Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoa Nhẫn Nhục (Nguyễn Minh)

Hoa Nhẫn Nhục (Nguyễn Minh)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoa Nhẫn Nhục (Nguyễn Minh)

 1. 1. 5 LÔØI NOÙI ÑAÀU Cuoäc soáng quanh ta luoân coù bieát bao ñieàu traùi yù. Trong ñôøi soáng vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn, moãi moät söï vieäc xaûy ñeán cho ta ñeàu phuï thuoäc vaøo voâ soá nhöõng nguyeân nhaân ñeán töø beân ngoaøi, vaø raát nhieàu trong soá nhöõng nguyeân nhaân aáy laïi chaúng bao giôø naèm trong taàm kieåm soaùt cuûa chuùng ta. Vì theá, chuùng ta khoâng bao giôø coù theå noùi chaéc ñöôïc raèng moät söï vieäc naøo ñoù roài coù dieãn ra theo ñuùng yù muoán cuûa mình hay khoâng. Hôn theá nöõa, khaû naêng baát nhö yù laïi döôøng nhö luoân chieám moät tyû leä lôùn hôn nhieàu so vôùi nhöõng tröôøng hôïp xuoâi cheøo maùt maùi. Nhöng coù moät vaán ñeà maø coù leõ chuùng ta ai cuõng phaûi thöøa nhaän laø, trong haàu heát caùc tröôøng hôïp traùi yù thì nhöõng thöông toån veà maët vaät chaát ñoái vôùi ta
 2. 2. Hoa nhaãn nhuïc 6 thöôøng khoâng quan troïng baèng söï toån thöông veà maët tinh thaàn, tình caûm. Khi baïn hoûng thi vaøo ñaïi hoïc chaúng haïn, vaán ñeà quan troïng hôn ñoái vôùi baïn khoâng phaûi laø vieäc phaûi maát theâm moät naêm hoïc laïi, maø chính laø nhöõng aùp löïc taâm lyù naëng neà tröôùc söï thaát voïng cuûa gia ñình vaø nhöõng maëc caûm thua keùm beø baïn. Chính nhöõng traïng thaùi tinh thaàn tieâu cöïc naøy môùi laø nguyeân nhaân chính yeáu daãn ñeán söï khoå ñau, daèn vaët trong nhöõng tröôøng hôïp traùi yù maø chuùng ta gaëp phaûi. Vaø cuõng chính nhöõng heä quaû tinh thaàn naøy môùi toàn taïi laâu daøi, ñeo baùm chuùng ta moät caùch dai daúng, ngay caû khi moïi heä quaû veà maët vaät chaát coù theå ñaõ ñöôïc giaûi quyeát xong. Haàu heát nhöõng quy luaät töï nhieân quanh ta cuõng dieãn ra theo höôùng ngöôïc laïi vôùi loøng mong muoán. Khoâng ai muoán cheát ñi, nhöng roài moïi ngöôøi ñeàu phaûi cheát. Ai cuõng muoán ñöôïc maõi maõi treû ñeïp, traùng kieän, nhöng roài moïi ngöôøi ai cuõng phaûi giaø yeáu ñi. Ai cuõng muoán ñöôïc khoûe maïnh, nhöng roài moïi ngöôøi khoâng ai thoaùt khoûi beänh taät. Khoâng ai muoán bò chia caùch vónh vieãn vôùi nhöõng ngöôøi thaân yeâu, nhöng roài theo thôøi
 3. 3. 7 Lôøi noùi ñaàu gian nhöõng ngöôøi thaân quanh ta cöù laàn löôït ra ñi maõi maõi... Taát caû nhöõng ñieàu aáy ñeàu laø nguyeân nhaân daãn ñeán nhöõng taâm traïng khoå ñau trong ñôøi soáng. Ñaïo Phaät nhìn nhaän söï thaät naøy ôû moät taàm voùc lôùn lao vaø toaøn dieän hôn nhieàu so vôùi nhöõng gì maø chuùng ta thöôøng gaëp phaûi vaø nhaän bieát trong töøng giai ñoaïn cuûa ñôøi soáng. Moãi ngöôøi chuùng ta thöôøng chæ nhaän bieát ñöôïc moät soá nhöõng khía caïnh nhaát ñònh naøo ñoù maø chuùng ta cho laø khoå ñau, vaø vaãn khoâng ngöøng ñaém say trong voâ soá nhöõng nieàm vui nhoû nhaët, nhöõng söï ñam meâ khoâng toàn taïi daøi laâu maø chuùng ta laïi cho laø yù nghóa cuûa ñôøi soáng... Nhöng töø xa xöa ñöùc Phaät ñaõ nhìn thaáy roõ baûn chaát thöïc söï cuûa ñôøi soáng voán hoaøn toaøn khoâng gioáng nhö haàu heát chuùng ta laàm töôûng. Ngaøi daïy raèng: Toaøn boä ñôøi soáng cuûa chuùng ta, hay noùi roäng hôn laø toaøn boä ñôøi soáng cuûa moïi chuùng sinh trong coõi theá giôùi maø ta ñang soáng, ñeàu ñöôïc caáu thaønh bôûi voâ soá söï chòu ñöïng nhöõng ñieàu baát nhö yù, nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán khoå ñau. Vaø vì theá, ñöùc Phaät ñaõ goïi teân theá giôùi naøy laø theá giôùi Ta-baø. Danh töø naøy ñöôïc phieân aâm töø tieáng Phaïn
 4. 4. Hoa nhaãn nhuïc 8 Sahā, coù nghóa laø “kham nhaãn”, vaø ñöôïc ngöôøi Trung Hoa dòch laø Nhaãn ñoä: theá giôùi cuûa söï nhaãn chòu. Maëc duø vaäy, caùch nhìn nhaän naøy hoaøn toaøn khoâng mang yù nghóa bi quan, cam chòu nhö nhieàu ngöôøi thöôøng laàm töôûng. Ñaây chæ laø moät caùch nhìn nhaän khaùch quan vaø thöïc tieãn, chæ ra moät söï thaät maø khoâng ai coù theå phuû nhaän ñöôïc. Vaø töï thaân cuûa moät nhaän thöùc nhö vaäy khoâng theå haøm chöùa yù nghóa bi quan hay laïc quan. Vaán ñeà laø chuùng ta choïn caùch öùng xöû, ñoái phoù vôùi hoaøn caûnh theo caùch nhö theá naøo, ñieàu ñoù môùi noùi leân yù nghóa tích cöïc hay tieâu cöïc trong quan ñieåm soáng cuûa moãi ngöôøi. Vaø moät trong nhöõng phöông phaùp ñoái trò tích cöïc vôùi nhöõng khoå ñau trong ñôøi soáng naøy ñaõ ñöôïc ñöùc Phaät chæ daïy töø caùch ñaây hôn 25 theá kyû chính laø vieäc tu taäp, thöïc haønh haïnh nhaãn nhuïc. Noùi ñeán nhaãn nhuïc, nhieàu ngöôøi thöôøng nghó ngay ñeán thaùi ñoä chòu ñöïng, chaáp nhaän moät tình huoáng traùi yù naøo ñoù maø khoâng phaûn khaùng, hoaëc thaäm chí laø khoâng traùnh neù. Moät soá ngöôøi khaùc hieåu nhaãn nhuïc moät caùch noâm na laø nhòn nhuïc, chaáp nhaän boû qua nhöõng söï xuùc phaïm hoaëc khieâu khích cuûa ngöôøi khaùc
 5. 5. 9 Lôøi noùi ñaàu ñoái vôùi mình maø khoâng phaûn öùng ñaùp traû hoaëc böïc töùc. Nhöõng caùch hieåu nhö vaäy thaät ra cuõng khoâng hoaøn toaøn laø sai traùi, vaø trong raát nhieàu tröôøng hôïp cuõng coù theå ñöôïc xem laø caùch choïn löïa saùng suoát trong öùng xöû, giuùp chuùng ta traùnh ñöôïc nhieàu söï tranh chaáp, ñoái ñaàu khoâng caàn thieát. Tuy nhieân, nhö ñaõ noùi, khaùi nieäm nhaãn nhuïc voán laø moät thuaät ngöõ xuaát phaùt töø kinh ñieån Phaät giaùo, vaø do ñoù noù mang moät soá nhöõng neùt nghóa ñaëc bieät roäng hôn nhieàu so vôùi khi ñöôïc duøng trong ngoân ngöõ thoâng thöôøng. Vaø thaät ra, chæ khi ñöôïc hieåu ñuùng vaø ñaày ñuû nhö trong tinh thaàn Phaät giaùo thì nhaãn nhuïc môùi thöïc söï laø moät phaåm chaát tích cöïc, moät ñöùc tính cao caû, vaø môùi coù theå phaùt huy toái ña nhöõng coâng naêng chuyeån hoùa vaø haøn gaén moïi khoå ñau trong ñôøi soáng. Chuùng ta khoâng coù moät danh töø tieáng Vieät naøo töông ñöông ñeå coù theå dieãn ñaït ñöôïc troïn veïn yù nghóa cuûa danh töø Kṣānti (Saøn-ñeà) trong tieáng Phaïn (Sanskrit). Caùc nhaø dòch kinh Trung Hoa xöa kia ñaõ duøng hai chöõ 忍辱 (nhaãn nhuïc) ñeå chuyeån dòch, nhöng ñoàng thôøi hoï cuõng phaûi giaûng giaûi môû roäng
 6. 6. Hoa nhaãn nhuïc 10 theâm yù nghóa cuûa danh töø naøy hôn nhieàu so vôùi caùch hieåu thoâng thöôøng. Do coù söï luùng tuùng naøy, ñoâi khi hoï cuõng thay baèng nhöõng danh töø khaùc nhö 安忍 (an nhaãn), 忍耐 (nhaãn naïi), hoaëc trong nhieàu tröôøng hôïp khaùc chæ duøng rieâng moät chöõ 忍(nhaãn) maø thoâi. Ngöôøi Vieät chuùng ta ñaõ möôïn tröïc tieáp danh töø 忍辱 töø chöõ Haùn vaø ñoïc theo aâm Haùn-Vieät laø nhaãn nhuïc. Danh töø naøy ñaõ trôû thaønh quen thuoäc vôùi haàu heát ngöôøi Vieät, nhöng ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø ai cuõng coù theå hieåu ñöôïc noù theo ñuùng yù nghóa ñöôïc duøng khi muoán dieãn ñaït khaùi nieäm Kṣānti trong tieáng Phaïn. Thoâng thöôøng, nhaãn ñöôïc hieåu laø nhòn, vaø caùch hieåu nhö vaäy laø raát giôùi haïn neáu khoâng muoán noùi laø quaù heïp. Nhöng chuùng ta seõ taïm döøng ôû ñaây maø khoâng ñi saâu vaøo söï roái raém cuûa töø ngöõ, vì xeùt cho cuøng thì taát caû moïi khaùi nieäm cuõng ñeàu coù nhöõng giôùi haïn nhaát ñònh cuûa noù. Vaán ñeà maø chuùng ta seõ baøn ñeán trong taäp saùch naøy laø nhöõng caùch hieåu vaø thöïc haønh ñuùng ñaén haïnh nhaãn nhuïc theo lôøi Phaät daïy. Coù theå seõ coù nhöõng khaùc bieät nhaát ñònh so vôùi caùch hieåu thoâng thöôøng cuûa ña soá chuùng ta trong ñôøi thöôøng, nhöng
 7. 7. 11 Lôøi noùi ñaàu toâi tin raèng nhöõng khaùc bieät aáy laø caàn thieát phaûi neâu ra ñeå coù theå ñaït ñeán nhöõng lôïi ích thieát thöïc vaø lôùn lao trong söï thöïc haønh. Teân goïi bao giôø cuõng chæ laø teân goïi, vaø vì theá ñoù khoâng phaûi laø ñieàu chuùng ta caàn chuù yù. Vaán ñeà quan troïng nhaát bao giôø cuõng chính laø nhöõng keát quaû coù ñöôïc töø söï hieåu bieát vaø thöïc haønh. Moïi söï thuyeát giaûng, lyù giaûi, cho duø coù toû ra uyeân baùc ñeán ñaâu, caàu kyø hoa myõ ñeán ñaâu, nhöng neáu khoâng giuùp gì ñöôïc cho söï thöïc haønh trong cuoäc soáng thì chaéc chaén cuõng khoâng theå mang laïi chuùt lôïi ích thöïc tieãn naøo. Ñieàu ñoù cuõng töông töï nhö nhöõng boâng hoa baèng vaûi hoaëc baèng nhöïa ñöôïc baøy baùn raát haáp daãn trong caùc cöûa haøng. Chuùng chæ coù theå ñeå duøng vaøo muïc ñích trang trí, chöng baøy, vaø cho duø baïn coù caát coâng chôø ñôïi bao laâu ñi chaêng nöõa cuõng chaúng bao giôø coù theå nhìn thaáy chuùng keát quaû, taïo haït! Nhöõng boâng hoa quyù giaù vaø thöïc söï coù ích laø nhöõng boâng hoa coù theå toûa höông thôm, phoâ baøy veû ñeïp, nhöng ñoàng thôøi cuõng coù theå keát quaû, taïo haït,
 8. 8. Hoa nhaãn nhuïc 12 nghóa laø mang ñeán cho chuùng ta nhöõng lôïi ích thieát thöïc vaø lôùn lao. Haïnh nhaãn nhuïc maø toâi muoán trình baøy vôùi baïn ñoïc trong taäp saùch naøy laø moät boâng hoa nhö theá, vôùi taát caû nhöõng veû ñeïp tinh thaàn cao quyù coù khaû naêng caûm phuïc vaø chuyeån hoùa moïi ngöôøi quanh ta, vôùi taát caû nhöõng höông thôm ñöùc haïnh maø baát cöù ai khi tieáp xuùc cuõng ñeàu phaûi meán moä, kính ngöôõng, vaø vôùi taát caû haït gioáng laønh ñöôïc keát tuï seõ luoân mang laïi cho chuùng ta voâ soá nhöõng lôïi ích lôùn lao trong ñôøi soáng hoâm nay vaø mai sau. Vì taát caû nhöõng phaåm chaát cao caû vaø toát ñeïp aáy neân toâi muoán goïi teân ñoù laø hoa nhaãn nhuïc. Nhöõng gì ñöôïc trình baøy sau ñaây ngoaøi nhöõng gì ñöôïc ghi cheùp trong kinh ñieån coøn coù caû phaàn moâ taû chuû quan töø caûm nhaän cuûa ngöôøi vieát khi ngaém nhìn ñoùa hoa nhaãn nhuïc trong ñôøi soáng. Vaø nhö ñaõ noùi, ngöôøi vieát chæ quan taâm ñeán nhöõng gì thöïc söï mang laïi lôïi ích thieát thöïc cho ñôøi soáng, neân moïi yù töôûng duø cao sieâu, saâu saéc ñeán ñaâu cuõng caàn phaûi dieãn ñaït theo caùch sao cho moïi ngöôøi ñeàu coù theå tieáp nhaän ñöôïc. Moät söï coá gaéng nhö theá khoâng phaûi laø vieäc deã daøng,
