Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

THROUGH OUR LENS (KHMER): Cambodian Women Sharing their Stories

569 views

Published on

A Community Media Project in Partnership with PhotoForward and Women's Resource Center, Cambodia.

Through Our Lens is a media education program for women in Siem Reap, Cambodia. The TOL Media Team is learning to use photography, documentary film, surveys, and community research to record the stories of Cambodian women and girls, so we can better understand their lives and the issues that are important to them. This year, the project is enhanced through a collaboration with Map Your World--a media project of Stanford University and ITVS-- that combines new technology with community outreach.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

THROUGH OUR LENS (KHMER): Cambodian Women Sharing their Stories

  1. 1. fi§? §t3fi; U-Through Our Lens (TOL) ngmiuggutmmnsmalrfi mammmxmqumgmi PhotoFanvaId ifieflgmqimmnnnnignipngcygqpmgm n'mi': yn mmnufiiunkugmmqjuruwmnemsyfiv nqynuis: msui§nmuim: Bgrummuun‘: ufln mqmfiangmiiusflnnnmnn (Map Your World) mmiynaiyfigtugqpui run'm1nm19_pn'1uJ wsuju (Slanlom Unlvelslfyl guuipmgimquiéhmsjrxiqp fiinmmmmmummnuénggmw muipfigcugqpmnfimamdi TOL : '1umti]sfinunn; u,iq; n1nm§annmn; &ufi fiumi mnqpinunhmmnaéifitfinfimwfiifluiwunilrfi fiat-pufinqm qxqzqnufimnuwmmsmnfimnqsfifln §uur1nsis1ium r u1sAnx: n'Jziéf31m: qn: nt'r1 is ‘i 3 THROUGH OUR LENS 2015.. . . w . <. ‘§tnLacugi1?imu§nnn: Em: snni: n32i: iru1yi{: u:; n4]1;ru1x11 qamimifiummxumrmqniyimgsiuiuqnmnuwniéunm iiim qiuzqnmrimuunugmiuqjutuimaemaui fiufiniqnnmuuxqarfin-1 uammqyurwmuamawgm rmuqp: Q umumwmulcq qiqzqnimnumefisnqyqunuungu nuqjaiinlifiniwiujmslqbmmriué §11l'iHM8mnMr(I]_fQ' n'1Hiun'1 Hm! um’: warn mri! ngqbmisun; u(ToL Meda)lIfl(UfiIl1§fDfll8T[fl: §'lRlfllmIq ma Women‘: Resource Center Cambodia wwwiwrccambodiaorg Phouforward New York. Cambodia, Laos www. pholoforwaru, org
