Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่8

246 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่8

 1. 1. บทที่ 8<br />เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ <br />
 2. 2. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้<br /><ul><li>การวัดผล (Measurement) คือ กระบวนการหาปริมาณ หรือจำนวนของสิ่งของต่าง โดยผลที่เออกมาจะเป็นตัวเลขหรือรูปแบบของสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสิ่งที่เราต้องการ อาทิเช่น อยากรู้ว่านายสมศักดิ์ หนักเท่าไหร่ เราก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการวัดผลคือ เครื่องวัดส่วนสูง และนำมาวัดเมื่อทราบว่า นายสมศักดิ์ สูง 185 ซึ่ง 185 คือค่าที่ได้จากการวัดผลส่วนสูงของนายสมศักดิ์
 3. 3. การทดสอบการศึกษา คือ กระบวนการวัดประเมินผลอย่างหนึ่ง ที่มีการกระทำอย่างมีระบบและเข้าไปช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดและได้แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเต็มที่อย่างใดอย่างหนึ่ง </li></li></ul><li>การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ)<br /><ul><li> การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง เป็นการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการวินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นมาหรือสิ่งที่ได้รับการวัดผลมาแล้ว อาทิเช่น นายสมศักดิ์สูง 185 เซนติเมตร ผลการประเมินถือว่า เป็นคนที่มีส่วนสูง สูงมาก โดยต้องพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ให้กำหนดไว้ด้วย
 4. 4. บลูม(Bloom) และคณะ ได้แบ่งพฤติกรรมที่จะทำการวัดผล ได้ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 1.) วัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ ด้านความคิด ความรู้ (ด้านสมอง) </li></ul>2.) วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ได้แก่ ด้านความรู้สึกนึกคิด (ด้านจิตใจ) <br />3.) วัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การใช้กล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัส ส่วนต่างๆของร่างกายเรา (ด้านการปฏิบัติ) <br />
 5. 5. จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา<br /><ul><li> เราสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายได้ออกเป็น 6 จุดมุ่งหมายด้วยกัน ได้แก่ </li></ul>1.) กาวัดเพื่อและพัฒนาสมรรถภาพของตัวผู้เรียน <br />2.) การวัดผลเพื่อวินิจฉัย <br />3.) การวัดผลเพื่อจัดลำดับหรือจัดตำแหน่ง <br />4.) การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของผู้เรียน <br />5.) การวัดผลเพื่อพยากรณ์ <br />6.) การวัดผลเพื่อประเมิน <br />
 6. 6. หลักการวัดผลการศึกษา<br /><ul><li>หลักการวัดผลการศึกษานี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 หลักใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ </li></ul> 1.) ตองวัดให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน <br /> 2.) เลือกใช้ใช้เครื่องมือที่ดีและเหมาะสม และต้องมีคุณภาพด้วย <br /> 3.) ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อใช้ก็ควรที่จะระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา <br /> 4.) ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง คะแนนที่ผู้เรียนได้ต้องแปลงให้สมเหตุสมผลกันและถูกต้องตามหลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผล <br /> 5.) การใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า สิ่งสำคัญคือ เพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนเอง ต้องพยายามรู้จักผู้เรียนให้มาก ในแต่ละคนๆ ว่า เด่นหรือด้อย ทางไหนบ้าง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้จงได้อยู่เสมอ <br />
 7. 7. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล<br /><ul><li> การสังเกต (Observation) คือ การพิจารณาปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริง
 8. 8. การสังเกตจะมีรูปแบบการสังเกตเป็น 2 ลักษณะคือ สังเกตแบบร่วมด้วยกันกิจกรรมนั้นๆที่จัดขึ้นมาในห้องเรียนหรือร่วมกับผู้เรียนในกิจกรรมนั้นๆ อีกแบบก็คือ การสังเกตผลโดยการอยู่ห่างๆและมองเป็นภาพร่วมๆว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องที่ไหน โดยสรุปเป็นภาพร่วม และยังแยกย่อยออกมาเป็น แบบไม่มีโครงสร้างและแบบมีโครงสร้างด้วย </li></li></ul><li>การสัมภาษณ์ Interview<br /><ul><li> การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาพูดคุยกันในเรื่องนั้นๆ โต้ตอบกันอย่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อค้นหาความจริง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ล้วงหน้า การสัมภาษณ์นั้นมีรูปแบบในวิธีนี้อยู่ 2 แบบด้วยกัน คือแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