 9. 9. 13 Lôøi noùi ñaàu vaø chaéc chaén khoâng theå traùnh khoûi ít nhieàu söï sai soùt, leäch laïc. Mong raèng ñoäc giaû seõ coù theå xem nhöõng gì trình baøy trong saùch naøy nhö moät söï chia seû, trao ñoåi kinh nghieäm soáng hôn laø moät söï toû baøy quan ñieåm hay thuyeát giaûng giaùo lyù. Vì theá, moïi yù kieán ñoùng goùp, xaây döïng ñeàu seõ ñöôïc ngöôøi vieát hoan ngheânh vaø ñoùn nhaän vôùi loøng bieát ôn saâu saéc nhaát. Trong vöôøn hoa ñöùc haïnh, chuùng ta ñaõ nghe bieát nhieàu ñeán nhöõng loaøi hoa quyù nhö hoa töø bi, hoa trí tueä... Thaät ra, nhöõng phaåm chaát cao quyù aáy cuõng coù theå ñöôïc nhaän bieát trong loaøi hoa nhaãn nhuïc maø chuùng ta seõ chieâm ngöôõng hoâm nay. Vì theá, moät khi ta chòu boû coâng vun xôùi, gieo troàng moät trong caùc loaøi hoa quyù, chuùng ta seõ coù theå thoâng qua ñoù maø nhaän bieát ñöôïc phaåm chaát cuûa nhöõng loaøi hoa khaùc. Mong sao moãi ngöôøi trong chuùng ta ñeàu töï mình gieo troàng vaø chieâm ngöôõng, naâng niu nhöõng loaøi hoa quyù aáy ñeå coù theå caûm nhaän ñöôïc phaåm chaát tuyeät vôøi maø khoâng moät loaøi hoa theá gian naøo coù ñöôïc, nhö söï moâ taû cuûa keä ngoân soá 54 trong kinh Phaùp cuù:
 10. 10. Hoa nhaãn nhuïc 14 Höông caùc loaïi hoa thôm, Khoâng ngöôïc bay chieàu gioù. Chæ höông ngöôøi ñöùc haïnh, Ngöôïc gioù khaép tung bay. Höông thôm ñöùc haïnh laø loaïi höông thôm duy nhaát coù theå ngöôïc bay chieàu gioù, lan toûa khaép quanh ta; vaø cuõng laø loaïi höông thôm duy hhaát khoâng chæ mang ñeán söï thoûa maõn cho khöùu giaùc maø coøn ñem laïi söï an vui, haïnh phuùc cho baûn thaân ta cuõng nhö taát caû moïi ngöôøi. Vaø moät trong nhöõng phöông caùch ñeå ñöôïc taän höôûng loaïi höông thôm nhieäm maàu kyø dieäu aáy laø chuùng ta haõy sôùm cuøng nhau gieo troàng trong taâm mình loaøi hoa nhaãn nhuïc. Nhöng tröôùc heát, ngay baây giôø ñaây, vôùi taát caû söï traân troïng, thaønh kính vaø thaân thieát, xin môøi baïn ñoïc haõy cuøng toâi böôùc vaøo khu vöôøn nhoû ñeå chieâm ngöôõng loaøi hoa aáy: loaøi hoa mang teân Hoa nhaãn nhuïc! Muøa Phaät ñaûn 2551 (2007) Traân troïng, Nguyeân Minh
 11. 11. 15 Moät caâu nhòn, chín caâu laønh... Theo caùch hieåu thoâng thöôøng cuûa ña soá chuùng ta, nhaãn nhuïc coù nghóa laø nhòn nhuïc, chòu ñöïng. Tieâu bieåu nhaát laø tinh thaàn nhaãn nhuïc naøy khi ñi vaøo daân gian ñaõ ñöôïc ngöôøi xöa theå hieän qua caâu tuïc ngöõ: “Moät caâu nhòn, chín caâu laønh.” Trong moïi söï maâu thuaãn, xích mích vôùi ngöôøi khaùc, bieát nhòn nhuïc laø ñieàu toát nhaát, vì noù seõ mang ñeán moïi söï an oån thay vì laø hieàm khích, tranh chaáp. Caùch hieåu naøy coù theå giuùp ta coù ñöôïc moät quan ñieåm soáng oân hoøa hôn, khuyeán khích moïi ngöôøi cuøng coá gaéng duy trì söï ñoaøn keát vaø hoøa khí trong coäng ñoàng. Tuy nhieân, duø sao ta cuõng coù theå thaáy ngay laø ôû ñaây chæ neâu leân moät caùch raát chung chung. Trong thöïc teá, laém khi coù nhöõng tröôøng hôïp maø khoâng phaûi söï nhòn nhuïc,
 12. 12. Hoa nhaãn nhuïc 16 chòu ñöïng hay thoái lui bao giôø cuõng laø giaûi phaùp toát nhaát. Vaø trong moät chöøng möïc naøo ñoù, giaûi phaùp “nhòn nhuïc” coøn coù phaàn tieâu cöïc vì noù goùp phaàn vaøo söï toàn taïi cuûa nhöõng yeáu toá xaáu trong coäng ñoàng. Söï thaät laø trong moãi moät taäp theå ñeàu coù nhöõng phaàn töû xaáu naøo ñoù, bôûi vì ngay trong moãi con ngöôøi chuùng ta cuõng ñeàu toàn taïi nhöõng yeáu toá xaáu nhaát ñònh. Söï nhòn nhuïc coù theå laø giaûi phaùp toát trong moät soá tröôøng hôïp, nhöng khi ñoái maët vôùi nhöõng yeáu toá xaáu thì noù trôû thaønh tieâu cöïc, vì noù caûn trôû söï vöôn leân hoaøn thieän cuûa baûn thaân moãi ngöôøi cuõng nhö cuûa caû coäng ñoàng. Khi moät thaønh vieân coù nhöõng cung caùch öùng xöû sai traùi, gaây toån haïi ñeán nhöõng thaønh vieân khaùc trong coäng ñoàng, söï nhòn nhuïc ñoái vôùi anh ta seõ laø moät quyeát ñònh sai laàm, coù haïi cho moïi ngöôøi vaø cho caû baûn thaân anh ta. Ngöôïc laïi, nhöõng phaûn öùng thích hôïp caàn thieát seõ giuùp anh ta coù ñieàu kieän nhaän bieát vaø ñieàu chænh haønh vi khoâng toát cuûa mình, vaø ñieàu ñoù khoâng chæ giuùp ngaên ngöøa nhöõng toån haïi cho moïi ngöôøi maø coøn
 13. 13. 17 Moät caâu nhòn chín caâu laønh coù lôïi cho chính baûn thaân anh ta, vì noù giuùp anh trôû thaønh moät ngöôøi hoaøn thieän hôn. Vì theá, neáu hieåu nhaãn nhuïc laø nhòn nhuïc, chòu ñöïng, thì caàn thieát phaûi hieåu theâm raèng ñoù laø söï nhòn nhuïc, chòu ñöïng trong nhöõng tröôøng hôïp thích hôïp. Noùi khaùc ñi, caùch hieåu nhö vaäy laø coøn quaù heïp so vôùi yù nghóa thöïc söï cuûa khaùi nieäm nhaãn nhuïc. Vaäy nhaãn nhuïc laø gì? Ñeå hieåu ñöôïc moät caùch ñaày ñuû yù nghóa cuûa khaùi nieäm naøy, ñieàu taát nhieân laø chuùng ta phaûi quay sang tìm hieåu nhöõng söï giaûng giaûi trong kinh luaän cuûa Phaät giaùo, bôûi vì ñaây laø moät thuaät ngöõ Phaät giaùo ñöôïc möôïn duøng ñeå dòch töø Kṣānti (Saøn-ñeà) trong tieáng Phaïn. Trong kinh Phaät, haïnh nhaãn nhuïc ñöôïc xeáp vaøo moät trong saùu phaùp tu goïi laø ba-la-maät, nghóa laø nhöõng phaùp tu coù theå giuùp ta ñaït ñeán söï giaûi thoaùt. Kinh Giaûi thaâm maät (解深密經) quyeån 4, giaûi thích veà nhaãn nhuïc bao goàm 3 yù nghóa. Moät laø naïi oaùn haïi nhaãn (耐怨害忍), nghóa laø nhaän chòu nhöõng ñieàu toån haïi do ngöôøi khaùc gaây ra cho mình. Hai laø an thoï khoå nhaãn
 14. 14. Hoa nhaãn nhuïc 18 (安受苦忍), nghóa laø coù theå an nhieân chaáp nhaän moïi söï ñau ñôùn, khoå naõo. Vaø ba laø ñeá saùt phaùp nhaãn (諦察法忍), nghóa laø coù theå quan saùt, nhaän bieát ñuùng baûn chaát cuûa moïi söï vieäc ñeå an nhieân chaáp nhaän. Theâm vaøo ñoù, luaän Du-giaø sö ñòa (瑜 伽師地論) quyeån 51 moâ taû haïnh nhaãn nhuïc bao goàm ba tính chaát: moät laø khoâng giaän töùc, hai laø khoâng keát thaønh thuø oaùn, vaø ba laø trong loøng khoâng coù nhöõng yù töôûng xaáu aùc.1 Keát hôïp söï giaûi thích vaø moâ taû trong 2 baûn kinh luaän neâu treân, chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc raèng nhaãn nhuïc khoâng chæ ñôn giaûn laø söï nhòn nhuïc, chòu ñöïng, maø bao haøm moät söï nhaän thöùc, hieåu bieát saâu saéc vaø toaøn dieän veà ñoái töôïng, söï vieäc, töø ñoù môùi daãn ñeán söï chaáp nhaän vôùi moät tinh thaàn töø hoøa, khoâng coù söï sinh khôûi cuûa saân haän vaø tö töôûng xaáu aùc, vaø vì theá cuõng khoâng taïo ra söï thuø haän, oaùn gheùt. Coøn raát nhieàu kinh luaän khaùc giaûng giaûi saâu xa vaø toaøn dieän hôn veà haïnh nhaãn nhuïc, voán 1 Nguyeân vaên chöõ Haùn: 忍辱含不忿怒、不結怨、心不懷惡 意...(Nhaãn nhuïc haøm baát phaãn noä, baát keát oaùn, taâm baát hoaøi aùc yù... )
 15. 15. 19 Moät caâu nhòn chín caâu laønh ñöôïc xem laø moät trong caùc phaùp tu quan troïng. Tuy nhieân, trong phaïm vi chuùng ta ñang muoán baøn ñeán thì coù theå taïm chaáp nhaän moät ñònh nghóa nhö treân laø töông ñoái hoaøn chænh. Vaán ñeà ôû ñaây laø, ngay caû moät ñònh nghóa ñöôïc giôùi haïn töông ñoái nhö theá cuõng coù theå ñaõ laø phöùc taïp vaø khoù hieåu ñoái vôùi moät soá ngöôøi. Vì theá, coù leõ toát hôn chuùng ta neân noùi roäng theâm ñoâi chuùt veà nhöõng ñieåm chi tieát trong ñònh nghóa naøy. Tröôùc heát, caû 3 tính chaát ñöôïc moâ taû trong boä luaän Du-giaø sö ñòa – khoâng giaän töùc, khoâng keát thaønh thuø oaùn vaø khoâng coù yù töôûng xaáu aùc – phaûi ñöôïc xem laø nhöõng yeáu toá taát yeáu, khoâng theå thieáu ñöôïc ñoái vôùi haïnh nhaãn nhuïc. Khi thieáu ñi moät trong caùc yeáu toá naøy, cho duø ta coù chaáp nhaän, coù nhòn nhuïc ñöôïc ñoái vôùi bao nhieâu söï vieäc ñi nöõa, thì ñieàu ñoù cuõng hoaøn toaøn khoâng theå xem laø thöïc haønh ñöôïc haïnh nhaãn nhuïc. Vì theá, thöïc haønh haïnh nhaãn nhuïc cuõng coù nghóa laø phaûi coù söï nuoâi döôõng, phaùt trieån cuûa caû 3 yeáu toá naøy ngay trong töï thaân chuùng ta. Thöù hai, veà 3 yù nghóa ñöôïc giaûi thích trong kinh Giaûi thaâm maät, neân ñöôïc xem laø nhöõng
 16. 16. Hoa nhaãn nhuïc 20 trình töï phaùt trieån, nhöõng böôùc tieán tuaàn töï trong söï thöïc haønh haïnh nhaãn nhuïc. Vaø nhö theá, ôû möùc ñoä cao seõ bao goàm caû möùc ñoä thaáp hôn tröôùc ñoù, nhöng khi thöïc haønh moät möùc ñoä thaáp thì khoâng nhaát thieát ta phaûi hieåu vaø thöïc haønh ñöôïc caû nhöõng yeâu caàu cuûa möùc ñoä cao hôn. Tuy nhieân, thöïc teá cho thaáy laø hai möùc ñoä ñaàu tieân coù nhieàu söï gaàn guõi hôn, vaø haàu heát chuùng ta ñeàu coù theå baét tay thöïc haønh ngay neáu coù söï coá gaéng, trong khi möùc ñoä thöù ba laïi laø moät söï hoaøn thieän roát raùo cuûa caû hai möùc ñoä tröôùc ñoù, vaø ñoøi hoûi moät quaù trình tu taäp daøi laâu tröôùc khi coù theå thöïc söï hieåu vaø haønh trì ñöôïc ôû möùc ñoä cuoái cuøng naøy. Ñeå thaáy roõ hôn nhaän xeùt naøy, trong nhöõng trang sau ñaây chuùng ta seõ laàn löôït tìm hieåu qua caû 3 yù nghóa cuûa haïnh nhaãn nhuïc vöøa ñöôïc noùi treân: nhaãn nhuïc ñoái vôùi nhöõng toån haïi do ngöôøi khaùc gaây ra, nhaãn nhuïc trong nhöõng hoaøn caûnh khoå ñau, vaø thaáu trieät baûn chaát cuûa moïi söï vieäc ñeå coù theå nhaãn nhuïc vôùi taát caû.