  2. 2. “LifisiinD. IU§U_j§’iS: B‘ISfim1'l:3i1i]}'§Sl3i‘ii1Lf; I1S1q€1¥-lfififT1$1J'1 qfimmufisnpisi nnnmkgpnim ii]smqn?9_p§ §hf"ji]J§I‘1 Lf: §f'1E§S[Fi1§i’fifg1f: iiS1I§: I3E: ffi'Gifij1fjS ifit'm; n:" rfiflxurii ngp ugs rq§nn mifiifimdjtfiaifinmfigm mmfiimnktguufi mngzqwqhmzmfiuguxmnmm Qu fiifimuyimigmmsétsshmnnnimnfi ipmcungcnmsmrs Yniunnkimmmnnqm nfimGc%isafiLq'finmmsi§mrgaafitmmmu[rfi ‘Through Our Lens‘ msmmm sgayfi fin igammrpinagmm smmtfiirggi-1 i91:flmu'ntmmr‘nmm r; miflhis1inu§2néB; q]n-nunguu-Um SQCIJM1 nmflsm fiwnnguiunnsimuusue §u l'1Uét}’1t'i]fJtmflJ'1 immamngmminmsfiiéjqmfigsmmgmmmfiimfiighuim isfinm2nni: n'iméghmui§nufiq; n:igm; B1;jrmsfi; t Jqmmtmnsiqmj: §bL9L9i5mnni'1isfinmidnnghmimimsnggiinqgugmirfimi mqi91n_nnifihm§an1n3~q']sugififi lt3:mB sann‘. nn?9_pa‘izgmgis~v uI; _tu§is: nqmfiqhinmsmx§in31,g1fiis] nfiwigumimszmwqmiflsmmfiinp éuagispifimmsifisiqju tiigigfinms mnasirgigiimgifizgurfinpfl Hgmmgyuryimnsmsltgi Qungrni PhotoForward finuigmzajfiinnmirfimmihi fiimzxgauii §b mfiimqaiagiinflunu §umsi1fism'irufiis: i9]n-1 mflmmmnqyflmflumhmhuflfiméqsmqmfiamuufinrémuqtugitflunflmmiqbufimflmugtagmsmnluufitqfim gfinmim: firiqy[; fim: iqfi8masqmmmflifii}{g1z1lnmsLrQ; u:fiq3fiinmisiuaunsqmmimhimmafiinfi iszmuqn m13ni'1LrQ ufluinmzflaqflmmnflnfiglrfiqgoqrumsrmniiim§in11fis' fiEaiF5fi'.11?i. 'rI‘. i‘. XFrk1’. §'CI$tifJ§ai: n1b‘3§J’DI§G§:1S.3 "CU Wnzxdo yuu mini-emu: . ' eduuuon bewveen boys § #4‘ L" . '. _' 5 . n'J8iun‘: nqn ma ngi mcflngqamuunmirm Medgaiufimmsbiémfioshmmnué ma flguimiuzmsngm imugmxmmnaéizfim " H. '‘‘. _?L''
  3. 3. mufifimginmsimsnmfimnac§uJ§2jU? tmnquinm[finfis; gp: t'Jj§g§sms munufimnmtiiméxsitnmryimg-1 (imwnnigm[fi'; rai31m)nmmirfimn immnnfinitfxhfismssinm§1niBujqunn1pifi;3fii§&1nH[;3nnz'1 rfiamdj 3119:: 5 runs 3 3 0 3 I d mimfm mgnmnmmrgnigmmlfg mslrflngmmacoxinmmsufiqpgrmmugmngiu qigqmumntqfismuxmnsifiinw IS1]}J19nImfiI[fiB| }'fifi§fl1'lB9QI‘U msjpifin§mfiumhq: Mm: fimnhnmm1miqag1fiimminmaihndstmsnasiqjqnmfi Quqsamsunfifimgdxqunu idnsfmfifiigfi rnigtbfimnauriilfifigmmgfiqfimsugémnfismhmignhmgmxz fummsqwamfitnfisfimnuqhmxmwufigmqm mmimfi uflmqmimmmmfimruzmnq; éufimuflnuutnifi numnifiuflnigtmfigmmghgmmz Rhmsuimmsfi [; sfi1;I1émum3mrfnu§1éEmn§:1gm{sq'gm1nfgmmt_; fi§ Immfisfinfifiinisgorumenfiiunkqnmfiisfjmfi iunhmummnnpmmgimwnimaltfl 'T7mNJgh out Len: msugim fismul-Ja%is[_: f;n§1fii{r5mmsnfi1;nmi1§mnm iuriigs Quqmfigmflnmsmwmnqamnqjsihmifirqufinnii]nmnmmsisi: m8f3runumfi:3g: i9'1 Hgmmgyurgimnsmmflmsmfinnfififimmmgafiqqmqmflmsnuwnifiufinfiqnmfimpafismsijguflmmfi majyiihpunimunuflumniuin fimsfiuumszmaqmmqnmfiiummhmm