SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
WWaalliikkoottaa PPaarriiss,, AAnnnnee HHiiddaallggoo,, SSeenniinn kkeemmaarriinn ((77//1100//22001144)) mmeerreessmmiikkaann 
rreennoovvaassii llaannttaaii ppeerrttaammaa MMeennaarraa EEiiffffeell.. 
““SSeebbuuaahh rreennoovvaassii nnaann iinnddaahh,,”” kkoommeennttaarr bbaannyyaakk oorraanngg.. DDaann rreennoovvaassii iinnii 
sseemmaakkiinn mmeemmbbuuaatt PPaarriiss sseemmaakkiinn mmeemmiikkaatt ppaarraa ttuurriiss.. 
KKeetteerraannggaann:: IInnii bbuukkaann wwaalliikkoottaa AAnnnnee HHiiddaallggoo yyaanngg sseeddaanngg bbeerrsseellffiiee,, 
ttaappii ppaassaannggaann ppeenngguunnjjuunngg
Walikota Paris tadi sangat mengagumi hasil renovasi bbaanngguunnaann mmoonnuummeenn 
bbeessii ‘‘ttuuaa’’ mmeennjjaaddii kkiiaann aakkrraabb ddeennggaann ppeerraaddaabbaann mmooddeerrnn.. JJiikkaa iinnggiinn 
ddiikkaattaakkaann ddaallaamm iissttiillaahh llaaiinn,,””MMeennaarraa bbeerrsseejjaarraahh iinnii sseemmaakkiinn tteerrccaattaatt ddaallaamm 
sseejjaarraahh bbaanngguunnaann.. TTeerruuttaammaa,, ttaawwaarraannnnyyaa ddeennggaann llaannttaaii ttrraannssppaarraann.
Salah satu titik menonjol renovasi ini di ubahnya bbaaggiiaann ddaallaamm llaannttaaii 
ppeerrttaammaa ddeennggaann llaannttaaii kkaaccaa ttrraannssppaarraann yyaanngg mmeennyyuugguuhhkkaann ppaannddaannggaann 
ggaammaanngg kkaarreennaa bbeerrddiirrii ddii kkeettiinnggggiiaann 5577 mm.. UUnnttuukk iittuu ppuullaa dduuaa ppaavviillyyuunn 
ddiihhaannccuurrkkaann ddaann ddiibbaanngguunn llaaggii ddeennggaann bbaaggiiaann ddeeppaannnnyyaa ddiillaappiissii kkaaccaa 
ttrraannssppaarraann aaggaarr ppeenngguunnjjuunngg bbiissaa mmeemmaannddaannggii kkoottaa sseejjaauuhh mmuunnggkkiinn..
Belanja yang dikucurkan untuk renovasi itu cukup mahal: 30 juta euro. Dan 
waktu yang disita 2 tahun. Dan hasilnya, sekali lagi, membuat banyak orang 
angkat topi.
MMeemmaanngg bbeellaakkaannggaann 
llaalluu aaddaa ssiinnddiirraann bbaahhwwaa 
PPaarriiss ssuuddaahh kkeemmppoott 
ttiiddaakk mmeennaarriikk..””IIttuu ttiiddaakk 
bbeennaarr,,””ssaannggggaahh AAnnnnee 
HHiiddaallggoo,,””PPaarriiss sseemmaakkiinn 
ttuuaa,, tteettaappii ddiiaa sseemmaakkiinn 
aattrraakkttiiff kkaarreennaa kkeekkaayyaaaann 
sseejjaarraahhnnyyaa......””
SSeellffiiee!!!! SSeellffiiee!!!!
WWaalliikkoottaa PPaarriiss
Foto: Reuters

More Related Content

Viewers also liked

Pejalan2 prancis di jawa
Pejalan2 prancis di jawaPejalan2 prancis di jawa
Pejalan2 prancis di jawaPewarta Yogya
 
Països escandinaus ( estrella y mubarra)1 (final)
Països escandinaus ( estrella y mubarra)1 (final)Països escandinaus ( estrella y mubarra)1 (final)
Països escandinaus ( estrella y mubarra)1 (final)Estrella Azagra Revuelta
 
La paradoja de J. H. por Jose Jimenez
La paradoja de J. H. por Jose JimenezLa paradoja de J. H. por Jose Jimenez
La paradoja de J. H. por Jose JimenezJisus77
 
Comptabilitegeneralecoursexercicescorriges 130222050202-phpapp01
Comptabilitegeneralecoursexercicescorriges 130222050202-phpapp01Comptabilitegeneralecoursexercicescorriges 130222050202-phpapp01
Comptabilitegeneralecoursexercicescorriges 130222050202-phpapp01Elfahsimed
 
Relaciones de sobrevivencia
Relaciones de sobrevivenciaRelaciones de sobrevivencia
Relaciones de sobrevivenciaAixa Muniz
 
1 conditionnel
1 conditionnel1 conditionnel
1 conditionnelvickyw525
 
Ley de comercio electrónico
Ley de comercio electrónicoLey de comercio electrónico
Ley de comercio electrónicojosepablovs
 