 17. 17. 21 Keû thuø ta ñaâu phaûi laø ngöôøi... Moät trong nhöõng caùch öùng xöû thoâng thöôøng, thaäm chí ñöôïc cho laø khoân ngoan trong cuoäc soáng, laø chuùng ta caàn phaûi bieát “aên mieáng traû mieáng”. Maø noùi theo moät caùch vaên hoa hôn laø “aân ñeàn, oaùn traû”. Tuy noùi laø “aân ñeàn, oaùn traû”, nhöng thöôøng thì ngöôøi ta chæ quan taâm nhieàu ñeán vieäc “traû oaùn” hôn laø “ñeàn aân”. Vì vaäy maø yù nghóa cuûa caû hai “phöông chaâm” treân trong thöïc teá cuõng chaúng khaùc gì nhau. Nhöng caùch öùng xöû nhö treân thaät ra khoâng phaûi laø caùch öùng xöû khoân ngoan, bôûi vì trong thöïc teá noù chæ mang laïi theâm nhöõng khoå ñau chöù khoâng phaûi laø nieàm vui vaø söï thanh thaûn. Trong cuoäc soáng, nhöõng thöông toån khi tieáp xuùc,
 18. 18. Hoa nhaãn nhuïc 22 va chaïm vôùi ngöôøi khaùc laø ñieàu gaàn nhö khoâng theå traùnh khoûi. Nhöõng thieät haïi veà vaät chaát, thöông tích treân thaân theå hoaëc toån thöông veà tình caûm luoân coù theå xaûy ra trong nhöõng moái quan heä haèng ngaøy. Chæ caàn moät chuùt sô yù treân ñöôøng phoá ñoâng ñuùc, moät ngöôøi naøo ñoù coù theå seõ va queït laøm ta bò thöông... Chæ caàn moät caâu noùi thieáu teá nhò, moät ngöôøi ñoàng nghieäp coù theå xuùc phaïm ñeán loøng töï troïng cuûa ta. Chæ caàn moät söï thaát höùa do nhöõng nguyeân nhaân nhaát ñònh naøo ñoù, moät ñoái taùc coù theå gaây thieät haïi cho vieäc laøm aên, buoân baùn cuûa chuùng ta... Moät soá toån thöông coù theå laø do ñoái phöông coá yù gaây ra, nhöng phaàn lôùn laïi raát coù theå chæ do söï voâ tình hay do hoaøn caûnh baét buoäc. Duø vaäy, söï phaân bieät caàn thieát naøy thöôøng khoâng deã thöïc hieän moät caùch khaùch quan, vaø trong ña soá tröôøng hôïp thì chuùng ta haàu nhö raát deã coù khuynh höôùng quy keát söï vieäc veà cho nhöõng nguyeân nhaân coá yù. Vaø nhö vaäy, thay vì ñeå cho vaán ñeà töï noù qua ñi, chuùng ta laïi ñaët ra cho mình moät “nhieäm vuï” phaûi ñaùp traû haønh vi cuûa
 19. 19. 23 Keû thuø ta ñaâu phaûi laø ngöôøi ñoái phöông theo caùch “baùnh saùp trao ñi, baùnh chì ñaùp laïi”. Chính khuynh höôùng raát thoâng thöôøng naøy laïi laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân chính laøm cho söï vieäc trôû neân toài teä hôn. Söï thaät laø, duø cho nhöõng toån thöông ñaõ xaûy ra khoâng theå thay ñoåi, nhöng nhöõng thöông toån tieáp theo sau ñoù laïi hoaøn toaøn coù theå traùnh ñöôïc nhôø vaøo quan ñieåm vaø caùch öùng xöû saùng suoát hôn cuûa moãi chuùng ta. Bôûi vì khoâng ai trong chuùng ta muoán bò ngöôøi khaùc xuùc phaïm hoaëc gaây thöông toån, neân phaàn lôùn nhöõng phaûn öùng ñaùp traû cuûa chuùng ta haàu nhö chæ coù theå laøm cho vaán ñeà theâm nghieâm troïng hôn nöõa. Söï toån thöông cuûa ngöôøi khaùc khoâng bao giôø coù theå laøm maát ñi nhöõng toån thöông maø ta ñaõ gaùnh chòu theo caùch “moät tröø moät”. Ngöôïc laïi, trong thöïc teá thì bao giôø ñaây cuõng laø moät pheùp toaùn coäng! Söï toån thöông cuûa caû hai beân khi coäng laïi chaéc chaén seõ laøm cho tình traïng caøng trôû neân xaáu hôn. Vaø neáu moãi chuùng ta khoâng kieàm cheá ñöôïc loøng saân haän thì
 20. 20. Hoa nhaãn nhuïc 24 söï vieäc laïi caøng raát deã tieán trieån theo caáp soá nhaân! Khi chuùng ta coù theå giöõ ñöôïc söï bình tónh vaø saùng suoát caàn thieát ñeå xem xeùt vaán ñeà, chuùng ta seõ thaáy raèng thaät ra luoân coù hai yeáu toá caàn phaân bieät roõ trong moãi moät tröôøng hôïp gaây thöông toån. Ñoù laø haønh vi gaây toån thöông vaø baûn thaân con ngöôøi thöïc hieän haønh vi ñoù. Trong caùch nghó thoâng thöôøng, chuùng ta luoân gaén lieàn hai yeáu toá vöøa neâu. Ngöôøi laøm vieäc xaáu taát nhieân laø ngöôøi xaáu, vaø haàu heát chuùng ta ñeàu nghó nhö vaäy. Nhöng neáu phaân tích kyõ vaán ñeà, chuùng ta seõ thaáy caùch suy nghó töôûng chöøng nhö ñôn giaûn vaø hoaøn toaøn chính xaùc naøy laïi laø moät keát luaän khoâng hôïp lyù chuùt naøo! Thöù nhaát, duø coù cöôøng ñieäu hoùa vaán ñeà ñeán ñaâu ñi chaêng nöõa thì cuõng khoâng coù baát cöù con ngöôøi naøo chæ laøm toaøn nhöõng vieäc xaáu! Ngay trong cuøng moät thôøi ñieåm, moät ngöôøi coù theå laøm nhöõng vieäc bò xem laø raát xaáu ñoái vôùi ta nhöng laïi cuõng coù nhöõng vieäc toát khoâng theå phuû nhaän
 21. 21. 25 Keû thuø ta ñaâu phaûi laø ngöôøi ñoái vôùi ngöôøi khaùc. Coøn trong haàu heát nhöõng tröôøng hôïp ñôøi thöôøng thì ñieàu naøy caøng raát deã nhaän ra. Neáu coù moät ngöôøi ñang laøm ta giaän döõ, haõy thöû nhôù laïi vaø xem xeùt haønh vi cuûa anh ta tröôùc khi xaûy ra söï vieäc aáy. Neáu coù theå giöõ ñöôïc söï bình tónh vaø khaùch quan, chaéc chaén ta seõ thaáy raèng tröôùc ñaây ngöôøi aáy khoâng heà “ñaùng gheùt” nhö hieän nay. Vì theá, xeùt cho cuøng thì ta ñang giaän töùc söï vieäc maø anh ta vöøa môùi laøm chöù khoâng phaûi baûn thaân con ngöôøi anh ta. Noùi moät caùch khaùc, haønh vi xaáu laø moät yeáu toá caàn ñieàu chænh, nhöng baûn chaát con ngöôøi voán khoâng nghieâng veà söï xaáu aùc. Chæ caàn ñieàu chænh ñöôïc nhöõng haønh vi xaáu thì caùch nhìn cuûa ta ñoái vôùi moät con ngöôøi laäp töùc seõ thay ñoåi khaùc ñi. Ñieàu ñoù cho thaáy raèng vieäc chuùng ta thuø gheùt moät con ngöôøi vì nhöõng vieäc xaáu hoï ñaõ laøm laø moät khuynh höôùng hoaøn toaøn sai laàm! Thöù hai, taát caû nhöõng con ngöôøi quanh ta ñeàu coù nhöõng moái lieân heä nhaát ñònh goùp phaàn vaøo söï toàn taïi cuûa chính baûn thaân ta. Noùi caùch khaùc, chuùng ta khoâng theå toàn taïi trong moät moâi tröôøng
 22. 22. Hoa nhaãn nhuïc 26 khoâng coù con ngöôøi. Vì theá, duø tröïc tieáp hay giaùn tieáp thì chuùng ta vaãn ñang chòu ôn ngöôøi khaùc veà söï toàn taïi cuûa mình trong ñôøi soáng. Chuùng ta coù côm aên, aùo maëc, moïi tieän nghi ñôøi soáng, cho ñeán ñöôøng phoá saïch ñeïp, an toaøn, nôi mua saém thuaän lôïi, phöông tieän truyeàn thoâng lieân laïc... cuõng nhö voâ soá nhöõng dòch vuï tieän ích khaùc, taát caû nhöõng thöù aáy khoâng chæ hoaøn toaøn do thieân nhieân ban taëng maø chính laø nhôø coù söï lao ñoäng mieät maøi, caàn maãn ñoùng goùp coâng söùc cuûa bieát bao ngöôøi, trong ñoù coù caû con ngöôøi maø ta ñang giaän gheùt vì moät haønh vi nhaát ñònh naøo ñoù ñaõ gaây haïi cho ta. Neáu chuùng ta xeùt trong boái caûnh naøy thì seõ thaáy haønh vi sai traùi – neáu coù – cuûa ngöôøi kia chæ laø moät söï nhaát thôøi, trong khi caû cuoäc ñôøi ngöôøi aáy laø moät söï gaén boù vôùi söï toàn taïi cuûa ta, vaø ñieàu taát nhieân laø moät phaàn nhaát ñònh trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta coù chòu ôn ngöôøi aáy. Trong moái töông quan naøy, vieäc ñoàng nhaát moät haønh vi xaáu vôùi baûn thaân ngöôøi thöïc hieän haønh vi aáy roõ raøng laø khoâng hôïp lyù; vaø do ñoù söï giaän gheùt cuûa ta cuõng laø khoâng hôïp lyù.
 23. 23. 27 Keû thuø ta ñaâu phaûi laø ngöôøi Khi toâi coøn nhoû, toâi coù ñöôïc nghe vaø vaãn coøn nhôù lôøi cuûa moät ca khuùc khaù phoå bieán vaøo thôøi ñoù: “Keû thuø ta ñaâu coù phaûi laø ngöôøi, gieát ngöôøi ñi thì ta ôû vôùi ai...” Trong moät chöøng möïc naøo ñoù, toâi nghó taùc giaû ca khuùc naøy ñaõ coù suy nghó hoaøn toaøn töông ñoàng vôùi nhöõng gì maø chuùng ta vöøa trao ñoåi. Ñoù laø moät caùch nhìn nhaän hôïp lyù maø chuùng ta raát neân ghi nhôù. Haønh vi gaây toån thöông vaø baûn thaân con ngöôøi thöïc hieän haønh vi ñoù laø hai yeáu toá khaùc nhau. Chuùng ta khoâng neân vì haønh vi sai traùi cuûa moät con ngöôøi maø giaän gheùt con ngöôøi ñoù. Ñieàu naøy coù veû nhö ñi ngöôïc laïi khuynh höôùng suy nghó thoâng thöôøng cuûa raát nhieàu ngöôøi. Nhöng thöïc teá laø taát caû nhöõng neàn giaùo duïc vaø tín ngöôõng xöa nay cuûa nhaân loaïi ñeàu ñaët treân moät neàn taûng nhaän thöùc nhö vaäy. Nho giaùo töø laâu vaãn tin raèng “Con ngöôøi sinh ra voán tính hieàn thieän.”1 Vì theá, nhöõng thoùi hö taät xaáu chæ laø söï tích luõy, thaâm nhieãm laâu ngaøy 1 Nguyeân vaên chöõ Haùn: Nhaân chi sô, tính baûn thieän. (人之初性 本善。)
 24. 24. Hoa nhaãn nhuïc 28 trong cuoäc soáng. Chæ caàn chòu hoïc hoûi ñeå nhaän bieát vaø loaïi tröø nhöõng thoùi hö taät xaáu thì con ngöôøi seõ trôû laïi hieàn thieän, seõ trôû thaønh ngöôøi toát. Vaø neáu vaäy thì söï thuø gheùt moät con ngöôøi vì nhöõng vieäc xaáu hoï ñaõ laøm quaû laø ñieàu voâ lyù. Chính trong yù nghóa naøy maø khi thaày Töû Coáng hoûi xin moät lôøi daïy ñeå coù theå theo ñoù maø thöïc haønh troïn ñôøi thì ñöùc Khoång Töû ñaõ daïy raèng: ñoù laø söï khoan thöù.1 Khoan dung, tha thöù cho ngöôøi khaùc chính laø khoâng giaän gheùt hoï vì vieäc xaáu maø hoï ñaõ laøm. Kinh Thaùnh cuõng daïy raèng haõy môû roäng loøng baùc aùi, yeâu thöông caû nhöõng keû thuø cuûa mình. Chuùng ta chæ thuø gheùt moät ngöôøi khi gaén lieàn nhöõng haønh vi gaây haïi vôùi baûn thaân ngöôøi aáy. Vì theá, neáu ta bieát taùch rôøi hai yeáu toá con ngöôøi vaø söï vieäc thì ta seõ chaúng bao giôø coù keû thuø! Vieäc khuyeán khích taát caû moïi ngöôøi môû roäng loøng yeâu thöông taát caû chính laø döïa treân caùch nhaän thöùc naøy. 1 Nguyeân vaên chöõ Haùn: Töû Coáng vaán vieát: “Höõu nhaát ngoân nhi khaû chung thaân haønh chi giaû hoà.” Töû vieát: “Kyø thöù hoà!...” (子貢 問曰︰有一言而可終身行之者乎?子曰︰其恕乎。)
 25. 25. 29 Keû thuø ta ñaâu phaûi laø ngöôøi Taát caû caùc heä thoáng giaùo duïc khaùc nhau cuõng ñeàu höôùng ñeán söï caûi hoùa nhöõng con ngöôøi coù haønh vi xaáu chöù khoâng bao giôø xem hoï maõi maõi laø thaønh phaàn caùch ly cuûa xaõ hoäi. Ñieàu naøy cuõng laø döïa treân nhaän thöùc raèng baûn chaát con ngöôøi laø hieàn thieän, vaø qua söï giaùo duïc chuyeån hoùa, loaïi boû caùc yeáu toá xaáu thì baát cöù con ngöôøi naøo cuõng seõ trôû laïi baûn chaát hieàn thieän cuûa mình. Ngay caû heä thoáng phaùp luaät cuõng luoân öu tieân söû duïng caùc bieän phaùp giaùo duïc, caûi hoùa tröôùc khi buoäc phaûi aùp duïng hình phaït. Ñaïo Phaät coøn tieán xa hôn moät böôùc nöõa khi cho raèng taát caû chuùng sinh ñeàu coù taùnh Phaät. Ñieàu ñoù coù nghóa laø, moãi con ngöôøi khoâng chæ coù baûn chaát hieàn thieän, maø coøn saün coù caû tieàm naêng quyù giaù coù theå tu taäp ñeå giaùc ngoä, thaønh Phaät. Khi nhaän thöùc theo caùch naøy, söï khieâm haï cuûa moãi caù nhaân seõ ñöôïc phaùt trieån vaø söï toân kính ñoái vôùi moïi ngöôøi quanh ta seõ trôû neân chaân thaønh hôn. Ñieàu ñoù giuùp ta deã daøng hôn trong vieäc loaïi boû nhöõng taâm nieäm giaän töùc hoaëc caêm gheùt ñoái vôùi nhöõng ai coù haønh vi gaây haïi cho mình.
 26. 26. Hoa nhaãn nhuïc 30 Ñaõ coù ngöôøi hieåu theo caùch ngöôïc laïi vôùi nhaän xeùt nhö toâi vöøa neâu treân. Hoï cho raèng, khi töï tin raèng baûn thaân mình saün coù taùnh Phaät, coù theå thaønh Phaät, con ngöôøi seõ trôû neân töï cao, ngaõ maïn, ñaùnh maát ñi söï cung kính ñoái vôùi chö Phaät, Boà Taùt. Toâi khoâng tin vaøo caùch nghó naøy. Vì chaúng ai laïi coù theå sinh ra töï cao vì moät cöông vò maø mình thaät ra chöa coù ñöôïc! “Coù theå thaønh Phaät” hoaøn toaøn khaùc vôùi vieäc “ñaõ thaønh Phaät”, vì ñieàu ñoù coøn phuï thuoäc vaøo coâng phu tu taäp daøi laâu cuûa chuùng ta. Trong thöïc teá, moät khi baïn töï nhaän mình coù xuaát thaân laø con nhaø trí thöùc chaúng haïn, ñieàu ñoù chaéc chaén seõ khieán cho baïn phaûi hoïc caùch öùng xöû toát hôn, thaän troïng hôn vaø phuø hôïp hôn vôùi vò theá aáy. Coøn vieäc baïn coù thöïc söï trôû thaønh moät ngöôøi trong taàng lôùp trí thöùc hay khoâng, ñieàu ñoù coøn tuøy thuoäc vaøo noã löïc hoïc taäp vaø reøn luyeän laâu daøi cuûa baïn. Töông töï nhö vaäy, neáu tin raèng mình coù taùnh Phaät, chaéc chaén baïn seõ phaûi hoïc theo cung caùch
 27. 27. 31 Keû thuø ta ñaâu phaûi laø ngöôøi cuûa moät vò Phaät, nghóa laø phaûi bieát haønh xöû theo nhöõng lôøi Phaät daïy. Ñieàu ñoù hoaøn toaøn khaùc bieät vôùi vieäc baïn töï nghó raèng mình laø moät vò Phaät, vì neáu baïn thöïc söï nghó nhö theá thì chaéc chaén ñoù chæ laø moät ñieàu hoang töôûng. Vaø chæ coù söï hoang töôûng nhö vaäy môùi coù theå khieán cho ngöôøi ta trôû neân kieâu maïn, töï cao, maát ñi söï cung kính ñoái vôùi chö Phaät, Boà Taùt. Noùi toùm laïi, khuynh höôùng töùc giaän cuûa chuùng ta khi bò ai ñoù laøm haïi thaät ra chæ laø moät quaùn tính sai laàm, thieáu söï phaân tích khaùch quan vaø hôïp lyù. Chuùng ta hoaøn toaøn coù theå vaø caàn phaûi ñieàu chænh nhöõng haønh vi sai traùi gaây toån haïi ñeán ngöôøi khaùc, caàn phaûi heát söùc ngaên ngöøa khoâng ñeå cho nhöõng haønh vi nhö theá laëp laïi trong töông lai, nhöng hoaøn toaøn khoâng neân vì nhöõng haønh vi sai traùi ñoù maø töùc giaän hoaëc gheùt boû con ngöôøi ñaõ thöïc hieän nhöõng haønh vi ñoù. Chính ôû nôi ñaây maø tinh thaàn nhaãn nhuïc ñöôïc nhaän ra, khi chuùng ta nhôù laïi nhöõng yeáu toá caáu thaønh haïnh nhaãn nhuïc: khoâng giaän töùc, khoâng keát thaønh thuø oaùn vaø khoâng coù aùc yù.
