniques d’origen industrial Processos de combustió industrial Incineració Materials de la construcció Siderúrgia i metal·lúrgia Refineries de petroli Fabricació de paper
 11. 11. Qui contamina? Fonts de contaminacióFonts antropogèniques associades al transport Transport terrestre Transport aeroportuari Transport portuariFonts domèstiques
 12. 12. Factors meteorològics que afecten nivells qualitatde l’aire 12
 13. 13. FACTORS METEOROLÒGICS PM10 - Gràfics evolució diària de partícules Evolució m itjana diària PM10 16.01.11-31.01.11 60 50Mitjana diària PM10 (ug/m3) 40 30 20 10 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 16 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 17 22 26 31 Dies Barcelona (Eixample) L’Hospitalet de Llobregat Sant Vicenç dels Horts 13
 14. 14. MÈTODES D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRECOM ES MESURA LA QUALITAT DE L’AIRE ACATALUNYA? La vigilància i l’avaluació de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es duu a terme principalment mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). S’avalua principalment a mètodes de mesura fixa, inclús en aquelles zones on no és necessari.
 15. 15. LA XARXA DE VIGILÀNCIA I PREVISIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE CATALUNYA (XVPCA)– La xarxa és un sistema de detecció dels nivells d’immissió dels principals contaminants.– Va ser creada per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per l’Ordre de 20 de juny de 1986.– Està adscrita administrativament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
 16. 16. Estadístics de la XVPCA
 17. 17. Tipus d’estacions de la xarxaAquestes estacions segons el tipus d’impacte que reben per les diferents Segons les fonts d’emissió d’influència directa T Trànsit I Industrial F Fons
 18. 18. Estacions trànsitSabadell (Gran Via)
 19. 19. Estacions industrialsTarragona (Port)
 20. 20. Estacions de fons Estació de Rubí (Ca n’Oriol)
 21. 21. Com es vigila la contaminació atmosfèrica?CONTAMINANTS MESURATS PER LA XVPCA – Diòxid de nitrogen (NO2) – Sulfur d’hidrogen (H2S) – Ozó (O3) – Benzè (C6H6) – Monòxid de Carboni (CO) – Diòxid de sofre (SO2) – Partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) – Pluja àcida – Compostos de clor – Metalls pesants – Benzo(a)pirè
 22. 22. PRINCIPALS CONTAMINANTSEMESOS EN LES ÀREESURBANES
 23. 23. La Qualitat de l’aireZones de Avaluació del 2009Qualitat del’Aire (ZQA)
 24. 24. CONTAMINANTS MESURATS AMB LA XVPCA Diòxid de nitrogen (NO2) Partícules en suspensió (PST, Sulfur d’hidrogen (H2S) PM10 i PM2,5) Ozó (O3) Compostos de clor Benzè (C6H6) Metalls pesants Monòxid de Carboni (CO) Benzo(a)pirè Diòxid de sofre (SO2) Es disposa de més de 9.000.000 de dades anuals. Pressupost anual durant el 2011, és de 1.500.000€. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 25. 25. Avaluació de la Qualitat de l’aire 2011 NO2 SO2
 26. 26. Avaluació de la Qualitat de l’aire 2011PM10 O3
 27. 27. Avaluació de la Qualitat de l’aire 2011 H2S HCl
 28. 28. Avaluació de la Qualitat de l’aire 2011 PM2,5 CO benzè As, Cd, Ni, Pb B(a)P Cl2