 9. 9. แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ เครื่องมือที่ช่วยวัดผลการศึกษาได้อีกแบบหนึ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นที่นิยมกันมาก โดยอย่างยิ่งการเก็บข้องมูลทางด้านสังคมศาสตร์ อีกทั้งยังใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง โดยมีรูปแบบของแบบสอบถามมี 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ แบบสอบถามชนิดปรายเปิด (Open-ended Form) แบบที่สองคือแบบสอบถามปรายปิด (Closed-ended Form) โดยยังแบ่งย่อยออกมาได้อีก 4 แบบสอบถามแบบปรายปิดอีกด้วย ได้แก่ </li></li></ul><li>การสัมภาษณ์ Interview(ต่อ)<br /><ul><li> แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
 10. 10. มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
 11. 11. แบบจัดอันดับ (Rank Order)
 12. 12. แบบเติมคำสั้นๆลงในช่องว่าง (Fill in the blanks) </li></li></ul><li>การประเมินผลทางการศึกษา<br /><ul><li>การประเมินผลทางการศึกษา (Educational Evaluation) หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจลงสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีอยู่ในระดับใด โดยต้องนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ </li></ul>1. ผลการวัด (Measurement) <br />2. เกณฑ์การพิจารณา (Criteria) <br />3. การตัดสินใจ (Decision) <br />
 13. 13. ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา<br /><ul><li>มันเป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นภาพในทางการศึกษาทั้งหมดเพราะ สิ่งที่สำคัญของมนุษย์เราเป็นหลักเลยคือ การศึกษา ว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กล่าวคือ มองภาพการศึกษาว่าเป็นกราเรียนการสอนเพียงประการเดียว การประเมินการศึกษาจะประเมินในห้องเรียนเท่านั้น แต่หากว่ามองให้กว้างกว่าเดิม ภาพที่เห็นนั้นจะมีองค์ประกอบที่มากขึ้นและจะยิ่งทำให้การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นไปอย่างไม่มีหยุด
 14. 14. การศึกษาก็จะคลอบคลุมไปถึงองค์ประกอบดังที่จะกล่าวด้วยคือ</li></ul>1. Input <br />2. Process <br />3. Product or Output <br />
 15. 15. ความสำคัญของการประเมินผลทางการศึกษา<br /> 1)ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานเหมาะสมเพียงใด<br /> 2)ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ <br /> 3)ช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัด ปรับปรุง และการดำเนินงาน <br /> 4)ช่วยเห็นบกพร่องในการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนเป็นหลักในการปรับปรุงในการดำเนินงาน <br /> 5)ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น <br />
 16. 16. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์<br /><ul><li> เป็นการวัดผลเพื่อต้องการทราบว่าผู้เรียนนั้นมีความสามารถถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้รึเปล่า และผลนั้นต้องนำคะแนนที่ได้ไปกระทำในกระบวนการแปลงคะแนนอีกที โดยคะแนนนั้นจะได้มาจากผลงานที่ดำเนินงานหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง แต่โดยตั้งให้ผ่านหรือเท่ากับเกณฑ์ ถึงจะถือว่าผ่าน และยังมีข้อควรคำนึงถึงการประเมินแบบอิงเกณฑ์นี้ด้วย ได้แก่ </li></ul>1. วัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจน <br />2. ข้อสอบมีความเที่ยงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน <br />3. เกณฑ์ที่วัดต้องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ที่อ้างอย่างมียุติธรรม <br />
 17. 17. การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม<br /><ul><li>เป็นการวัดประเมินผลและเพื่อเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อนำไปจำแนกและแยกระดับว่า คะแนนสูงสุด - ตํ่าสุด แล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมิน เช่นคะแนนการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 18. 18. ข้อควรคำนึงถึง ได้แก่ </li></ul>1. ข้อสอบต้องมีคุณภาพสูง มีความเชื่อถือได้และเที่ยงตรง <br />2. ข้อสอบที่ใช้จะต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด การประเมินจะต้องมีความ ยุติธรรม และตามสภาพความเป็นจริงที่ได้ของผลการเรียนนั้นๆ <br />
 19. 19. สรุปท้ายบทที่ 8<br /> บทที่ 8 นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผล วัดผล ต่างๆทางการศึกษาและยังสามารถนำไปใช้ได้อีกด้วยตามสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ ซึ่งการประเมินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาเลยในระดับหนึ่ง เพราะการศึกษาหากไม่มีการวัดผลและประเมินผล เราก็จะไม่สามารถทราบได้เลยว่า การเรียนของตนเองมีความกว้าหน้ามากน้อยแค่ไหนและยังสามารถบ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถของแต่ละตัวบุคคลนั้นๆอีกด้วยว่ามีอะไรที่อยู่ในตัวเราบาง โดยต้องจัดเป็นทั้งสามด้าน ได้แก่ <br />- ด้านพุทธิพิสัย <br /> - ด้านจิตพิสัย <br /> - ด้านทักษะพิสัย <br /><ul><li>ทั้งสามด้านนี้เป็นจุดใหญ่ที่การศึกษาจำเป็นจะต้องทำการประเมินและวัดออกมาเป็นค่าของ “คน” </li>

×