 28. 28. Hoa nhaãn nhuïc 32 Khi söï toån haïi maø ai ñoù gaây ra cho ta laø coù thaät, vôùi tinh thaàn nhaãn nhuïc, ta chaáp nhaän söï toån haïi ñoù maø khoâng böïc töùc khoù chòu, vì thaät ra thì söï böïc töùc khoù chòu ñoù cuõng chaúng thay ñoåi ñöôïc gì maø chæ laøm cho ta caøng caûm thaáy khoù chòu ñöïng hôn ñoái vôùi nhöõng haäu quaû xaáu voán ñaõ xaûy ra. Vaø vì hieåu raèng haønh vi vôùi con ngöôøi thöïc hieän haønh vi laø hai yeáu toá khaùc nhau neân ta saün loøng goùp yù xaây döïng hoaëc pheâ phaùn haønh vi sai traùi ñoù, nhöng khoâng giaän töùc hay gheùt boû con ngöôøi ñaõ thöïc hieän haønh vi aáy. Vì khoâng giaän töùc neân ta seõ khoâng laøm baát cöù ñieàu gì gaây toån haïi cho ngöôøi aáy, vaø vì theá maø khoâng keát thaønh thuø oaùn. Vì khoâng giaän töùc vaø khoâng keát thaønh thuø oaùn neân cuõng khoâng coù ñieàu kieän ñeå naûy sinh nhöõng tö töôûng xaáu aùc. Khi ta thöïc hieän theo ñuùng tinh thaàn nhö theá, ñoù laø ta ñaõ thaønh töïu ñöôïc haïnh nhaãn nhuïc ôû möùc ñoä ñaàu tieân, möùc ñoä maø trong kinh Giaûi thaâm maät goïi laø “naïi oaùn haïi nhaãn”. Khi chuùng ta so saùnh vôùi caùch hieåu thoâng thöôøng thì söï nhòn nhuïc, chòu ñöïng nhöõng haønh
 29. 29. 33 Keû thuø ta ñaâu phaûi laø ngöôøi vi gaây haïi cuûa keû khaùc chöa haún ñaõ laø nhaãn nhuïc. Trong thôøi laäp quoác cuûa nhaø Haùn ôû Trung Hoa, vò töôùng taøi gioûi nhaát cuûa Löu Bang laø Haøn Tín vaãn thöôøng ñöôïc nhaéc ñeán vôùi caâu chuyeän “chòu nhuïc luoàn troân”. Thuôû haøn vi, Haøn Tín chöa ñöôïc ai bieát ñeán taøi naêng cuûa mình neân phaûi möu sinh vaát vaû, nhöng luùc naøo cuõng ñeo beân mình moät thanh göôm. Moät hoâm, coù teân baùn thòt hung haêng chaën oâng ôû giöõa chôï vaø noùi raèng: “Maøy coù taøi caùn gì maø luùc naøo cuõng ñeo göôm beân ngöôøi nhö töôùng soaùi. Coù gioûi thì ñaâm cheát tao ñi, baèng khoâng thì phaûi chui qua döôùi troân tao.” Moïi ngöôøi trong chôï ñoå xoâ ñeán xem. Haøn Tín suy nghó moät laùt roài laúng laëng cuùi xuoáng chui qua troân teân haøng thòt. Haøn Tín vì khoâng muoán thí maïng vôùi moät keû taàm thöôøng thoâ baïo, muoán giöõ laïi thaân mình ñeå nuoâi chí lôùn veà sau neân saün saøng nhaãn chòu caùi nhuïc luoàn troân giöõa chôï. Nhöng söï nhaãn chòu cuûa oâng chöa ñuû ñeå goïi laø nhaãn nhuïc. Neáu trong khi chaáp nhaän söï toån thöông tinh thaàn nhö theá maø oâng vaãn khoâng sinh loøng oaùn giaän teân haøng thòt thì ñoù môùi thöïc söï laø haïnh nhaãn nhuïc.
 30. 30. Hoa nhaãn nhuïc 34 Ñieàu naøy noùi thì deã maø laøm thì khoù. Trong cuoäc soáng, nhieàu khi ta vaãn phaûi caén raêng nhòn nhuïc, chòu ñöïng söï toån haïi do ngöôøi khaùc gaây ra vì nhieàu lyù do khaùc nhau. Vì keû gaây haïi cho ta laø ngöôøi ñang giöõ theá maïnh, nhö tröôøng hôïp nhöõng nhaân vieân phaûi chaáp nhaän chòu ñöïng söï voâ lyù hoaëc traùi tính cuûa caáp treân, vì hoï sôï raèng neáu phaûn ñoái seõ daãn ñeán nhöõng toån haïi lôùn hôn. Cuõng coù theå vì ta muoán chaáp nhaän moät söï toån haïi nhoû ñeå coù theå ñaït ñeán moät lôïi ích lôùn hôn, nhö tröôøng hôïp moät ngöôøi chuû thueâ chaáp nhaän chòu ñöïng, nhaãn nhòn ñoái vôùi nhöõng yeâu caàu thaùi quaù cuûa moät nhaân vieân, vì muoán giöõ anh ta laïi ñeå söû duïng vaøo nhöõng coâng vieäc mang laïi lôïi ích lôùn hôn cho oâng ta. Ngöôøi ta cuõng coù theå nhòn nhuïc chòu ñöïng vì söï heøn nhaùt, vì keùm hieåu bieát, hoaëc chæ ñôn giaûn laø vì muoán ñöôïc yeân oån... Nhöng taát caû nhöõng söï nhaãn chòu nhö theá ñeàu khoâng phaûi laø haïnh nhaãn nhuïc, vì noù khoâng bao haøm ñuû nhöõng yeáu toá nhö chuùng ta vöøa neâu. Söï khaùc bieät caàn noùi ôû ñaây laø, trong khi haïnh nhaãn nhuïc laø moät tinh thaàn tích cöïc giuùp ta
 31. 31. 35 Keû thuø ta ñaâu phaûi laø ngöôøi thaêng hoa ñôøi soáng, thì nhöõng thaùi ñoä nhòn nhuïc, chòu ñöïng nhö treân laïi chæ coù theå laøm cho tinh thaàn chuùng ta ngaøy caøng suy thoaùi, baïc nhöôïc hôn, vaø taïo ra caùch bieät ngaøy caøng lôùn hôn giöõa chuùng ta vôùi moïi ngöôøi chung quanh. Ñoâi khi söï vieäc khoâng coù nhieàu khaùc bieät trong caùch bieåu loä beân ngoaøi, nhöng luoân coù nhöõng khaùc bieät voâ cuøng saâu saéc trong noäi taâm. Ngöôøi ñang phaûi chòu ñöïng söï vieäc vì nhöõng lyù do khaùc luoân soáng trong moät taâm traïng böïc doïc, luoân coù söï kieàm cheá, ñeø neùn trong noäi taâm, vaø ñieàu ñoù laøm cho hoï luoân phaûi chòu khoå ñau, daèn vaët; ngöôïc laïi, ngöôøi thöïc haønh nhaãn nhuïc luoân thoaùt khoûi moïi söï raøng buoäc, khoâng böïc töùc, khoâng oaùn haän, neân noäi taâm luoân ñöôïc thanh thaûn, an vui ngay caû khi hoï ñang phaûi chòu ñöïng nhöõng söï toån haïi lôùn lao do ngöôøi khaùc gaây ra. Trong kinh Kim Cang, khi daïy veà haïnh nhaãn nhuïc, ñöùc Phaät coù nhaéc laïi moät tieàn thaân cuûa ngaøi khi bò vua Ca-lî caét xeûo thaân theå maø vaãn khoâng heà sinh taâm oaùn giaän. Ngaøi ñaõ ñaït ñeán möùc coù theå chaáp nhaän söï toån thöông cöïc kyø ñau ñôùn ñoù trong tinh thaàn nhaãn nhuïc.
 32. 32. Hoa nhaãn nhuïc 36 Trong cuoäc soáng thöïc teá, chuùng ta haàu nhö khoâng ai coù theå ñaït ñeán möùc ñoä nhaãn nhuïc nhö ñöôïc moâ taû trong kinh Kim Cang, ñôn giaûn chæ laø vì chuùng ta chöa tu taäp thaønh Phaät! Tuy nhieân, khuynh höôùng vaø tinh thaàn nhaãn nhuïc nhö chuùng ta ñaõ baøn ñeán nhö treân vaãn laø gioáng nhau trong moïi tröôøng hôïp. Vì theá, neáu muoán thöïc haønh haïnh nhaãn nhuïc thì chuùng ta phaûi luoân ghi nhôù nhöõng ñieàu treân. Moãi khi nhaãn chòu moät söï toån haïi do ngöôøi khaùc gaây ra, chuùng ta haõy töï hoûi mình: “Ta coù giaän töùc ngöôøi aáy hay khoâng? Ta coù keát thaønh thuø oaùn vôùi ngöôøi aáy hay khoâng? Vaø ta coù aùc yù vôùi ngöôøi aáy hay khoâng?” Traû lôøi ñöôïc nhöõng caâu hoûi naøy, chuùng ta seõ coù theå töï hieåu ñöôïc laø mình ñaõ thöïc haønh ñöôïc haïnh nhaãn nhuïc hay chöa. Coù theå noùi moät caùch giaûn löôïc hôn raèng, nhaãn chòu moïi söï toån haïi do ngöôøi khaùc gaây ra cho mình maø khoâng sinh loøng oaùn haän laø tinh thaàn nhaãn nhuïc. Ñoù laø vì, khoâng oaùn haän ngöôøi thì khoâng theå keát thaønh thuø oaùn, vaø do ñoù cuõng khoâng theå sinh khôûi aùc yù.
 33. 33. 37 Keû thuø ta ñaâu phaûi laø ngöôøi Chính vì vaäy maø vieäc thöïc haønh haïnh nhaãn nhuïc cuõng chính laø phöông thöùc hieäu quaû nhaát ñeå ñoái trò vôùi loøng saân haän. Vì loøng saân haän chæ sinh khôûi khi ta khoâng haøi loøng vôùi nhöõng haäu quaû maø ngöôøi khaùc gaây ra cho mình. Neáu ta coù moät khuynh höôùng côûi môû ñeå chaáp nhaän vaø khoan thöù thì loøng saân haän chaéc chaén seõ phaûi bò trieät tieâu. Vaø ñieàu naøy seõ mang ñeán cho ta nhöõng lôïi ích cöïc kyø lôùn lao trong cuoäc soáng. Nhöõng lôïi ích naøy seõ ñöôïc trình baøy ôû moät phaàn sau trong cuøng taäp saùch naøy.
 34. 34. 38 Ñoái dieän noãi khoå nieàm ñau Chuùng ta khoâng chæ böïc töùc, khoù chòu vì nhöõng gì ngöôøi khaùc gaây ra cho ta. Coøn coù voâ soá nhöõng söï vieäc baát nhö yù ta phaûi chòu ñöïng trong ñôøi soáng maø haàu nhö chaúng do ai gaây ra caû! Beänh taät haønh haï, thôøi tieát khaéc nghieät, vónh vieãn xa lìa ngöôøi thaân yeâu khi ngöôøi aáy cheát ñi... Ñoù laø nhöõng vieäc coù theå xaûy ra baát cöù luùc naøo trong ñôøi soáng, vaø ta chæ coù theå chaáp nhaän maø khoâng theå ñoå loãi cho baát cöù ai. Ai gaây ra beänh taät? Ai laøm cho thôøi tieát noùng böùc hay reùt buoát? Ai laøm cho ta ngöôøi thaân ta phaûi cheát?... Taát caû ñeàu khoâng coù caâu traû lôøi, vaø vì theá ta cuõng khoâng coù ai ñeå quy traùch, giaän döõ. Nhöng khoâng phaûi vì theá maø ta coù theå traùnh neù ñöôïc nhöõng noãi khoå ñau naøy.
 35. 35. 39 Ñoái dieän noãi khoå nieàm ñau Nhöõng khoå ñau nhö vaäy laø raát nhieàu trong cuoäc soáng. Neáu chuùng ta khoâng coù moät phöông caùch gì ñeå ñoái trò vôùi chuùng thì cuoäc soáng cuûa ta seõ chæ laø moät chuoãi noái tieáp nhöõng khoå ñau maø khoâng coøn coù chuùt yù nghóa gì. May thay, söï thaät khoâng phaûi laø nhö theá. Bôûi vì söï hieän höõu cuûa khoå ñau laø khoâng theå phuû nhaän, nhöng söï tieáp nhaän nhöõng khoå ñau aáy nhö theá naøo laïi hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo söï nhaän thöùc vaø tu döôõng cuûa moãi chuùng ta. Trong thöïc teá, haàu heát nhöõng traïng thaùi tinh thaàn cuûa chuùng ta ñöôïc taïo ra bôûi thoùi quen hay söï huaân taäp laâu ñôøi. Chaúng haïn, coù nhöõng ngöôøi töø nhoû khoâng thích chuoät vì lyù do naøo ñoù, vaø roài hoï gheùt chuoät cho ñeán suoát ñôøi. Cöù moãi laàn nhìn thaáy chuoät laø hoï kinh tôûm, giaän döõ hoaëc khieáp sôï. Söï giaän döõ hay khieáp sôï ñoù khoâng ñeán töø nhöõng con chuoät – baèng chöùng laø coù nhöõng ngöôøi khaùc khoâng gheùt chuoät – maø xuaát hieän töø chính thoùi quen laâu ngaøy cuûa ngöôøi aáy. Cuõng vaäy, chuùng ta töø laâu ñaõ quen traùnh neù, troán chaïy nhöõng caûm giaùc khoù chòu hay ñau ñôùn.
