Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Future+health Vision

1,056 views

Published on

Future+health Vision

Published in: Business
 • Be the first to comment

Future+health Vision

 1. 1. TREND
 2. 2. Trends Agricultural Industrial Computer & IT Next 10++ years?
 3. 3. กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก  อุตสาหกรรมการว่าจ้างงาน  การตลาดแบบอินเตอร์เน็ต  อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและการ ชะลอความแก่
 4. 4. กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ฟิลม์ ดิจิตอล เทป ซีดี MP3 .............
 5. 5. 1. Carlos Slim Helu [Mexico] $53.5 bil (UP $18.5 bil) Age:70 ดา รงตา แหน่งเป็น Chairman and CEO, Telmex, Telcel and América Móvil เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่รวยทสีุ่ด ในโลกหลังจากรวมกิจการเข้ากับ América Móvil ซึ่งเป็นบริษัท ยักษ์ใหญ่ทางเกี่ยวกับมือถือของ Latin America 2. Bill Gates [United States] $53 bil (UP $13 bil) Age: 54 ดา รงตา แหน่งเป็น Chairman of Microsoft เป็นที่รู้จักกันดีในนามของ เจ้าของบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดอย่างไมโครซอฟต์และได้ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่ใจ บุญที่สุดในโลกโดย Bill & Melinda Gates Foundation ได้ทุ่มทุน ถึง $800 million ในการวิจัยผลิตวัคซีนเพื่อส่งไปช่วยเหลือประเทศที่ยากจนต่าง 3. Warren Buffett [United States] $47 bil (UP $10 bil) Age: 79 ดา รงตา แหน่งเป็น Chairman & CEO บริษท Berkshire Hathaway ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาหุ้นบริษัท Berkshire Hathaway ขึ้นถึง 70% ส่งผลให้กิจการ เติบโตอย่างมา
 6. 6. Paul Zane Pilzer  Everyone got Mobile phone in Y 2010 (1980)  Wellness industry cost 1,000,000 million : 2010  From 2006-2016 : 10 new millionare from Wellness Industry  Biotechnology, Antiaging
 7. 7. Trends  Wellness industry: > 10 times Automobile
 8. 8. กระบวนทัศน์ที่ 1  การเปลี่ยนแปลงในกระแสการดูแลสุขภาพ  1 การใช้ยารักษาโรค  2 การใช้วัคซีน ป้องกันโรค  3 การใช้อาหารออกฤทธ์ิเชิงยาป้องกันโรค
 9. 9. WELLNESS TRENDS HEALTH & BEAUTY PREVENT DISEASES ANTIAGING
 10. 10. Health Care Age Pharma Health
 11. 11. โรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการตาย (Major Causes of Death) ของ ประชากรโลก (World Population) 1. โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardio and Cerebro-Vascular Diseases: CVD) 2. โรคมะเร็ง (Cancer) 3. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) 4. โรคอ้วน (Obesity) 5. ความผิดพลาดทางการแพทย์ (Medical practice) 6. ผลจากการใช้ยา (Drugs side effect)
 12. 12. Fast Food  Carbohydrate  Fat  Protein  Contaminations
 13. 13. โอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ เพศชาย เพศหญิง % อายุ (ปี)
 14. 14. Cholesterol  เส้นเลือดอุดตัน  Balloon:  By Pass
 15. 15. ค่าใช้จ่ายในการรักษาและฟื้นฟูสูงมาก $ 83,919 $ 38,203 $ 24,893 $ 41,075 $ 41,075 $ 118,656 Coronary Artery Bypass Percutaneous Coronary Intervention Stenting Cardiac catheterization Pacemaker Valves
