Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bimat_Fatima

250 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bimat_Fatima

 1. 1. Xin hãy cố gắng đọc kỹ, dù bạn không muốn. Điều chắc chắn là Giáo hội Công giáo lúc bấy giờ có hứa sẽ chỉ mạc khải bí mật thứ ba này sau khi những biến cố đã xảy ra (ít nhất là những biến cố đề cập sau đây). Lời tiên báo thứ 3 – Bí mật Fatima Và 91 năm đã trôi qua kể từ khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.
 2. 2. 1/ Sau Đức Piô VI, có 12 vị Giáo Hoàng hoàn tất được triều đại của mình. Đức Gioan Phaolô II là vị thứ mười hai!
 3. 3. 2) Le pape qui lui a précédé2) Le pape qui lui a précédé (le 11º) est resté um temps(le 11º) est resté um temps très court à la papautétrès court à la papauté ((détail: la papauté est pour la viedétail: la papauté est pour la vie):): le Pape Jean Paul I est mortle Pape Jean Paul I est mort un mois après avoir été élu.un mois après avoir été élu. 2/ Vị tiền nhiệm của ngài (vị thứ 11) có một triều đại rất ngắn: Đức Gioan Phaolô I đã băng hà sau một tháng được bầu lên chức Giáo Hoàng.
 4. 4. 3) Le 12º Pape a eu un long pontificat: Jean Paul II est resté Pape 27 ans, de 1978 à 2005. C’est le 3ème pontificat le plus long de l’histoire. 3/ Vị Giáo Hoàng thứ 12 có một triều đại dài: Đức Gioan Phaolô II đã trị vì 27 năm, từ 1978 -2005. Đó là một triều đại Giáo Hoàng dài thứ ba trong lịch sử.
 5. 5. 4/ Vị kế tiếp Đức Gioan Phaolô II, theo lời tiên báo, sẽ gây một cuộc cách mạng trong chính Giáo hội Công giáo (???)
 6. 6. L’église a donné la permission de révéler le troisième secret de Fatima. L’église a donné la permission de révéler aux fidèles une partie du secret de Fatima.L’église a donné la permission de révéler aux fidèles une partie du secret de Fatima. Marie, la mère de Jesus, est apparue à 3 enfants em 1917. Ceci a été prouvé et desMarie, la mère de Jesus, est apparue à 3 enfants em 1917. Ceci a été prouvé et des manifestations extraordinaires ont eu lieu, dont des dizaines de milliers de personnes ontmanifestations extraordinaires ont eu lieu, dont des dizaines de milliers de personnes ont été témoins.été témoins. Une des filles vivait encore jusqu'à récemment, elle s’appelait Lucie (* SoeurUne des filles vivait encore jusqu'à récemment, elle s’appelait Lucie (* Soeur Lucie), religieuse qui habitait cloîtrée dans un couvent en EuropeLucie), religieuse qui habitait cloîtrée dans un couvent en Europe. La soeur Lucie a donné. La soeur Lucie a donné à connaître le message d’abord au Pape Pie XII qui, en terminant de le lire, tremblait,à connaître le message d’abord au Pape Pie XII qui, en terminant de le lire, tremblait, mais a maintenu secret le message et ne l’a pas donné à connaître au public. Puis le Papemais a maintenu secret le message et ne l’a pas donné à connaître au public. Puis le Pape Jean XXIII l’a lu, faisant la même chose. Ils ont agi comme cela parce qu’ils savaientJean XXIII l’a lu, faisant la même chose. Ils ont agi comme cela parce qu’ils savaient que, une fois révélé, cela causerait une panique mondiale désespérée.que, une fois révélé, cela causerait une panique mondiale désespérée. Giáo hội cho phép mạc khải bí mật thứ ba của Fatima. Giáo hội đã cho phép mạc khải cho tín hữu một phần bí mật Fatima. Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu đã hiện ra với 3 trẻ nhỏ năm 1917 và cuộc hiện ra này đã được xác định bởi những biểu hiện phi thường mà hàng chục ngàn người đã chứng kiến. Một trong 3 trẻ còn sống đến những ngày gần đây tên là Lucia (soeur Lucie), nữ tu thuộc Dòng Kín ở Âu Châu. Lúc đầu, chị Lucia đã loan báo thông điệp này cho Đức Piô XII. Khi đọc xong, Đức Thánh Cha đã run và giữ lại bí mật, không phổ biến. Đến Đức Gioan XXIII cũng đã đọc và không phổ biến. Các Ngài đã làm như thế vì các Ngài biết rằng nếu phổ biến bí mật thì sẽ gây hoảng loạn, tuyệt vọng trên toàn thế giới.
