Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ค้างชำระ 5.1 (55)

5/1

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ค้างชำระ 5.1 (55)

  1. 1. รายชื่อนักเรียนห้ อง ม.5/1 (เรียนพิเศษ)ค้ างชาระ (เรี ยนช่วงปิ ดเทอม) เดือน เมษายน 55 …(1,000 บาท) 1.อภิวฒน์ บุญรัตนไพศาล (ก้อง) ลงชื่อ...................(ทราบ) ั 2.ธัญญารัตน์ บุญประเสริ ฐ (เล็ก) ลงชื่อ...................(ทราบ)ค้ างชาระ (เรี ยนช่วงปิ ดเทอม-เปิ ดเทอม) เดือน พฤษภาคม 55 …(500 บาท) 1.อภิวฒน์ บุญรัตนไพศาล (ก้อง) ลงชื่อ...................(ทราบ) ั 2.ธัญญารัตน์ บุญประเสริ ฐ (เล็ก) ลงชื่อ...................(ทราบ) 3.นภดล แก้วเทพ (เจ) ลงชื่อ...................(ทราบ) 4………………(ชล) ลงชื่อ...................(ทราบ) (กรุณาติดต่ อครูเพื่อดาเนินการและแจ้ งผู้ปกครองเพื่อรั บทราบ ภายใน 11 มิถนายน 2555 นี) ุ ้ ลงชื่อ ……………………….. (ครู กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ) 8 มิ.ย. 55.

×