Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C 33 (1)

281 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

C 33 (1)

 1. 1. การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่๔
 2. 2. คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
 3. 3. แผนการเรียนรู้ ชื่อวิชา : การงานอาชพีและเทคโนโลยี ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อเรื่อง : คอมพวิเตอร์เบอื้งตน้ กลมุ่สาระการเรียนรู้ : การงานอาชพี และเทคโนโลยี ระยะเวลาที่สอน : 2 ชั่วโมง/สปัดาห์
 4. 4. เนื้อหาวิชาโดยสังเขป เทคโนโลยีสารสนเทศ : ความหมาย ความสำาคัญ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สแกนเนอร์ แฟลชไดรฟ์ แผ่นซีดี คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : ประเภท การทำางานพื้นฐาน ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 5. 5. 1.สาระสำาคัญ หน่วยรับข้อมูลเป็นหน่วยการ ทำางานแรกของคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ต้อง สัมผัสเพื่อสื่อสารและสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำางานตามความต้องการ โดยอุปกรณ์ ของหน่วยรับข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทุก เครื่องตอ้งมี คอื เมาสแ์ละแป้นพมิพ์
 6. 6. 2.ตัวชี้วัดชั้นปี 1. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ป. 4/1) 2. บอกหลักการทำางานเบื้องต้นของ คอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ป. 4/2)
 7. 7. 3.จุดประสงค์กาเรียนรู้ 1. อธิบายหน้าทขี่องหน่วยรับข้อมูลได้ (K) 2. เห็นความสำาคญัของหน่วยรับข้อมูล (A) 3. มีทักษะในการสำารวจอุปกรณ์ของ หน่วยรับข้อมูล (P)
 8. 8. 4.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) ด้าน ทักษะ/กระบวน การ (P) 1. สังเกต จากการถาม การตอบคำาถาม การวิเคราะห์ และการนำา เสนอความคิด เห็นเพิ่มเติม 2. ตรวจผล สรุปจากการ สำารวจอุปกรณ์ ของหน่วยรับ ข้อมูล 1. สังเกต จากความ กระตือรือร้นใน การทำากิจกรรม 2. สังเกต ความพึงพอใจ ในการร่วม กิจกรรม 1. สังเกตทักษะ ในการเปรียบ เทียบ กระบวนการ ทำางานของ คอมพิวเตอร์ 2. สังเกต พฤติกรรมการ ทำางานร่วมกับผู้ อื่น
 9. 9. 5.สาระการเรียนรู้ หน่วยรับข้อมูล – การทำางานของหน่วยรับ ข้อมูล – อุปกรณ์ของหน่วยรับ ข้อมูล
 10. 10. 6.แนวทางบูรณาการ - ภาษาไทย การตอบคำาถาม การ เขียนชื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ - คณิตศาสตร์ การรวบรวมจำานวนชื่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - วิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบหน่วยรับ ข้อมูลกับการรับ ข้อมูลด้วย ประสาทสัมผัสของมนุษย์
 11. 11. - สังคมศึกษาฯ การปฏิบตัิตามบทบาท และหน้าที่ของตนใน การทำางานร่วมกับ ผู้อื่น - สุขศึกษา การเล่นเกมคลำาสิ่งของโดย ปฏิบัติตามกติกาที่กำาหนดไว้ - ศิลปะ การอธิบายลักษณะรูปร่างของ สิ่งของที่อยู่ในกล่อง - ภาษาต่างประเทศ การเขียนและ อ่านชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษา ต่างประเทศ
 12. 12. 7.กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน 1. ครูติดกระดาษขนาดโปสเตอร์บนกระดาน ดำา แล้วให้นักเรียนออกมาเขียนชื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่รู้จักคนละ 1 ชอื่ พร้อมชี้แจงว่า นักเรียนคนที่เขียนทีหลังห้ามเขียนชื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ซำ้ากับเพื่อนที่เขียนไว้แล้ว 2. นักเรียนออกมาเขียนชื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์บนกระดาษขนาดโปสเตอร์ที่ครูติด ไว้โดยครูคอยตรวจสอบไม่ให้นักเรียนเขียนชื่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซำ้ากัน
 13. 13. ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1.ครูให้นักเรียนคนที่เขียนชื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เป็นคนสดุท้ายเป็นตัวแทนนักเรียน แล้วอธิบายกติกาการเล่นเกมคลำาสิ่งของให้ฟัง ดังนี้ 1.1. เกมคลำาสิ่งของจะให้เวลาสำาหรับการ บรรยายลักษณะของสิ่งของ 10 นาที และให้ นักเรียนบันทึกข้อมูลอีก 3 นาที โดยครูจะเป็นผู้ จับเวลา 1.2. ตัวแทนนักเรียนจะคลำาสิ่งของที่อยู่ในกล่อง จำานวน 10 ชนิ้ แล้วให้บรรยายลักษณะของ สิ่งของนั้น ๆ ให้เพื่อนฟัง โดยห้ามพูดชอื่สิ่งของ
