Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khai niem ve mang lan

619 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Khai niem ve mang lan

  1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Khái ni m v m ng LAN N i dung : M ng LAN ( Local Area Network ) , Các ki u ñ u m ng LAN , Cáp m ng , Card Net . CASE & NGU N MAIN_BOARD . VI X LÝ - CPU B NH RAM . _HDD, CDROM T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH 1. M ng LAN ( Local Area Network - M ng c c b ) CÀI WINDOW 98 M ng LAN là m ng cho phép k t n i nhi u máy tính l i v i nhau trong ph m vi m t phòng, m t t ch c, m t cơ quan v i m c CÀI WIN2000, XP ñích : - Liên l c các máy v i nhau - Chia s thông tin PARTION MAGIC - Chia s tài nguyênhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A M ng LAN k t n i nhi u thi t b . 2. Các ki u ñ u m ng LAN a) M ng LAN ñ u ki u BUS M ng LAN ñ u ki u BUShttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of V i ki u BUS các máy tính ñư c n i v i nhau thông qua m t tr c cáp, hai ñ u tr c cáp có các Terminador ñánh d u ñi m k t thúc ñư ng tr c, m i máy tính ñư c n i v i ñư ng tr c thông qua m t Transceptor . Ưu ñi m : + Ưu ñi m c a cách ñ u m ng này là ti t ki m ñư c dây cáp Như c ñi m : + Như c ñi m c a ñ u m ng ki u này là t c ñ ch m + Khi trên ñư ng cáp có s c thì toàn b m ng s b ngưng ho t ñ ng . + Khi m ng có s c r t khó ki m tra phát hi n ra v trí b l i . => Vì các như c ñi m trên nên m ng này ít ñư c s d ng . b) M ng LAN ñ u ki u RING ( Ki u vòng ) M ng LAN ñ u ki u RING (vòng) V i ki u RING các máy tính ñư c n i v i nhau trêm m t tr c khép kín, m i máy tính ñư c n i v i ñư ng tr c thông qua m t Transceptor . Ưu ñi m : + Ưu ñi m c a cách ñ u m ng này là ti t ki m ñư c dây cáp, t c ñ có nhanh hơn ki u BUS . Như c ñi m :http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of + Như c ñi m c a ñ u m ng ki u này là t c ñ v n b ch m + Khi trên ñư ng cáp có s c thì toàn b m ng s b ngưng ho t ñ ng . + Khi m ng có s c r t khó ki m tra phát hi n ra v trí b l i . => Vì các như c ñi m trên nên m ng này cũng ít ñư c s d ng . c) M ng LAN ñ u ki u hình sao STAR M ng LAN ñ u theo ki u STAR M ng LAN ñ u ki u hình sao c n có m t thi t b trung gian như Hub ho c Switch, các máy tính ñư c n i v i thi t b trung gian này. Ưu ñi m : + Ưu ñi m c a ki u ñ u m ng này là t c ñ nhanh . + Khi m t máy trên m ng có s c thì không làm nh hư ng ñ n các máy khác . + D dàng tìm ra v trí l i ñ kh c ph c s a ch a . Như c ñi m :http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of + T n nhi u dây cáp m ng, do ñó chi phí tăng . => Vì có nhi u ưu ñi m hơn vì v y m ng này ñư c s d ng r ng dãi trong th c t . 3. Cáp m ng . Trong th c t ta thư ng s d ng ki u ñ u mang hình sao s d ng Hub ho c Switch làm thi t b trung gian, trong trư ng h p này ta s d ng cáp m ng 8 s i . Trư ng h p ta ñ u hai máy v i nhau ta cũng dùng cáp m ng 8 s i Dây cáp m ng 8 s i . Khi ñ u máy tính v i Modem ADSL ta cũng s d ng cáp 8 s i .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of Dây cáp m ng 8 sơi dùng ñ ñ u n i 2 máy tính ho c ñ u gi a máy tính v i Modem ADSL 4. Card m ng - Card Net ð các máy tính có th giao ti p ñư c v i nhau c n ph i có m t Card m ng ( Card Net ), Card Net ñư c c m vào máy tính thông qua khe PCI .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of Card Net Card Net có th ñư c tích h p Onboard trên m t s Mainboard Card m ng có nhi m v mã hoá d li u truy n ñi và gi i mã d li u nh n ñ c thông qua môi trư ng m ng . ð Card m ng có th ho t ñ ng ñư c thì chúng c n có trình ñi u khi n ( Drive ), trình ñi u khi n có trên ñĩa CD kèm theo Card m ng ho c trên ñĩa cài ñ t Mainboard n u card m ng Onboard . N u b n cài ñ t Window XP thì h ñi u hành này t ñ ng cài ñ t Drive cho h u h t các Card Net có trên th trư ng . Khái ni m v m ng LAN Các bư c thi t l p m ng LAN Các bư c thi t l p m ng LAN (ti p) K t n i Internet ADSL Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×