 7. 7. La Sainte Vierge a dit à Lúcia: "Voyez ma fille, j'ai montré pour le monde ce quiLa Sainte Vierge a dit à Lúcia: "Voyez ma fille, j'ai montré pour le monde ce qui se passera dans les années 1950-2001. Les hommes ne se décident pas à pratiquerse passera dans les années 1950-2001. Les hommes ne se décident pas à pratiquer les Commandements que Notre Père nous a donné. Satan conduit le monde, sèmeles Commandements que Notre Père nous a donné. Satan conduit le monde, sème haine et désaccord en toute place. Les hommes ont fabriqué des armes mortelleshaine et désaccord en toute place. Les hommes ont fabriqué des armes mortelles qui détruiront le monde en quelques minutes, la moitié de l'humanité sera détruitequi détruiront le monde en quelques minutes, la moitié de l'humanité sera détruite horriblement, la guerre commencera. Contre Rome, il y aura des conflits parmihorriblement, la guerre commencera. Contre Rome, il y aura des conflits parmi les ordres religieux. Dieu permettra que tous les phénomènes naturels, comme lales ordres religieux. Dieu permettra que tous les phénomènes naturels, comme la fumée, la grêle, le gel, l'eau, le feu, les inondations, les tremblements de terre, lefumée, la grêle, le gel, l'eau, le feu, les inondations, les tremblements de terre, le temps inclément, désastres terribles et hivers extrêmement glaciaux, mettent peu àtemps inclément, désastres terribles et hivers extrêmement glaciaux, mettent peu à peu fin à la Terre; ces choses de toute façon se passeront dans les proximités depeu fin à la Terre; ces choses de toute façon se passeront dans les proximités de l'année 2000. Ceux qui ne veulent pas croire, maintenant il est temps d'y croire, lal'année 2000. Ceux qui ne veulent pas croire, maintenant il est temps d'y croire, la Mère Sacrée de l'humanité leur parle.Mère Sacrée de l'humanité leur parle. Maintenant une autre partie est révélée, NON POUR CAUSER UNE PANIQUE, MAIS PARCE QU’ON DOIT LE CONNAITRE POUR SE PREPARER. • Đây là phần khác của mạc khải. Không phải để gây sợ hãi, nhưng chúng ta phải biết để chuẩn bị. Đức Mẹ đã nói với chị Lucia: “Con xem, Mẹ đã chỉ cho thế giới biết những gì sẽ xảy ra từ năm 1950 đến 2001, nhưng người ta vẫn không quyết tâm thực thi Mười điều răn mà Cha chúng ta đã ban. Satan dẫn dắt thế giới, gieo rắc hận thù và bất hoà khắp nơi, người ta đã làm nên những vũ khí giết người và trong vòng vài phút có thể huỷ diệt thế giới, một nửa nhân loại sẽ bị huỷ diệt cách khủng khiếp, chiến tranh sẽ bắt đầu. Sẽ có những chống đối giữa các dòng tu với Rôma. Thiên Chúa cho tất cả các hiện tượng tự nhiên như khói, mưa đá, băng giá, nước, lửa, lụt lội, động đất, thời tiết khắc nghiệt, những thiên tai khủng khiếp, những mùa đông cực lạnh dần dần kết thúc địa cầu; những hiện tượng này sẽ xảy đến chung quanh năm 2000. Những người nào không muốn tin thì đây là cơ hội để tin. Mẹ Chí Thánh của nhân loại đang nói với họ đây.