msiuunu Qnmtsqmqjfilmnmnm fiurutnnuémfiunrtmajtri -mflntflfligmi nfluiLQ1mqb§: flui§mrDq: minuux1 gizlrfifismsalifim gflsmamnamrmmziofi Inusmsifllrfi isumsfisimru Qumsnumirgsiafiamabqnfigméimifis imwrg1fi: un‘1siu§u9siii‘mmmsiuio- fignnfigndmnunurdgniuigts? - - . - mm mm“ ruflmm nqp ms mm mrDnuqam: ;drq1.1(ToL Media) nflmmfiammxnnnumnmgm: PhohoForwaId unons¢s7 / .4. ; .-ml} V'| ‘ I I , on‘ ‘Jim , n. . mgr _ ‘~4.. .__, - - . , v . 7, ~— i . . ~ . . "
  4. 4. ~t3n; infiamuflusqmmsmiflunnfiaifieflfimnmqummzfifismthméiofi gisigzshnuttsirmqsn nfimnhgifimmfismnnkfi naismicfimn tunziifiu mt1’3mnm:115s: un: {n: '§efi1s9mr51;3nn: ~ dxflmnk gnéu méh m: Ht'5'irjs‘iUU? §ms mmfimqnunamnqmfiqnmmmflm qwiqbmnnnnnn {nnmunndms sauaiajqsmudiignmisinnm nfiunnnmui mqgwifiimndunminmqmnéiuja-1 mam]nuiuimqfisiuiummfisnfiuniummsimfimnnhmumimnmifiifiqms qpfiugifi §msmuim41r‘fiunq; fi1ym‘}1p1 risrnm tub fiufémfibinaifiumnmmqnminfim smrfifimnqammmflfi mqjn miflqnmfifinmmiiuiuugiu fimmiugwmfifimnnmuifins guiiilsifliisnmpinimmuifiiifinumunsizrysaqnmiiéu Qsumrmn unmmsifiunmsssqi-1 isigfiaesm ipwnmqcnmsugfinqzaqmgyiagsmficfiflmqnmi iuiumsgunnnnnuxgifimmnqmiymmnum TjmnptinifimtmsBqmmmimmpfiélfiisfnmfiqfi msixnnnfima mnlsiihh nuiifiifisrufinimniirnmnmimm guniuaiwniqmu-1 m: flu'nun. mfii: nu: mflinnnfimsrgumsifnugifinmsquunvnnuiufi Hamzumummusmswmemdndlmmmxmmmfiqnwurqmmfimamnmmwm fifiigmmmmfinngimrugmm fimrnimmigni ffignmigwxéxgui Ramsrntmnnunuturi mflwnnqjmsimhuisnudimntnqfimsflnmiummnm qpmmfismsmmgimsgflfimwhnflgms gfimqpmmqmianmtiiqsimmflstfilimnkfnflifliqpw iiamiuigguimmasmsiyauigajsmnmrmmmqjiu: mfinnL: ;mumnpi31;iahina mfimumnmsfia nflmqpmfimtgmqs ldmmfimwqunfizmnfismmmnfiqqnmfi fiaémnésnqmmnmmmmnmsn Eumnrfinflnfiqiumwfinnfinsnnu qmqumsmmfiigJéiusninnmmnn1 -nmsramémnriimipimpfimummnfiifiqjmgmannwmuww éafiafimxfiuuqpjsgmunundjnmummmfi _ gmnflmgwqmn-1ishnniiamqmmiahtnmim: §qn§;1mmaii]shm4]ugrfia}ugisnIisqmn Rmm5:]sqmn2j ’ _. l / ' I- ~: ‘ . 2 » . ~ i. ..- _. _1: ilqnvinrgaqpnniv , /,: J ‘ - ‘ 4 uisrmmmmnraimuqs- / J. n’iErun'i nap luv Mia mn‘mgqamt4fln|1!(roL Mea. a)nflmumn31n; zmnmuina§i namirqflsimmnafinwm I ' V _. W ' 1.: . . "' 13.: . , . I’
