Baitaprdbms

243 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Baitaprdbms

  1. 1. Tạo bảng - liên kết – đổ dữ liệu 1) Hãy dùng câu lệnh, tạo cơ sở dữ liệu với tên MUABAN 2) Hãy dùng câu lệnh, tạo các bảng sau: Đầu tiên là bảng Customers, lưu ý các cột nào có dấu là cột đó cho phép NULL Sau đó tạo bảng Orders với cấu trúc như sau:
  2. 2. Cuối cùng tạo bảng OrderDetails với cấu trúc như sau: 3) Hãy dùng câu lệnh alter table để liên kết các bảng lại theo như hình sau: 4) Hãy sử dụng check để alter table bảng OrderDetails sao cho UnitPrice >=900000 5) Hãy dùng câu lệnh insert into thêm dữ liệu vào các bảng như hình sau (chú ý, nguyên tắc sau khi tạo liên kết, phải thêm bên một trước, bên nhiều sau):
  3. 3. Đầu tiên là bảng Customer Sau đó là bảng Orders (lưu ý xem ngày tháng trên máy hệ thống thế nào để nhập cho chính xác, vì máy soạn bài thi hiểu cột OrderDate là năm tháng ngày, còn máy làm bài thi thì nên xem kỷ là ngày tháng được sắp theo trật tự gì) Cuối cùng là bảng OrderDetails Sử dụng truy vấn 6) Từ bảng Customer, hiển thị tất cả dữ liệu có trong bảng. 7) Từ bảng Customer, hiển thị tất cả dữ liệu có trong bảng với vột Country có tên nước là Switzerland
  4. 4. 8) Hiển thị tên khách hàng và tên mặt hàng khách đã mua bao gồm 3 cột (CustomerID, CompanyName, OrderID), điều kiện lả cột Address chuỗi bắt đầu là Ru. Nếu đúng là như hình 9) Viết câu select hiển thị các cột sau (CompanyName, OrderID, OrderDate, ProductID), sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo cột ProductID. Nếu đúng kết quả sẽ như sau: 10) Sử dụng group by, hiển thị CustomerID, đếm số hóa đơn của Customer đã mua, và tính tổng tiền Customer đã mua sản phầm với công thức tính tổng tiền là (Quantity * UnitPrice). Nếu đúng kết quả sẽ giống như sau: 11) Từ câu 11, như trên, hãy chỉ lấy những người nào có sum(Quantity * Price) >=700000000 12) Sử dụng “not in” Cho biết tên của những khách hàng chưa mua hàng lần nào. Kết quả đúng sẽ như sau

×