 36. 36. Hoa nhaãn nhuïc 40 Chuùng ta khoâng öa thích nhöõng caûm giaùc aáy, vaø moãi khi chuùng xuaát hieän thì trong loøng ta khoù chòu, böïc töùc, chæ mong sao cho chuùng chaám döùt caøng sôùm caøng toát. Neáu phaân tích kyõ, chuùng ta seõ thaáy raèng chính taâm traïng khoâng öa thích, böïc töùc vaø mong muoán söï chaám döùt môùi laø vaán ñeà, coøn baûn thaân nhöõng caûm giaùc khoù chòu hoaëc ñau ñôùn töï noù khoâng phaûi laø ñieàu gaây khoù chòu quaù nhieàu cho ta. Nhöng töø laâu ta vaãn quen xem caû hai yeáu toá naøy laø moät neân khoâng theå nhaän ra ñöôïc nguyeân nhaân thöïc söï cuûa vaán ñeà. Toâi coøn nhôù vaøo nhöõng naêm cuoái thaäp nieân 1970, khi soáng trong caên nhaø tranh ñôn sô döïng leân giöõa khu ñaát röøng môùi khai hoang, toâi thöôøng xuyeân phaûi “gaëp gôõ” nhöõng con vaät khoâng laáy gì laøm thaân thieän nhö raén, reát, boø caïp... Sau moãi côn möa, chuùng thöôøng tìm vaøo “aån naùu” trong nhaø vì coù nhieàu choã khoâ raùo. Moãi khi laáy quaàn aùo ñeå thay hoaëc ñöa tay môû caùnh cöûa lieáp, baïn ñeàu coù theå nhìn thaáy chuùng aån naáp ôû ñaâu ñoù... Laàn ñaàu tieân toâi bò boø caïp chích laø moät kinh nghieäm khoâng laáy gì laøm toát ñeïp. Khi vöøa ñöa
 37. 37. 41 Ñoái dieän noãi khoå nieàm ñau tay chaïm ñeán chieác aùo maéc treân vaùch tre, toâi coù caûm giaùc moät muõi kim saéc nhoïn nhoû xíu vöøa ñaâm vaøo tay mình, vaø ngay sau ñoù laø moät caûm giaùc nhöùc nhoái cöïc kyø khoù taû. Côn ñau lan nhanh nhö moät doøng ñieän chaïy raàn raàn trong caùnh tay, vaø toâi nghe döôùi naùch noåi leân ngay moät haïch lôùn. Roài caû caùnh tay toâi söng nhöùc, moät luùc sau laïi chuyeån sang teâ raàn, roài laïi nhöùc nhoái... Nhöõng caûm giaùc heát söùc khoù chòu aáy lieân tieáp thay nhau vôùi cöôøng ñoä caøng luùc caøng döõ doäi hôn. Toâi nhaém nghieàn maét laïi, caén raêng chòu ñöïng vaø coù caûm giaùc veát chích nôi baøn tay toâi ñang ngaøy caøng söng to, caêng phoàng ñeán möùc nhö saép vôõ tung... Thaät ra thì nôi veát chích chæ hôi söng ñoû leân ñoâi chuùt thoâi. Nhöng noïc ñoäc cuûa con vaät taïo caûm giaùc ñau nhöùc laøm cho toâi khoù chòu cöïc kyø. Suoát ñeâm hoâm ñoù, toâi naèm traên trôû, reân ræ, khoâng chôïp maét ñöôïc chuùt naøo. Ñaàu oùc toâi khoâng coøn moät yù nghó naøo khaùc hôn laø caûm giaùc veà côn ñau nhöùc ñang hoaønh haønh. Toâi giaän döõ, böïc töùc, ñau ñôùn, khoù chòu... ñaàu oùc chæ traøn ngaäp nhöõng caûm
 38. 38. Hoa nhaãn nhuïc 42 giaùc khoù chòu veà côn ñau maø khoâng coøn nghó ñeán gì khaùc, töôûng nhö ngay trong ngaøy mai toâi seõ cuoán goùi rôøi khoûi vuøng ñaát khoán naïn naøy! Nhöng roài cho ñeán khi gaàn saùng thì côn ñau nhöùc dòu ñi vaø toâi thieáp nguû ñöôïc ñoâi chuùt. Thöùc daäy, toâi coù caûm giaùc côn ñau nhöùc vaãn coøn ñoù nhöng khoâng döõ doäi nhö hoâm tröôùc. Toâi quan saùt veát chích treân tay vaø thaáy ñaõ hôi bôùt söng, ñeå laïi moät quaàng thaâm bao quanh moät chaám ñen nhoû. Roài ñeán chieàu thì côn ñau nhöùc döôøng nhö maát haún. Toâi töï nhuû: “ÖØ, theá thì cuõng chaúng coù gì gheâ gôùm laém.” Khoûi noùi chaéc baïn ñoïc cuõng bieát laø veà sau toâi vaãn thöôøng xuyeân bò boø caïp chích, vì bieát laøm sao traùnh ñöôïc nhöõng con vaät beù nhoû naøy khi thoùi quen kyø laï cuûa chuùng laø raát hay chui vaøo quaàn aùo maéc treân vaùch tre hay vaát treân giöôøng naèm. Coù leõ chuùng thích hôi ngöôøi, toâi nghó vaäy. Nhöng nhöõng côn ñau nhöùc veà sau ñöôïc toâi chaáp nhaän vôùi moät yù thöùc tænh taùo hôn. Toâi quan saùt chuùng, caûm nhaän chuùng vaø laøm quen vôùi chuùng. Söï thaät laø chuùng ñaõ daàn daàn trôû neân “deã chòu”
 39. 39. 43 Ñoái dieän noãi khoå nieàm ñau hôn, vaø toâi khoâng thaáy “ngaùn sôï” chuùng nhö ban ñaàu nöõa. Moïi traïng thaùi tinh thaàn cuûa chuùng ta ñeàu laø do thoùi quen, cuõng töông töï nhö theá. Khi baïn chaáp nhaän ñoái dieän vôùi moät caûm giaùc ñau ñôùn naøo ñoù, roài baïn seõ thaáy noù thaät ra cuõng chaúng coù gì gheâ gôùm laém. Vaø neáu coù nhöõng laàn thöù hai, thöù ba... baïn seõ thaáy roõ laø traïng thaùi tinh thaàn cuûa baïn bao giôø cuõng thay ñoåi theo caùch ngaøy caøng deã chòu hôn. Tuy nhieân, neáu baïn e sôï hoaëc chaùn gheùt moät caûm giaùc naøo ñoù vaø coá tìm caùch traùnh neù ñeå khoâng phaûi chòu ñöïng noù, söï chaùn gheùt cuûa baïn seõ laøm cho traïng thaùi tinh thaàn khi chòu ñöïng caûm giaùc aáy maõi maõi khoù chòu. Tieán trình quen daàn ñi vôùi caûm giaùc khoù chòu ñoù xem nhö bò ngaên chaën bôûi yù thöùc traùnh neù cuûa baïn. Laàn saép tôùi ñaây, khi baïn coù moät caûm giaùc ñau ñôùn naøo ñoù, do thöông tích, hoaëc do coân truøng caén chích, hoaëc ñôn giaûn hôn nöõa laø moûi meät raõ rôøi sau moät ngaøy laøm vieäc quaù söùc chaúng haïn... baïn haõy thöû qua kinh nghieäm maø toâi trình baøy ôû ñaây.
 40. 40. Hoa nhaãn nhuïc 44 Khi nhaän bieát caûm giaùc ñau nhöùc hoaëc moûi meät ñang hieän höõu trong cô theå mình, baïn haõy thôû vaøo moät hôi thaät saâu, döøng laïi moät chuùt ñeå taâm yù ñöôïc tónh laëng phaàn naøo, vaø sau ñoù haõy nhuû thaàm vôùi chính mình: “Coù moät caûm giaùc ñau nhöùc, khoù chòu trong thaân theå toâi. Toâi khoâng theå vaø cuõng khoâng caàn thieát phaûi traùnh neù noù. Toâi seõ chaáp nhaän noù, bôûi vì roài noù seõ qua ñi, khoâng theå toàn taïi maõi maõi. Toâi khoâng coù gì phaûi e sôï noù caû. Maëc duø toâi khoâng mong muoán noù, nhöng söï coù maët cuûa noù laø moät söï thaät vaø toâi saün saøng chaáp nhaän söï thaät ñoù.” Khi baïn töï nhuû, hoaëc chæ caàn nghó thaàm trong ñaàu nhöõng yù töôûng nhö theá, moïi söï böïc doïc, khoù chòu seõ tan bieán daàn ñi. Baïn seõ caûm nhaän côn ñau moät caùch bình thaûn hôn, vaø chaéc chaén baïn seõ thaáy raèng noù thaät ra cuõng khoâng quaù khoù chòu nhö baïn töôûng. Khi coøn nhoû toâi ñaõ töøng nhìn thaáy nhöõng ñöùa treû ôû queâ toâi chaïy chôi ngoaøi ñoàng troáng. Chuùng vaáp ngaõ roài ñöùng daäy, chaïy chôi tieáp vôùi baïn
 41. 41. 45 Ñoái dieän noãi khoå nieàm ñau beø, ngay caû khi chaân tay chuùng traày truïa, röôùm maùu. Nhöõng ñöùa treû aáy ñaõ quen vôùi caûm giaùc ñau khi teù ngaõ, traày xöôùc, vì ñieàu ñoù xaûy ra moãi ngaøy vôùi chuùng. Vì theá, chuùng khoâng heà khoùc loùc, reân la hay khoù chòu. Khoâng coù ai chaêm soùc cho chuùng sau moãi laàn vaáp ngaõ. Cha meï chuùng baän coâng vieäc ñoàng aùng vaø chæ trôû veà nhaø khi maët trôøi ñaõ ñöùng boùng hoaëc luùc nhaù nhem toái. Chuùng phaûi töï chaêm soùc baûn thaân mình, vaø vì theá chuùng phaûi laøm quen vôùi nhöõng toån thöông nho nhoû moãi ngaøy nhö theá. Ñieàu ñoù thaät hoaøn toaøn khaùc bieät vôùi nhöõng ñöùa treû con thaønh thò ngaøy nay ñöôïc chaêm soùc vaø baûo veä trong moâi tröôøng toát hôn. Khi tay chaân traày xöôùc, chaûy maùu, chuùng luoân ñöôïc röûa saïch, boâi thuoác saùt truøng vaø baêng laïi. Toâi khoâng coù yù noùi raèng söï chaêm soùc kyõ löôõng nhö theá laø coù gì khoâng toát, nhöng chæ muoán noùi ñeán söï khaùc bieät giöõa hai ñöùa treû trong hai moâi tröôøng chaêm soùc khaùc nhau naøy laø chuùng thöôøng chòu ñöïng caûm giaùc ñau ñôùn vôùi hai taâm traïng hoaøn toaøn khaùc nhau.
 42. 42. Hoa nhaãn nhuïc 46 Chuùng ta cuõng khoâng khaùc gì nhöõng ñöùa treû aáy. Khi laàn ñaàu tieân traûi qua moät caûm giaùc ñau ñôùn naøo ñoù, neáu baïn chòu ñoái dieän vaø chaáp nhaän caûm giaùc ñau ñôùn aáy vôùi moät taâm traïng thaûn nhieân vaø deïp boû moïi söï böïc töùc, giaän döõ theo khuynh höôùng thoâng thöôøng, baïn seõ thaáy laø khi côn ñau troâi qua baïn ñaõ taêng theâm söùc chòu ñöïng raát nhieàu ñoái vôùi noù. Laàn thöù hai hoaëc thöù ba, khi baïn phaûi chòu ñöïng moät côn ñau töông töï thì baïn seõ thöïc söï “quen bieát” noù nhieàu hôn, vaø vì theá baïn luoân caûm thaáy deã chòu hôn. Khi baïn nhaãn chòu ñöôïc nhöõng noãi ñau nho nhoû nhö vöøa noùi, roài baïn seõ nhaän ra moät ñieàu laø ngay caû söï chòu ñöïng nhöõng noãi ñau to lôùn hôn, vôùi cöôøng ñoä döõ doäi hôn vaø keùo daøi trong thôøi gian laâu hôn, thaät ra cuõng khoâng ñi ngoaøi quy luaät naøy. Chuùng ta coù theå laøm quen vaø chaáp nhaän moïi noãi ñau, mieãn laø ta chòu ñoái dieän vaø traûi qua nhöõng noãi ñau aáy moät caùch thaûn nhieân, khoâng böïc töùc. Baïn ñoïc coù theå seõ ñaët caâu hoûi: “Vì sao toâi laïi phaûi chaáp nhaän nhöõng noãi ñau kia chöù?” Xin
 43. 43. 47 Ñoái dieän noãi khoå nieàm ñau thöa, bôûi vì ñoù laø giaûi phaùp khoân ngoan duy nhaát maø baïn coù theå choïn. Neáu baïn khoâng saün saøng chaáp nhaän nhöõng noãi ñau, baïn vaãn phaûi traûi qua, vaãn phaûi chòu ñöïng maø khoâng theå naøo traùnh neù, tröø khi baïn khoâng coøn soáng nöõa treân cuoäc ñôøi naøy. Vì nhöõng noãi ñau luoân hieän höõu khaép moïi nôi, moïi luùc. Chuùng laø nhöõng yeáu toá taát nhieân caáu thaønh cuoäc soáng naøy. Tuy nhieân, trong tröôøng hôïp baïn khoâng saün saøng chaáp nhaän, baïn seõ phaûi ñoàng thôøi traûi qua moät taâm traïng böïc doïc, töùc toái, vaø chính ñieàu ñoù môùi laøm cho noãi ñau cuûa baïn caøng trôû neân khoù chòu hôn. Khoâng chæ laø nhöõng noãi ñau veà theå xaùc, maø caû ñeán nhöõng noãi ñau veà tinh thaàn, nhöõng toån thöông tình caûm, cuõng ñeàu seõ trôû neân deã chòu hôn khi baïn thöïc haønh theo phöông phaùp naøy. Noùi chung, khi moät söï vieäc khoâng hay ñaõ xaûy ra vaø gaây toån thöông cho baïn, thì vieäc böïc töùc hoaëc mong muoán cho söï vieäc thay ñoåi ñeàu chæ laø voâ ích. Ñieàu duy nhaát maø baïn coù theå laøm ñöôïc trong tröôøng hôïp naøy chæ laø söï thích nghi vaø chaáp nhaän söï thaät theo caùch toát nhaát maø thoâi.
 44. 44. Hoa nhaãn nhuïc 48 Thöïc teá cuûa ñôøi soáng naøy laø moãi ngaøy chuùng ta ñeàu phaûi traûi qua nhöõng noãi khoå nieàm ñau khaùc nhau. Coù nhöõng noãi ñau nhoû nhaët chæ keùo daøi trong naêm möôøi phuùt, cuõng coù nhöõng noãi ñau döõ doäi maø ta phaûi chòu ñöïng trong vaøi ba ngaøy, vaø coøn coù nhöõng noãi ñau ngaám ngaàm, aâm æ nhöng ñeo baùm chuùng ta trong suoát nhieàu naêm thaùng... Trong taát caû nhöõng tröôøng hôïp ñoù, chuùng ta khoâng theå laøm ñöôïc gì khaùc hôn ngoaøi vieäc choïn löïa giöõa hai thaùi ñoä laø thaûn nhieân chaáp nhaän hay böïc töùc, haèn hoïc. Duø choïn caùch naøo thì ta cuõng khoâng theå traùnh neù ñöôïc vieäc traûi qua nhöõng noãi khoå nieàm ñau ñoù, nhöng söï khaùc bieät lôùn lao ôû ñaây chính laø moät traïng thaùi tinh thaàn tích cöïc vaø thanh thaûn hay naëng neà vaø u aùm. Noùi nhö vaäy hoaøn toaøn khoâng coù nghóa laø chuùng ta coù thaùi ñoä tieâu cöïc, maëc nhieân chaáp nhaän moïi söï ñau khoå ñeán vôùi mình. Vaán ñeà chuùng ta ñang baøn ñeán chæ laø nhöõng noãi ñau ñaõ thöïc söï xaûy ra vaø khoâng coøn bieän phaùp naøo ñeå ta traùnh neù, ngaên chaën. Ñoù laø moät thöïc teá, vaø
 45. 45. 49 Ñoái dieän noãi khoå nieàm ñau vì theá ta chæ coù theå choïn caùch toát nhaát ñeå tieáp nhaän thöïc teá aáy. Coøn tröôùc khi söï vieäc xaûy ra, dó nhieân laø ta caàn phaûi coù moïi coá gaéng tích cöïc ñeå ngaên ngöøa, hoùa giaûi chuùng, thay vì laø ngoài yeân chôø ñôïi chuùng xaûy ñeán cho mình. Moät caùch cuï theå, nhö trong tröôøng hôïp vöøa keå treân, toâi ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng caùch ngaên ngöøa höõu hieäu ñeå giaûm bôùt soá laàn bò boø caïp chích. Tröôùc khi laáy quaàn aùo, toâi phaûi quan saùt caån thaän tröôùc khi sôø tay vaøo, vaø tröôùc khi maëc quaàn aùo vaøo caàn phaûi giuõ thaät maïnh maáy caùi ñeå nhöõng con vaät nhoû beù naøy neáu ñang aån nuùp trong ñoù seõ bò vaêng ra. Nhôø nhöõng bieän phaùp tích cöïc naøy, toâi traùnh ñöôïc moät soá laàn bò boø caïp chích, nhöng taát nhieân laø thænh thoaûng cuõng vaãn bò nhö thöôøng. Töông töï nhö theá, ñeå ngaên ngöøa beänh taät baïn caàn phaûi tuaân thuû moät neáp soáng laønh maïnh, giöõ veä sinh vaø aên uoáng ñuùng caùch, thöôøng xuyeân reøn luyeän thaân theå... Nhöõng bieän phaùp tích cöïc naøy chaéc chaén seõ giuùp baïn haïn cheá ñöôïc raát nhieàu laàn maéc beänh, nhöng cuõng khoâng theå ngaên ngöøa ñöôïc moät caùch tuyeät ñoái. Vì theá, moãi khi côn
 46. 46. Hoa nhaãn nhuïc 50 beänh ñaõ thöïc söï xaûy ñeán cho baïn thì baïn caàn phaûi bieát nhaãn chòu noù. Vôùi nhöõng noãi ñau tinh thaàn, nhöõng toån thöông tình caûm cuõng vaäy. Moät neáp soáng hoøa hôïp vaø chaân thaät, côûi môû coù theå giuùp baïn taïo ra nhieàu tình caûm gaén boù vôùi moïi ngöôøi chung quanh, nhöng ñieàu ñoù hoaøn toaøn khoâng coù nghóa laø baïn seõ khoâng bao giôø gaëp raéc roái veà tình caûm. Vì theá, haõy tích cöïc trong vieäc nuoâi döôõng nhöõng tình caûm toát ñeïp, nhöng cuõng saün saøng trong vieäc chaáp nhaän nhöõng toån thöông tình caûm moät khi coù ai ñoù gaây ra cho baïn. Khi baïn bieát nhaãn chòu moïi noãi khoå nieàm ñau trong cuoäc soáng vôùi moät tinh thaàn thanh thaûn, khoâng böïc töùc, khoâng oaùn haän, ñoù chính laø baïn ñang thöïc haønh haïnh nhaãn nhuïc ôû möùc ñoä goïi laø “an thoï khoå nhaãn”. Söï bieåu hieän cuûa tinh thaàn nhaãn nhuïc naøy thoaït nhìn qua thì coù veû nhö raát gaàn vôùi söï cam chòu, buoâng xuoâi, nhöng khaùc bieät lôùn lao nhaát ôû ñaây chính laø traïng thaùi tinh thaàn cuûa baïn: moät tinh thaàn an nhieân chaáp nhaän vaø khoâng heà coù söï oaùn haän, böïc töùc.