 8. 8. Pratiquez des actes de charité avec le prochain qui en a besoin; ceux qui nePratiquez des actes de charité avec le prochain qui en a besoin; ceux qui ne s’aiment pas les uns les autres comme mon fils les a aimés, QUELQUES-UNS DEs’aiment pas les uns les autres comme mon fils les a aimés, QUELQUES-UNS DE CEUX-CI POURRONT SURVIVRE,CEUX-CI POURRONT SURVIVRE, mais ils voudront être morts, des millions demais ils voudront être morts, des millions de ceux-ci perdant la vie en quelques secondesceux-ci perdant la vie en quelques secondes. Le type de punitions qui sont devant. Le type de punitions qui sont devant nous, sur terre, est inimaginable, et ils verront, sans aucun doute. Notre Seigneurnous, sur terre, est inimaginable, et ils verront, sans aucun doute. Notre Seigneur punira durement ceux qui ne croient pas en Lui, ceux qui Le rejetent, ceux quipunira durement ceux qui ne croient pas en Lui, ceux qui Le rejetent, ceux qui n’ont pas de temps pour Lui. J’appelle tous ceux qui viennent vers mon fils Jésusn’ont pas de temps pour Lui. J’appelle tous ceux qui viennent vers mon fils Jésus Christ;Christ; Dieu est de l'aide pour le monde, mais tout ce qui ne donne pasDieu est de l'aide pour le monde, mais tout ce qui ne donne pas témoignage de fidélité et de loyauté, cela sera détruit d’une façon terrible."témoignage de fidélité et de loyauté, cela sera détruit d’une façon terrible." Hãy thực thi bác ái với người anh em đang cần giúp đỡ. Những kẻ không yêu thương nhau như chính Con Mẹ đã yêu thương chúng, một số kẻ này có thể sống sót, nhưng chúng lại muốn chết, hàng triệu những người này sẽ mất mạng trong vòng vài giây. Loại hình phạt trước mắt chúng ta không thể tưởng tượng được, và chúng sẽ thấy, không ngờ. Chúa chúng ta sẽ phạt một cách khắt khe những kẻ không tin Người, những kẻ chối bỏ Người, những kẻ không dành thời giờ cho Người. Mẹ kêu gọi tất cả những ai đến cùng Con Mẹ ; Thiên Chúa là Đấng cứu giúp thế giới, nhưng tất cả những gì không làm chứng cho lòng trung thành và ngay thẳng sẽ bị huỷ diệt cách khủng khiếp.”
 9. 9. Le père Augustín, qui réside à Fátima, a dit que le Pape Paul VILe père Augustín, qui réside à Fátima, a dit que le Pape Paul VI a donné sona donné son autorisation de rendre visite à soeur Lúcia quiautorisation de rendre visite à soeur Lúcia qui, depuis qu'elle était religieuse, depuis qu'elle était religieuse cloîtrée, ne pouvait ni sortir ni recevoir de visites. Le père Augustíncloîtrée, ne pouvait ni sortir ni recevoir de visites. Le père Augustín a dit qu'ellea dit qu'elle l'a reçu avec le coeur brisé et lui a ditl'a reçu avec le coeur brisé et lui a dit : ''Père, Notre Dame est très triste parce que: ''Père, Notre Dame est très triste parce que presque personne ne s’intéresse à sa prophétie de 1917;presque personne ne s’intéresse à sa prophétie de 1917; de même que les bonsde même que les bons doivent marcher sur une route étroite et de cette façondoivent marcher sur une route étroite et de cette façon, les mauvais iront par une, les mauvais iront par une route large qui les conduira directement à leur propre destruction; et croyez moi,route large qui les conduira directement à leur propre destruction; et croyez moi, Père,Père, la punition viendra très bientôtla punition viendra très bientôt.. Beaucoup d'âmes peuvent se perdre etBeaucoup d'âmes peuvent se perdre et beaucoup de nations disparaîtront de la Terrebeaucoup de nations disparaîtront de la Terre. Mais, malgré tout ceci, si les. Mais, malgré tout ceci, si les hommes méditent et prient pour finir par faire des actions bonnes, le monde peuthommes méditent et prient pour finir par faire des actions bonnes, le monde peut être sauvé. Dans le cas contraire, si les hommes persistent dans leur maladie,être sauvé. Dans le cas contraire, si les hommes persistent dans leur maladie, lele monde humain se perdra à jamais.monde humain se perdra à jamais. Cha Augustin sống tại Fatima, đã được Đức Phaolô VI cho phép đến thăm chị Lucia, lúc đó đã là nữ tu dòng Kín, không được ra ngoài và tiếp khách. Cha Augustin nói là chị Lucia đã tiếp cha với một trái tim tan nát, chị nói: “Cha ơi, Đức Mẹ rất buồn vì hầu như không ai lưu tâm đến lời tiên báo của Mẹ vào năm 1917; những người tốt phải đi vào con đường hẹp, những người xấu sẽ đi vào con đường rộng dẫn đến diệt vong; xin Cha tin con, sự trừng phạt sẽ sớm đến, có nhiều linh hồn sẽ hư mất và nhiều quốc gia sẽ biến khỏi mặt đất. Nhưng dầu vậy nếu loài người biết suy nghĩ và cầu nguyện để trở lại làm việc lành thì thế giới có thể được cứu vãn. Còn ngược lại họ cứ ở trong tình trạng bệnh tật thì thế giới sẽ hư mất vĩnh viễn.”
