Phuong phap sua chua mainboard

1,165 views

Published on

 • Be the first to like this

Phuong phap sua chua mainboard

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 2 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Phương pháp s a ch a Mainboard N i dung : Phương pháp ki m tra và s a ch a các hư h ng c a Mainboard, S a ch a m ch ñi u CASE & NGU N khi n ngu n , M ch n áp cho CPU và h th ng Chipset , M ch t o xung Clock và các m ch khác . MAIN_BOARD . Khi h ng Mainboard tuỳ theo m c ñ n ng nh mà sinh ra nh ng hi n tư ng sau : VI X LÝ - CPU 1. Máy không vào ñi n, qu t ngu n không quay . B NH RAM . 2. Máy có vào ñi n, qu t ngu n quay nhưng không lên màn hình, không có âm thanh báo s c . _HDD, CDROM 3. Máy kh i ñ ng b Reset l i khi vào ñ n màn hình Win XP ho c cài ñ t Win XP b báo l i . T_B NH P XU T 4. M t trong các c ng chu t, bàn phím ho c c ng USB b m t tác d ng . CARD M R NG B nh 1 và 3 trên ñã ñư c ñ c p bài trư c, ph n này chúng tôi L P RÁP M.TÍNH s ñ c p ñ n phương pháp ki m tra s a ch a các b nh 2 và 4 trên . CÀI WINDOW 98 B nh 2 : Máy có vào ñi n, qu t ngu n quay nhưng không lên màn hình, không có âm thanh báo s c . CÀI WIN2000, XP Ki m tra ñ k t lu n là Mainbord h ng . PARTION MAGIC Dùng m t b ngu n t t ñ th và lo i tr ñư c nguyên nhân dohttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 2 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A ngu n . Có th g n CPU sang m t Mainboard ñang ch y t t ñ lo i tr kh năng h ng CPU . Ch g n CPU vào Mainboard, ki m tra loa báo s c và ch c ch n là ñã t t, c p ngu n vào Mainboard và b t công t c P.ON Khi ngu n t t và CPU t t g n trên Mainboard, b t công t c mà không có tín hi u gì loa báo s c là Mainboard không ho t ñ ng Nguyên nhân làm Mainboard không ho t ñ ng Ch p m t trong các ñư ng t i tiêu th H ng m ch dao ñ ng t o xung CLK trên Mainboard H ng m ch n áp ngu n cho CPU H ng North Bridge ho c Sourth Bridge L i ph n m m trong ROM BIOShttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 2 Mainboard và các linh ki n liên quan ñ n s ho t ñ ng c a Mainboard Các bư c ki m tra Tháo t t c các linh ki n ra kh i Mainboard - G n Card Test Main vào khe PCIhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 2 - C p ngu n cho Main board - M ngu n ( dùng tô vít ñ u ch p chân PWR - chân công t c m ngu n cho qu t ngu n quay ) => Quan sát dãy ñèn Led trên Mainboard Chú thích : - Các ñèn +5V, 3,3V, +12V, -12V sáng nghĩa là ñã có các ñi n áp +5V, 3,3V, +12V, -12V hay các ñư ng áp ñó bình thư ng - ðèn CLK sáng là IC dao ñ ng t o xung CLK trên Mainboard t t - ðèn RST sáng ( sau t t ) cho bi t Mainboard ñã t o xung Reset ñ kh i ñ ng CPU . - ðèn OSC sáng cho bi t CPU ñã ho t ñ ng - ðèn BIOS sáng cho bi t CPU ñang truy c p vào BIOS . Khi chưa g n CPU vào Mainboard thì ñèn OSC và ñèn BIOS s không sáng còn l i t t c các ñèn khác ñ u phát sáng là Mainboardhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 2 bình thư ng ( riêng ñèn RST sáng r i t t ) Khi g n CPU vào, n u t t c các ñèn Led trên ñ u sáng là c Mainboard và CPU ñã ho t ñ ng . Mainboard và CPU ho t ñ ng thì t t c ñèn Led ñ u sáng M t s trư ng h p hư h ng Mainboard b ch p m t trong các ñư ng ñi n áp Mainboard b ch p ñư ng ngu n 5V bi u hi n là ñèn 5V t t Mainboard b ch p ñư ng ngu n 3,3V bi u hi n là ñèn 3,3V t t Mainboard b ch p ñư ng ngu n 12V bi u hi n là ñèn 12V t thttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 2 M ch dao ñ ng t o xung CLK trên Mainboard không ho t ñ ng M ch t o xung CLK ( xung Clock ) không ho t ñ ng bi u hi n là ñèn CLK không sáng Xem chi ti t v m ch t o xung CLK Ki m tra m ch t o xung CLK - ðo ki m tra Vcc 3,3 V c p cho IC dao ñ ng t o dung - R a b ng nư c r a m ch in khu v c IC dao ñ ng r i s y khô - Thay th IC dao ñ ng t o xung CLK t Mainboard khác --------------- Các ñư ng ñi n áp ñ u t t, ñã có tín hi u xung CLK nhưng khi g n CPU vào Mainboard không sáng ñèn OSC Khi g n CPU vào nhưng ñèn OSC và ñèn BIOS v n không sáng, hi n tư ng trên ch ng t CPU chưa ho t ñ ng V i trư ng h p trên b n c n ki m tra m ch n áp c p ngu n cho CPUhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 2 Các ñèn Mosfet ( trong vòng xanh ) ñi u khi n c p ngu n cho CPUhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 2 Ba c p Mosfet ( trong ô xanh ) ñi u khi n c p ngu n cho CPU IC t o dao ñ ng ñi u khi n các ñèn Mosfet c p ngu n cho CPU Xem s ñ nguyên lý m ch c p ngu n cho CPU Ki m tra m ch c p ngu n cho CPU như sau :http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 2 Khi chưa g n CPU thì ño t i chân ra c p ngu n cho CPU ( ño trên các cu n dây L1, L2, L3 s ñ trên ) ph i là 0 V Khi g n CPU ( t t ) vào thì chân c p ngu n cho CPU ra ñúng v i ñi n áp ghi trên CPU = Tho mãn hai ñi u khi n trên là m ch ñi u khi n ngu n cho CPU ñã ho t ñ ng t t . Các trư ng h p sau là h ng m ch ñi u khi n ngu n cho CPUhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 2 Chưa l p CPU vào Mainboard nhưng ñã có ñi n áp ra trên các cu n dây L1, L2, L3 . Khi l p CPU vào thì ñi n áp ra c p cho CPU sai so v i ñi n áp ghi trên thân CPU . = Các trư ng h p trên là do h ng m t trong các ñèn Mosfet ho c h ng IC t o dao ñ ng , B n c n ki m tra theo hư ng như sau : = ðo ngu n c p cho IC, IC ñư c c p ngu n là 5V (Main Pen 4) ho c c p hai ngu n là 5V và 12V (Main Pen 3).http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 11. 11. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 11 of 2 IC dao ñ ng ñi u khi n ngu n c p cho CPU trên Mainboard Pentium 4 Ki m tra các ñèn Mosfet ñi u khi n ngu nhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 12. 12. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 12 of 2 ðèn Mosfet ñi u khi n ngu n ð ki m tra b n c n g m i hàn chân G và chân S ra sau ñó ño ki m tra . Sau ñây là m t s ki n th c v ñèn Mosfet Mosfet ( Transistor trư ng ) - C u t o và phương pháp ki m tra Hình d ng Mosfethttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 13. 13. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 13 of 2 1. Mosfet là Transistor trư ng có c u t o khác v i Transistor thông thư ng , chúng có ñ nh y cao hơn và ñư c s d ng trong h u h t các b ngu n Monitor , m ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard 2. C u t o . Mosfet Transistor Mosfet có 3 c c là G ( c c c ng ) , D ( c c thoát ), S ( c c ngu n ) v nguyên lý ho t ñ ng chúng tương t v i 3 c c B, C , E c a Transistor thông thư ng , nhưng v c u t o chúng khác v i ñèn BCE . + C c ngu n ( S ) và c c thoát ( D ) ñư c n i v i hai ch t bán d n N ñ t trên n n có tính cách ñi n, kho ng gi a hai c c là vùng nghèo ñi n tích t do . + C c c ng ( G ) ñư c ñ t bên trên kho ng tr ng gi a hai c c N và các ly b ng m t l p cách ñi n là SiO2 , c c G cách ñi n hoàn toàn v i c c D và c c S .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 14. 14. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 14 of 2 + Khi cho m t ñi n áp chênh l ch vào hai c c D và S thì không có dòng ñi n ch y qua nhưng khi ta ñưa m t ñi n áp dương vào c c G, ñi n áp này sinh ra hi u ng trư ng trong kho ng tr ng gi a hai l p bán d n N, và dư i tác d ng c a t trư ng thì xu t hi n dòng ñi n ch y qua t c c D sang c c S . ði n áp ñ t vào chân G không t o ra dòng ñi n GS mà ch t o ra hi u ng trư ng trong Mosfet vì v y m t tín hi u có cư ng ñ r t y u cũng có th làm cho Mosfet m r t m nh . Dòng ñi n ch y qua hai c c D - S ch ph thu c vào ñi n áp chân G mà không ph thu c vào cư ng ñ c a tín hi u = Vì v y Mosfet ñư c coi là linh ki n có ñ nh y r t cao và chúng ñã ñư c s d ng trong các b ngu n Monitor và các b ngu n c a nhi u thi t b ñiên t cao c p ngày nay . 