Advertisement

Chapter 3quantrihiendai

Khozestan at Trưởng ban chém gió
Jun. 13, 2013
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Chapter 3quantrihiendai

 1. Chapter 3/1 CHÖÔNG 3
 2. Chapter 3/2 CHÖÔNG 3 I.I. LYLYÙÙ THUYETHUYEÁÁT COT COÅÅ ÑÑIEIEÅÅN VEN VEÀÀ QUAQUAÛÛN TRÒN TRÒ II.II. LYLYÙÙ THUYETHUYEÁÁT TAÂM LYT TAÂM LYÙÙ XAÕ HOXAÕ HOÄÄII III.III. LYLYÙÙ THUYETHUYEÁÁTT ÑÑÒNH LÒNH LÖÖÔÔÏÏNG VENG VEÀÀ QUAQUAÛÛN TRÒN TRÒ
 3. Chapter 3/3 I. LYI. LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT COT COÅÅ ÑÑIEIEÅÅN VEN VEÀÀ QUAQUAÛÛN TRÒN TRÒ 1.1. LÝ THUYLÝ THUY T QUT QU N TRN TR KHOA HKHOA H CC FrederickFrederick Winslow TaylorWinslow Taylor (1856 - 1915) Hai nguyên nhân chính làm cho năng suất lao động của công nhân thấp và công việc quản trị kém hiệu quả. Công nhân không biết phương pháp làm việc. Công nhân làm việc thiếu hăng hái, nhiệt tình.
 4. Chapter 3/4 I. LYI. LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT COT COÅÅ ÑÑIEIEÅÅN VEN VEÀÀ QUAQUAÛÛN TRÒN TRÒ Đưa ra 04 nguyên tắc quản trị Nhà quản trị nên dành nhiều thì giờ, công sức để làm kế hoạch, tổ chức và kiểm tra hoạt động của công nhân.
 5. Chapter 3/5 I. LYI. LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT COT COÅÅ ÑÑIEIEÅÅN VEN VEÀÀ QUAQUAÛÛN TRÒN TRÒ Nhà quản trị nên höôùng daãn công nhân phương pháp làm vieäc. Phân chia công việc và trách nhiệm giữa nhà quản trị và công nhân để mỗi bên hãy làm tốt công việc của chính mình. Nhà quản trị nên sử dụng các biện pháp kinh tế để kích thích công nhân hăng hái làm việc.
 6. Chapter 3/6 I. LYI. LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT COT COÅÅ ÑÑIEIEÅÅN VEN VEÀÀ QUAQUAÛÛN TRÒN TRÒ 2.2. LÝ THUYLÝ THUY T QUT QU N TRN TR HAHAØØNH CHNH CHÍÍNHNH 2.1. Henry Fayol OÂng phaân chia coâng vieäc cuûa doanh nghieäp laøm 06 loaïi Coâng vieäc kyõ thuaät. Coâng vieäc thöông maïi. Coâng vieäc taøi chính . Coâng vieäc an ninh. Coâng vieäc keá toaùn vaø thoáng keâ. Coâng vieäc quaûn trò (ñieàu haønh).
 7. Chapter 3/7 I. LYI. LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT COT COÅÅ ÑÑIEIEÅÅN VEN VEÀÀ QUAQUAÛÛN TRÒN TRÒ OÂng ñöa ra 14 nguyeân taéc quaûn trò toång quaùt Phaân chia coâng vieäc. Thaåm quyeàn vaø traùch nhieäm. Kyû luaät. Thoáng nhaát chæ huy.
 8. Chapter 3/8 I. LYI. LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT COT COÅÅ ÑÑIEIEÅÅN VEN VEÀÀ QUAQUAÛÛN TRÒN TRÒ Thoáng nhaát laõnh ñaïo. Caù nhaân leä thuoäc lôïi ích chung. Thuø lao töông xöùng. Taäp trung thaåm quyeàn. Tuaân thuû nguyeân taéc caáp baäc trong toå chöùc.
 9. Chapter 3/9 I. LYI. LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT COT COÅÅ ÑÑIEIEÅÅN VEN VEÀÀ QUAQUAÛÛN TRÒN TRÒ Traät töï hay saép xeáp ngöôøi vaø vaät ñuùng vaøo choã caàn thieát. Coâng baèng. OÅn ñònh nhieäm vuï. Saùng kieán. Tinh thaàn taäp theå.
 10. Chapter 3/10 I. LYI. LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT COT COÅÅ ÑÑIEIEÅÅN VEN VEÀÀ QUAQUAÛÛN TRÒN TRÒ 2.2. Max Weber (1864 – 1920) Moïi hoaït ñoäng ñeàu caên cöù vaøo vaên baûn quy ñònh tröôùc. Chæ coù nhöõng ngöôøi coù chöùc vuï ñöôïc giao môùi coù quyeàn quyeát ñònh. Moïi quyeát ñònh phaûi mang tính khaùch quan.
 11. Chapter 3/11 II. LYII. LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT TAÂM LYT TAÂM LYÙÙ XAÕ HOXAÕ HOÄÄII 1.1. Elton Mayo (1880Elton Mayo (1880 –– 1949)1949) M i quan h con ngư i trong qu n tr MM ii quanquan hh concon ngưngư ii trongtrong ququ nn trtr Mu n đư c ngư i khác quan tâm Mu n có vai trò trong t ch c Mu n làm vi c và giao ti p Muoán phát huy năng l c và sáng ki n Mu n đư c t ch trong công vi c
 12. Chapter 3/12 II. LYII. LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT TAÂM LYT TAÂM LYÙÙ XAÕ HOXAÕ HOÄÄII 2. Abraham Maslow (1908 – 1970) Nhu c u sinh hoïc Nhu c u an toàn Nhu c u xã h i Nhu c u t kh ng đ nh Nhu c u đư c tôn tr ng Hư ng chuy n d ch nhu c u c p thi t (đ ng cơ) t th p lên cao d n
 13. Chapter 3/13 III. LYIII. LYÙÙ THUYETHUYEÁÁTT ÑÑÒNH LÒNH LÖÖÔÔÏÏNG VENG VEÀÀ QUAQUAÛÛN TRÒN TRÒ Taùc giaû laø Herzbert Simon:“Quaûn trò laø ra quyeát ñònh”. 3. S d ng mô Hình toán h c 4. Lư ng hóa các y u t 5. S d ng máy tính 6. Tìm quy t đ nh t i ưu 1. Phương pháp lu n khoa h c 2. Lý thuy t h th ng
 14. Chapter 3/14 CACAÙÙC LYC LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT KHAT KHAÙÙCC KAIZEN chuù troïng ñeán quaù trình caûi tieán lieân tuïc Taäp trung vaøo 3 yeáu toá nhaân söï: giôùi quaûn lyù, taäp theå vaø caù nhaân. Ñaëc ñieåm cuûa Kaizen trong quaûn lyù bao haøm khaùi nieäm saûn xuaát vöøa ñuùng luùc (JIT : Just-In-Time). Masaaki Imai
 15. Chapter 3/15 CACAÙÙC LYC LYÙÙ THUYETHUYEÁÁT KHAT KHAÙÙCC Coâng ty luoân ghi nhaän caùc yù kieán ñoùng goùp cuûa coâng nhaân. Khuyeán khích coâng nhaân khaùm phaù vaø baùo caùo moïi vaán ñeà phaùt sinh trong quaù trình laøm vieäc ñeå giôùi quaûn trò kòp thôøi giaûi quyeát.
Advertisement