Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nal Group - Hành trình Agile

536 views

Published on

Chia sẻ kinh nghiệm làm Agile tại Nal Group

Published in: Leadership & Management

Nal Group - Hành trình Agile

 1. 1. We’re Looping Hành Trình Agile Lan @NAL 2016/05
 2. 2. Agenda • About us • The way we work has changed • More about Now • Fails & Success • A little about the Futures • Ref
 3. 3. About us • NAL (group) • Làm gia công phát triển phần mềm +… • Thành lập được 3 năm • Mỗi năm sinh thêm một doanh nghiệp mới • 4+ công ty thành viên (Hà Nội, Đà Nẵng, Tokyo) • 130 thành viên • Doanh thu 2015 1.5tr USD, tăng gấp đôi mỗi năm Hà Nội Đà Nẵng Tokyo
 4. 4. The way we work has changed Cộng tác (collaboration everywhere)
 5. 5. Quá khứ • Kế hoạch kinh doanh và thực tiễn không khớp với nhau (chiến lược không đi đôi với thực thi) • Lãnh đạo không thoát khỏi tác vụ dự án hàng ngày • Làm thêm giờ (OT) triền miên • Không có tương tác giữa các nhóm dự án; cơ cấu tổ chức phòng ban phân tầng • Mục tiêu phát triển cá nhân thành viên không quản lý được • Phụ thuộc vào BrSE • Không chăm lo được cho từng cá nhân • … Hiện tại • Kế hoạch kinh doanh liên tục được điều chỉnh, quyết định điều chỉnh dựa trên dữ liệu đo đạc • Nhìn thấy điểm ra cho lãnh đạo thoát thân (Fquit) • OT chỉ còn là thiểu số • Các thành viên có thể tương tác, trao đổi tri thức ở nhiều nơi và nhiều cấp độ; cơ cấu tổ chức phẳng • Mục tiêu cá nhân, cá nhân quản trị nhưng đi theo career path của tổ chức và được tư vấn • Một chức năng được nhóm cộng tác thực hiện • Sự tự chủ của cá nhân được thể hiện ở tất cả các công việc hàng ngày • … The way we work has changed
 6. 6. More about Now (1/3) Tổ chức phẳng (Flat Organization) có phần tĩnh và phần động Culi Admin Sale Dev Teams: Kirin, Kitora, Spiral-G, POS, Action, BigHero, Doraemon, Sip-Phone Kung Fu Panda Agile Leader Ba PO Ba DevTeam Ba Clubs Nhóm liên chức năng phát triển (sản xuất) phần mềm Các Ba (không gian) học tập chia sẻ tri thức – hoạt động chuyên môn Các câu lạc bộ tự phát (tiếng Anh, cầu lông, đọc sách) Các nhóm chức năng kinh doanh, vận hành tổ chức, hoạch định chiến lược Frontier
 7. 7. More about Now (2/3) Daily Sprint (1~2 weeks) Strategies Vision (3~6 months) Hoạt động Agile diễn ra ở hầu hết các cấp độ (Planning & Prioritization) Dev Teams, Culi, Admin, Sale Dev Teams, Culi, Admin, Sale, Ba Culi, Sale, Ba Bod, Culi
 8. 8. More about Now (3/3) • Định hướng lộ trình phát triển sự nghiệp (career path) • Giá trị cốt lõi (core value) • Đánh giá cá nhân (check point) • … Giá trị Agile trở thành văn hóa doanh nghiệp (Being a Agile culture …)
 9. 9. Fails & Success • Tiềm thức đã coi việc thúc đẩy Agile (Agile Transformation) là việc ở đâu đó, được ai đó đang thực hiện • Nghĩ Agile không cần kỷ luật • Nghĩ Agile không cần đo đạc nhiều • Tốn năng lượng vào cái gọi là “Agile Scaling Up” • Làm Agile nhưng không “diễn sâu” (Function/Tile = People, Have = Work, Not follow up …) • Không dồn năng lượng vào “chất lượng” (quality built in) ở giai đoạn sớm Những thất bại, những quan niệm sai lầm (liên quan đến Agile)
 10. 10. Fails & Success • Giải quyết vấn đề từ không (Zero base) • Đưa tính cá nhân (tự định nghĩa) vào các hoạt động của tổ chức (naming: Du kích, Agile Leader, Culi, N2Y, Tứ thánh, Diễn sâu, Không gian chia sẻ tri thức …) • Ra quyết định nhanh • Mọi hoạt động nhanh nhất có thể ra được kết quả, thu được phản hồi; nhóm khi thành lập cũng là lúc xây dựng để nó có thể tự hoạt động (KPI, không gian hoạt động, mục tiêu) • Ý thức được tầm quan trọng và thiết kế được các Ba Những điều làm được có thể coi là thành công