 29. 29. EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE QUALITAT DE L’AIRE - Últims 11 anys Mitjana anual diòxid de nitrogen (NO2) ZQA1 90Mitjana anual NO2 (ug/m ) 803 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VLa+MdT VLa Badalona Barcelona (Ciutadella) Barcelona (Eixample) Barcelona (Gràcia-Sant Gervasi) Barcelona (Poblenou) Barcelona (Sants) Cornellà de Llobregat El Prat de Llobregat (Pl. de lesglèsia) Gavà (c/ Progrés) Gavà (Parc del Mil.lenni) L’Hospitalet de Llobregat Sant Adrià de Besòs Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Gramenet Barcelona (Parc Vall dHebrón) Badalona (Montroig-Ausiàs Marc) Gavà Viladecans (Atrium)
 30. 30. EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DEQUALITAT DE L’AIRE - Últims 11 anys Mitjana anual diòxid de nitrogen (NO2) ZQA2 90 Mitjana anual NO2 (ug/m3) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 anys VLa+MdT VLa Barberà del Vallès Granollers (av. Joan Prim) Granollers (Joan Vinyoli) Martorell Mollet del Vallès (Pista d’Atletisme) Montcada i Reixac Rubí Rubí (Can Oriol) Sabadell (Gran Via) Sabadell (pl. Creu de Barberà) Sant Andreu de la Barca Sant Cugat del Vallès Sta. Perpètua de Mogoda (Av. Onze de Setembre) Terrassa Mollet del Vallès (Plaça Pau Casals) Sta. Perpètua de Mogoda (Mercat Municipal) Granollers (c/ Francesc Macià)
 31. 31. EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DE QUALITAT DE L’AIRE - Últims 11 anys Mitjana anual PM10 ZQA1 90Mitjana anual PM10 (ug/m 3) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 anys VLa + M d T VLa B arc e lo na (c / Llu í s S o lé i S ab arí s ) B arc e lo na (E ixam p le ) B arc e lo na (G ràc ia - S ant G e rvas i) B arc e lo na (p l. U nive rs itat) B arc e lo na (Z o na U nive rs itària) B arc e lo na (S ants ) E s p lu gu e s d e Llo b re gat (e s p o rtiu La P lana) LH o s p itale t d e Llo b re gat M o lins d e R e i (p l. d e l M e rc at M u nic ip al) M o lins d e R e i (Aj ntam e nt) u E l P rat d e Llo b re gat (p l. d e lE s glés ia) S ant Ad rià d e B e s ò s S anta C o lo m a d e G ram e ne t (Aj ntam e nt) u S ant F e liu d e Llo b re gat S ant Vic e n ç d e ls H o rts (C o lle gi S ant Jo s e p ) · S ant Vic e n ç d e ls H o rts (Ve rge d e l R o c í o ) B arc e lo na (P o rt Ve ll) E l P rat d e Llo b re gat (Jard ins d e la P au ) E l P rat d e Llo b re gat (C E M S agnie r) G av à B arc e lo na (IE S G o ya) B arc e lo na (IE S Ve rd agu e r) B arc e lo na (Vall d H e b ró n)
 32. 32. EVOLUCIÓ DE VALORS MITJANS DEQUALITAT DE L’AIRE - Últims 11 anys Mitjana anual PM10 ZQA2 Mitjana anual PM10 (ug/m 3) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 anysVLa + M d T VLa B arb e rà d e l Vallès (Aj ntam e nt) uC ald e s d e M o ntb u i (Aj ntam e n t) u C as te llar d e l Vallès (Aj ntam e nt) u C as te llb is b al (av. P au C as als )C as te llb is b al (M irad o r d e l Llo b re gat) G rano lle rs (Vinyo li-F o ix) M arto re ll (c / C anyam e re s - c / S ant A. M . C lare t)M o lle t d e l Vallès (P is ta M u nic ip al d Atle tis m e ) M o ntc ad a i R e ixac (p l. d e Llu í s C o m p anys ) M o ntc ad a i R e ixac (Aj ntam e nt) uM o nto rn ès d e l Vallès (C E IP M arinad a) M o nto rn ès d e l Vallès (p l. d e l P o b le ) à P alle j (M e rc at M u nic ip al)R u b í (Aj ntam e nt) u R u b í (C a nO rio l) S ab ad e ll (E s c o la Ind u s trial)S ab ad e ll (G ran Via - c ra. d e P rats ) S ant And re u d e la B arc a (C E IP Jo s e p P la) S ant C u gat d e l VallèsS anta P e rp ètu a d e M o go d a S e ntm e nat (Aj n tam e nt) u T e rras s a (M ina P úb lic a d Aig üe s )T e rras s a (ram b la d e l P are Ale gre ) M o ntc ad a i R e ixac (C an S ant Jo an) R u b í (E s c ard í vo l)e l P ap io l (c e ntre d ia Jo s e p T arrad e llas )