  5. 5. xgafiQjlrfiigiqugnsmnggmeqmmsfiinn: &ui3firB§: un3qnim gnanBmmmmfii'nfimqpi; bLqnni éaliflmstag £jG§1§hi. jIhI'1 Iprfistfimsvfingmmsrfixajhimqummnaémnhgmmmzmamafigrgfitixmmfir, -qr n'it’iiun'J um: um‘: ufinrn m: finuqamut3n;11(ToL Media)nflmmqgrDn1fi: qg1s1h: q;! ;; iiri) "' ri’5§: Ufi'. s[r§ mi 5511': - . ,‘ mumqpnfiyrinmwmulfij '777mugh ourLen. <r msummmqxm §uL: §'; n§mmu6o%ms: B§ir§g1 fiigiunhmurmmmi ‘ rfnugwmmunomnv, -gtnminmsfiinmuignmunéimsénsimrfiw mufiqiyimiflumswqgyiriiqusgngsagsmfi gem . ~ _. H9,mapifiififiunpJfimfinrfiéi&fimfiumafiaL: Q(cEDAw) unarufigmisfinuisuefiimfiflmamnimmmm anus ‘.5 , « _ '1 ufinnqyuatgrsm miitnnnflrnsgma éhfiifitfiqpqangnnimiflwa immfasuismnrfiiumagn fin mimfiimnnrfiynuzufig ’» ' ‘_ ‘ uairfimijtajmfi m§t; mm: issm1pri: u1smznpfiirfizqiammuiminfnmfimmurfiiufimiifmifihigmmséi ma infixfiigp ‘ /3 §. _ 1 ‘ Immrimgmsms nfimsmfisaéutfigmniqmmsimaffin Qt: rnifimgm ms: -néimqhmtgu éb infiinaqpmmfinuia ; ' ‘ « / ‘ 5‘ iejm V. V ‘ ‘V f "V _ » _ , ’‘ zwx i3zfi‘irEnnt; n3mumn: mssZxmsuiirfinejafiinfiufinggm ifitmgmmqjusyimnsmsyfi ifinmifiimmnsémmmzmgn / K , ~" rfigricannimwnqjnifiragmdnigmgifis ma gnnmn Ifiqpiununk 9:: imnurps iummnugtmnunhqhiffi 9:1 yfi-1 ; _.. -‘; ‘/V mnpnmmmgimajuflmmiminnfiammm En La mmflufiflgqugttzmfi 2mm fiumsmfiugwfiifimujfigmrfixmséi fin rqamn t§1§: n;amn éumammmnmmi fin mmnué§h1pm'inq'_'1u*1 'Qiutfiumnmfimquminmnigmmsrogqagifiumm fgmiusism1_muis: iummsifiaggiifiufiqnfimsiflsflusfimné / :~_ E? rnu: £vL: ~;'; isz1qur’. 'fnIu: 'i§1 qatnmitzmgmsmywqnmfi gésmsfihfifimnfiimdilifixmns Qigmu-i1i1is: msqmg21 { V. . ’ Buuiguw]n uhmm2i§Q]uBumSifnu19mn: gnrgirumuq2' A ‘I Kiaiuris nap ti tum m: angqamuun; :(ToL Media) v. nmr: i9rQ; nisz1mnni? a_pn'iunq‘]ni1,mux ‘
  6. 6. '; fimsfiimtfifimtfimaitiuiiiinniifi gfiufifimmtfifimtfimagifififiifigfisms , 4 } i; :ni9 . ._iLmzipnénniiQpfiiuriigmsfihmgmsfjisizfiipifiipnénfiui" , ,_ b r. 'iEmn'i unfit: fin an ‘ Q ah 6 3 6 . ~.. ,. V mgismiiijum min n min {, ' im: fimsmi§n2Lfiuiiubi3efi'm§smnflmnmmfimmmagtspfifiimm iifigisiniiamnzaimisfinmsmiiijmnmmfimm . iuqnnziu-rlgimi g muipinniiinmmifluqwnifigyi i-namiiyuiiiynticii uimalrj “Through out Len: fi1S§!1flUJ6iLh: fi£5IU ‘ msiflumiufiuréismsqziiniipmmihfimifinfimmsfigs cirl-/ . iifiui main 51% L‘iii_i; _ii: iiiiun1sq: :{i1;ii-iinmii‘ifimti‘i maqpiifi qrgwéifiunmniifss mnkmmiflumimvuiinifn E mimfimiijiigimmnnin