 10. 10. Le temps est venu de transcrire le message de notre Dame pour toutes nosLe temps est venu de transcrire le message de notre Dame pour toutes nos connaissances, pour nos amis, pour leurs amis, pour le monde entier.connaissances, pour nos amis, pour leurs amis, pour le monde entier. De commencer à prier, d’élever nos esprits, de faire pénitence et de se sacrifier.De commencer à prier, d’élever nos esprits, de faire pénitence et de se sacrifier. Nous sommes approximativement à une minute du dernier jour et les catastrophesNous sommes approximativement à une minute du dernier jour et les catastrophes approchent. A cause de cela, beaucoup de ceux qui se sont éloignés reviendrontapprochent. A cause de cela, beaucoup de ceux qui se sont éloignés reviendront dans les bras de l'Église de Jésus Le Christ. Tous les pays, Angleterre, Russie,dans les bras de l'Église de Jésus Le Christ. Tous les pays, Angleterre, Russie, Chine,Chine, etc...,etc..., toutes les personnes religieuses, les Protestants, les spirites, lestoutes les personnes religieuses, les Protestants, les spirites, les Musulmans, les Bouddhistes et les Juifs,Musulmans, les Bouddhistes et les Juifs, ttous reviendront, ils adoreront et ilsous reviendront, ils adoreront et ils auront la foi en Dieu, dans son envoyé Jésus Christ et dans sa Sainte mèreauront la foi en Dieu, dans son envoyé Jésus Christ et dans sa Sainte mère. Mais. Mais que devrions-nous attendre?que devrions-nous attendre? Dans tous les endroits on parle de paix et deDans tous les endroits on parle de paix et de tranquilité, mais la punition viendratranquilité, mais la punition viendra.. Đã đến lúc phải truyền đạt thông điệp của Đức Mẹ cho mọi người quen biết, cho bạn hữu, cho bạn của họ và cho cả thế giới biết. Hãy bắt đầu cầu nguyện, nâng tâm hồn lên, hãy ăn năn sám hối, hy sinh hãm mình. Chúng ta đang đến rất gần thời gian cuối cùng và tai hoạ cũng đang đi tới. Chính vì thế, có rất nhiều kẻ đang ở xa sẽ trở về trong vòng tay của Giáo Hội Chúa Kitô. Những nước như Anh, Nga, Trung Quốc, v.v., tất cả những người chân tu, người Tin lành, đạo sĩ, người Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, sẽ trở lại và tin vào Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô và trong Mẹ Thánh của Ngài. Nhưng chúng ta sẽ phải chờ đợi điều gì? Ở khắp nơi người ta đang nói đến hoà bình và yên ổn, nhưng hình phạt sẽ đến.
 11. 11. MỘT NHÂN VẬT RẤT CAO CẤP SẼ BỊ ÁM SÁT VÀ ĐIỀU ĐÓ SẼ GÂY RA CHIẾN TRANH . MỘT ĐẠO BINH HÙNG MẠNH SẼ ĐI NGANG KHẮP ÂU CHÂU VÀ CHIẾN TRANH HẠT NHÂN SẼ BẮT ĐẦU.