Analisis film cirque chaplin
Analisis film cirque chaplinAnalisis film cirque chaplin
Analisis film cirque chaplinPewarta Yogya
 
Sec. 1.1 que es la biologia
Sec. 1.1 que es la biologiaSec. 1.1 que es la biologia
Sec. 1.1 que es la biologiaAixa Muniz
 
LML Technologie distribue Omnivigil
LML Technologie distribue OmnivigilLML Technologie distribue Omnivigil
LML Technologie distribue OmnivigilLouis-Martin Landry
 
Petit dj-de-ltranger
Petit dj-de-ltrangerPetit dj-de-ltranger
Petit dj-de-ltrangerFrance2014
 
Les 13 Idées Reçues du Brand Content selon Publicis Activ
Les 13 Idées Reçues du Brand Content selon Publicis ActivLes 13 Idées Reçues du Brand Content selon Publicis Activ
Les 13 Idées Reçues du Brand Content selon Publicis ActivPublicis Activ Lyon
 

Viewers also liked (20)

Pejalan2 prancis di jawa
Pejalan2 prancis di jawaPejalan2 prancis di jawa
Pejalan2 prancis di jawa
 
Països escandinaus ( estrella y mubarra)1 (final)
Països escandinaus ( estrella y mubarra)1 (final)Països escandinaus ( estrella y mubarra)1 (final)
Països escandinaus ( estrella y mubarra)1 (final)
 
La paradoja de J. H. por Jose Jimenez
La paradoja de J. H. por Jose JimenezLa paradoja de J. H. por Jose Jimenez
La paradoja de J. H. por Jose Jimenez
 
Copil 19 juin
Copil 19 juinCopil 19 juin
Copil 19 juin
 
Ppt info
Ppt infoPpt info
Ppt info
 
21 horas
21 horas21 horas
21 horas
 
Comptabilitegeneralecoursexercicescorriges 130222050202-phpapp01
Comptabilitegeneralecoursexercicescorriges 130222050202-phpapp01Comptabilitegeneralecoursexercicescorriges 130222050202-phpapp01
Comptabilitegeneralecoursexercicescorriges 130222050202-phpapp01
 
Sesion 3
Sesion 3Sesion 3
Sesion 3
 
Relaciones de sobrevivencia
Relaciones de sobrevivenciaRelaciones de sobrevivencia
Relaciones de sobrevivencia
 
1 conditionnel
1 conditionnel1 conditionnel
1 conditionnel
 
Ley de comercio electrónico
Ley de comercio electrónicoLey de comercio electrónico
Ley de comercio electrónico
 
Analisis film cirque chaplin
Analisis film cirque chaplinAnalisis film cirque chaplin
Analisis film cirque chaplin
 
Sec. 1.1 que es la biologia
Sec. 1.1 que es la biologiaSec. 1.1 que es la biologia
Sec. 1.1 que es la biologia
 
Investigacion
InvestigacionInvestigacion
Investigacion
 
Computacion
ComputacionComputacion
Computacion
 
Sesion 4
Sesion 4Sesion 4
Sesion 4
 
LML Technologie distribue Omnivigil
LML Technologie distribue OmnivigilLML Technologie distribue Omnivigil
LML Technologie distribue Omnivigil
 
Taller de cierre
Taller de cierreTaller de cierre
Taller de cierre
 
Petit dj-de-ltranger
Petit dj-de-ltrangerPetit dj-de-ltranger
Petit dj-de-ltranger
 
Les 13 Idées Reçues du Brand Content selon Publicis Activ
Les 13 Idées Reçues du Brand Content selon Publicis ActivLes 13 Idées Reçues du Brand Content selon Publicis Activ
Les 13 Idées Reçues du Brand Content selon Publicis Activ
 

Similar to Walikota paris, anne hidalgo, senin kemarin

Similar to Walikota paris, anne hidalgo, senin kemarin (20)

Resumen de el dinero es deuda
Resumen de el dinero es deudaResumen de el dinero es deuda
Resumen de el dinero es deuda
 
Deportes
 Deportes Deportes
Deportes
 
Manajemen mutu
Manajemen mutuManajemen mutu
Manajemen mutu
 
El informe psicológico escrito
El informe psicológico escritoEl informe psicológico escrito
El informe psicológico escrito
 
Jardines y palacio de Versalles
Jardines y palacio de VersallesJardines y palacio de Versalles
Jardines y palacio de Versalles
 
Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2
Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2
Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2
 
Aspectos generales del entrenamiento
Aspectos generales del entrenamientoAspectos generales del entrenamiento
Aspectos generales del entrenamiento
 
2096 - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Atualizado Novo Cpc
2096 - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Atualizado Novo Cpc2096 - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Atualizado Novo Cpc
2096 - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Atualizado Novo Cpc
 
2102 - Manifestação - CPC Atualizado 2018
2102 - Manifestação - CPC Atualizado 20182102 - Manifestação - CPC Atualizado 2018
2102 - Manifestação - CPC Atualizado 2018
 