famnmmmfiu fsinnqiinniiinn éu fiiifnimiismiimhm: inui1;i, inJi: ifiirururEmi3iiini'1 qrgifi niuniguifsgs | ;i9_']fi§fi7fiQIq]1!3tihitil iifimfiuiifimqa &in‘iiimit; :ri'n; i;immu‘ifimLfi'i Lrfingmmnqfisfifismsfiumqnmfifimusmuiiiiiipizimmmiiiniimims éumtiimifiiiuirfisifimfimsmmififimifi Gsiiimqiifi ii. i'iuii= nsci}? fiamirnimifitmzgsmfi§uijs: ifi5i3G'1Liiiiamiflumqpmqiiiimsififitgum: . fib91H9'llL9F}]M1:[]fimj9'i . ifigmimi ma inumnmrnifitjfirfiuiga . fiuimiani: éa mumumiiiinniiuiifisifiuismihnnnfims iinnn gFsi‘iim: u:'a-1 Hgmmgjsiyimasmsyfi ijuiqi firming uinkficsmununuéismiqzrfiqiyiinmiififimiifimiiiignin ma Qfilfgtflmlflnn t38i. ‘a1S ma ugimgiariiifii itsniiiqiaiynniiizgséhmirfimnignspfiisiqumsiigmi fiiaésifiésbfi ‘, 'm1jdii'i§ g1t'JfiflmH3h{]‘[}{Mmfii1fiBinUhmfiLffl L'ii§uii‘in£i: gi5i‘i2]ur; niii: ui1ii'i1 gnfimsmmnimquunsmngmfi I I A lLfihDi52]LQHiB| §3m8I§G§1§Hq1nllLHUJ§§SU€52]t}InJ1}I1fi§j17l15fn]]1!‘lHfiIl‘CiLfflI9]flI9' ‘ ' i . "" X N _ n'iEiun'i flfimh 91 iffifi mn'iiq]qhmu6n; u(roL Media) iu'iuii§rnqi: iin1is1 iigmimgaimjninitiriu i ‘ V ‘ ' X
  7. 7. nmmidimfi tifntinlligtfisiziisgaitjt-I‘IU11it‘LiLt§‘Ii: If‘j§'itliS'i2i‘c? “l gifimiiifis i§i§: g fismsxnmnnifiafifiifipmemmmtiigw riiazucii i_im‘ii: i mu: Liingm §h niamn Lifingmmsmmmmgdimqméuuqniusmn in uimamfiuhfi iirmclfigia uqnniamngifig §huqnii3mnu§rii: i'1 imzfimifiiamnfiimui fimsfimmqmfiasmiyiifilraifinfiiflsfiflnuuaiififi Bu mitfiipnismngifiiimmmnnsimuimé tX8U9I1!! lfi§B‘1 nap G M113 mqgmmuniiigmmgiuiuimfiamsiriimsaunuim - 3umgfldiméfiqnfiim: nismnLi9 isiquuii9mrigmfing: fifimsE§nniainn- 1 =9 qmunnisqihniumuiynmqimaug iunflmnfiifigh ufiiiiimrgiili imquunumnyimmnqmnnqunflngmumu gum nfiii-i: :n'i nfimamfii fiunginsnms fiungxininmnfimgzumfim fin miifimm rigmisgiuimmssmaiiii giimgiiiiinngzi suasmsiiuifigs iusihiflaniqiifirflmssimfimgiiiigsméiniuunnii uiiiiflmifiiflaginnum Bhmiuflipiiiifinuimnmmniifimn Qhmmiuiufiufibmngu §: ariiii: iigi: i‘igiiriiiib_iniiiiiui. :iiii'i riu'i9m'mmin'i an nismngisg ipianinqmsisuipnignigunii uqniitii'lnfi1'i:9§ugiflg §uriii'iinni'ii'irnmqiummmmiinmifi:9fiai31Bgfluufimilqi rnniflui Bui'iiflini1iu. ii3‘ih9uLiQ1 i9i: flu'mi1igifimmngimms| ]Jmnim uqnmsmngtfipmmfimngmfiimm iiiig uqniaziafinsismimifiiisni