Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ket noi adsl cho mang may tinh

466 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ket noi adsl cho mang may tinh

  1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . K t n i Internet ADSL N i dung : K t n i Internet ADSL cho m ng máy tính , K t n i Internet ADSL cho máy tính cá nhân , CASE & NGU N K t n i m ng ch có 2 máy tính . MAIN_BOARD . 1. K t n i Internet ADSL cho m ng máy tính . VI X LÝ - CPU B NH RAM . _HDD, CDROM T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP Sau khi b n ñã thi t l p ñư c h th ng m ng LAN có nhi u máy ñ u PARTION MAGIC chung vào Switch, b n ch vi c c m dây cáp c a Modem ADSL vàohttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET m t c ng b t kỳ trên Switch là b n có th s d ng ñư c Internet . Dowload G.Trình Dây n i t Modem ADSL ñ n Switch b n ph i s d ng dây ñi theo Modem, ñây là dây cáp m ng ñ u chéo ( Xem dây ñ u chéo m c PH N S / CH A sau ) . Các thi t l p thông s cho Modem ADSL là do nhà cung c p th c hi n, vì ñi u này ph i ph thu c vào ñi c ch IP c a máy ch . 2. K t n i Internet ADSL cho máy tính cá nhân . B n không ph i làm gì c , nhà cung c p s thi t l p cho b n ch vi c s d ng, b i vì các thông s thi t l p cho Modem ADSL là ph thu c vào phía Server Cáp m ng t Modem ADSL ñ n máy tính là cáp ñi theo Modem , ñây là cáp m ng ñư c ñ u chéo . 3. N i m ng ch có 2 máy tính .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of Trong trư ng h p b n ch ñ u 2 máy tính v i nhau, b n có th ñ u tr c ti p và s d ng cáp ñ u chéo, các thi t l p hoàn toàn tương t như m ng có nhi u máy . B n ñ u chéo dây cáp theo sơ ñ như sau : Cáp m ng ñ u chéohttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of V trí dây s 1 ñ o cho dây s 3 V trí dây s 2 ñ o cho dây s 6 Các v trí dây khác gi nguyên Cáp ñ u chéo s d ng cho các trư ng h p ð u t Modem ADSL ñ n máy tính ð u t Modem ADSL ñ n Switch ð u t máy ñ n máy không thông qua Switch Cáp song song s d ng trong các trư ng h p ð u t Switch ñ n các máy trong m ng LAN . Khái ni m v m ng LAN Các bư c thi t l p m ng LAN Các bư c thi t l p m ng LAN (ti p) K t n i Internet ADSL Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×