Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Walikota paris, anne hidalgo, senin kemarin

327 views

Published on

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Walikota paris, anne hidalgo, senin kemarin

  1. 1. WWaalliikkoottaa PPaarriiss,, AAnnnnee HHiiddaallggoo,, SSeenniinn kkeemmaarriinn ((77//1100//22001144)) mmeerreessmmiikkaann rreennoovvaassii llaannttaaii ppeerrttaammaa MMeennaarraa EEiiffffeell.. ““SSeebbuuaahh rreennoovvaassii nnaann iinnddaahh,,”” kkoommeennttaarr bbaannyyaakk oorraanngg.. DDaann rreennoovvaassii iinnii sseemmaakkiinn mmeemmbbuuaatt PPaarriiss sseemmaakkiinn mmeemmiikkaatt ppaarraa ttuurriiss.. KKeetteerraannggaann:: IInnii bbuukkaann wwaalliikkoottaa AAnnnnee HHiiddaallggoo yyaanngg sseeddaanngg bbeerrsseellffiiee,, ttaappii ppaassaannggaann ppeenngguunnjjuunngg
  2. 2. Walikota Paris tadi sangat mengagumi hasil renovasi bbaanngguunnaann mmoonnuummeenn bbeessii ‘‘ttuuaa’’ mmeennjjaaddii kkiiaann aakkrraabb ddeennggaann ppeerraaddaabbaann mmooddeerrnn.. JJiikkaa iinnggiinn ddiikkaattaakkaann ddaallaamm iissttiillaahh llaaiinn,,””MMeennaarraa bbeerrsseejjaarraahh iinnii sseemmaakkiinn tteerrccaattaatt ddaallaamm sseejjaarraahh bbaanngguunnaann.. TTeerruuttaammaa,, ttaawwaarraannnnyyaa ddeennggaann llaannttaaii ttrraannssppaarraann.
  3. 3. Salah satu titik menonjol renovasi ini di ubahnya bbaaggiiaann ddaallaamm llaannttaaii ppeerrttaammaa ddeennggaann llaannttaaii kkaaccaa ttrraannssppaarraann yyaanngg mmeennyyuugguuhhkkaann ppaannddaannggaann ggaammaanngg kkaarreennaa bbeerrddiirrii ddii kkeettiinnggggiiaann 5577 mm.. UUnnttuukk iittuu ppuullaa dduuaa ppaavviillyyuunn ddiihhaannccuurrkkaann ddaann ddiibbaanngguunn llaaggii ddeennggaann bbaaggiiaann ddeeppaannnnyyaa ddiillaappiissii kkaaccaa ttrraannssppaarraann aaggaarr ppeenngguunnjjuunngg bbiissaa mmeemmaannddaannggii kkoottaa sseejjaauuhh mmuunnggkkiinn..
  4. 4. Belanja yang dikucurkan untuk renovasi itu cukup mahal: 30 juta euro. Dan waktu yang disita 2 tahun. Dan hasilnya, sekali lagi, membuat banyak orang angkat topi.
  5. 5. MMeemmaanngg bbeellaakkaannggaann llaalluu aaddaa ssiinnddiirraann bbaahhwwaa PPaarriiss ssuuddaahh kkeemmppoott ttiiddaakk mmeennaarriikk..””IIttuu ttiiddaakk bbeennaarr,,””ssaannggggaahh AAnnnnee HHiiddaallggoo,,””PPaarriiss sseemmaakkiinn ttuuaa,, tteettaappii ddiiaa sseemmaakkiinn aattrraakkttiiff kkaarreennaa kkeekkaayyaaaann sseejjaarraahhnnyyaa......””
  6. 6. SSeellffiiee!!!! SSeellffiiee!!!!
  7. 7. WWaalliikkoottaa PPaarriiss
  8. 8. Foto: Reuters

×