imuiizfiriuisingzimififiuiaigi-iisiziflujaiimmanumnfigiqnmfiigngn-nxgifnis: -1 Hfimtflgjfllfllmfiflmfillfl tiiuaiiiiintiuiiuiiiiflcini: nisiéisigiiiiiamngtcgi nuniamrigiinigifii ii. f1u. imi§ii'm‘igi Minn éhniguninnmigiifiuqnqinmfmfihquu inmgniiniiimijiiii inuquiqjrininoqnimsfifims fihnurfiuiium nrntimimi nI1uiii3iui]m: u3iin9qmi: isiiitiiii'iiis: -1 filmirammmaiflummm Ehumijisiqui gmsigmmqmflalrflisiqhqfiw innig: nnuinmnn‘iii}nun3Jii'is‘iflniamn mm miirs9’ii-imi But-imliflqrigiuiia iZi1§innig: iii]iini1imiisiu: i;iiiu‘i gmsiuiaiamn qumifnniimnfifimsniziéiifl ’‘ ¥nfl'n[IJmfl! '[)-. l'It'J9'3fii§U§hififi itfluinuiwiijuigjiniuquiiiqiainmsisigim: fiufiuflfinfgafummaaqmmsflguiign <‘ Ii§nni= iiwiiiwi91fi! un'nimn' ' n'ifiiim'i umnu ins Mus mianuqumudqunm Media) tlflm i_-imciiitiiamnmmnuéis H§fi1If§02liJ! .l'lIlI5§fl! ,~F7I "“J[PiJB: U“'d3‘(§}? F'. gOif1fi’i 5'. .‘. ‘iEF'W‘ Hr . -. nuyeuowminn ' 5” . iomunuwuimunn v ‘ . wmxumiiaum , 1] on Hfig an t, . in mm on ‘ - —-—v~g
  8. 8. rings; "ijl1§hB18fjS9'| €1[; i'ifl!81fi ifi§jfimSm‘[}: i1mfjSi81H§nn9_jgfiiS1l§: ?' cu}: '§msm§ni§sg9’inHn'ns1qnt_i: ssiinriifniugmsigs gmsmirfimri qnmifrgninagnnajmnni €ii§n9_1iis: [ifimnm§nqsisiagnnqiuhnunrfir aiamnmm §n itismiipjnni lU. nhmBmlh3fi]! [}. nI]}fiflUfi'J]_fiflLn} - Through an Lens‘ msunimmuniflmmmaliiingimégs Gm°/ . inmmsfiniifl siqpmuiqpfiirfliii uflmmslifimnamnflisiifieinnni inmflsinisununifiuiingima 1; uqnmamnlrfifi i’3im: ni2mnmmnflmmmsmni}niBi9]nqnuii9rungm fiigqifiiaiinmmmnfimgdiéimzfgnrqzmnugnfi Qnmi n'inn. iri: i'-i qngi B090 Lrflmnneomsrgiiiiimmmgnmlmmmin Qniji l909|. ‘) uisi: nn: i,: ioo fsmimfluuinms r; gii'inn'i§'i'1 | {'I1uhhl9imHmIn'II| p[fnfl_FlhUfl: I§ifimWmH18L(fiflG%ifllffi9‘H£fJu? ‘Ihl1InGnJ11n: i3hi: lfi! Ehi1I‘f; lfl‘{fiin: l{| i8fl11[fjnnl riii= ihiuui§nn'iiiiuii'ss; i;-1 iin: mu‘iinmnfiimmfiis1inuisi_q‘i énigniiiimiifisinmfisinmfinfiiuflifismiqfiipiniinsnu miiniifiumtisiisjuiie nfiunsiinmsfiis]tn§uuniignmiifltnanuisiflgqnmimqpofigmmsrisisiinmmnuiifisifiqn anfiunmaqm H1sLlfifin9mlid Islifimnuniqnnnamnqmgifimsifimimnqsgn i. ii1i‘i‘siiiinis: r:iriiii'inin'jfni: ov. isirfirigmiaihms miu: {|mmfiiiinijiafimiflnamqpi'i-i imuinninn: mgi: néi-nafiimuqniiunqaimnfiuiiuniiz‘iimiiiini2ii; n:g‘ifinn3iiiiii flnlifiri mu