 47. 47. 51 Nguyeân lyù duyeân sinh Chuùng ta chæ coù theå nhìn thaáy moïi söï vaät, hieän töôïng trong phaïm vi giôùi haïn cuûa ñoâi maét mình, nhöng söï thaät laø coøn coù raát nhieàu ñieàu ta khoâng nhìn thaáy nhöng vaãn ñang hieän höõu ñoàng thôøi vôùi söï vaät, hieän töôïng maø ta nhìn thaáy. Ngaém nhìn moät boâng hoa, ta chæ thaáy ñöôïc veû ñeïp qua maøu saéc, ñöôøng neùt cuûa nhöõng caùnh hoa, nhöng caùi ta khoâng nhìn thaáy laø söï soáng cuûa boâng hoa aáy vôùi voâ soá nhöõng ñieàu kieän töông quan caàn thieát, chaúng haïn nhö nöôùc ñöôïc huùt leân töø loøng ñaát vôùi döôõng chaát ñeå taïo thaønh nhöïa caây, aùnh naéng töø khoâng trung toûa chieáu, vöøa söôûi aám ñeå taïo nhieät ñoä caàn thieát, vöøa giuùp
 48. 48. Hoa nhaãn nhuïc 52 vaøo quaù trình quang hôïp cuûa laù caây, cho ñeán thaønh phaàn khoâng khí maø caây hoa phaûi duøng ñeán trong “hôi thôû” cuûa noù... Nhöng taát caû nhöõng gì ta khoâng nhìn thaáy ñoù laïi laø nhöõng ñieàu kieän taát yeáu cho söï toàn taïi veû ñeïp cuûa boâng hoa. Khoâng coù nöôùc, caây seõ heùo uùa. Khoâng coù döôõng chaát, caây seõ khoâng theå sinh tröôûng. Cho ñeán khoâng coù khoâng khí, khoâng coù aùnh naéng... ñeàu seõ daãn ñeán söï khoâng toàn taïi cuûa boâng hoa xinh ñeïp kia... Vì theá, cho duø khoâng nhìn thaáy ñöôïc nhöõng yeáu toá vöøa moâ taû, nhöng ta hoaøn toaøn coù theå nhaän bieát ñöôïc chuùng qua söï toàn taïi soáng ñoäng cuûa boâng hoa. Boâng hoa töôi ñeïp coøn ñoù, coù nghóa laø vaãn coøn coù söï hieän höõu cuûa ñaát, cuûa nöôùc, cuûa aùnh naéng, cuûa khoâng khí... vaø voâ soá nhöõng yeáu toá khaùc nöõa caàn thieát cho söï soáng cuûa noù. Töông töï nhö vaäy, chuùng ta coù theå vaø caàn phaûi nhaän bieát moïi söï vaät, hieän töôïng trong cuoäc soáng naøy moät caùch saâu xa vaø toaøn dieän, nghóa laø trong moái töông quan vôùi söï hieän höõu
 49. 49. 53 Nguyeân lyù duyeân sinh cuûa chuùng. Chuùng ta seõ khoâng thöôøng xuyeân giöõ ñöôïc nhöõng boâng hoa ñeïp neáu chuùng ta khoâng nhaän bieát ñöôïc gì veà ñieàu kieän toàn taïi cuûa noù. Vì khoâng nhaän bieát, ta seõ coù theå voâ tình laøm haïi ñeán boâng hoa, vaø vì theá noù seõ khoâng coøn toàn taïi ñeå cho ta nhìn ngaém. Neáu baïn mang moät chaäu hoa vaøo nhaø, noù seõ khoâng theå soáng khoûe ñöôïc vì thieáu aùnh naéng. Neáu baïn caét rôøi moät boâng hoa ra khoûi thaân caây, noù seõ heùo ruõ vaøi ba ngaøy sau ñoù.... Vaø neáu baïn khoâng nhôù töôùi nöôùc cho caây hoa, noù seõ khoâng theå cho baïn nhöõng boâng hoa xinh ñeïp. Moïi hieän töôïng quanh ta ñeàu khoâng toàn taïi ñoäc laäp. Chuùng luoân coù moái töông quan toàn taïi vaø chi phoái laãn nhau. Ngay caû söï toàn taïi cuûa moãi caù nhaân chuùng ta cuõng khoâng phaûi laø ngoaïi leä. Chuùng ta khoâng theå nhìn thaáy nhöng caàn phaûi nhaän bieát ñieàu ñoù. Söï soáng cuûa chuùng ta laø moät chuoãi tieáp xuùc tröïc tieáp hay giaùn tieáp vôùi taát caû moïi ngöôøi quanh ta, vôùi nhöõng ngöôøi khaùc treân theá giôùi naøy, vaø caû vôùi voâ soá nhöõng yeáu toá, ñieàu kieän, nhaân duyeân khaùc. Chính vì khoâng nhaän
 50. 50. Hoa nhaãn nhuïc 54 bieát ñöôïc nhöõng ñieàu naøy maø con ngöôøi ñaõ gaây ra bieát bao toån haïi cho chính mình qua vieäc taøn phaù moâi tröôøng, huûy hoaïi heä sinh thaùi, vaø thaäm chí laø gaây toån haïi tröïc tieáp cho nhau veà caû vaät chaát laãn tinh thaàn. Khi chuùng ta nhaän bieát moïi hieän töôïng, söï vaät trong moái töông quan toàn taïi vôùi voâ soá hieän töôïng khaùc, chuùng ta seõ khoâng coøn caûm thaáy öa thích hay gheùt boû moät hieän töôïng naøo ñoù, bôûi vì ta nhaän ra raèng söï öa thích hay gheùt boû nhö vaäy laø hoaøn toaøn khoâng hôïp lyù. Laøm sao baïn coù theå yeâu thích boâng hoa vaø gheùt boû khoái phaân duøng ñeå boùn cho caây hoa aáy? Khi baïn hieåu raèng söï coù maët cuûa khoái phaân laø ñieàu kieän taát yeáu giuùp cho boâng hoa kia toàn taïi, baïn seõ thaáy raèng thaùi ñoä bình ñaúng ñoái vôùi caû hai môùi laø hôïp lyù. Ñieàu naøy cuõng xaûy ra ñoái vôùi söï toàn taïi cuûa moãi ngöôøi chuùng ta. Khi baïn caûm thaáy khoâng öa thích moät söï vieäc naøo ñoù, haõy daønh thôøi gian ñeå thöû suy nghó laïi. Lieäu söï vieäc maø baïn gheùt boû ñoù coù phaûi laø hoaøn toaøn khoâng lieân quan ñeán söï toàn taïi cuûa baïn hay chaêng? Toâi tin raèng caâu traû lôøi
 51. 51. 55 Nguyeân lyù duyeân sinh laø khoâng. Bôûi vì khi baïn nhaän bieát vaán ñeà theo caùch nhö treân, baïn seõ thaáy laø khoâng moät yeáu toá naøo trong cuoäc soáng naøy laïi khoâng lieân quan – tröïc tieáp hay giaùn tieáp – ñeán söï soáng coøn cuûa moãi moät caù nhaân. Coù nhöõng moái quan heä tröïc tieáp maø baïn coù theå deã daøng nhaän bieát, nhöng cuõng coù nhöõng moái quan heä töôûng nhö raát mô hoà vì söï xa xoâi, caùch bieät, nhöng xeùt cho cuøng vaãn luoân coù söï chi phoái, aûnh höôûng ñeán cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Ta caàn coù söï quaùn xeùt saâu xa vaø saùng suoát hôn môùi coù theå nhaän ra ñöôïc nhöõng moái quan heä tinh vi nhö theá. Naøy nheù, ngaøy hoâm qua giaù xaêng daàu vöøa taêng cao, vaø baïn bieát ngay laø ngaân saùch chi tieâu cuûa gia ñình seõ phaûi coù söï thay ñoåi, ñieàu chænh thích hôïp. Nhöng baïn coù bieát vì sao giaù xaêng daàu taêng cao hay chaêng? Coù leõ ñeå nhaän bieát ñieàu naøy baïn caàn phaûi quan taâm ñeán thôøi cuoäc theá giôùi, ñeán söï phaân tích cuûa caùc chuyeân gia.v.v... Nhöng toâi thaät khoâng coù yù muoán baïn ñi saâu vaøo nhöõng vaán ñeà roái raém nhö theá. Toâi chæ muoán nhaéc baïn moät ñieàu laø, nhöõng gì ta khoâng
 52. 52. Hoa nhaãn nhuïc 56 nhìn thaáy khoâng coù nghóa laø khoâng hieän höõu. Vaø vì theá, chuùng ta khoâng theå phuû nhaän voâ soá nhöõng ñieàu kieän ñaõ vaø ñang chi phoái cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Ñaïo Phaät trình baøy nhöõng moái töông quan chaèng chòt trong cuoäc soáng nhö theá trong moät nguyeân lyù goïi laø “duyeân sinh”, vaø ñöôïc kinh Hoa nghieâm moâ taû nhö laø “truøng truøng duyeân khôûi”. Theo nguyeân lyù duyeân sinh, taát caû moïi söï vaät, hieän töôïng ñeàu khoâng theå töï noù sinh khôûi. Söï sinh khôûi cuûa moãi moät söï vaät, hieän töôïng ñeàu laø do keát hôïp bôûi moät soá nhaân duyeân nhaát ñònh naøo ñoù, nhöng moãi moät nhaân duyeân trong soá naøy laïi cuõng laø söï keát hôïp cuûa moät soá nhaân duyeân khaùc nöõa. Vaø vì moái töông quan naøy ñöôïc noái daøi khoâng giôùi haïn neân khi xeùt ñeán cuøng thì taát caû moïi söï vaät, hieän töôïng trong vuõ truï phaùp giôùi ñeàu coù lieân quan vôùi nhau, ñeàu nöông theo nhau maø sinh khôûi vaø toàn taïi. Kinh Hoa nghieâm moâ taû moái töông quan naøy baèng hình aûnh moät taám löôùi ñöôïc giaêng ra voâ
 53. 53. 57 Nguyeân lyù duyeân sinh taän trong khoâng gian. ÔÛ moãi moät maét löôùi coù ñính moät vieân ngoïc saùng. Moät caùch kheùo leùo, ngöôøi giaêng löôùi ñaõ tính toaùn sao cho taát caû caùc vieân ngoïc ñeàu ñöôïc phaûn chieáu trong moãi moät vieân ngoïc. Vaø vì theá, khi chuùng ta nhìn kyõ vaøo baát cöù moät vieân ngoïc naøo, chuùng ta cuõng ñeàu thaáy ñöôïc voâ soá nhöõng vieân ngoïc khaùc trong toaøn taám löôùi. Toaøn theå vuõ truï ñöôïc moâ taû laø töông töï nhö theá. Moãi moät söï vaät, hieän töôïng ñeàu coù theå ñöôïc nhaän bieát nôi nhöõng söï vaät, hieän töôïng khaùc, vì söï töông quan toàn taïi cuûa chuùng. Vaø nguyeân lyù naøy coù theå vaän duïng ngay vaøo nhöõng gì ñang hieän höõu quanh ta ñeå xoùa ñi moïi nhaän thöùc phieán dieän, heïp hoøi. Khi nhaän bieát ñöôïc moái töông quan thaät coù giöõa moïi söï vaät, hieän töôïng, chuùng ta seõ khoâng coøn caûm thaáy khoù chòu hay böïc mình vì moät söï vieäc nhoû nhaët naøo ñoù ñaõ khoâng dieãn ra theo ñuùng yù mình. Bôûi vì khi nhìn saâu vaøo söï vieäc baát nhö yù ñoù, chuùng ta cuõng thaáy ñöôïc voâ soá nhöõng söï vieäc quan troïng vaø caàn yeáu khaùc sôû dó coù ñöôïc laø nhôø noù.