 33. 33. CONDICIONS DE CONTORN nombre de dies amb precipitació >1mm a Barcelona (Gal·la Placídia) o St Adrià de Besòs 60 80 70 50 60 nre dies semestre 40 nre dies any 50 30 40 30 20 20 10 10 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 any 1er semestre 2on semestre anual
 34. 34. CONDICIONS DE CONTORNAny 2005: 3 situacions Any 2008: 2 situacions 01-13 gener 19-30 gener 01-04 febrer 6-13 febrer 21–25 desembre Any 2009: 2 situacionsAny 2006: 4 situacions 25-28 febrer 10-14 gener 09-12 desembre 22-26 gener 10-18 desembre Any 2010: 0 situacions 26 desembre 2006 – 1 gener 2007 Any 2011: 5 situacionsAny 2007: 2 situacions 01-11 febrer 11-15 gener 06-10 abril 27-30 gener 23-25 maig Generalitat de Catalunya 27 setembre - 07 octubre Departament de Territori i Sostenibilitat 10-13 octubre
 35. 35. PROBLEMES DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA ALA REGIÓ METROPOLITANA Diòxid de Partícules en nitrogen (NO2) suspensió (PM10)
 36. 36. PROBLEMES DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA ALA REGIÓ METROPOLITANAEfectes sobre la salut de les partícules(PM10)Les partícules en suspensió presents a l’aire causenefectes negatius sobre la salut. Això s’hademostrat tant per les partícules fines com per lesgrolleres. Afecten especialment l’aparellrespiratori i el sistema cardiovascular.Les partícules més fines són més perilloses. Altrescaracterístiques físiques, químiques i biològiquespoden influir en l’aparició d’efectes negatius per a lasalut.
 37. 37. PROBLEMES DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA ALA REGIÓ METROPOLITANAEfectes sobre la salut del diòxid de nitrogen (NO2)S’ha demostrat que exposicions a llarg termini de diòxidde nitrogen (NO2) poden disminuir els nivells de la funciópulmonar i augmentar el risc de patir símptomesrespiratoris, especialment en les persones asmàtiques ien nens, més vulnerables degut a que tenen una majorfreqüència respiratòria que els adults.En determinades condicions ambientals tenen un efecteindirecte sobre la salut humana, ja que contribueixen aformar partícules d’origen fotoquímic.
 38. 38. PROBLEMES DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA ALA REGIÓ METROPOLITANAPartícules en suspensió PM10 -Legislació aplicable-rd102/2011 Període de PM10 Valor límit mitjanaValor límit diari per la 50 µg/m3 24 hprotecció salut humana < 35 ocasions any civilValor límit anual per la 1 any civil 40 µg/m3protecció salut humana
 39. 39. PROBLEMES DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA ALA REGIÓ METROPOLITANA Diòxid de nitrogen (NO2) Legislació aplicable-rd102/2011 NO2/NOx Període de Valor límit mitjana Valor límit horari 200 µg/m3 de NO2 per la protecció 1h salut humana < 18 ocasions any civil Valor límit anual per la protecció 1 any civil 40 µg/m3 de NO2 salut humana Valor límit anual per a la protecció 1 any civil 30* µg/m3 de NOx de la vegetació Llindar d’alerta 1h 400** µg/m3

×