l‘Jd% isriuimiiiimiuimqniiiieningmmtmsiniflmmniguiusnflmiiiunqsimmgieniifimn'1 H§fi‘| l8I1_]flIy1fl.1tiQmflLlQ msgnignnmufiimfionfinniammgnn mlmmilflmfijliunflnhlllheifig finmmuriisniii W . . LS; tiiiu Enuitiisifiisjmmmrinmfifinmsmdiaiinbififiirfnimmnmmmiiiiiiingnifli nfimqnmfiinmsanfirfig én ' ' i ' aiiflmqnmngminmpsfipiifimwnniiflnifnmmsrqifimn [jl‘U9')h9QlIIm8fiT! fl'l[fl§h mimnfii-iqnnifiaiiin u _ V _ I 'gnng]1:; )ngimiflsiifinismn§nHméuiuhm§niflsmi§unuiii]nhniinii]ninmuiui: iiiun Eniiimniéfintijiinisnna i 5 (:9-afim= Uimusniwiini'Sfiinsiii9. qtS. |1lfihq)1fl8§flUIfi1]S)'{fiETfi‘Lffi‘1gflfiQmlmdslsiflsflfllflfififliflmgmfiIi]Sqifi: |]nmm0§%1mSfJ8mnfq§t1mB : ‘m'T. ":'p{'S: &'3i"ma. ~ i1fiuisi{f59mnis: ' [moose i; , . , _. __ was i niflmm unmn in eiinmn mnini; qnm8fin1u('roi. Madiainfiuiciigpuiiiuiiu '-aw
  9. 9. igtimigufinijngififingu HQNTHIEIHMIWGSESLPQ (WRC) H§mlH§]Utu1mE8mLtfl5mBFu1mn36fiMfii1fiLlf( nnnuiisiqnunemngimmsqnmmigmnfims mufiuigifig rnino)ui'i inimiqis §niBmnnnnmiii1p1uini§‘nmLi§ii9hifii§nniamn, miiiimnqpmm, cam énmiuiiiipnsimfi Hgmlligjfllylflltisfiifltlfl fii-Jmnmiqnuqntgufinnimsiiifin Qnflnsiiiifiufiiejnifiiuiifii fiinimsgnigisisiqn 88mfI. fl8‘l11J[j. fl9Mflfil7|’I imeqiifiii: 0519 main aim fiiém: |_nfl‘_: ?“i. ‘rw‘: ‘:a: ‘i7I'wt>rS:2 ciq ifilfl 9 fili ‘. '.= ."Cca r. 1 bad a 0 ‘C1 iinmi Lgijiijiri (PhotoForward) nnrm PhotoForward uifimafinqngfimood magmani]: [pi‘i§qjgqpumgiiiihinmijiiiiisiiiiésnniinmséqjqniiaqnmi ' FO"WC’rd aniyinnnmiflfilmudiqmmmmuanijszginiugaw iinrni PhotoForwa: d wmmimquiiinmiqnimmfiifii-wajéngifl uiriuimuifiigmn énmiflqmfifinqiqwiuuriiu miuiniipiiqniiiinmié fitlmnmgflflnnlfiitaflfi qniuizinmiiuianiirgi qnqfnuiisz itflnmsi; diémmnnkiqmssnagniiinmfunnhmmn msigfiuriiiijiicgnmiiifliqjméiunkigmn iiflimigim miahinniié finmnnipmdnmnmniqmnfi lfitnéfiliiw-_w. -.photgfgiward org H§fi'III§‘IULi3FlJ - Map Your World iinrniiusQnnninnnniiiiijntiintiisinninitfiminiumsiiinniiiiiniaismijrfiqpfiimqimmniiéinmigmmgimqniusé mim'ii'mifi finmiquiqiniamn Qnniqmnimnisfiuswqmtimsmnunifinajn - iihmugifiunmsfufifimnmninndi giiijniitiqjnaii-iniisisqnmmnuéisfiqiimanmigmnnnumnfi ifiLf'| §(: |'II‘; __-rw mm . i"I'JLI“i‘/ «jrld o— Women's Resource Center Cambodia www. wrci: ambodia. org PhotoForward New York, Cambodia. Laos www. photo¢nrward. org

×