 14. 14. 1.3. นักเรียนคนอื่น ๆ ห้ามพูดหรือส่งเสียงต่าง ๆ แล้วพยายามจำาชื่อสิ่งของที่มีลักษณะตามที่ ตัวแทนนักเรียนบอกไว้ให้ได้มากที่สุด 1.4. ครูแจ้งหมดเวลา 10 นาทีแรก แล้วให้ นักเรียนบันทึกชื่อสิ่งของที่จำาไว้ลงในกระดาษ ภายในเวลา 3 นาที 2. ครูอธิบายว่า ตัวแทนนักเรียนที่ออกมาสัมผัส ของในกล่องทำาหน้าที่เหมือนหน่วยรับข้อมูล นักเรียนคนอื่น ๆ ในขณะที่คิดว่าสิ่งของในกล่อง คืออะไรจะทำาหน้าที่เหมือนหน่วยประมวลผล ใน ขณะที่จำาชื่อสิ่งของนั้นจะทำาหน้าที่เหมือนหน่วย ความจำา และในขณะที่บันทึกข้อมลูนั้นลงใน
 15. 15. 3. ครูถามนักเรียนว่าชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ เขียนไว้บนกระดาษขนาดโปสเตอร์บนกระดาน ดำามีชื่อใดทำาหน้าที่เป็นอุปกรณ์ของหน่วยรับ ข้อมูลบ้าง 4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์คำาถามของครู แล้ว ส่งตัวแทนออกไปชี้ชื่อที่คิดว่าเป็นอุปกรณ์ของ หน่วยรับข้อมูล 5. ครูตรวจสอบชื่อที่นักเรียนชี้ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วอธิบายเกี่ยวกับหน่วยรับข้อมูล หน่วยการ เรียนรู้ที่ 2 รู้จักคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ป. 4 เพิ่มเติม
 16. 16. ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 1. นักเรียนร่วมกันสรุปหน้าที่ของหน่วย รับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ว่า ทำาหน้าที่ รับข้อมูลจากผู้ใช้มาเปลี่ยนให้เป็น ข้อมูลดิจิทัล แล้วสง่ไปยังหน่วยความจำา เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการประมวลผล 2. นักเรียนสรุปว่าอุปกรณ์ของหน่วยรับ ข้อมูลที่สำาคญัของคอมพวิเตอร์ คอื เมาส์และแป้นพิมพ์
 17. 17. ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 1. นักเรียนตรวจสอบว่า ชอื่สิ่งของที่นักเรียนบันทึก ไว้ในกระดาษตรงกับสิ่งของที่อยู่ในกล่องหรือไม่ แล้วร่วมกันสรุปความสำาคัญของหน่วยรับข้อมูล 2. นักเรียนสร้างแผนผังแสดงขั้นตอนการทำางาน ของคอมพิวเตอร์ หน่วย หน่วย หน่วยแสดง รับข้อมูล ประมวลผล ผล หน่วย ความจำา
 18. 18. ขั้นที่ 5 ขั้นนำาไปใช้ 1. นักเรียนสามารถบอกหน้าที่และความ สำาคัญของหน่วยรับข้อมูลได้ 2. นักเรียนสามารถบอกชื่ออุปกรณ์ของ หน่วยรับข้อมูลที่จำาเป็นต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์ได้
 19. 19. กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยาย อธิบาย เนอื้หาวิชาที่ทำาการ สอน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 20. 20. 1.กิจกรรมสำาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเมาส์ และแปน้พมิพเ์พมิ่เติม เช่น ลักษณะของตัว ชี้เมาส ์การทำาความสะอาดเมาส์ วิธีการ พิมพ์สัมผัส แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาแลก เปลี่ยนกันศึกษากับเพอื่น 2.กิจกรรมสำาหรับฝึกทักษะเพิ่มเติม นักเรียนทดลองใช้งานเมาส์และแป้น พิมพ์ แล้วบอกลักษณะของข้อมูลที่เมาส์ และแป้นพิมพ์สามารถรับได้
 21. 21. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ คือ..... สอื่วัสดุ : หนังสอื เอกสารประกอบการเรียน สอื่อุปกรณ์ : โสตทัศนวัสดุ คีย์บอร์ด เมาส์ CPU คอมพิวเตอร์ บุคคล : ผู้สอน
 22. 22. เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ประเภท ..... สอื่การเรียนการสอน และบุคคล มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้และเพื่อใช้ให้เห็นภาพ ได้ชัดเจนโดยการเห็นของจริง มีผู้สอนให้ความรนู้อกจากหนังสือ เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น
 23. 23. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ใช้.... ใช้ในการปฏิบัติเรียนรู้จริง เป็น แหล่งสืบค้นข้อมูลเนื้อหา และมีผสู้อนให้ ความรู้เพิ่มเติมนอกจากในหนังสือ
 24. 24. ตัวอย่างการเรียนการสอน แสดงขั้นตอนการทำางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ สรุปเป็นแผนภูมิเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ขึ้น
 25. 25. เปรียบเทียบการทำางานระหว่าง มนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 26. 26. สมาชิก น.ส.วิชุดา กลิ่นเกสร 56540097 น.ส.นัตยา โพธิ์ศรี 56540127 น.ส.พัชธนิดา วิเศษชาติ 56540132 นายรพีพัฒน์ หงษ์ไทย 56540134 น.ส.ศิวนาถ ชูยิ่งสกุลทิพย์

×