 12. 12. Cette guerre détruira tout, l’obscurité tombera sur la terre pendant 72 heuresCette guerre détruira tout, l’obscurité tombera sur la terre pendant 72 heures (trois jours). A peine un tiers de l‘humanité survivra à ces 72 heures d’obscurité et(trois jours). A peine un tiers de l‘humanité survivra à ces 72 heures d’obscurité et de terreur,de terreur, et ceux qui commenceront à vivre dans une nouvelle époqueet ceux qui commenceront à vivre dans une nouvelle époque, ce sera les, ce sera les personnes bonnes. Au cours d’une nuit très froide, 10 minutes avant minuit, UNpersonnes bonnes. Au cours d’une nuit très froide, 10 minutes avant minuit, UN GRAND TREMBLEMENT DE TERRE secouera la terre pendant 8 heures.GRAND TREMBLEMENT DE TERRE secouera la terre pendant 8 heures. CeCe sera le troisième signe que Dieu est celui qui gouverne la Terresera le troisième signe que Dieu est celui qui gouverne la Terre. Les bons, ceux qui. Les bons, ceux qui propageront ce message, la prophétie de la Sainte Vierge Marie annoncée àpropageront ce message, la prophétie de la Sainte Vierge Marie annoncée à Fatima, ne DEVRONT PAS TREMBLER, ne DEVRONT PAS AVOIR PEUR.Fatima, ne DEVRONT PAS TREMBLER, ne DEVRONT PAS AVOIR PEUR. QUE FAIRE?QUE FAIRE? Agenouillez-vous et demandez pardon à DieuAgenouillez-vous et demandez pardon à Dieu.. Ne laissez pas votreNe laissez pas votre maison et ne laissez personne d'étranger entrermaison et ne laissez personne d'étranger entrer. Parce que seuls les bons ne seront. Parce que seuls les bons ne seront pas sous le pouvoir du mal et survivront à la catastrophe. Afin que vous puissiezpas sous le pouvoir du mal et survivront à la catastrophe. Afin que vous puissiez vous préparer et rester en vie, comme mes enfants qui vous êtes,vous préparer et rester en vie, comme mes enfants qui vous êtes, je leur donneraije leur donnerai les signes suivantsles signes suivants :: Trận chiến tranh này sẽ huỷ diệt tất cả, bóng tối sẽ bao trùm trái đất trong vòng 72 tiếng đồng hồ (3 ngày). Gần 1/3 nhân loại còn sống sót sau 72 giờ đen tối và kinh hoàng này, và những ai bắt đầu sống trong giai đoạn mới sẽ là người tốt. Vào một đêm rất lạnh, 10 phút trước nửa đêm, MỘT TRẬN ĐỘNG ĐẤT LỚN sẽ làm rung chuyển trái đất trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Đó là dấu hiệu thứ ba của Thiên Chúa, Đấng cai quản trái đất. Những người tốt lành, hững kẻ loan báo thông điệp, lời tiên tri của Đức Trinh nữ Maria ở Fatima, KHÔNG ĐƯỢC RUN, KHÔNG ĐƯỢC SỢ HÃI, VÀ PHẢI LÀM GÌ ? Hãy quỳ xuống và xin lỗi Chúa. Đừng ra khỏi nhà và không để ai lạ vào nhà, bởi vì chỉ những người tốt lành mới không bị sự dữ thống trị và sẽ được sống sót sau cơn tai hoạ này. Để cho các con có thể chuẩn bị và còn sống sót như những người con của Mẹ, Mẹ sẽ cho các con những dấu hiệu sau đây:
 13. 13. ĐÊM ĐÓ SẼ LÀ ĐÊM CỰC KỲ LẠNH, CÓ NHỮNG CƠN GIÓ RẤT MẠNH THỔI ĐẾN; SẼ CÓ NHIỀU LO ÂU VÀ TRONG CHỐC LÁT TRẬN ĐỘNG ĐẤT LỚN BẮT ĐẦU, TOÀN TRÁI ĐẤT RUNG CHUYỂN.