3. Thí nghi m v s ho t ñ ng c a Mosfet . Thí nghi m v s ho t ñ ng c a Mosfet Khi K1 ñóng ñi n tích n p vào t C1 làm cho ñèn Mosfet d n, khi K1http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 15. 15. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 15 of 2 m , ñi n tích trên t C1 v n t n t i do không có dòng GS do ñó ñèn Mosfet v n duy trì s d n ñi n cho ñ n khi công t c K2 ñóng, ñi n áp trên t C1 thoát = 0V thì ñèn m i t t . 4. Ký hi u c a Mosfet Mosfet thư ng có ký hi u là K... , 2SK... , IRF... Thí d K3240 , IRF630 v v.. trong ñó ñèn K có công su t l n hơn và thư ng s d ng trong m ch ngu n, các ñèn IRF có công su t nh hơn nên s d ng trong m ch công t c, m ch Regu và ít s d ng trong m ch ngu n . Ký hi u c a Mosfet Quy ñ nh v các c c : - C c G - bên trái - C cD- gi a - C cS- bên ph i . 5. ðo ki m tra Mosfet Chu n b : ð ñ ng h thang x 1K N u là Mosfet còn t t thì k t qu ño s như sau :http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 16. 16. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 16 of 2 ðo gi a G và S c hai chi u kim không lên ðo gi a G và D c hai chi u kim không lênhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 17. 17. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 17 of 2 Dùng Tôvít ch p G vào D ñ thoát ñi n trên c c G Sau khi G ñã thoát ñi n c c G thì ño gi a D và S có m t chi u kim không lên ( chi u que ñen vào D que ñ vào S kim không lên ) ----------------------------------------------------------- Các trư ng h p sau là Mosfet b h nghttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 18. 18. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 18 of 2 ðo gi a G và S kim lên = là ch p G S ðo gi a G và D kim lên là ch p G Dhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 19. 19. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 19 of 2 Ho c m c dù ñã thoát ñi n chân G ðo gi a D và S kim v n lên sau khi ñã thoát ñi n c c G là b ch p DS ---------------------------------------------------------- nh minh hohttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 20. 20. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 20 of 2 Ki m tra th y Mosfet h ng Trư ng h p ñã ki m tra ñi n áp c p cho CPU bình thư ng, Mainboard ñã có dao ñ ng nhưng v n không sáng các ñèn OSC và BIOS = Trư ng h p này có th do Chipset b l i = Dùng máy hàn khò ñ khò l i Chipset namhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 21. 21. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 21 of 2 Khò l i chipset nam b ng máy hàn khò CPU ñã ho t ñ ng nhưng không truy c p BIOS Bi u hi n : ðèn BIOS trên Card Test Mainboard không sáng = Trư ng h p trên thông thư ng do l i BIOS = Thay BIOS l y t Mainboard cùng ch ng lo i sang ñ th Lưu ý : N u BIOS ( cùng s ) nhưng l y t Mainboard khác lo i s không ch y ñư c vì ph n m m bên trong BIOS chúng khác nhau .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 22. 22. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 22 of 2 B nh 4 : M t trong các c ng chu t, bàn phím ho c c ng USB b m t tác d ng . Nguyên nhân m t tác d ng chu t, bàn phím . H ng IC giao ti p chu t, bàn phím . ð nh n bi t IC giao ti p b n có th dò ngư c t các c ng chu t bàn phím v ( s d ng thang x1 ño thông m ch ) Nguyên nhân m t tác d ng c ng USB V i c ng USB không ho t ñ ng b n c n hàn l i Chipset nam ( dùng máy hàn khò l i ) vì tín hi u ñưa ra c ng này ñư c l y t Chipset nam .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 23. 23. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 23 of 2 C ng USB l y tín hi u t Chipset nam và ra ngu n 5V l y t ngu n 5V chính c a Mainboard D ng c ñ s a ch a Máy tính S a ch a các b nh c a Máy tính Phương pháp s a ch a Mainboard Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×