Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nguyen ly cua o cdrom

604 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nguyen ly cua o cdrom

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 1 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Nguyên lý CD ROM N i dung : T ng quát v CD Rom , C u t o c a ñĩa CD Rom , Nguyên t c ghi d li u lên ñĩa , CASE & NGU N Nguyên t c ñ c d li u t ñĩa , Sơ ñ kh i c a CD Rom , C u t o c a m t ñ c , Các thành ph n c a b cơ . MAIN_BOARD . 1. T ng quát v ñĩa CD Rom VI X LÝ - CPU ñĩa CD Rom là thi t b có trong h u h t các máy tính hi n nay, nó có ưu ñi m là lưu tr ñư c dung lư ng l n, giá thành ñĩa CD r , có B NH RAM . th di chuy n ñi nơi khác d dàng, CD Rom là ñĩa không th thi u trong quá trình cài ñ t ph n m m cho máy tính _HDD, CDROM Ph n này tác gi s trình bày các nguyên t c ghi và ñ c ñĩa CD Rom, c u t o c a ñĩa CD Rom và cu i cùng là m t s b nh thư ng T_B NH P XU T g p c a ñĩa CD Rom cũng như phương pháp s a ch a kh c ph c CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP ñĩa CD Rom CD ROM ( Compac Disk Read Olly Memory ) PARTION MAGIC V tiêu chu n ñánh giá ch t lư ng c a CD Rom d a vào các y u thttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 1 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET + Ch ng lo i CD Rom + T c ñ ñ c d li u c a CD Rom : Dowload G.Trình T c ñ ñ c d li u c a CD Rom ñư c tính b ng s X 1X có t c ñ truy c p d li u là 150KB PH N S / CH A => 10X s có t c ñ truy c p là 10 x 150K = 1.500KB => 48X có t c ñ truy c p là 48 x 150K = 7200KB => 52X có t c ñ truy c p là 52 x 150K = 7800KB 2. C u t o c a ñĩa CD Rom ðĩa CD Rom ðĩa CD Rom tr ng ñư c ph m t l p hoá h c lên b m t sau c a ñĩa ( b m t dán gi y ) , l p hoá h c này có tính ch t ph n x ánh sáng như l p b c ðĩa CD ñã có tín hi u thì tín hi u ñư c ghi lên ñĩa thành các ñư ng Track hình xoáy chôn c, tín hi u ghi là các ñi m hoá ch t b ñ t cháy m t kh năng ph n x , xen k v i các ñi m có kh năng ph n x .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 1 B m t ñĩa CD Rom, tín hi u ñư c ghi theo các ñư ng Track Các ñư ng track c a ñĩa CD Rom có m t ñ r t d y kho ng 6000 Track / 1cm vì v y kích thư c c a chúng r t nh . 3. Nguyên t c ghi d li u lên ñĩa CD Rom D li u ghi lên ñĩa CD Rom là d ng tín hi u s 0, 1 ñ u ghi, ngư i ta s d ng súng Lazer ñ ghi d li u lên ñĩa ðĩa quay v i t c ñ cao và súng Lazer s chi u tia lazer lên b m t ñĩa, tia lazer ñư c ñi u khi n t t sáng theo tín hi u 0 hay 1 ñưa vào . => ng v i tín hi u 0 => tia lazer t t => ng v i tín hi u 1 => tia lazer sáng ñ t cháy b m t ñĩa thành 1http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 1 ñi m làm m t kh năng ph n x . M ch Servo s ñi u khi n t c ñ quay ñĩa cũng như ñi u khi n cho tia lazer h i t trên ñĩa và ghi tín hi u thành các ñư ng tr c hình so n chôn c . 