 14. 14. Dans ta maison, ferme portes et fenêtres,Dans ta maison, ferme portes et fenêtres, ne parle à personne qui ne soit déjà dans ta maison.ne parle à personne qui ne soit déjà dans ta maison. Ne regarde pas dehors, ne soit pas curieux, parce que ce sera la colère duNe regarde pas dehors, ne soit pas curieux, parce que ce sera la colère du Seigneur.Seigneur. Allume des bougies bénites, parce que pendant trois joursAllume des bougies bénites, parce que pendant trois jours aucune autre lumière ne s’allumera.aucune autre lumière ne s’allumera. Le mouvement de la terre sera tellement violent que l’axe de la terre bougera (20Le mouvement de la terre sera tellement violent que l’axe de la terre bougera (20 à 23 degrés); après elle reviendra à sa position normale. Alors une obscuritéà 23 degrés); après elle reviendra à sa position normale. Alors une obscurité absolue et totale couvrira toute la terre. Tout esprit malin sera libre, faisantabsolue et totale couvrira toute la terre. Tout esprit malin sera libre, faisant beaucoup de mal aux âmes qui n’auront pas voulu écouter ce messagebeaucoup de mal aux âmes qui n’auront pas voulu écouter ce message Trong nhà con, hãy đóng hết các cửa ra vào và cửa sổ, không nói chuyện với bất cứ người nào chưa vào trong nhà. Không được nhìn ra ngoài, đừng tò mò, bởi vì đó là cơn giận của Đức Chúa. Hãy đốt những cây nến đã làm phép, bởi vì trong ba ngày đó không có ánh sáng nào khác. Sự rung chuyển của trái đất mạnh đến nỗi trục của trái đất sẽ di chuyển từ 20- 23º, sau đó sẽ trở về vị trí cũ. Bấy giờ sự tối tăm hoàn toàn bao trùm cả trái đất. Tất cả thần dữ sẽ được thả tự do, chúng gây nhiều điều dữ cho các linh hồn không muốn nghe thông điệp này
 15. 15. Que les âmes chrétiennes bénies seQue les âmes chrétiennes bénies se souviennent d'allumer les bougiessouviennent d'allumer les bougies sanctifiéessanctifiées, préparez un autel sacré avec, préparez un autel sacré avec um crucifix pour communiquer avec Dieuum crucifix pour communiquer avec Dieu par Son fils, et implorer Son infiniepar Son fils, et implorer Son infinie miséricorde. Tout sera obscur.miséricorde. Tout sera obscur. Alors, une grande croix mystiqueAlors, une grande croix mystique apparaîtra dans le ciel,apparaîtra dans le ciel, rappelant le prixrappelant le prix précieux que Son Fils a payé pourprécieux que Son Fils a payé pour l'amour de l'humanité et pour notrel'amour de l'humanité et pour notre rédemptionrédemption.. Các linh hồn Kitô giáo được chúc phúc nhớ thắp đèn cầy đã được làm phép, hãy chuẩn bị một bàn thờ có Thánh giá để liên lạc với Thiên Chúa và Con của Người, và để van nài lòng thương xót vô biên của Người. Tất cả đều tối đen. Bấy giờ, một cây Thánh Giá huyền nhiệm sẽ xuất hiện trên nền trời nhắc lại giá châu báu mà Con Thiên Chúa đã trả vì yêu thương và cứu rỗi chúng ta.
