Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mouse chuot

430 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mouse chuot

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 1 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Mouse - Chu t N i dung : C u t o và nguyên lý ho t ñ ng c a chu t bi, C u t o và nguyên lý ho t ñ ng c a chu t CASE & NGU N quang . MAIN_BOARD . MOUSE VI X LÝ - CPU Chu t là thi t b tr trên màn hình, chu t xu t hi n trong màn hình Windows v i giao di n ñ hoa, Các trình ñi u khi n chu t thư ng B NH RAM . ñư c tích h p trong các h ñi u hành, hi n nay thì trư ng có 2 lo i chu t ph bi n là chu t bi và chu t quang . _HDD, CDROM T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP CHU T BI PARTION MAGIC 1. C u t o và nguyên lý ho t ñ ng c a chu t bi.http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 1 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A C u t o bên trong c a chu t bi C ut o: Bên trong chu t bi có m t viên bi cao su tỳ vào hai tr c b ng nh a ñư c ñ t vuông góc v i nhau, khi ta di chu t thì viên bi quay => làm cho hai tr c xoay theo, hai tr c nh a ñư c g n v i bánh răng nh a có ñ c l , m i bánh răng ñư c ñ t l ng vào trong m t c m bi n bao g m m t Diode phát quang và m t ñèn thu quang.http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 1 B c m bi n trong chu t bi Diode phát quang phát ra ánh sáng h ng ngo i chi u qua bánh răng nh a ñ c l chi u vào ñèn thu quang, khi bánh răng xoay thì ánh sáng chi u vào ñèn thu quang b ng t quãng , ñèn thu quang ñ i ánh sáng này thành tín hi u ñi n ñưa v IC gi i mã => t o thành tín hi u ñi u khi n cho con tr d ch chuy n trên màn hình. B c m bi n ñ i chuy n ñ ng cơ h c c a viên bi thành tín hi u ñi nhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 1 Trong chu t bi có hai b c m bi n , m t b ñi u khi n cho chu t d ch chuy n theo phương ngang, m t b ñi u khi n d ch chuy n theo phương d c màn hình . Hai b c m bi n ñưa tín hi u v IC gi i mã , gi i mã thành tín hi u nh phân ñưa v máy tính Bên c nh các b c m bi n là các công t c ñ nh n phím chu t trái hay phím chu t ph ihttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 1 Công t c ñ nh n trái chu i hai nh n ph i chu t 2. Hư h ng thư ng g p c a chu t bi 1. Khi di chuy n chu t th y con tr di chuy n gi t c c và r t khó khăn Nguyên nhân : Trư ng h p trên thư ng do hai tr c lăn áp vào viên bi b b n vì v y chúng không xoay ñư c Kh c ph c : + Tháo viên bi ra , v sinh s ch s viên bi và hai tr c lăn áp vào viên bi , sau ñó l p l i . 2. Chu t ch di chuy n theo m t hư ng ngang ho c d c Nguyên nhân : + Do m t tr c lăn không quay , có th do b i b n . + Do h ng m t b c m bi n Kh c ph c : + V sinh các tr c lăn bên trong + Tháo viên bi ra và dùng tay xoay th hai tr c, khi xoay tr c nào mà không th y con tr d ch chuy n là h ng c m bi n ăn vào tr c ñóhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 1 => Ta có th s d ng b c m bi n t m t con chu t khác l p sang thay th . 3. Máy không nh n chu t, di chu t trên bàn con tr không d ch chuy n Nguyên nhân : + Trư ng h p này thư ng do ñ t cáp tín hi u + M t s trư ng h p là do h ng IC gi i mã bên trong chu t. Kh c ph c : + Ki m tra s thông m ch c a cáp tín hi u b ng ñ ng h v n năng ñ thang x1Ω , n u có m t s i dây ñ t thì c n thay dây cáp . + N u không ph i do cáp thì b n hãy thay th IC trong chu t. 4. B m công t c chu t trái ho c chu t ph i m t tác d ng . Nguyên nhân : + Nguyên nhân thư ng do công t c không ti p xúc, b n tháo chu t ra và ki m tra s ti p xúc c a công t c khi b m, n u công t c không ti p xúc thì thay công t c + N u công t c v n ti p xúc t t thì nguyên nhân là do h ng IC, b nhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 1 c n thay m t IC m i . CHU T QUANG 1. C u t o c a chu t quang Chu t quang ho t ñ ng theo nguyên t c quang h c, chu t không có bi mà thay vào ñó là m t l ñ chi u và ph n chi u ánh sáng ñ . Chu t quang C u t o bên trong chu t quang + B ph n quan tr ng nh t c a chu t quang là h th ng phát quang và c m quang, Diode phát ra ánh sáng chi u lên b m t bàn, nh b m t s ñư c th u kính h i t , h i t trên b ph n c m quang . + Bên c nh b ph n quang h c là bi xoay và các công t c như chu t thông thư ng . B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thíchhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 1 Bên trong chu t quang Nguyên t c ho t ñ ng c a chu t quang B ph n quang h c trong chu t quang Diode phát quang phát ra ánh sáng ñ chi u lên b m t c a t m di chu t , nh c a b m t t m di chu t ñư c th u kính h i t lên b m t c a b ph n c m quang, b ph n c m quang s phân tích s d ch chuy n c a b c nh => t o thành tín hi u ñi n g i v máy tính. + Diode phát quang có hai ch ñ sáng, ch ñ sáng y u Diode ñư c cung c p kho ng 0,3V . Ch ñ sáng m nh Diode ñư c cung c p kho ng 2,2V . + Khi ta không di chuy n chu t thì sau kho ng 3 giây Diode s t chuy n sang ch ñ t i ñ gi m cư ng ñ phát x làm tăng tu i th c a Diode .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 1 2. Hư h ng thư ng g p c a chu t quang 1. Máy không nh n chu t Nguyên nhân + Trư ng h p này thư ng do chu t b ñ t cáp tín hi u + M t s trư ng h p do h ng IC giao ti p trên chu t Kh c ph c + Dùng ñ ng h v n năng ñ thang 1Ω ño s thông m ch c a cáp tín hi u, n u th y ñ t m t s i thì b n c n thay cáp tín hi u khác . + N u cáp tín hi u b nh thư ng thì c n thay th C giao ti p ( là IC c nh g n b i dây cáp tín hi u) 2. Chu t không phát ra ánh sáng ñ , không ho t ñ ng ñư c . Nguyên nhân + ð t cáp tín hi u làm m t Vcc cho chu t + H ng Diode phát quang Kh c ph c + Ki m tra và thay cáp tín hi u n u ñ t + Ki m tra Diode phát quang ( ño như Diode thư ng) n u ñ t thì thay m t Diode khác Bàn phím - Keyboard Mouse - Chu thttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 1 Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×