 16. 16. ใช้ยารักษา ดีจริงหรือ ???? ?? ??
 17. 17. ผลข้างเคียงเฉพาะ (Specific Side Effects) จากการใช้ ยาลดระดับไขมันในเลือด ยากลุ่มสเตติน (Statins): ทา ลายกล้ามเนื้อ (Rhabdomyolysis), ตะคริว, ลดสมรรถภาพทางเพศ, ลด ระดับวิตามิน Q10 ในเลือด, กดระบบภูมิคุ้มกัน, ต้อ กระจก, อาจสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง
 18. 18. หรือจะหันมาใช้ใยอาหาร (Fibers) และสารอาหาร (Nutrients) (ที่ให้ผลเทียบเท่าหรือดีกว่ายา)
 19. 19. ทางเลือกที่ดีสา หรับชีวิต: Bios Life Complete กลไกหลักในการทางานของ Bios Life Complete 1 2 3 4 ยับยั้งการดูดซึม. ไขมัน, คลอเลสเตอรอล , แป้ง และน้าตาล จากอาหารใหม่ที่ย่อยแล้ว ยับยั้งการดูดซึมกลับของคลอเลสเตอรอลจากน้าดีในลา ไส้ ลดการสังเคราะห์คลอเลสเตอรอลที่ตับ เร่งการสลายคลอเรลสเตอรอลในร่างกาย
 20. 20. ต้านมะเร็งและ ลดการอักเสบ ปรับสมดุลย์ของ คลอเรสเตอรอล เพิ่มไขมันดี ควบคุมระดับน้าตาล (โรคเบาหวาน) ลดไขมันเลว และ ไตรกลีเซอร์ไรด์ ลดน้าหนักตัว ทาให้รูปร่างดีขึ้น มีส่วนลด ความดันโลหิต ชะลอวัยชรา เสริมภูมิต้านทานโรค
 21. 21. • Famous brand for 100 clinically-proven vitamin and nutritional in USA, with a history of over a century. • Rexall Showcase began to sell through network marketing channels in 1990, Resulting in skyrocketing sale US$ 173 million. • Fortune Magazine names Rexall the 28th Fastest-growing private company in 1999
 22. 22. 27 27
 23. 23. 29 29
 24. 24. รากฐานธุรกิจที่ยืนหยัดมา100กว่าปี
 25. 25. Unicity International Product Listing in the Physicians’ Desk Reference Edition 2002- 2010
 26. 26. 34 34
 27. 27. 3366 Cleveland Clinic Canada Cleveland Clinic Foundation Great Lakes Science Center Cleveland Clinic Cleveland Clinic Sheikh Khalifa Medical City Cleveland Clinic Medical Center. Brunswick, Ohio
 28. 28. Pharmaceutical & Nutraceutical ใช้เฉพาะการบา บัด (Treatment) เห็นผลเร็ว (Fast effect) แต่ผลข้างเคียงมากมาย (More side effects) ใช้ได้ทั้งป้องกันและบา บัด (Prevention & Treatment) ต้องการเวลาในการปรับ สมดุลของร่างกายก่อนเห็นผล (Time dependent effect) โดยไม่มีผลข้างเคียง (No adverse reaction)
 29. 29. กระบวนทัศน์ที่ 2  เรื่องโมเดลธุรกิจ และงานที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลก  ทฤษฎีวิชาชีพว่าด้วย  Active Income / Passive Income
 30. 30. Wellness Industry 2011-2020
 31. 31. Marketing model: Prosumer  Manufacturer => Distributor => Retailer => Consumer  Manufacturer => Prosumer
 32. 32.  Modern Trade
 33. 33. สร้างพันธมิตรธุรกิจไทยสู่ตลาด AEC
 34. 34. Single Market and Production Base goods AEC service invest ment skilled labor capital
 35. 35. ธุรกจิทอ้งถนิ่ทเี่คยดูแล เฉพาะตลาดขนาดเล็กจะมี ขดีความสามารถในการ จดัการตลาดทมี่ขีนาดใหญ่ และหลากหลายขนึ้อย่าง มากไดอ้ย่างไร? AEC: ปรากฏการณ์ใหม่ในการค้าและการแข่งขัน • Larger market, new trade and investment platform • Realignment of production chain • Regional sourcing ประชากร 67 ล้านคน 575 ล้านคน พืน้ที่ 513,115 ตร.กม. 4,464,322 ตร.กม.