 16. 16. Dans la maison, l’unique chose qui pourraDans la maison, l’unique chose qui pourra donner de la lumière sont les bougies dedonner de la lumière sont les bougies de cire sanctifiées que, une fois allumées, riencire sanctifiées que, une fois allumées, rien ne pourra éteindre jusqu’à ce que sene pourra éteindre jusqu’à ce que se terminent les trois jours d’obscurité.terminent les trois jours d’obscurité. TousTous devront avoir aussi avec euxdevront avoir aussi avec eux de l’EAUde l’EAU BENITE (ou magnétisée), pour enBENITE (ou magnétisée), pour en asperger la maison entière, en particulierasperger la maison entière, en particulier sur les portes et les fenêtres.sur les portes et les fenêtres. Le Seigneur protégeraLe Seigneur protégera la propriété des élus.la propriété des élus. Agenouillez-vous devant la croixAgenouillez-vous devant la croix puissante de Son Divin Filspuissante de Son Divin Fils, priant avec, priant avec dévotion et puis dites ainsi:dévotion et puis dites ainsi: Trong nhà con, vật duy nhất có thể đem ánh sáng là những cây nến đã được làm phép, mà một khi đã được thắp lên rồi thì không gì có thể dập tắt cho tới khi ba ngày tối tăm chấm dứt. Tất cả phải có NƯỚC THÁNH trong nhà để rảy lên các cửa sổ và cửa đi. Chúa sẽ che chở sở hữu của những kẻ Ngài đã chọn. Hãy quỳ xuống trước Thánh Giá đầy quyền uy của Đức Kitô mà cầu nguyện sốt sắng và hãy nói :
 17. 17. -““O DIEU, PARDONNE NOS PECHES, SAUVEO DIEU, PARDONNE NOS PECHES, SAUVE NOUS DU FEU DE L’ENFER, AMENE A TNOUS DU FEU DE L’ENFER, AMENE A TONON CÔTÉ TOUTES LES ÂMESCÔTÉ TOUTES LES ÂMES, SPECIALEMENT, SPECIALEMENT CELLES QUI ONT LE PLUS BESOIN DE TACELLES QUI ONT LE PLUS BESOIN DE TA MISERICORDE. DOUCE MERE MARIE,MISERICORDE. DOUCE MERE MARIE, INTERCEDE POUR NOUS!INTERCEDE POUR NOUS! NOUS T’AIMIONS,NOUS T’AIMIONS, -SAUVE NOTRE MONDE."SAUVE NOTRE MONDE." Ceux qui croient dans les mots précités, donnez ce message aux autres.Ceux qui croient dans les mots précités, donnez ce message aux autres. “Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hoả ngục. Xin dẫn đến bên Chúa tất cả các linh hồn, nhất là những linh hồn nào cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Ôi Mẹ Maria dịu hiền, xin cầu cho chúng con, chúng con yêu Mẹ, xin cứu thế giới chúng con.”
 18. 18. LES JUSTES NE DEVRONT TREMBLER DE RIEN AU GRAND JOUR DU SEIGNEUR.LES JUSTES NE DEVRONT TREMBLER DE RIEN AU GRAND JOUR DU SEIGNEUR. Parlez maintenant à toutes les âmesParlez maintenant à toutes les âmes, pendant qu’il est encore temps;, pendant qu’il est encore temps; ceux quiceux qui resteront silencieux maintenant seront responsables du grand nombre d'âmes quiresteront silencieux maintenant seront responsables du grand nombre d'âmes qui se perdront par ignorancese perdront par ignorance. Quand la terre ne tremblera plus, ceux qui ne croiront. Quand la terre ne tremblera plus, ceux qui ne croiront pas encore en notre Seigneur mourront horriblement. Le vent apportera des gazpas encore en notre Seigneur mourront horriblement. Le vent apportera des gaz etet les répandra dans tous les endroitsles répandra dans tous les endroits, ne laissant pas le soleil transparaître. Il peut, ne laissant pas le soleil transparaître. Il peut se faire que vous viviez après cette catastrophe. N’oubliez pas que la colère dese faire que vous viviez après cette catastrophe. N’oubliez pas que la colère de Dieu est sacrée et que, une fois commencée, vous ne devez pas regarder dehors,Dieu est sacrée et que, une fois commencée, vous ne devez pas regarder dehors, pour quelque raison,pour quelque raison, du fait que Dieu ne veut pas que ses enfants voient quand ildu fait que Dieu ne veut pas que ses enfants voient quand il punit les pécheurs obstinéspunit les pécheurs obstinés.. Trong khi thời gian còn cho phép, người nào làm thinh sẽ chịu trách nhiệm về nhiều linh hồn bị hư mất do thiếu thông tin. Khi trận động đất ngừng, những người không tin vào Thiên Chúa sẽ chết cách khủng khiếp. Gió sẽ mang hơi độc gieo rắc khắp nơi, không cho mặt trời lộ diện. Có thể chúng con sẽ sống sót sau cuộc đại hoạ này. Đừng quên rằng cơn giận dữ của Thiên Chúa là Thánh, và khi đã bắt đầu, các con không được nhìn ra ngoài vì bất cứ lý do nào, vì Thiên Chúa không muốn cho con cái Người thấy khi Người trừng trị những kẻ tội lỗi cố chấp. Những người công chính không được run sợ về bất cứ điều gì vào Ngày của Thiên Chúa.
