Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een Second Life in Real Life

Presentatiebestand gebruikt voor de online presentatie op 13 mei 2008

 • Login to see the comments

Een Second Life in Real Life

 1. 1. Pierre Gorissen 13 mei 2008 Een Second Life in Real Life
 2. 2. Links… <ul><li>Alle materialen/links beschikbaar via: http ://ictenonderwijs.wikispaces.com/SecondLife </li></ul><ul><li>Backchannel: http ://www.ictoblog.com/secondlife/ </li></ul><ul><li>Contact: http ://www.gorissen.info/Pierre </li></ul>
 3. 3. Progamma <ul><li>Wie ben ik? </li></ul><ul><li>Wat is Second Life? </li></ul><ul><li>Fontys in Second Life </li></ul><ul><ul><li>Real Life – Second Life </li></ul></ul><ul><li>Waarom? </li></ul><ul><ul><li>Bedrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet commerciële instellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijs </li></ul></ul>
 4. 4. Fontys Hogescholen <ul><li>Fontys Hogescholen </li></ul><ul><ul><li>Studenten: 37.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeel: 4.100 </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleidingen: ruim 200 binnen 35 instituten </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitair Bedrijf </li></ul></ul><ul><ul><li>Afdeling Onderwijs - team ICTO </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT en Onderwijs Lab </li></ul></ul><ul><li>Web: </li></ul><ul><ul><li>http://www.fontys.nl/facilitairbedrijf/onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.fontys.nl/ICTOLab </li></ul></ul>
 5. 5. ICT en Onderwijs Lab
 6. 6. Second Life <ul><li>Een 3D virtuele wereld. </li></ul><ul><li>Linden Lab </li></ul><ul><li>Avatars </li></ul><ul><li>Gebouwd door de gebruikers </li></ul><ul><li>Eigen economie </li></ul>
 7. 7. Linden Lab <ul><li>Opgericht in 1999 door Philip Rosedale </li></ul><ul><li>Gevestigd in San Francisco </li></ul><ul><li>Ongeveer 250 medewerkers </li></ul><ul><li>Omzet geschat: 53 miljoen Euro per jaar </li></ul><ul><li>Winst geschat: 25 miljoen Euro per jaar </li></ul>
 8. 8. Avatars <ul><li>“ de incarnatie” </li></ul><ul><li>Residents </li></ul><ul><li>Gratis / Premium </li></ul><ul><li>Voornaam: zelf bedenken </li></ul><ul><li>Achternaam: kiezen uit lijst </li></ul>Peter McAllister
 9. 9. Avatars <ul><li>Verplaatsen </li></ul><ul><ul><li>Lopen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vliegen </li></ul></ul><ul><ul><li>Teleporteren (SLURL) </li></ul></ul><ul><li>Nu nog toetsenbord + muis… </li></ul>
 10. 10. Bouwen <ul><li>Primitives (Prims) </li></ul><ul><li>Textures </li></ul><ul><li>Sculpted Prims </li></ul>
 11. 11. Eigen Economie <ul><li>Munteenheid: L$ </li></ul><ul><li>1L$ = $0,0038 = € 0,0025 (400 L$ = € 1) </li></ul><ul><li>Omwisselbaar beide kanten op </li></ul>
 12. 12. Eigen Economie <ul><li>Geld verdienen: </li></ul><ul><ul><li>Kleding verkopen </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere objecten verkopen (huizen/auto’s etc) </li></ul></ul><ul><ul><li>Land verhuur (residents onderling) </li></ul></ul>L$195 L$200 L$150 Mannon
 13. 13. Economie <ul><li>Linden Lab = vriendelijke dictator </li></ul><ul><li>Beslissingen die invloed hebben: </li></ul><ul><ul><li>Prijs van nieuwe eilanden; </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbieden van gokken; </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbieden van banken; </li></ul></ul><ul><ul><li>Handhaven auteursrecht; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bescherming tegen “diefstal” </li></ul></ul>
 14. 14. Second Life - cijfers <ul><li>Omvang: </li></ul><ul><ul><li>1.100 km 2 landmassa </li></ul></ul><ul><ul><li>100 Terabytes user generated contents </li></ul></ul><ul><ul><li>18.000 server CPU’s </li></ul></ul>