Revoluções liberais Séc. XIX
Revoluções liberais Séc. XIXRevoluções liberais Séc. XIX
Revoluções liberais Séc. XIX
 
PAUD
PAUDPAUD
PAUD
 
Kel 10 paud sp
Kel 10 paud spKel 10 paud sp
Kel 10 paud sp
 
Lonely elder syndrome
Lonely elder syndromeLonely elder syndrome
Lonely elder syndrome
 
José simões de mattos
José simões de mattosJosé simões de mattos
José simões de mattos
 
Notre Dame (París)
Notre Dame (París)Notre Dame (París)
Notre Dame (París)
 
equilibrio ácido-base
equilibrio ácido-baseequilibrio ácido-base
equilibrio ácido-base
 
Espiñas e amizade
Espiñas e amizadeEspiñas e amizade
Espiñas e amizade
 
1 purpose definitions
1 purpose definitions1 purpose definitions
1 purpose definitions
 
NonEngGuidelines2014
NonEngGuidelines2014NonEngGuidelines2014
NonEngGuidelines2014
 
Trujillo Siglo XVII
Trujillo Siglo XVIITrujillo Siglo XVII
Trujillo Siglo XVII
 

Walikota paris, anne hidalgo, senin kemarin

 • 1. WWaalliikkoottaa PPaarriiss,, AAnnnnee HHiiddaallggoo,, SSeenniinn kkeemmaarriinn ((77//1100//22001144)) mmeerreessmmiikkaann rreennoovvaassii llaannttaaii ppeerrttaammaa MMeennaarraa EEiiffffeell.. ““SSeebbuuaahh rreennoovvaassii nnaann iinnddaahh,,”” kkoommeennttaarr bbaannyyaakk oorraanngg.. DDaann rreennoovvaassii iinnii sseemmaakkiinn mmeemmbbuuaatt PPaarriiss sseemmaakkiinn mmeemmiikkaatt ppaarraa ttuurriiss.. KKeetteerraannggaann:: IInnii bbuukkaann wwaalliikkoottaa AAnnnnee HHiiddaallggoo yyaanngg sseeddaanngg bbeerrsseellffiiee,, ttaappii ppaassaannggaann ppeenngguunnjjuunngg
 • 2. Walikota Paris tadi sangat mengagumi hasil renovasi bbaanngguunnaann mmoonnuummeenn bbeessii ‘‘ttuuaa’’ mmeennjjaaddii kkiiaann aakkrraabb ddeennggaann ppeerraaddaabbaann mmooddeerrnn.. JJiikkaa iinnggiinn ddiikkaattaakkaann ddaallaamm iissttiillaahh llaaiinn,,””MMeennaarraa bbeerrsseejjaarraahh iinnii sseemmaakkiinn tteerrccaattaatt ddaallaamm sseejjaarraahh bbaanngguunnaann.. TTeerruuttaammaa,, ttaawwaarraannnnyyaa ddeennggaann llaannttaaii ttrraannssppaarraann.
 • 3. Salah satu titik menonjol renovasi ini di ubahnya bbaaggiiaann ddaallaamm llaannttaaii ppeerrttaammaa ddeennggaann llaannttaaii kkaaccaa ttrraannssppaarraann yyaanngg mmeennyyuugguuhhkkaann ppaannddaannggaann ggaammaanngg kkaarreennaa bbeerrddiirrii ddii kkeettiinnggggiiaann 5577 mm.. UUnnttuukk iittuu ppuullaa dduuaa ppaavviillyyuunn ddiihhaannccuurrkkaann ddaann ddiibbaanngguunn llaaggii ddeennggaann bbaaggiiaann ddeeppaannnnyyaa ddiillaappiissii kkaaccaa ttrraannssppaarraann aaggaarr ppeenngguunnjjuunngg bbiissaa mmeemmaannddaannggii kkoottaa sseejjaauuhh mmuunnggkkiinn..
 • 4. Belanja yang dikucurkan untuk renovasi itu cukup mahal: 30 juta euro. Dan waktu yang disita 2 tahun. Dan hasilnya, sekali lagi, membuat banyak orang angkat topi.
 • 5. MMeemmaanngg bbeellaakkaannggaann llaalluu aaddaa ssiinnddiirraann bbaahhwwaa PPaarriiss ssuuddaahh kkeemmppoott ttiiddaakk mmeennaarriikk..””IIttuu ttiiddaakk bbeennaarr,,””ssaannggggaahh AAnnnnee HHiiddaallggoo,,””PPaarriiss sseemmaakkiinn ttuuaa,, tteettaappii ddiiaa sseemmaakkiinn aattrraakkttiiff kkaarreennaa kkeekkaayyaaaann sseejjaarraahhnnyyaa......””
 • 7.
 • 8.

Editor's Notes

 1. Keterangan: Ini bukan walikota Anne Hidalgo yang sedang berselfie, tapi pasangan pengunjung
 2. Selfie!! Selfie!!
 3. Walikota Paris
 4. Foto: Reuters