 19. 19. Các con phải hiểu rằng ThiênCác con phải hiểu rằng Thiên Chúa sẽ cho phép tất cả điềuChúa sẽ cho phép tất cả điều này xảy ra. Đức Thánh Cha vànày xảy ra. Đức Thánh Cha và các Giám mục chờ một thôngcác Giám mục chờ một thông điệp khác nói về sự thống hốiđiệp khác nói về sự thống hối và cầu nguyện.và cầu nguyện. Hãy luôn nhớ rằng Lời củaHãy luôn nhớ rằng Lời của Thiên Chúa không phải là đeThiên Chúa không phải là đe dọa mà làdọa mà là TTinin MMừng”.ừng”. Vous devez comprendre que Dieu permettra que toutVous devez comprendre que Dieu permettra que tout ceci arrive. Le Pape et les évêquesceci arrive. Le Pape et les évêques attendent un autreattendent un autre message qui parlera de regret et de prièremessage qui parlera de regret et de prière.. Souvenez-vous tout le temps que les mots de Dieu neSouvenez-vous tout le temps que les mots de Dieu ne sont pas une menace, mais de bonnes nouvellessont pas une menace, mais de bonnes nouvelles ''.''.
 20. 20. S’il vous plait, reproduisez cette nouvelle et envoyez la à tous ceux queS’il vous plait, reproduisez cette nouvelle et envoyez la à tous ceux que vous connaissez de sorte que nous ayons tous l’oportunité de nousvous connaissez de sorte que nous ayons tous l’oportunité de nous repentir et de survivre. Nous ne savons pas si ceux qui vont recevoir cerepentir et de survivre. Nous ne savons pas si ceux qui vont recevoir ce message vont y croire ou pas, mais pensez que si Dieu permet que çamessage vont y croire ou pas, mais pensez que si Dieu permet que ça leur arrive, c’est parce qu’Il le veut, quelle que soit sa religion.leur arrive, c’est parce qu’Il le veut, quelle que soit sa religion. Si vous ne croyez pas en ce message, au moins envoyez le à d’autres, çaSi vous ne croyez pas en ce message, au moins envoyez le à d’autres, ça ne vous coûtera rien, en sorte que ceux qui croiront aurontne vous coûtera rien, en sorte que ceux qui croiront auront l’opportunité de décider pour eux-mêmes.l’opportunité de décider pour eux-mêmes. Souvenez-vous que tout celaSouvenez-vous que tout cela peut être évité si nous mettons en pratique les Dix Commandements quepeut être évité si nous mettons en pratique les Dix Commandements que notre Seigneur nous a donnésnotre Seigneur nous a donnés.. Ce sont 10 choses tellement simples que si TOUS nous pouvionsCe sont 10 choses tellement simples que si TOUS nous pouvions les mettre en pratique,les mettre en pratique, nous pourrions obtenir Son pardon.nous pourrions obtenir Son pardon. Xin vui lòng chép lại tin này, và gởi cho tất cả những người bạn quen biết để mọi người có cơ hội thống hối và được sống sót. Chúng ta không biết những người nhận được thông điệp này sẽ tin hay không, nhưng hãy nghĩ rằng nếu Thiên Chúa cho phép thì nó sẽ xảy ra, bởi vì Người muốn điều đó, và dù người đó theo đạo nào. Nếu bạn không tin vào thông điệp này, hãy gởi cho những người khác, điều đó không làm bạn tốn kém chi, và như thế những kẻ tin sẽ có cơ hội để tự quyết định. Bạn hãy nhớ rằng tất cả điều đó có thể được tránh nếu chúng ta thực hành 10 giới răn mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là 10 điều rất đỗi đơn giản mà nếu chúng ta có thể thực hành được thì chúng ta sẽ đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa.
 21. 21. Soeur Lucie, est morte le 11 février 2005. Depuis les années 20,Soeur Lucie, est morte le 11 février 2005. Depuis les années 20, on était déjà prévenu que cette prophétie serait accomplie...on était déjà prévenu que cette prophétie serait accomplie... après la mort de cette soeuraprès la mort de cette soeur.. Chị Lucia đã mất ngày 11-02-2005. Từ thập niên hai mươi, người ta đã tiên đoán rằng những lời tiên tri này sẽ được thực hiện… sau khi chị Lucia qua đời.

×