4. Nguyên t c ñ c tín hi u t ñĩa CD Rom ðĩa có d li u ñư c quay v i t c ñ cao, m t ñ c s ñ c d li u ghi trên ñĩa theo nguyên t c : S d ng tia lazer ( y u hơn lúc ghi ) chi u lên b m t ñĩa d c theo các ñư ng track có d li u , sau ñó h ng l y tia ph n x quay l i r i ñ i chúng thành tín hi u ñi n . Khi tia lazer chi u qua các ñi m trên b m t ñĩa b ñ t cháy s không có tia ph n x => và tín hi u thu ñư c là 0 Khi tia lazer chi u qua các ñi m trên b m t ñĩa không b ñ t cháy s có tia ph n x => và tín hi u thu ñư c là 1 Tia ph n x s ñư c Ma tr n Diode ñ i thành tín hi u ñi n, sau khi khu ch ñ i và x lý ta thu ñư c tín hi u ban ñ u . ðĩa quay và khi tia lazer chi u qua ñi m b cháy s m t tia ph n x => cho ta tín hi u 0, qua ñi m bình thư ng có tia ph n x cho ta tín hi u 1http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 1 Tín hi u khi ñ c n u ngư c v i khi ghi thì ch vi c cho qua c ng ñ o tín hi u s ñư c ñ o l i . 101 => C ng ñ o => 010 5. Sơ ñ kh i c a ñĩa CD Rom Sơ ñ kh i c a ñĩa CD Rom Lazer pickup : Là m t ñ c, có nhi m v ñ c d li u ghi trên ñĩa và ñ i ra tín hi u ñi n d ng tín hi u s 0,1 . M ch tách tín hi u : khu ch ñ i tín hi u t m t ñ c sau ñó tách ra hai thành ph n => Tín hi u ñi u khi n : Là các tín hi u sai l ch ñư c các tia lazer ph phát hi n cung c p cho m ch t o áp ñi u khi n => Tín hi u s : Là tín hi u chính ta c n thu ñư c, tín hi u này ñư c ñua sang IC s lý tín hi u s trư c khi chuy n v b nh máy tính M ch t o áp ñi u khi n : T o ñi n áp ñi u khi n ñ ñi u khi n m t ñ c hư ng tia lazer ñ c ñúng ñư ng track và h i t ñúng trên bhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 1 m t ñĩa, ngoài ra m ch ñi u khi n còn ñi u khi n t c ñ quay c a ñĩa . M ch khu ch ñ i thúc Moto : Khu ch ñ i tín hi u ñi u khi n ñ cung c p cho Moto và các cu n dây trên m t ñ c . IC x lý tín hi u s : X lý tín hi u thu ñư c t m t ñ c sau ñó g i theo ñư ng Bus v b nh chính c a máy . B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích M ch in trên CD Rom 6. C u t o c a m t ñ chttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 1 C mm tñ cc a ñĩa CD Rom C u t o bên trong c a m t ñ c Cu n Tracking : ði u khi n ñi m h i t l ch theo phương ngang ñ ñ c ñúng tâm ñư ng track Cu n Focus : ði u khi n ñi m h i t lên xu ng theo phương ñúng ñ h i t ñúng trên m t ñĩa . A,B,C,D Là các Diode ñ i ánh sáng lazer thành dòng ñi n, 4 diode này ñ c ra tín hi u chính và phát hi n sai l ch h i t E,F là hai Diode phát hi n sai l ch tracking LD ( Lazer Diode ) là Diode phát ra tia lazer MD (Monitor Diode ) là Diode giám sát báo v cho m ch t ñ ng ñi uhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 1 khi n công su t tia lazer Bi n tr : Ch nh ñ kích m t khi tia lazer b y u M ch nguyên lý c a m t ñ c 7 . Các thành ph n c a b cơ B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích.http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 1 B cơ c a ñĩa CD Rom B cơ c a ñĩa CD Rom có các b phân chính như sau : B ph n ra vào c a ñĩa - Bao g m : + Mô tơ Loading + Dây cu loa + H bánh răng truy n ñ ng + Khay ñĩa B ph n d ch chuy n c m m t ñ c - Bao g m + Mô tơ Sleed + H bánh răng + Thanh trư t Mô tơ quay ñĩa : Mô tơ Spind C m m t ñ c : Lazer Pickup Gi i thi u v c ng HDDhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 1 Nguyên lý ho t ñ ng c a ô c ng ð nh d ng cho ñĩa HDD Kh c ph c hư h ng c a ñĩa c ng Ki m tra c ng b ng SCANDISK Nguyên lý CD ROM S a ch a CD ROM Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×