 54. 54. Hoa nhaãn nhuïc 58 Vì khoâng coù moät söï vaät hay hieän töôïng naøo coù theå töï noù sinh khôûi, neân chuùng ta cuõng coù theå hieåu ñöôïc raèng söï sinh khôûi cuûa moãi moät söï vaät hay hieän töôïng chaúng qua chæ laø söï keát hôïp cuûa nhöõng nhaân duyeân nhaát ñònh. Khi nhöõng nhaân duyeân khoâng coøn nöõa, söï vaät hay hieän töôïng ñoù cuõng seõ maát ñi. Do yù nghóa naøy neân thöïc söï khoâng heà coù söï sinh ra hay dieät maát cuûa söï vaät, hieän töôïng nhö caùch nhìn thoâng thöôøng chia caét thöïc taïi cuûa chuùng ta. Moät boâng hoa hieän höõu laø do coù söï hieän höõu cuûa nhöõng ñieàu kieän nhö maët trôøi, khoâng khí, nöôùc töôùi, phaân boùn... Boâng hoa chöa töøng thöïc söï sinh ra maø chæ laø keát quaû söï hoäi tuï cuûa nhöõng ñieàu kieän nhaân duyeân khaùc. Töông töï nhö vaäy, khi nhöõng ñieàu kieän nhaân duyeân khoâng coøn ñaày ñuû, boâng hoa seõ khoâng coøn hieän höõu vaø ta goïi laø maát ñi. Nhöng thöïc ra cuõng khoâng coù söï maát ñi cuûa boâng hoa – vì noù chöa töøng sinh ra – maø chæ coù söï tan raõ cuûa nhöõng ñieàu kieän nhaân duyeân töông öùng. Trong caùch nhìn nhaän thoâng thöôøng cuûa chuùng ta veà vuõ truï, caùch hieåu nhö treân coù veû nhö
 55. 55. 59 Nguyeân lyù duyeân sinh thaät xa laï. Nhöng neáu baïn caøng suy xeùt kyõ, baïn seõ caøng thaáy ñöôïc tính hôïp lyù, xaùc thaät cuûa noù. Chính caùch hieåu sai leäch veà söï “sinh ra” vaø “cheát ñi” ñaõ laø nguyeân nhaân mang ñeán cho chuùng ta voâ vaøn ñau khoå. Chuùng ta baùm laáy nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa mình vaø mong muoán hoï soáng maõi vôùi chuùng ta. Ñieàu mong muoán voâ lyù aáy – vaø vì theá chaúng bao giôø coù ñöôïc – laïi ñöôïc xem laø phuø hôïp vôùi nhaän thöùc cuûa moïi ngöôøi, vôùi “theá thaùi nhaân tình”. Khi nhaân duyeân tan raõ, ngöôøi thaân aáy khoâng coøn nöõa vaø ta goïi ñoù laø “maát ñi”. Vì khoâng hieåu ñöôïc ñoù chæ laø söï tan raõ taát nhieân cuûa nhöõng ñieàu kieän nhaân duyeân, neân ta ñau khoå, quaèn quaïi vaø mong muoán cho söï thaät thay ñoåi. Nhöng roõ raøng ñoù chæ laø moät nhaän thöùc vaø mong muoán hoaøn toaøn voâ lyù neân chaúng bao giôø ñaït ñöôïc. Chuùng ta töø choái nhaän bieát söï thaät theo ñuùng nhö noù ñang dieãn ra, vaø vì theá maø ta ñau khoå! Ñoái vôùi voâ soá nhöõng vaät sôû höõu, taøi saûn cuûa caûi trong ñôøi soáng, chuùng ta cuõng luoân nhìn nhaän, oâm giöõ theo caùch töông töï nhö theá. Trong raát
 56. 56. Hoa nhaãn nhuïc 60 nhieàu ñieàu kieän nhaân duyeân ñeå moät söï vaät toàn taïi thì söï ñoùng goùp cuûa ta chæ laø moät phaàn nhoû, nhöng ta luoân muoán quyeát ñònh söï vieäc, muoán oâm giöõ maõi maõi nhöõng vaät mình yeâu thích. Vaø khi nhöõng ñieàu kieän nhaân duyeân khaùc tan raõ, söï vaät khoâng coøn nöõa thì chuùng ta ñau khoå, tieác nuoái... Söï nhaän bieát vaø truyeàn daïy giaùo phaùp nhaân duyeân sinh cuûa ñöùc Phaät laø moät cuoäc caùch maïng tö töôûng vó ñaïi vaøo thôøi baáy giôø, vaø ñieàu ñoù ñöôïc nhaän bieát bôûi taát caû nhöõng baäc trí thöùc ñöông ñaïi. Khi ngaøi Xaù-lôïi-phaát (Śāriputra) coøn chöa gaëp ñöùc Phaät, ngaøi laø moät ñeä töû xuaát saéc cuûa ngoaïi ñaïo. Maëc duø vaäy, ngaøi chöa bao giôø haøi loøng vôùi nhöõng giaùo phaùp ñaõ hoïc ñöôïc töø vò thaày ngoaïi ñaïo. Ngaøi ñaõ töøng coù giao öôùc vôùi moät ngöôøi baïn chí thaân laø ngaøi Muïc-kieàn-lieân (Maudgalyāyana), raèng neáu ai tìm ñöôïc baäc minh sö thì seõ laäp töùc giôùi thieäu vôùi ngöôøi kia bieát ñeå cuøng theo hoïc. Moät hoâm, Xaù-lôïi-phaát gaëp moät vò tyø-kheo treân ñöôøng ñi khaát thöïc. Vò naøy teân laø A-thuyeát-thò (Aśvajit), laø moät trong nhöõng ñeä töû cuûa ñöùc Phaät.
 57. 57. 61 Nguyeân lyù duyeân sinh Nhìn thaáy phong caùch sieâu vieät thoaùt traàn cuûa vò tyø-kheo, ngaøi bieát ngay ñaây laø moät ngöôøi ñang tu taäp theo ñuùng con ñöôøng giaûi thoaùt. Ngaøi lieàn hoûi A-thuyeát-thò xem vò naøy ñang theo hoïc vôùi ai. Vò tyø-kheo chaäm raõi traû lôøi baèng boán caâu keä nhö sau: 若法因緣生, 法亦因緣滅。 是生滅因緣, 佛大沙門說。 Nhöôïc phaùp nhaân duyeân sinh, Phaùp dieäc nhaân duyeân dieät. Thò sinh dieät nhaân duyeân, Phaät Ñaïi Sa-moân thuyeát. Taïm dòch: Caùc phaùp nhaân duyeân sinh, Cuõng theo nhaân duyeân dieät. Nhaân duyeân sinh dieät naøy, Do Ñöùc Phaät thuyeát daïy. Vöøa nghe xong baøi keä, ngaøi Xaù-lôïi-phaát bieát ngay raèng mình ñaõ gaëp ñöôïc baäc minh sö töø laâu
 58. 58. Hoa nhaãn nhuïc 62 mong ñôïi. Vì chæ qua boán caâu keä ngaén nguûi, ngaøi ñaõ thaáy ñöôïc söï suïp ñoå hoaøn toaøn cuûa toaøn boä neàn taûng giaùo lyù ngoaïi ñaïo. Khoâng nhöõng theá, nhöõng nieàm tin saâu xa veà moät ñaáng Phaïm thieân hay Thöôïng ñeá toaøn naêng saùng taïo vuõ truï cuõng hoaøn toaøn suïp ñoå, baát chaáp söï ngöï trò cuûa noù trong moâi tröôøng trieát hoïc vaø tín ngöôõng AÁn Ñoä töø bao nhieâu theá kyû qua. Taát caû ñeàu khoâng thaät coù, chæ coù söï keát hôïp vaø tan raõ cuûa caùc nhaân duyeân ñaõ taïo neân söï thaønh hoaïi cuûa moïi söï vaät, hieän töôïng trong vuõ truï! Sau laàn gaëp gôõ ñoù, ngaøi Xaù-lôïi-phaát ñaõ cuøng ngaøi Muïc-kieàn-lieân tìm ñeán vôùi ñöùc Phaät, vaø hoï trôû thaønh 2 trong soá 10 vò Ñaïi ñeä töû kieät xuaát cuûa ñöùc Phaät. Nguyeân lyù duyeân sinh hoaøn toaøn khoâng phaûi do ñöùc Phaät nghó ra. Ngaøi chæ laø ngöôøi ñaàu tieân nhaän bieát ñöôïc noù vaø moâ taû laïi moät caùch chính xaùc, giuùp chuùng ta cuõng coù theå nhaän ra ñöôïc gioáng nhö ngaøi. Söï hình thaønh vaø tan raõ cuûa taát caû moïi söï vaät, hieän töôïng do nôi nhaân duyeân laø moät söï thaät khaùch quan, vaø vì theá cho duø baát cöù ai cuõng khoâng theå phuû nhaän ñöôïc ñieàu naøy.
 59. 59. 63 Nguyeân lyù duyeân sinh Vieäc nhaän hieåu saâu saéc veà nguyeân lyù duyeân sinh giuùp chuùng ta coù moät nhaän thöùc khaùch quan vaø chính xaùc veà thöïc taïi, vaø do ñoù cuõng daãn ñeán nhöõng thaùi ñoä öùng xöû khoân ngoan vaø chính xaùc. Neáu nhö baïn khoâng theå naém keùo moät caây hoa leân vì muoán noù mau lôùn, thì baïn cuõng khoâng theå tìm moïi caùch níu giöõ nhöõng gì baïn yeâu thích ñeå chuùng ñöôïc toàn taïi maõi maõi. Caû hai vieäc naøy ñeàu ñi ngöôïc vôùi nguyeân lyù duyeân sinh, nhöng vieäc thöù nhaát baïn coù theå deã daøng hieåu ñöôïc, trong khi vieäc thöù hai laïi laø sai laàm cuûa ñaïi ña soá con ngöôøi. Ñieàu kyø laï laø, raát nhieàu ngöôøi trong chuùng ta daønh thôøi gian nghieân cöùu, hoïc hoûi veà thuyeát töông ñoái cuûa Albert Einstein ñeå coù theå nhaän bieát chính xaùc hôn veà theá giôùi vaät chaát quanh ta, nhöng laïi ít ngöôøi tìm hieåu veà nguyeân lyù duyeân sinh ñeå coù theå nhaän bieát moät caùch chính xaùc hôn veà moïi söï vaät, hieän töôïng trong ñôøi soáng! Khi baïn thaáu trieät ñöôïc nguyeân lyù duyeân sinh, baïn seõ coù theå reøn luyeän ñöôïc khaû naêng
 60. 60. Hoa nhaãn nhuïc 64 nhaän bieát söï vieäc khoâng giôùi haïn trong nhöõng gì nhìn thaáy, maø luoân coù söï môû roäng ñeán nhöõng gì töông quan. Hôn theá nöõa, vì nguyeân nhaân saâu xa thöïc söï cuûa vaán ñeà ñaõ ñöôïc nhaän bieát, neân baïn seõ khoâng coøn böïc töùc hay oaùn giaän ñoái vôùi nhöõng nguyeân nhaân caïn côït beân ngoaøi cuûa söï vieäc. Moïi söï vieäc ñeàu dieãn ra theo tieán trình keát hôïp caùc ñieàu kieän nhaân duyeân, neân chuùng ta khoâng theå khôûi taâm yeâu gheùt ñoái vôùi moät trong soá caùc nhaân duyeân ñoù. Nhôø nhaän bieát ñöôïc tính chaát duyeân sinh cuûa moïi söï vaät, hieän töôïng, chuùng ta khoâng coøn caûm thaáy khoù chòu hay böïc töùc ñoái vôùi moïi söï vieäc khoâng toát xaûy ñeán cho mình, vaø cuõng khoâng coøn say meâ, tham ñaém ñoái vôùi nhöõng söï vaät maø ta cho laø toát ñeïp, ñaùng yeâu. Ñieàu ñoù mang laïi cho ta moät traïng thaùi taâm thöùc luoân bình thaûn vaø saùng suoát, luoân nhaän bieát vaø ñoùn nhaän moïi söï vieäc xaûy ñeán cho mình moät caùch an nhieân töï taïi. Ñoù chính laø khaû naêng nhaãn nhuïc ñöôïc goïi laø “ñeá saùt phaùp nhaãn”.
 61. 61. 65 Nguyeân lyù duyeân sinh Trong möùc ñoä nhaãn nhuïc naøy, thöïc ra cuõng khoâng coù caû söï nhaãn chòu. Bôûi vì moïi vieäc ñeàu dieãn ra do tieán trình keát hôïp vaø tan raõ cuûa caùc nhaân duyeân, neân chuùng ta chæ nhaän bieát vaø an nhieân chaáp nhaän chöù khoâng coù gì goïi laø chòu ñöïng. Khi moät caûm giaùc ñau ñôùn sinh khôûi, ta nhaän bieát söï sinh khôûi cuûa noù do nhöõng nhaân duyeân nhaát ñònh, vaø bieát raèng noù seõ maát ñi khi caùc nhaân duyeân khoâng coøn nöõa. Vì theá, ta coù theå an nhieân nhaän bieát söï toàn taïi vaø qua ñi cuûa noù maø khoâng coù baát cöù söï böïc töùc, khoù chòu hay oaùn haän naøo caû. Vaø moät söï chaáp nhaän hoaøn toaøn töï nhieân nhö theá khoâng phaûi laø moät söï chòu ñöïng theo nghóa ñen cuûa töø ngöõ. Ñoái vôùi taát caû moïi traïng thaùi ñau khoå hay nhöõng söï toån haïi do ngöôøi khaùc gaây ra, ta cuõng ñeàu coù theå ñoùn nhaän theo caùch töông töï nhö theá. Trong yù nghóa naøy, chuùng ta coù theå thaáy laø naïi oaùn haïi nhaãn vaø an thoï khoå nhaãn ñeàu ñaõ ñöôïc bao haøm trong ñoù.
 62. 62. Hoa nhaãn nhuïc 66 Nhö ñaõ noùi, nguyeân lyù duyeân sinh ñöa ñeán nhaän thöùc raèng moïi söï vaät khoâng heà thöïc coù söï sinh ra vaø dieät maát. Vì theá, nguyeân lyù naøy cuõng ñöôïc goïi laø voâ sinh hay voâ sinh dieät, vaø phaùp nhaãn nhuïc ñaït ñöôïc do söï thaáu trieät nguyeân lyù naøy cuõng ñöôïc goïi laø Voâ sinh phaùp nhaãn. Voâ sinh phaùp nhaãn cuõng laø quaû vò chöùng ñaéc ñaàu tieân cuûa haøng Boà Taùt, khi maø moïi söï oaùn gheùt, thuø haän ñeàu hoaøn toaøn tan bieán, vaø vò Boà Taùt coù theå sinh khôûi taâm töø bi bình ñaúng ñoái vôùi taát caû chuùng sinh. Nhöng noùi thaät loøng, khi vieát laïi nhöõng doøng naøy theo yù nghóa ñöôïc ñoïc thaáy trong kinh ñieån, toâi cuõng khoâng daùm mong raèng seõ coù baïn ñoïc naøo ñoù nhaân nôi ñaây maø ñaït ñeán möùc ñoä Voâ sinh phaùp nhaãn cuûa haøng Boà Taùt. Tuy nhieân, toâi thaät söï coù hy voïng vaø chaân thaønh mong öôùc raèng taát caû chuùng ta – caùc baïn vaø toâi – ñeàu coù theå nhaän bieát ñöôïc söï chính xaùc vaø hôïp lyù trong nhöõng gì ñöôïc moâ taû ôû ñaây, vaø vì theá maø coù theå chaáp nhaän nhöõng ñieàu naøy nhö moät khuoân maãu
 63. 63. 67 Nguyeân lyù duyeân sinh höôùng ñeán trong söï hoïc hoûi vöôn leân hoaøn thieän baûn thaân mình. Chæ caàn ñöôïc nhö vaäy thoâi, chaéc chaén baïn seõ thaáy raèng coù raát nhieàu vaán ñeà tröôùc ñaây giôø boãng nhieân khoâng coøn nghieâm troïng nöõa, nhieàu söï caêng thaúng cuõng khoâng coøn nöõa, vaø nhaát laø seõ coù raát nhieàu ngöôøi quanh ta boãng trôû neân hieàn hoøa, deã meán, hoaëc ít ra cuõng khoâng coøn ñaùng gheùt nhö tröôùc ñaây!
 64. 64. 68 Coâng naêng cuûa nhaãn nhuïc Khi chuùng ta laàn ñaàu ñeán thaêm moät vöôøn hoa, coù leõ ta neân daønh moät ít thôøi gian ñeå nghe ngöôøi giöõ vöôøn giôùi thieäu sô löôïc veà nhöõng loaøi hoa trong vöôøn, chaúng haïn nhö veà xuaát xöù hoaëc tính chaát, nhöõng neùt ñaëc bieät cuûa moät loaøi hoa naøo ñoù... Tuy nhieân, söï giôùi thieäu naøy cuõng khoâng neân keùo daøi quaù laâu. Neáu khoâng, ngöôøi xem coù theå seõ caûm thaáy nhaøm chaùn vaø maát ñi söï höùng thuù khi thöôûng ngoaïn. Toâi hy voïng laø nhöõng giôùi thieäu vöøa qua veà loaøi hoa nhaãn nhuïc vaãn chöa ñeán möùc laøm cho baïn ñoïc nhaøm chaùn. Tuy nhieân, toâi nghó ñaõ ñeán luùc môøi baïn tröïc tieáp ngaém nhìn loaøi hoa naøy
 65. 65. 69 Coâng naêng cuûa nhaãn nhuïc qua nhöõng coï xaùt trong thöïc teá ñôøi soáng, thay vì chæ nghe noùi veà noù qua nhöõng lôøi daïy trong kinh ñieån. Moät trong nhöõng coâng naêng quan troïng nhaát cuûa haïnh nhaãn nhuïc laø coù theå giuùp chuùng ta ñoái trò, chuyeån hoùa taâm saân haän. Vaø vì taâm saân haän laø coäi nguoàn cuûa voâ soá ñieàu xaáu aùc, neân söï ñoái trò, chuyeån hoùa ñöôïc noù taát yeáu seõ daãn ñeán moät cuoäc soáng an vui, toát ñeïp hôn. Daân gian coù caâu tuïc ngöõ “Ñoán cuûi ba naêm thieâu moät giôø” ñeå chæ nhöõng haønh vi daïi doät, boác ñoàng laøm tieâu tan moïi söï tích luõy, gaày döïng trong nhieàu ngaøy. Haàu heát, neáu khoâng muoán noùi laø taát caû, nhöõng haønh vi daïi doät loaïi naøy ñeàu xuaát phaùt töø taâm saân haän. Chaúng theá maø ñaõ coù caâu tuïc ngöõ raèng: “Noùng maát ngon, giaän maát khoân.” Söï “maát khoân” naøy laø hoaøn toaøn coù theå traùnh ñöôïc neáu chuùng ta bieát ñoái trò, chuyeån hoùa côn giaän cuûa mình ngay töø khi noù vöøa sinh khôûi. Vaø phöông phaùp hieäu quaû nhaát ñeå laøm vieäc naøy chính laø thöïc haønh haïnh nhaãn nhuïc.