 15. 15. Second Life - cijfers <ul><li>Betalende leden: 90.000 </li></ul><ul><li>Gemiddeld online: </li></ul><ul><ul><li>50.000 gelijktijdige gebruikers </li></ul></ul><ul><ul><li>500.000 verschillende gebruikers per maand </li></ul></ul><ul><ul><li>56,12 uur gemiddeld per maand </li></ul></ul>
 16. 16. Second Life - cijfers <ul><li>Verdeling in leeftijd: </li></ul><ul><ul><li>45 jaar en ouder: 70,17 uur </li></ul></ul><ul><ul><li>35 t/m 44 jaar: 66,06 uur </li></ul></ul><ul><ul><li>25 t/m 34 jaar: 55,55 uur </li></ul></ul><ul><ul><li>18 t/m 24 jaar: 37,84 uur </li></ul></ul><ul><ul><li>13 t/m 17 jaar: 24,67 uur (teen grid) </li></ul></ul><ul><li>(per maand / per gebruiker) </li></ul>
 17. 17. Fontys in Second Life <ul><li>Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) </li></ul><ul><li>Sinds maart 2007 </li></ul>
 18. 18. Afdeling Onderwijs in Second Life <ul><li>Waarom? </li></ul><ul><ul><li>Om er bij zijn; </li></ul></ul><ul><ul><li>Om mee te kunnen kijken en te leren van; </li></ul></ul><ul><ul><li>Om kleine experimenten uit te voeren; </li></ul></ul><ul><li>Zelf geen lessen met studenten; </li></ul><ul><li>Kosten minimaal. </li></ul>
 19. 19. Kosten
 20. 20. Koppeling Real Life – Second Life <ul><li>Video en audio streaming </li></ul><ul><li>Chat koppeling </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>Nabaztag / tag </li></ul><ul><li>Sloodle </li></ul><ul><li>Augmented Reality </li></ul><ul><li>“ Move your body” </li></ul>
 21. 21. Video en Audio streaming <ul><li>Video: Ingeblikt en Live </li></ul><ul><li>Podcasts (automatisch bijgewerkt) </li></ul><ul><li>Streaming audio </li></ul>
 22. 22. Chat koppeling
 23. 23. Twitter
 24. 24. Nabaztag/tag
 25. 25. Sloodle <ul><li>Koppeling tussen Moodle en Second Life </li></ul>
 26. 26. Augmented Reality <ul><li>Georgia Institute of Technology </li></ul><ul><li>Webcam + software </li></ul><ul><li>Combinatie van </li></ul><ul><ul><li>Real Life beeld + </li></ul></ul><ul><ul><li>Second Life beeld </li></ul></ul><ul><li>Toekomst: HUD </li></ul>
 27. 27. “ Move your body” <ul><li>Kapor Enterprises - Mitch Kapor en Philippe Bossut </li></ul><ul><li>3D Camera </li></ul><ul><li>Beweging en houding stuurt avatar in SL </li></ul>
 28. 28. Waarom actief in Second Life? <ul><li>Bedrijven </li></ul><ul><li>Niet commerciële instellingen </li></ul><ul><li>Onderwijsinstellingen </li></ul>
 29. 29. Bedrijven in Second Life <ul><li>SL only bedrijven </li></ul><ul><li>RL bedrijven in SL </li></ul><ul><ul><li>Uithangbord / PR </li></ul></ul><ul><ul><li>Contact met klanten </li></ul></ul><ul><ul><li>Contact met collega’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Prototyping </li></ul></ul>
 30. 30. Niet commerciële instellingen <ul><li>Bekendheid creëren </li></ul><ul><li>Ontmoetingsplaats voor vrijwilligers </li></ul><ul><li>Geld inzamelen (mini-transacties) </li></ul>
 31. 31. Onderwijsinstellingen <ul><li>Onderwerp van studie </li></ul><ul><ul><li>3D modellering </li></ul></ul><ul><ul><li>Economie </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatschappij </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtuele werelden </li></ul></ul>
 32. 32. Onderwijsinstellingen <ul><li>Hulpmiddel bij studie </li></ul><ul><ul><li>Instructie </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontmoetingsplek </li></ul></ul><ul><ul><li>Rollenspelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning van afstandsleren </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociaal Constructivisme </li></ul></ul>
 33. 33. Samenvattend <ul><li>Second Life is in 2008 niet meer hip; </li></ul><ul><li>Virtuele werelden gaan niet meer weg; </li></ul><ul><li>Second Life is goede opstap, ondanks alles… dankzij alles… </li></ul><ul><li>Echte uitdaging is inpassen in organisatie; </li></ul><ul><li>Integratie RL – SL belangrijk voor acceptatie. </li></ul>
 34. 34. Vragen….
 35. 35. Dank je voor het kijken!

×