 36. 36. Japan (ญี่ปุ่น) ROK (เกาหลีใต้) China (จีน) ASEAN + 3 www.themegallery.com (ASEAN+3 Cooperation Work Plan (2007 – 2017))
 37. 37.  1. สินค้า 2. บริการ 3. การลงทุน 4. เงินทุน 5. แรงงานฝีมือ
 38. 38. การเตรียมพร้อม ของประเทศจีน
 39. 39. Change Agent
 40. 40. “ Vision is the art of seeing things invisible” Jonathan Swift
 41. 41. Change before we are forced to change Jack Welch
 42. 42. กรอบความคิด
 43. 43. X = Y การลงทุน = ผลตอบแทน (Investment) (Return)
 44. 44. ชีวิตต้องการอะไร ?
 45. 45. สเกล ความสุข 0 50 100
 46. 46. นิยาม “ความสุข” เงิน เวลา สุขภาพ อะไรสำ คัญที่สุด ?
 47. 47. The First Move Starts By Moving Into The B Quadrant The CASHFLOW Quadrant ® By Robert Kiyosaki Rich Dad Poor Dad ranks as the longest-running bestseller on all four of the lists that report to Publisher’s Weekly – The New York Times, Business Week, The Wall Street Journal and USA . Today – and has held a top spot on the famed New York Times list for over five years.
 48. 48. Active Model and PASSIVE MODEL
 49. 49. Financial Freedom
 50. 50. The Best Solution is
 51. 51. สาเหตุที่คนไม่ชอบ Network MKT
 52. 52. ข้อคิดเห็น VS ข้อเท็จจริง
 53. 53. “History has proven that if you get in early with a network marketing company that lasts a long time you can make a fortune”. Charles W. King D.B.A., Harvard University Professor of Marketing Department of Marketing, College of Business University of Illinois at Chicago
 54. 54. Success = ตอบโจทย์ชีวิต
 55. 55. Success ตอบโจทย์ชีวิต
 56. 56. Y (Active income) 1,000,000 บาท Active income X ยอดขาย X สต๊อกสินค้า X ค่ากระจายสินค้า X จ้างพนักงาน X ต้นทุน X เครียด ROS
 57. 57. Y (Passive income) 1,000,000 บาท X Financial Asset X Intellectual Asset X Real Estate X Franchise 200-300 M Rarely 300 M Rarely Semi Passive income
 58. 58. Network Marketing Passive income by Unicity
 59. 59. หุ้นส่วนระดับโลก Global Partner
 60. 60. Y (Passive income) 1,000,000 บาท Unicity Network Marketing Passive income X รายชื่อ คนรู้จัก ไม่รู้จัก Y เวลา Time Freedom สุขภาพ
 61. 61. Unicity Passive income Active income Semi Passive income
 62. 62. Yesterday is a history Tomorrow is a mystery Today is a gift why it call Present
 63. 63. 77
 64. 64. เครื่องมือที่นาพาคุณสู่เป้าหมายในชีวิต คุณเลือกแบบไหน คุณเป็นคนกาหนดเอง
 65. 65. 2013
 66. 66. HOW TO GET START Believ e ความเชื่อ Action ลงมือทา Result ผลลัพธ์ ธุรกิจ สินค้า
 67. 67. อยากได้ผลลัพธ์เร็ว เริ่มต้นทันที 1.ทะเบียน500บาทตลอดชีพ เป็นเจ้าของ Franchise Unicity 2.ลงทุนกับสุขภาพแบบ VIP Program ดูแล สุขภาพแบบบูรนาการ การันตีผลลัพธ์ ภายใน 60 วัน 3.ลงทะเบียนเรียนรู้ วิธีการสร้างเครือข่ายแบบมืออาชีพ การันตีผลลัพธ์ 6 เดือน หลักแสน(จา กัดจานวน)

×