 66. 66. Hoa nhaãn nhuïc 70 Chuùng ta coøn nhôù, moät trong ba yeáu toá caáu thaønh haïnh nhaãn nhuïc chính laø khoâng khôûi taâm giaän töùc. Vì theá, ngöôøi thöïc haønh nhaãn nhuïc luoân bieát löu yù kieåm soaùt taâm yù cuûa mình ñeå khoâng khôûi taâm töùc giaän tröôùc baát cöù söï vieäc gì. Khi chuùng ta tu taäp “naïi oaùn haïi nhaãn”, chuùng ta khoâng giaän töùc vì nhöõng toån haïi maø ngöôøi khaùc gaây ra cho mình. Khi chuùng ta tu taäp “an thoï khoå nhaãn”, chuùng ta khoâng böïc töùc, giaän döõ vì nhöõng ñau ñôùn, khoå naõo maø mình ñang phaûi chòu ñöïng. Vaø neáu chuùng ta thöïc haønh ñöôïc “ñeá saùt phaùp nhaãn” hay “voâ sinh phaùp nhaãn” thì seõ khoâng coøn coù baát cöù söï vieäc, hieän töôïng traùi yù naøo coù theå laøm cho taâm ta lay ñoäng, oaùn hôøn. Trong nhöõng naêm khai khaån ñaát hoang ñeå troàng tæa, toâi ñöôïc bieát ñeán moät loaøi caây coù teân goïi laø coû hoâi. Tuy ñöôïc daân ñòa phöông goïi laø “coû”, nhöng ñaây laïi laø moät loaøi caây coù thaân cöùng vaø khaù lôùn neáu soáng ñöôïc laâu naêm. Ñaëc ñieåm cuûa loaøi caây naøy ñuùng nhö teân goïi, moãi khi chuùng bò chaët phaù hoaëc thaäm chí chæ vaïch ra ñeå ñi qua giöõa hai buïi caây laø coù theå ngöûi ñöôïc muøi “hoâi”
 67. 67. 71 Coâng naêng cuûa nhaãn nhuïc cuûa chuùng lan toûa khaép nôi. Noùi laø “hoâi” nhöng thaät ra ñoù chæ laø moät thöù muøi nhö coû töôi bò uû laïi, hôi ngai ngaùi, vaø ngöûi quen roài laïi thaáy raát deã chòu. Coû hoâi troå hoa moãi naêm moät laàn vaøo muøa khoâ, traéng caû nhöõng caønh caây. Hoa raát nhoû vaø keát thaønh nhöõng haït li ti coøn nhoû hôn nöõa, raát khoù nhìn thaáy. Moãi haït nhoû ñeàu coù nhöõng caùnh traéng nhoû xoøe roäng vaø nheï nhö boâng goøn, neân moãi khi coù moät côn gioù nheï thoåi qua thì chuùng bay leân traéng xoùa vaø ñöôïc cuoán theo gioù ñi maõi thaät xa, thaät xa... Baèng caùch ñoù, coû hoâi ñöôïc nhaân gioáng ra khaép vuøng raát nhanh choùng. Chuùng laïi moïc raát nhanh, neân moãi khi coù maûnh ñaát naøo boû hoang trong vuøng thì chæ qua moät muøa laø ñaõ thaáy coû hoâi moïc ñaày, khoâng coøn baát cöù moät loaøi caây coû naøo khaùc chen vaøo ñöôïc. Loaøi hoa nhaãn nhuïc cuûa chuùng ta cuõng coù coâng naêng töông töï nhö theá. Khi maûnh ñaát taâm ta ñöôïc caøy xôùi vaø gieo troàng hoa nhaãn nhuïc thì taát caû nhöõng haït gioáng coû daïi saân haän seõ khoâng coøn coù cô hoäi ñeå naûy sinh, phaùt trieån. Ngöôøi
 68. 68. Hoa nhaãn nhuïc 72 thöïc haønh haïnh nhaãn nhuïc thì trong töøng yù töôûng, töøng haønh vi ñeàu coù söï kieåm soaùt, theo doõi, khoâng ñeå cho nhöõng taâm nieäm saân haän, xaáu aùc coù cô hoäi sinh khôûi vaø phaùt trieån. Vì theá maø vieäc thöïc haønh nhaãn nhuïc chaéc chaén laø phöông phaùp hieäu quaû nhaát ñeå ñoái trò, chuyeån hoùa taâm saân haän cuõng nhö taát caû moïi taâm nieäm xaáu aùc. Taâm saân haän khi phaùt trieån seõ coù khaû naêng gieát cheát moïi ñieàu laønh, laøm tieâu tan taát caû nhöõng thieän nghieäp maø chuùng ta daøy coâng gaày döïng, tích luõy töø laâu ñôøi. Chæ caàn trong moät côn noùng giaän khoâng kieàm cheá, chuùng ta seõ coù theå phaïm vaøo baát cöù toäi loãi xaáu aùc naøo maø tröôùc ñoù ta thaäm chí chöa töøng daùm nghó ñeán. Vôùi söï thoâi thuùc, sai söû cuûa taâm saân haän, vieäc phaïm vaøo nhöõng ñieàu xaáu aùc trôû neân deã daøng cuõng gioáng nhö chaâm löûa vaøo moät ñoáng coû khoâ. Vaø söï phaùt trieån cuûa söï vieäc sau ñoù cuõng töông töï nhö theá, nghóa laø chaéc chaén seõ buøng phaùt vöôït ra ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa chuùng ta. Cho duø baïn coù hoái haän ngay khi ñoù thì cuõng khoâng coøn kòp nöõa! Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, nhöõng nguyeân nhaân thoâi thuùc chuùng laøm vieäc laønh vaø öùng xöû
 69. 69. 73 Coâng naêng cuûa nhaãn nhuïc theo caùch khoân ngoan, saùng suoát döôøng nhö raát ít, nhöng nhöõng nguyeân nhaân khôi daäy loøng saân haän vaø thoâi thuùc chuùng ta haønh xöû moät caùch noùng naûy, hoà ñoà laïi raát nhieàu. Chæ caàn moät caâu noùi traùi yù, moät haønh vi xuùc phaïm nhoû nhaët, hoaëc moät söï toån haïi maø ai ñoù voâ tình gaây ra... ñeàu coù theå laø nhöõng moài löûa hieäu quaû chaâm ngoøi cho côn giaän cuûa chuùng ta. Ngoaøi ra coøn coù voâ soá nhöõng yeáu toá coù theå goùp phaàn vaøo söï sinh khôûi cuûa loøng saân haän nhö söï meät moûi, caêng thaúng vì coâng vieäc, taâm traïng khoâng haøi loøng khi söï vieäc khoâng dieãn ra nhö yù muoán, hoaëc ñoâi khi coøn laø do söï thieáu saùng suoát, nhaän hieåu sai laàm veà söï vieäc... Vì theá, vieäc thöïc haønh nhaãn nhuïc coù theå giuùp ta ngaên chaën ngay töø ñaàu söï sinh khôûi vaø phaùt trieån cuûa taâm saân haän. Khi thöïc haønh nhaãn nhuïc thì moïi nguyeân nhaân khôi daäy loøng saân haän ñeàu khoâng coøn taùc duïng thoâi thuùc, kích ñoäng ñoái vôùi ta, vaø moïi yeáu toá goùp phaàn trong tieán trình sinh khôûi cuûa noù cuõng luoân ñöôïc ta nhaän bieát, kieåm soaùt.
 70. 70. Hoa nhaãn nhuïc 74 Coâng naêng thöù hai cuûa haïnh nhaãn nhuïc laø duy trì söï saùng suoát, phaùt trieån trí tueä. Sôû dó ñöôïc nhö theá laø vì söï thöïc haønh nhaãn nhuïc luoân giuùp ta giöõ taâm bình thaûn an nhieân. Maø söï bình thaûn an nhieân chính laø ñieàu kieän taát yeáu ñeå duy trì söï saùng suoát vaø phaùt trieån trí tueä. Trong thöïc teá, söï si meâ hay thieáu hieåu bieát cuûa chuùng ta thöôøng baét nguoàn töø söï voïng ñoäng cuûa taâm thöùc, bò loâi cuoán theo voâ soá nhöõng ñoái töôïng cuûa traàn caûnh. Khi moät yù töôûng bò cuoán huùt vaø say ñaém trong nhöõng aâm thanh, hình saéc naøo ñoù maø ta öa thích thì nhöõng yù töôûng sinh khôûi tieáp theo sau thöôøng luoân bò daãn daét bôûi chính yù töôûng ñaõ sinh khôûi tröôùc ñoù. Vì theá, quaù trình suy nghó, phaùn xeùt cuûa chuùng ta trôû thaønh moät chuoãi daøi nhöõng suy nghó coù ñònh höôùng, neân khoâng coøn söï khaùch quan, saùng suoát, do ñoù deã daøng daãn ñeán nhöõng haønh vi öùng xöû sai laàm, khoâng hôïp lyù. Chaúng haïn, khi baïn öa thích, say ñaém moät ñoái töôïng naøo ñoù thì baïn luoân coù khuynh höôùng suy nghó toát veà ñoái töôïng ñoù, ngay caû khi nhöõng phaân tích, suy xeùt cuûa baïn khoâng hoaøn
 71. 71. 75 Coâng naêng cuûa nhaãn nhuïc toaøn hôïp lyù. Coøn khi baïn raát mong muoán thöïc hieän moät ñieàu gì ñoù thì baïn luoân nghó ra nhöõng lyù do – thöôøng cuõng laø khoâng hoaøn toaøn hôïp lyù – ñeå bieän minh cho vieäc laøm cuûa mình. Nhöõng caùch suy nghó trong caùc tröôøng hôïp nhö vaäy ñeàu laø thieáu saùng suoát, vaø vì theá khoâng theå ñöa ñeán nhöõng keát quaû toát ñeïp trong ñôøi soáng. Söï thöïc haønh nhaãn nhuïc giöõ cho chuùng ta moät taâm traïng an nhieân bình thaûn, bôûi vì chuùng ta luoân nhaän bieát vaø khoâng ñeå cho nhöõng ñoái töôïng cuûa traàn caûnh loâi cuoán, lay ñoäng. Ngöôøi thöïc haønh nhaãn nhuïc chaúng nhöõng khoâng khôûi leân söï böïc töùc, oaùn haän ñoái vôùi nhöõng ngöôøi gaây haïi cho mình, maø cuõng khoâng sinh taâm öa gheùt ñoái vôùi nhöõng lôøi khen cheâ cuûa keû khaùc. Ñoái vôùi nhöõng lôøi cheâ bai, thöôøng thì chuùng ta khoâng theå tieáp nhaän moät caùch khaùch quan chæ vì ta caûm thaáy bò xuùc phaïm, bò toån haïi, cho duø thöïc teá chöa haún ñaõ laø nhö vaäy. Raát nhieàu söï goùp yù thaúng thaén – maø chuùng ta xem laø cheâ bai – coù theå laø nhöõng baøi hoïc quyù giaù giuùp ta hoaøn thieän baûn thaân mình. Nhöng neáu trong
 72. 72. Hoa nhaãn nhuïc 76 taâm traïng böïc töùc, oaùn haän, chuùng ta khoâng theå naøo nhaän ra ñöôïc nhöõng ñieåm hôïp lyù trong söï “cheâ bai” ñoù. Vì theá, ta chæ coù khuynh höôùng phaûn khaùng thay vì laø tieáp thu. Khi thöïc haønh nhaãn nhuïc, chuùng ta khoâng sinh taâm böïc töùc ñoái vôùi moïi söï xuùc phaïm cuûa ngöôøi khaùc, vì theá giöõ ñöôïc taâm traïng thaûn nhieân tröôùc nhöõng lôøi cheâ bai. Chính nhôø ñoù ta môùi coù theå saùng suoát nhaän ra nhöõng ñieåm ñuùng sai trong söï goùp yù cuûa ngöôøi khaùc ñeå tieáp thu moät caùch thaät khaùch quan. Nhöõng ngoân töø cheâ bai hoaëc thaäm chí phæ baùng, laêng maï cuõng laø moät hình thöùc gaây toån thöông veà maët tinh thaàn. Khi hieåu ñöôïc nhö vaäy, chuùng ta seõ chaáp nhaän nhöõng ñieàu naøy maø khoâng khôûi taâm böïc töùc, oaùn haän. Nhôø ñoù, chuùng chæ coù theå mang laïi lôïi ích – vì giuùp ta hoaøn thieän nhöõng ñieåm thieáu soùt, sai traùi – maø khoâng theå gaây toån haïi cho ta. Ñieàu naøy cuõng töông töï nhö khi moät löôõi dao cheùm xuoáng nöôùc, khoâng theå gaây ra taùc haïi gì caû. Nhöng neáu coù baát cöù moät vaät caûn naøo treân ñöôøng ñi cuûa noù, noù seõ laäp töùc
 73. 73. 77 Coâng naêng cuûa nhaãn nhuïc gaây toån haïi cho vaät aáy. Neáu chuùng ta giöõ taâm thaûn nhieân baát ñoäng tröôùc nhöõng lôøi cheâ bai, phæ baùng, thì chuùng khoâng theå laøm toån haïi ñeán ta. Ngöôïc laïi, neáu ta khôûi taâm böïc töùc, oaùn gheùt, thì chuùng seõ trôû thaønh nhöõng lieàu thuoác ñoäc gaây toån haïi naëng neà cho thaân taâm chuùng ta. Vaøo thôøi ñöùc Phaät, nhieàu keû ngoaïi ñaïo raát oaùn haän ngaøi, vì nhöõng lôøi daïy cuûa ngaøi soi saùng chaân lyù khieán cho soá ngöôøi meâ muoäi tin theo hoï bò giaûm ñi nhanh choùng. Coù laàn, moät soá ngoaïi ñaïo keùo ñeán chaën ngaøi treân ñöôøng ñi vaø duøng heát moïi lôøi cay ñoäc ñeå phæ baùng, laêng maï ngaøi. Ngaøi vaãn thaûn nhieân nhö khoâng coù vieäc gì xaûy ra. Sau khi nhöõng keû aáy ñaõ döùt lôøi, ngaøi hoûi laïi: “Naøy caùc oâng, neáu caùc oâng mang quaø bieáu ñeán cho ai ñoù maø ngöôøi aáy khoâng nhaän, caùc oâng seõ laøm gì?” Boïn ngoaïi ñaïo ñaùp: “Coøn phaûi hoûi sao? Taát nhieân laø chuùng ta seõ mang veà.” Ñöùc Phaät töø toán noùi: “Cuõng vaäy, hoâm nay ta khoâng heà nhaän laáy nhöõng lôøi cuûa caùc oâng. Vaäy chuùng vaãn coøn laø cuûa caùc oâng vaø caùc oâng coù theå mang veà.” Caùch öùng xöû kheùo leùo nhö vaäy ñaõ hoùa giaûi hoaøn toaøn moïi aùc yù cuûa boïn ngoaïi ñaïo. Hôn nöõa,

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Hoa Nhẫn Nhục (Nguyễn Minh)

Views

Total views

148

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×