Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nguyen ly hoat dong cua o cung

1,438 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nguyen ly hoat dong cua o cung

  1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Nguyên lý ho t ñ ng c a ô c ng N i dung : C u trúc b m t ñĩa , Nguyên t c lưu tr t trên ñĩa c ng . CASE & NGU N 1. C u trúc b m t ñĩa : MAIN_BOARD . ñĩa c ng g m nhi u ñĩa quay v i v n t c 5400 ñ n 7200vòng / phút , trên các b m t ñĩa là các ñ u t di chuy n ñ ñ c và ghi d VI X LÝ - CPU li u. B NH RAM . _HDD, CDROM T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP Các ñĩa ghi d li u và ñ u t ghi - ñ c D li u ñư c ghi trên các ñư ng tròn ñ ng tâm g i là Track ho c PARTION MAGIC Cylinder, m i Track l i chia thành nhi u cung - g i là Sector và m ihttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST cung ghi ñư c 512 Byte d li u . + Track và Sector có ñư c là do các nhà s n xu t ñĩa c ng s d ng LAN - INTERNET m t chương trình ñ c bi t ñ ñ nh d ng v t lý hay ñ nh d ng c p th p cho ñĩa. Dowload G.Trình PH N S / CH A B m t c a ñĩa c ng, tín hi u ghi trên các ñư ng tròn ñ ng tâm g i là Track, m i Track ñư c chia làm nhi u Sector V i ñĩa c ng kho ng 10G => có kho ng g n 7000 ñư ng Track trên m i b m t ñĩa và m i Track ñư c chia thành kho ng 200 Sector . ð tăng dung lư ng c a ñĩa thì trong các ñĩa c ng ngày nay, các Track ngoài ñư c chia thành nhi u Sector hơn và m i m t ñĩa cũng ñư c chia thành nhi u Track hơn và như v y ñòi h i thi t b ph i có ñ chính xác r t cao . 2. Nguyên t c lưu tr t trên ñĩa c ng Trên b m t ñĩa ngư i ta ph m t l p m ng ch t có t tính, ban ñ u các h t t tính không có hư ng , khi chúng b nh hư ng b i t trư ng c a ñ u t lư t qua , các h t có t tính ñư c s p x p thành các h t có hư ng.http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of ð u t ghi - ñ c ñư c c u t o b i m t lõi thép nh hình ch U, m t cu n dây qu n trên lõi thép ñ ñưa dòng ñi n vào (khi ghi) hay l y ra (khi ñ c), khe h g i là khe t lư t trên b m t ñĩa v i kho ng cách r t g n, b ng 1/10 s i tóc . ð u t ghi - ñ c và l p t tính trên ñĩa Trong quá trình ghi, tín hi u ñi n d ng tín hi u s 0,1 ñư c ñưa vào ñ u t ghi lên b m t ñĩa thành các nam châm r t nh và ñ o chi u tuỳ theo tín hi u ñưa vào là 0 hay 1 . Trong quá trình phát, ñ u t ñ c lư t qua b m t ñĩa d c theo các ñư ng Track ñã ñư c ghi tín hi u, t i ñi m giao nhau c a các nam châm có t trư ng bi n ñ i và c m ng lên cu n dây t o thành m t xung ñi n, xung ñi n này r t y u ñư c ñưa vào khu ch ñ i ñ l y ra tín hi u 0,1 ban ñ u . Ghi chú : Tín hi u 0 , 1 là tín hi u s ( Digital ) - Xem ph n Tín hi u s . Chú ý : ðĩa c ng ñư c ghi theo nguyên t c c m ng t , vì v y n u ta ñ các ñĩa c ng g n các v t có t tính m nh như Nam châm thì có th d li u trong ñĩa c ng s b h ng !http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of ð ut C n mang ñ u t và IC khu ch ñ i tín hi u ñ u t Gi i thi u v c ng HDD Nguyên lý ho t ñ ng c a ô c ng ð nh d ng cho ñĩa HDD Kh c ph c hư h ng c a ñĩa c ng Ki m tra c ng b ng SCANDISK Nguyên lý CD ROM S a ch a CD ROMhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×