 11. 11. A little about the Future • Diễn sâu hơn ở các Ba • Làm Marketing, Business Development (R&D/Internal Startup) theo cách tiếp cận Agile/Lean • Hướng tư duy “giải quyết vấn đề” của tổ chức sang tư duy thiết kế (Design Thinking)
 12. 12. Ref • Books: – The knowledge-creating company (Ikujiro Nonaka, Hỉotaka Takeuchi) – The fifth discipline (Peter M.Senge) – Leading change (John P.Kotter) – The Agile Mind-set (Broza, Gil) • Power point template: http://www.presentationmagazine.com • Hyperloop image: http://www.popsci.com/sites/popsci.com/files/hyperloop.jpg • Japan – Vietnam map: http://www.totteoki.jp/negoto/japan- vietnam.gif • Growth mind-set image: http://www.ritesopassage.com/uploads/1/3/1/0/13104650/45173414 0.jpg
 13. 13. Thanks for attending! Touch me: Email: lan@nal.vn Facebook: manhlan
 14. 14. Backup (1/4) Agile Leader & PO Ba • Goal – Thúc đẩy Agile trong các nhóm sản xuất phát triển phần mềm – Thúc đẩy Product Owner có thể học và hành • KPI – (AL) Năng suất Dev Team có tăng hay không (biến thiên Velocity theo thời gian được theo rõi)? – (AL) DOD có hay không, được nâng cấp hay không? – (AL) Phản hồi của PO/Dev Team như thế nào? – (AL) Việc cái tiến trong Dev Team có được hiển hiện ra không, tạo ảnh hưởng cho các Agile Leader khác và Dev Team khác trong tổ chức hay không? (Đóng góp trên các hoạt động của Ba) – (PO) Feedback từ Dev Team – (PO) Đánh giá từ PO Ba – (PO) Mức độ tham gia vào PO Ba – (PO) Output (evident) thực tế của các tạo tác trong mỗi sprint – … • Self-organization – Agile Leader được đăng ký tự do và có phụ cấp lương theo tháng – Hoạt động định kỳ (weekly, daily) + bất định kỳ – …
 15. 15. Backup (2/4) • Goal – PATH nal/devteam/tech – POST nal/devteam/tech/new_trend – SHARE nal/devteam/tech/experience – DEVELOP life/software_craftsmanship – IMPROVE nal/enviroment • KPI – Số lượng upvote và accepted trên naloverflow – Số lượng chia sẻ (talkshow, wiki page) – Số lượng event (opentalk, workshop, code fight, nalhakathon) – Thể hiện quy trình phát triển của tổ chức, DoD các nhóm – … • Self-organization – Tứ thánh – Thành viên đăng ký – Budget tự quản – Hoạt động định kỳ (weekly, monthly) + bất định kỳ – … • Delivery items – Tạo NalOverflow, làm Coding Dojo nội bộ, tổ chức các hoạt động chia sẻ theo team – Viết Blog/wiki, mời special guest giao lưu, host các event cho dev, lập team hackathon – Cử người tham gia hội thảo với vai trò speaker, thử thách thành viên mới – … DevTeam Ba
 16. 16. Backup (3/4) Kung Fu Panda – nhóm “ăn tàn phá lợi” • Goal – Giúp chia sẻ tầm nhìn (shared vision) – Đảm bảo thông suốt thông tin, gắn kết thành • KPI – Chỉ số Yes/No • Nhóm có hoạt động định kỳ? • Có hoạt động truyền thông cho các nhóm, các Ba, các CLB trong tổ chức? • Có hoạt động truyền thông cho các cty trong nhóm – Chỉ số đánh giá hiệu quả • Độ vui vẻ của chính các thành viên trong nhóm Kung Fu Panda • Độ hài lòng từ các nhóm, các Ba, các CLB • Thông điệp truyền thông được hiểu rõ ràng • Self-organization – 1 bạn fulltime – Tuyển thêm thành viên tích cực hoạt động ăn chơi nhảy múa – Hoạt động định kỳ (weekly) + bất định kỳ – …
 17. 17. Backup (4/4) • Goal – Giải quyết các vấn đề ở mức độ tổ chức – Giải quyết vấn đề khẩn cấp liên quan đến nhiều miền (People, Technology, Sale, Projects, Admin ..) • KPI – Organization KPI • Self-organization – Khung làm việc Scrum – Kích thược 5~7 người (tạm thời ít nhất 1 Bod) – Nhiệm kỳ 3~6 tháng – Thành viên từ tổ chức tự ứng tuyển, Culi phỏng vấn – Hoạt động định kỳ (daily, weekly, monthly) + bất định kỳ – … Culi – Nhóm vận hành tổ chức

×